Plaats

Jaar

Tekst

Vindplaats

Britsum

15

Ao MVCL ...... de XXIII september sterf ..... olt 6 iiaaren pastor i Britsu en leit hier onder begraven

kerk

Britsum

1538

Int jaer ons heeren in [1538] den 15 dach in julius sterf de erverdigen meister Aggo Herema pastor

kerk

Britsum

1577

Anno 1577 de 31 ianuary sterf de ..... de eerentveste joncker Edzert va Douma

kerk

Britsum

1592

Ao 1592 de 10 july sterf Feike .......z Lettinga

kerk

Britsum

1597

Ao 1597 de 29 martij sterf de eedelen en eerentvesten joncker Siuck van Burmania

kerk

Britsum

16

is inden heere [gerust] Berber Jans dochter ... Nelis Doeckes out int .....t hier begraven

kerk

Britsum

16

.............. heere gerust de eerbare en deugtsame Jacoba de Witte huisvrou van dr Femmerus van der Ley mede aldste adt voor den hove van Fri..... hier begraven

kerk

Britsum

1608

Ao 1608 den 1 february sterf de edelen jor Laes van Burmania out 12 jaer en leit hier begraven

kerk

Britsum

1613

Anno 1613 den 11 decebris olt 78 jaeren ..... ffrou Helena va Bynau syn wyf

kerk

Britsum

1624

Ao 1624 de 5 marty sterf de ....... Dyues Meetsma ou......

kerk

Britsum

1625

Ao 1625 den 14 november sterf .... duechtsame Doedtie Johannes dor huisfrouwe van Meinardus Schotanus dienaer des godtlycken woordts in Britzum out 22 iaren en leit hier begraven met een kindt

kerk

Britsum

1627

Ao 1627 de 22 februarij is geboren Trijntie ende gesturven den 9 martij

kerk

Britsum

1632

De edele en erentfeste jor Edzert va Burmania grietman van der Bildt en mede gecom. admiraliteit tot Dockum is Ao 1632 de 5 xbris gerust out 39 jaren

kerk

Britsum

1635

Anno 1635 den 21 februarij is gerust den edelen en eerbare juffr Jeltie van Camminga de huisvrou van den edelen en erentfesten jor Edzart van Burmania out int 25 jaer en leit hier begraven

kerk

Britsum

1640

Ao 1640 den 3 7bris is geboren Tryntie en gesturven den 8 7bris 1640 dochters van Wilhelmus Wyngaert predicant ter plaetse ende Eelckie Douwes

kerk

Britsum

1651

Ao 1651 de 13 maaivus sterf de edele eerbaare iuffrou Kunira va Douma syn wijff

kerk

Britsum

1652

Anno 1652 den 3 augusti sterf den eedelen en eerbaren iuffrou Rintien va Eysinga syn huisfrouwe end leit hier begraven

kerk

Britsum

1657

Ao 1657 den 22 novembris is in den heere gerust den eersame Harcke Geerdt out in zyn 41 ...... [en] leit alhier begraven

kerk

Britsum

1664

Jurien Balthasar heeft my gegooten in Leeuwarden 1664. Gosewijn van Coehoorn, old kapitein van eene compagnije soldaten te voet en vrou Aeltje Hinckema van Hinckemaboergh sijn huysvrou; Antonius Petri, pastor in Britzum; Harmen Jansen, dorpsrechter en mee

kerk

Britsum

1671

Anno 1671 den 19 september sterf den eedelen eerentphesten joncker Gemme Laes va Burmania in leven hout fester en pluimgraaf va de provens Vrieslandt out 45 iaer legt hier begraven

kerk

Britsum

1686

Anno 1686 den 20 sten september sterf de eedelen eerbare ionck.... Foek van Eysinga in leven syn edelheids tweede huisfrou oud 56 iaren en legt alhier begraven

kerk

Britsum

1695

In het jaar onses heeren iesu christi 1695 den 28 sten maart sterv de eerbare Francina de Witte in leven huisvrouw van Beniamin Bekius bedienaar des goddelyken woords te deser plaats oud 36 iaren 1 maand 8 dagen ende legt alhier nevens 3 van haren kindrte

