In 1787 werd Mantgum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

MANTGUM, eertyds Mantinge, ligt ten Zuid Westen van Weidum; tot dit dorp behoort de Kapelle van Schillaard, die wel doorgaans voor een dorp gehouden wordt, doch in zaaken, die of de Grieteny of het Gemeene Land betreffen, geen byzonder recht van stemminge heeft, maar met Mantgum vereenigd is; waarom dan ook de schotschietenden, in gevallen van stemminge, in de kerk van dit Dorp samen komen. Met elkanderen hebben Mantgum en Schillaard 24 stemmen; ook behoort onder Mantgum de buurt Tjeintgum, alwaar in 1443 woonde Wyger Maringa, Grietman van deezen deele. By Mantgum zyn twee Wieren, getuigenissen van twee Adelyke Staten: voor 40 jaaren werd een dier Wieren geopend, en in dezelve vond men een grooten voorraad van toegemaakte kalk en eenige  Friesche Steen, 't geen niet wel te verklaaren valt, dan door te stellen, dat de bouwers, in de oproerige tyden, in hun werk geweldaadiglyk zynde verstoord, dus alles overhoop geraakt zy. Onder dit dorp behoorde ook de State Hoxwier, nu dertig of veertig jaaren geleeden, insgelyks vernietigd; dezelve werd Hoxwier genaamd, om dat haare wier in den uithoek van den Zeedyk lag. Omtrent het jaar 1204 hebben de Mantgumers, ziende dat hunne landeryen door de menigvuldige overstromingen bedorven wierden, dezelve aan de Geestelyken van Bloemkamp overgedaan, op voorwaarde, dat deeze voor de Dyken zouden zorgen.

Mantgum - Google Streetview, augustus, 2016
Mantgum - Google Streetview, augustus, 2016: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht.

Bekijk of download hier de historische dorpswandeling door Mantgum.

Terug