In verband met de overgang op maandag 26 augustus naar een nieuwe, veiliger omgeving voor deze website, waarbij het overgrote deel van de huidige te doorzoeken databases zal worden overgebracht naar het gemeenschappelijke genealogische platform AlleFriezen, zullen de onder de noemer 'Overige (genealogische) databases, tijdelijk niet kunnen worden doorzocht. Overigens verschilt de vormgeving van deze 'vernieuwde' website nauwelijks van die in de oude omgeving, zij het dat eventuele submenu's, welke in de oude situatie aan de rechter zijde in een blauwe kolom werden getoond, nu direct boven de hoofdtekst van een pagina wordt getoond! Het verdient weliswaar geen schoonheidsprijs, doch de ruimte rechts was nodig om de nieuwe viewer voor de beeldbank tot zijn recht te laten komen. Deze viewer kent eveneens een ietwat gewijzigde zoekfunctonaliteit, waarbij een aantal extra filteropties zijn toegevoegd. Helaas wordt de viewer voor het tonen van roundshots van objecten in het Pier Pander Museum, de ruimten in het stadhuis en het voormalig stadhouderlijk hof niet meer ondersteund. In de loop van volgend jaar zal een geheel nieuwe website voor het Historisch Centrum Leeuwarden worden ontworpen. Wij houden u daarvan op de hoogte! 

Alle gedigitaliseerde nadere toegangen zullen gefaseerd worden overgebracht naar AlleFriezen, te beginnen met de databases Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister van Leeuwarden en rechtsvoorgangers Leeuwarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel. Na een zoekopdracht in het hoofdvenster op de homepage zult u automatisch worden omgeleid naar het resultatenscherm van AlleFriezen. De Overige (genealogische) databases (klik hier voor een overzicht) zullen in de loop van de komende weken verhuizen naar AlleFriezen, waarbij de zoekfunctionaliteit aanzienlijk zal verbeteren! Zo zullen alle gestandaardiseerde voor- en familienamen, alsmede de patroniemen - ongeacht hun schrijfwijze - door middel van een gekoppelde namenthesaurus worden gevonden. Daarnaast zullen een aantal zogenaamde 'Andere nadere toegangen', die in de oude omgeving slechts in xml-vorm konden worden benaderd, zoals:

 • Lijsten Leeuwarder burgers ca. 1530-1803/4
 • Lijsten leden Leeuwarder Bakkersgilde (1542-1799)
 • Lijsten leden Leeuwarder Metselaars- en hardhouwersgilde (1564-1796)
 • De aangifte van vaar- en voertuigen in Leeuwarden 1694
 • Boedelinventarissen 1550-1790

straks integraal als onderdeel van AlleFriezen kunnen worden doorzocht. Tot die tijd zijn deze bronnen nog op de vertrouwde wijze te doorzoeken.

De Doop-, Trouw-, Begraafboeken en Lidmatenboeken van Leeuwarden waren reeds via AlleFriezen te doorzoeken, zodat deze ook via zoekopdrachten via deze website zullen worden meegenomen.

Tot slot staan hieronder de databases weergegeven die tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn:

 • Koopakten (ca. 29.000 records)
 • Aanvulling op de Stadsbegraafboeken ca. 1550-1805 (ca. 16.500 records)
 • Schoorsteengeldregister Leeuwarden 1606 (ca. 2.000 records)
 • Register der Quotisatie Leeuwarden 1808 (ca. 4.000 records)
 • Registre Civique Leeuwarden 1811 (ca. 3.400 records)
 • Register van manspersonen van 20 tot 60 jaar in Leeuwarderadeel 1812 (ca. 1.250 records)
 • Register van Leeuwarder Stemgerechtigden 1824 (ca. 6.000 records)
 • Volkstelling Leeuwarderadeel 1829 (ca. 5.000 records)
 • Hoofdbewoners Leeuwarden 1872 (ca. 3.500 records)
 • Leden Leeuwarder Groot-Schippersgilde ca. 1554-1823 (ca. 1400 records)
 • Protocol besteding wezen uit het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden 1619-1824 (ca. 2.000 records)

PS De scans van de belangrijkste bronnen uit het Nedergerecht van Leeuwarden zijn eveneens op AlleFriezen door te bladeren. De scans zijn slechts summier ontsloten en te benaderen via de pagina: https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderzoek/databases-e-d/23-onderzoek/2259-scans-oud-archief-leeuwarden-1545-1811. Ook hier geldt weer dat de verwijzingen in rood naar 'Overige (genealogische) databases' niet meer zullen werken en op termijn zullen worden weggehaald, dan wel naar AlleFriezen zullen worden doorgelinkt.  

Terug