kerk

Britsum

17

Francina Magdalena Baekius

kerk

Britsum

17

Maria Francyna

kerk

Britsum

1721

Anno 1721 den 13 ianuary is in den heere gerust den eerbare Bottie Sybes in leevne de eerste huisfrouwe van Beniamen Bekius contrarolleur van de convoijen en lycenten tot Dockum out in haar 35 ste iaar en leit alhier begraven verwachtende alhier uyt gena

kerk

Britsum

1730

Jr. Bartholdt van Burmania en jvr Catrijna Lucia van Burmania

kerk, bijbel

Britsum

1733

Anno 1733 den 14 november is in den heere ontslapen den eerwaarden en gotsalgenen seer geleerden heer dnus Beniamyn Baekius in leven bedienaar des goddelyken woord in de gemeente Yesu Christi na dat hy syn praedik ampt als leeraar omtrent 47 jaaren ter de

kerk

Britsum

1763

Anno 1763 den 12 july is overleeden den eersame ende seer diskreete Beniamyn Bekius in leven oldt ........... als meede contraroleur van de convoyen der steede Dockum 69 jaaren 7 maanden 20 dagen ende leyt alhier begraven Die hier wel leeft, en ’t quad

kerk

Britsum

1778

Anne Jarig van der Leij huisman tot Roordahuisum gebooren den 6 may 1723 overleden den 8 juli 1778 leijt alhier begraven

kerk

Britsum

1799

1799 den 22 july overleede de eerssame Homme Jans Bruinsma in leeven huisman onder Britsum in den ouderdom van 71 jaaren 1 maand en 9 dagen en is alhier begraven dus wierd zyn stoflyk deel aan ’d aarde toebetroud die leeme hut, uit stof zoo konstig za

kerk

Britsum

1811

Ao 1811 den 3 october is overleden de eerzame Douwe Pieters in den ouderdom van 70 jaren en ligt alhier begraven

kerk

Cornjum

1557

Tjebbe [soon van?] Doecke [van Martena?] .... 1557

kerk

Cornjum

1572

Anno 1572 den 26 september sterf de e..... frou Berbera van Hottinga

kerk

Cornjum

1576

Anno 1576 de 21 augusti sterf de e...... en erntveste Laes va Douma

kerk

Cornjum

1612

Anno 1612 den 27 aprilis is gestorven den welgeleerden en seer verstandighen ionghelinck David van Goorle

kerk

Cornjum

1612

Ao 1612 den 20 october sterf den e.... eerenphesten David van Goorle

kerk

Cornjum

1614

Ao 1614 den 27 september sterf die e..... frou Swob van Martena sij wijf

kerk

Cornjum

1622

Siuck van Burmania en Catarina Entens anno 1622 in novembr zijn geboren va de ..... doegdrycke ...... Catarina Entens, huisvrouwe van ...... erentf.... Siuk van Burmania grietman van Wymbriteradeel 2 zoonen tot een drachte welke na 1 ure ofte 1 1/2 levens

kerk

Cornjum

1624

Jonkhr Duco van Martena. Jonkhr Sjuck van Burmania 1624

kerk

Cornjum

1629

Anno 1629 de ... mey is gesturve een dochterken va de ...... er ... Siuk van Burmannia ende ..... duegdr..... Catarina Entens olt 14 weecke sy is genoemt geweest Bauck na aher bestemoeder Bauck van Martena de welcke was de laeste va Martna geslachte en he

kerk

Cornjum

1630

Ao 1630 de 15 septembr is gesturven Helena dochter van Siuck van Burmannia ..... Catarina Entens out int .... jaer

kerk

Cornjum

1631

Den .....len erentfesten Jan van Douma een soone van den e.... Laes van Douma en de deughdrycke .... Berbera van Hottinga is ongetroudt annom 1631 in julyo out in syn 64 jaer gesturven en leit hier begraven

kerk

Cornjum

1641

Ao 1641 den 14 maius sturf de eersame Romcke Jans out int 43 iaer en leit hier begraven

kerkhof, verdwenen

Cornjum

1672

Anno 1672 den 11 december des woensdagh savonts ontrent vyf uiren is in den heere gerust den eersamen Tierck Aedgers ontrent 50 iaer ende leit alhier begraven

