In 1787 werd Jorwert als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

JORWERD, een schoon groot dorp met eene zwaare Kerk en toren, is niet verre van den Ouden Zeedyk in 't Noordoosten der Grieteny gelegen. De buurt loopt, ten grooten deele, dondom de Kerk, en bevat veele schoone huizen. Weleer werd dit dorp Everwird genoemd, en in 't zelve is, geduurende veele jaaren, 't Recht geoeffend, tot dat hetzelve, door wylen den Grietman E.M. van Harinxma, naar Weidum wierd overgebragt. In de Roomsche tyden was hier de zetel van een Deken, zynde er behaven den Pastoor een Vikarisschap en twee Praebenden. De Pastoor trok 140, de Vikaris 100, een der Praebendarissen ook 100, en de andere 80 guldens, 't welk, zo men op de schaarsheid van het geld in dien tyd acht geeft, toen een zeer goed inkomen was. In den jaare 1619 vond men hier op 't Kerkhof, by eenen boom, veele groote menschen beenderen met 10 stukken vreemde munt, voerende op de eene zyde een Leeuw en op de andere een kruis, met eenige vreemde letters, waar uit men besloot, dat hier, zeer waarschynlyk, in oude tyden, een gevecht voorgevallen was. Onderdit dorp lag weleer de State Hesens of Hettinga, nu meerendeels afgebroken, op welke, in 1433, woonde Sippe of Syppa te Hesens, Grietman van Baarderadeel. Ook was hier Fondens, in 1530 toebehoorende aan Lywa à Fondens. Een zoon van dit huis, met naame Hottio à Fondens, Persinne toe Erlbaedt ontving, in 't jaar 1533, in eigendom Fockema State te Jorwerd. Onder dit Dorp  behooren 39 stemdraagende  plaatsen.

Jorwert - Google Streetview augustus 2016
Jorwert - Google Streetview, augustus 2016:  klik op de foto voor een digitale verkenningstocht.

Terug