In 1787 werd Mantgum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’

JELLUM, of Hiellum, en by ouds Jhelum en ook wel Hellum genoemd, is een klein dorp met 14 stemmen, ten noorden van Beers en Weidum, aan den ouden Zeedyk gelegen. De Kerk van dit dorp, ter zyden van gemelden Dyk staande, heeft een vry hoogen spitsen toren, en daar tegen over, op het Nieuwland, vindt men de State Mammema, waarop in 1660 overleed Dominikus Justus van Botnia, de laatste van dit Adelyk geslagt en Grietman van Baarderadeel. Zyne eenige Dochter stierf in 1708, zynde Weduwe van den Kollonel Watse van Burmania, in welke familie toen deeze State gekomen is, welke thans bezeten en bewoond wordt door den Heer Jr. Wilko Holdinga Tjalling Kamstra, Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, die zo de huizing als plantagie grootelyks heeft doen verbeteren.

635 Jellum Streetview 
Jellum - Google Streetview, augustus 2016: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht

Terug