kerk

Cornjum

1687

Laes van Burmania Old Grietman van Idaerderadeel Nu Grietman en Ontfanger Generaal over Leeuwarderadeel. Voor desen Gedupteerde Staet van Frieslandt Wijlen Vrou Juliana Agata van Burmania Geboren van Aijlva sijn vrou Ao 1687

alliantiewapen martena state

Cornjum

1695

Juffer Jel Aeght van Burmania een dochter van jr Sjuck van Burmania en vrou Jeepke van Douma sterft den 10 febr. 1695 oudt ses maenden

kerk

Cornjum

1715

De hog wel edel geb. vrouw Remia van Douma vouw van de hoog wel edel. Ulbe Sixma van Andla raadordenaris in den hove van Friesland en curator van de Ackedemya tot Franeqer statis sua & obiit den 2 april 1715

kerk

Cornjum

1745

Christina van Glinstra echtgenote van Epo Sjuck van Burmania MDCCXLV

kerk

Cornjum

1751

Ao 1751 den 1 juny is in den heere gerust den eerwaarden godsaaligen en welgeleerden hr dony Melchior Hanechroot in leeven getrouw bedienaar des goddelyken woords alhier tot Cornium in den ouderdom van ruym 73 iaaren ende legdt alhier begraven

kerk

Cornjum

1757

Ano 1757 den 2 octobr is in den heere gerust Cuniera Luiringa nagelatene weduwe van do Melchior Hanecroot oudt 73 iaren leidt alhier begraven

kerk

Cornjum

1775

Epo Sjuck van Burmania geboren Ao 1697 gestorven 1775

kerk

Cornjum

1775

Epo Sjuck van Burmania stierf den eersten van sprokkelmaand 1775 oud 82 jaren Ik heb geleefd den loop gelopen dien god my gaf, nu ga ik heen daar al het menschdom komt bijeen de worm zal ’t aardsche ligchaam slopen de ziel die blijft en hoopt in go

kerkmuur, verdwenen

Cornjum

1775

VIXI ET QUEM DEDIT CURSUM FORTUNA PEREGI "Ik heb geleefd, de loop gelopen die ’t lot mij gaf, nu ga ik heen."

Martena State

Cornjum

1789

Jonkheer Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen ongelukkig verdronken bij het eylandt Schiermonnikoog den 29 augustus 1789 oudt 19 jaar 9 maanden en den 3 september alhier begraven

kerk

Cornjum

1791

Vrouwe Romelia Maria van Haersma overleden 15 mey 1791 oudt in’t 71 jaar, douariere van wijlen den hoog welgeboren heer jr E.S. van Burmania

kerk

Cornjum

1794

Anno 1794 op den 30 july sterf de eerbare Pytje Johannes in leven huisvrouw van den eersamen Gerrit Nannes in den ouderdom van haar 65 e jaar

kerk

Cornjum

1794

Lijkbus. weled. geb. heer Valerius van Glinstra in leven postmeester generaal dezer provincie en old volmacht ten landsdage overleden den 26 juny 1794 en alhier bijgezet den 1 july 1794

kerk

Cornjum

1798

Ao 1798 den 22 febr. is in den heere gerust den eersamen Gerryt Nannes in den ouderdom van 77 jaar en 3 dagen in leeven huisman te Cornjum en ligt alhier begraven

kerk

Finkum

15

Hier legge begrave 3 kindere van de [edele] erent[veste] ionc[heer] Frederich van Grovesteyn en [iuffrow] Gratiana van Holdinga syn wyf

kerk

Finkum

1569

Ao 1569 de 6 augusti sterf de edele erent[veste] ionc[heer] Tiaerd van Holdinga out 50 iaer

kerk

Finkum

1581

Ao 1581 de 1 april sterf den [edele] erentveste ionc[heer] Ian va Holdinga out 23 iaer

kerk

Finkum

1585

Ao 1585 de 29 november sterf [iuffouw] Anna van Unnama syn wyf out 65 iaer

kerk

Finkum

16

9 ..n ...... Franske Rimmie......

kerk

Finkum

1621

Ao 1621 de 17 decembr sterf Mathijs Arnoldi olt 8 dagen

kerk

Finkum

163

Ao 16[3]. den ..... is gesturven de eerbare Atye Hanties dor huisvrou van Ippe Agges Poelstra out ... iaer en leggen hier begraven met 2 kinderen

kerk

Finkum

1636

Ao 1636 de ........................ [st]erf d eersame vrome en we..... rick Heres zo in sijn leven gewesen pastor tot Finckum en Hyum olt in ..... ste iaer ..... Epitaphium siste parum per iter bone vir . tu chare viator atqz obiti nomen per lege men

kerk

Finkum

1641

Ao 1641 de 13 ianneuary sterf de wel[eedele] erentrycke [iuffro] Graetciana va Holdinga laest weduw va de [heer] Huich Ruys yn leve raed ordonnaris yn de howe va Utrecht olt yn t 80 iaer

kerk

Finkum

1653

Anno 1653 den 9 october sturf die erbare Tietie Douwes d huisfrou van Willem Piters Poelstra out int 28 iaer ende leit hier begraven

kerk

Finkum

1655

als mede Agge Ippes Poelstra is gesturven 1655 den 5 september out 20 iaren

kerk

Finkum

1660

Ao 1660 de 20 april sterf d eerbare Rixtye Ioukes dor huisvrow van Agge Sybolts Poelstra out int 25 iaer en leit alhier begraven

kerk

Finkum

1665

... 1665 d[en] [3?] february sterf de eerbare ............ ema d huisvrouw van Sybe Hiddes Poelstra out [omtrent] [3/5?]7 iaren ....... alhier begraven

kerk

Finkum

1671

.... [1671?] den 1 ianuarius in de heere [geru]st de eersame Nicolaus Monsma bedie[ner] des goddelicken woorts in Finckum ...... iaere en leit alhier begra[ven ]

kerk

Finkum

1671

Ao 1671 den 26 may is gesturven den eersamen Ippe Agges Poelstra out int 63 iaer

kerk

Finkum

1679

Ao 1679 den 28 mert is gesturven de eerbare Bauck Sybbes Andringa dochter [hui]svrou van Ippe Agges Poelstra [ou]t [6?]3 iaer en leit hier begraven met haer 3 kinderen

kerk

Finkum

1688

Anno 1688 den 3 ianuarius is in den heere gerust den eerbare en leersamen en deugsame ionge dogter Bau[c]kien Annes out int 14de iaer en leit alhier begraven ick heb begeert geen beeter lodt als deel te hebben een myn godt daer heb ick dickwels op ge

kerk

Finkum

17

.............. [eer]bare M....... Sybes oud omtrent 4[6?] iaer ........... hier begraven

kerk

Finkum

17

Anno .... den 10 s[eptember] is in den heere gerust de eerbare B[au]cktien Ages Poelstra in leven [huis]vrouwe van Lolke Folkerts iaer ....is gerust des morgens ..... ren en leit alhier begraven

kerk

Finkum

1705

Anno 1705 den 2 november is in den heere gerust de eersame P[yt]ter Iohannis Kroonenbergh in t leeven doctoor medecus en waeter besiender op de Lei out omtrent 40 iaer en leit alhier begraven In dees werelt is geen hope van wat godts of saligheit go

kerk

Finkum

1710

Ao 1710 den 7 may is in den heere gerust de eerbare Tietske Ages Poelstra out e[n] haer 29 iaer en leit alhier begraven

kerk

Finkum

1712

Anno 1712 den 6 april is in den heere gerust den eersamen ende leersame en deugsame ionge freyer Andries Annes out int 24de iaer ende leit alhier begraven

kerk

Finkum

1714

In dese weereldt is geen hoope van wat goets of saligheit godt te dienen is verre ’t beste al de rest is idelheidt Anno 1714 den 2 iulius is in het kraambed gerust Iannicke Iedes echte huisvrouwe van Durck Gerbens oudt in haer 44ste iaar en lei[t] alhie

kerk

Finkum

1718

Anno 1718 den 21 iuny is in den heere gerust de eersame Tryntie Ages Poelstra huisvrou van Sytse Ians out in haer 53 iaer en leit hier begraven

kerk

Finkum

1718

Anno 1718 den 6 october is in den heere gerust den eersame Sybbe Ages Poelstra out in syn 45 iaer en leit hier begraven

kerk

Finkum

1720

Ao 1720 de 19 iuny is in den heere gerust de eersame leersame deugdsame Anne Andries out int 75 iaar en leyt alhier begraven

kerk

Finkum

1729

Anno 1729 den 29 iuly is in den heere gerust den eerbare en dugtsamen Liesbetie Ippes Poelstra in leeven huisvroue van Anne Anderis out 78 iaer ende leit alhier begraven

kerk

Finkum

1732

Anno 1732 den 19 october is in den heere gerust de eerbare Attie Ieppes Poelstra huysvrouw van Aage Sibbouts Poelstra out int 89 iaer en leit alhier begrave

kerk

Finkum

1741

Anno 1741 den 2 maart is in den heere gerust den eersaame Willem Thyssen de Vries in leeven opperstuyrman geweest op Oostindien en naderhandt huisman en geweesene ontvanger van den dorpe Brytsum oudt 58 iaarren en leydt alhier begraven drie graaven te nod

kerk

Finkum

1742

Anno 1742 den 29ste augustus is in den heere gerust de eersame Lolke Folkerts Fopma out 73 iaaren en drie dagen en leit alhier begrave

kerk

Finkum

1745

Ao 1745 den 20 desember is in den heere gerust de eersame Sybbe Willems oudt omtrent 22 iaren en leit alhier begraven

kerk

Finkum

1752

Ao 1752 den 10 april is in den heere gerust de eerbare Ympkie Willems oudt omtrent 20 iaren en leit alhier begraven

kerk

Finkum

1753

Ao 1753 den 8ste augusti is in den heere gerust de eersame Lolke Hessels Hommema in leeven bisr en mede rigter van Leewaderradeel en ontvanger van Finkum out omtrent 44 iaar en leit al hier begraven

kerk

Finkum

1758

Ao 1758 den 20ste february is in den heere gerust de eerbare Akke Lolkes Fopma en leeven huisvrou van wejlen de bisr Lolke Hessels Homema out int 51ste iaar en leit alhier begraven

kerk

Finkum

1760

Ao 1760 den 1 iannewari is in den heere gerust de eerbare Saapke Sybes in leven huisvrou van Willem Tyssens en naderhand huisvrouw van Nammen Nammens oudt omtrent 67 iaar en leidt alhier begraven

kerk

Finkum

1764

Anno 1764 den 27 september is overleden den eerbare Iantie Willems de Vries in leven huisvrouwe van Sijbe Ioukes oud in haar 30ste iaar en leit alhier begraven

kerk

Finkum

1765

Ao 1765 den 6 may is overleden Cuniera Hanecroot in leven huisvrouw van H:L: Hommema ontvr te Finkum oud 20 iaaren en 41 weeken nalatende 2 sonen met namen Lolke en Gerardus en leit alhier begraven

kerk

Finkum

1776

Anno 1776 den 4 april is overleden de wel eerw: en seer geleerde heer G: Hanecroot in leven V:D:M: tot Finckum en Hyum oud 68 jaren 31 weeken en 2 dagen (nalatende twee dogters met namen Tjeertje en Christina Hanecroot beneffens vier kindskinderen) en leg

kerk

Hijum

1524

Dns Mathias Eelbing 1524

kerk

Hijum

1583

9 sept. 1583 Bennert van Heringha

kerk

Hijum

1590

14 oct 1590 Fokel van Roorda

kerk

Hijum

16

12 juli ..... fe eerbare ....

kerk

Hijum

1602

Hendrick Wegewart heft mi ghegooten in de stadt Campen 1602

kerk

Hijum

1612

Ao 1612 de ... iuly sterf de eersamen Teckle Do[eckes?] ......iaer ......en

kerkhof

Hijum

1638

Anno 1638 den 10 januarij is gesturven ...... eerentphesten ..... Bernardt van Heeringa in syn leeven bestalter hopman des Frieschen Nassousen regements oudt synde in syn 55 iaer ende leit alhier begraven

kerk

Hijum

1642

20 maert 1642 Sybe Bernaerdus in ’t 78 jaer

kerk

Hijum

1654

Anno 16[5?]4 de 12 february sterf d eersam Frans [Pytters?] olt ontrent .7 iaer ende leit hier begraven

kerkhof

Hijum

1658

Anno 1658 den 7 desember is in den heere gerust Hidde Hilckeszoon out 36 dagen leit hier begraven met zijn moeder onder deze steen

kerk

Hijum

1659

Anno 1659 den 15 october is in den heere gerust de eerbare vrouw Gerlantie Sipkesdochter Dieoerema eerst huisvrou van Gisbert Heimans ende nu laest de huisvrou van Hilcke Tiaerts out 38 iaer en 77 dagen en leit alhier begraven

kerk

Hijum

1660

Anno 1660 den 10 ianvarius is in [den] heere gerust de eerbare Trintie Franses dor de huisvrouw van Aerne Sioecks out ontrent 36 iaeren ende leit alhier begraven

kerkhof

Hijum

1670

Jhr Binnerd Heringha van Grovenstins ordinaris staet generael wegens de provintie van Frieslandt edelman in Hium 1670 De heer Allard Pieter van Jongestall Ridder .... ende presiderende raed ’s hofs van Frieslandt ende curator van de academie tot Franeq

kerk

Hijum

1675

Anno 1675 den 28 january is in den heere gerust de eersamen Hylcke Tiaerdts out in syn 62 jaer en leit alhier begraven

kerk

Hijum

1712

Anno 1712 den 14 en fe.... is in den heere godtza..... ontslapen den eerbare ..... Teyssis in leven de echt ...... vrouw van Doue Korn ... in haar 54 ste iaar en lei[t alhier] begraven

kerk

Hijum

1723

..... 1723 den 9 februarius is [in den] heere godtzaliglyk [onts]l[a]pen den eersame Douwe ..... lis out in syn 68 jaar [en] leit alhier begraven

kerk

Hijum

1737

Anno 1737 den 16 desember is in den heere gerust de eerbaare Monica Dominicus Wynia huysvrou van Abelius van Egten int leeven coopman en distelaateur bynnen Leeuwarden out in haar tagtichste iaar en leyt alhier begraven

kerkhof

Hijum

1738

Anno 1738 den 22ste november is in den heere gerust Dumynycus Ludevucus van Echten oud schryver van een compagni burgers oud int 55ste iaar en legt alhier begraven

kerkhof

Hijum

1752

Anno 1752 den 20 oc[tober is in] den heere gerust de eer[bare] Ianke Pallus in leeven ... huisvrouw van Tyesse [Formers] huisman te Hyum in .... iaar ende leid alhier be[graven]

kerk

Hijum

1766

..... 1766 den 19 april is in den [heere] gerust de eersame Tjiesse [Forme]rs in leeven huisman te [Hyum] geweest out in zyn .... ende leit alhier begraven

kerk

Hijum

1801

Aan de deugd, zelf verworven. Buitengewone bekwaamheden en roem in de natuur wis en sterrekundige wetenschappen, der drie broeders Pieter Roelofs geboren den 6 november 1742, overleden den 1 november 1801

kerk

Hijum

1809

Albert Roelofs geboren den 8 december 1745, overleden den 7 july 1809, en Arjen Roelofs broeder der orde van den Nederlandschen leeuw geboren den 31 maart overleden den 11 mei 1828 wier stof hier rust is dit gedenkteken geheiligd de tijd doorknaag dit

kerk

Huizum

1505

Hyr leit begraven den erbaren herscap Hessel Jelgerz. Feytzma sterf anno XVC ende V den VI may ...

in de kerk

Huizum

1527

Ao XVC en XXVII de IIII dach juny ..........

kerk

Huizum

1546

Jnt jaer ons heren MVC en XLVI de XXVIJ novebris sterf die eerbare juffrouw Jel va Metselwier syn wyf stat9 cad ..................rescens et subli ..................... nis abit arvit ac ............................oru exol ........................

kerk

Huizum

1550

Jnt jaer ons heren MVC en L de XV dach aprilis sterf de erntfeste heerscip Hessel van Abbingha

kerk

Huizum

1569

........................ den LXIX de XXIX dach aprilis sterf de erntfeste heerscip Ritsche va Dixtra

kerk

Huizum

1577

[15]77 de 28 octobris .................

kerk

Huizum

1581

Mole sub hoc ............................t Goffo Dou................................... et iuxta he................................... post fluctus ................................ foflices quoro ............................a spiritus ...............

kerk

Huizum

1585

Ao 1585 de 10 ianuarij sterf de edelen erentphesten Hessel va Feytsma memento iudicij mei sic enim erit et tuum mini heri et tibi hodie ecclesias 38

kerk

Huizum

1588

Ao 1588 ................ sterf die edele eerbare iuffrou Iouck van Galama syn wyf[f?]

kerk

Huizum

1591

Ao 1591 de 10 martij sterf Catharina Beima sijn huisvrou

kerk

Huizum

1594

Ao 1594 de 8 iuny sterf Ritske de z van Sicke va [Dixtra] ....... Frouck va Galama

kerk

Huizum

1595

Ao 1595 de 18 februarij sterf de hooch geleerde mr Georgien Godefridi raedtor..........

kerk

Huizum

1598

Ao 1598 de 11 iunii sterf Seerp va Dyxtra out .... dage hier bega

kerk

Huizum

16

....... den 16 iuni is in den heere [gerust ] ... eerbare Trintje Meinderts in leven huisvrou van Ysbrand Baukes in den ouderdom van 66 iaren en 5 maanden ende leit alhier begraven ende verwagten [ui?]t genade een salige opstandinge ten iongsten dage door

kerk

Huizum

16

........ 9 iulij sterf Douwe Mathijs z.

kerk

Huizum

16

.......... sterf den ed: ..... S[icke?] ....... D[ix?]tra raed............ Doccum ................ begraven

kerk

Huizum

16

.............. wed. van d: Elards d.....sier van haer hoog h.... princesse Alb.... .... Nassau etc; en is hier begraven

kerk

Huizum

16

A ......... iunius sterf de eerwaa..... Dowe Powels soen pastoer in Huisu[m]

kerk

Huizum

16

en Tet van [Dixtra] ...... dochters begraven

kerk

Huizum

16

ende Aechie van Dixtra, haer drie kinderen hier begraven

kerk

Huizum

16

Fenneke

kerk

Huizum

16

His

kerk

Huizum

16

Iuffer Frouckie Dy[xtra] ........... Kinnema o.. [77] iaren ....... begraven

kerk

Huizum

16

Lysbert Ians

kerk

Huizum

16

met Sicco,

kerk

Huizum

1601

Ao 1601 de 20 april sterf Rijtske va Dixtra out 4 iaer 6 mae

kerk

Huizum

1602

Ao 1602 de 24 iuny sterf de Edele Erentpheste Jr. Epo va Douma en leit hier begraven

kerk

Huizum

1602

Editus in lucem nudus sum, nudus abibo,Quid frustra sudo, funera unda videns? (d. i. Naakt ben ik in de wereld gekomen, naakt zal ik weder heengaan, waarom zwoeg ik te vergeefs, de grafkuil voor mij geopend ziende?) Hier rust wt Godes bevel van syn pe

bord in de kerk

Huizum

1607

Ao 1607 de 17 iuly sterf de Eedele Eerbare Jf Saeck va Burmania syn wyf

kerk

Huizum

1616

.. 16[16?] sterf iuffrou ........ desselfs weduwe

kerk

Huizum

1656

..n 1656 den eerste augusty is gesturven de[n] eedele deu[c]htrycke ionge iuff[e]r Frouckie Dy[xtra] ............. Kinnema o.. .[7?] iaren ...... begraven

kerk

Huizum

1660

Ao 1660 den 12 april is seer christlyck in den heere ontslapen den eersamen Ian Simons in leven burger vaandrig ................... schryver van compagie des capit Oene van Theyens en [wyncoper?] binnen Leeuwarden olt int 46 iaer

kerk

Huizum

1664

Anno 1664 den 23en december is in de heere gerust Abelus Acronius out XI weecke een dagh en leit hier begraven

kerk

Huizum

1667

... marti 1667 sterf iuffrou [Eibertie?] van Ammama huisvrou van de olde capn Serapius va Dixtra alhier

kerk

Huizum

1669

Anno 1669 den 18en april is seer christelyck in de heere ontslaapen de vroomen ende godtsaligen d. David Acronius in leven getrouw leraer in Huysum oud 49 iaer 2 maenden ende leit alhier begraven die aen godts huijs .... ntig iaer en ses, gebouwt heef

kerk

Huizum

1669

Ir Serapius van Dixtra in leven capn van een compe te voet old 70 iaer overleden den 31 iuly 1669

kerk

Huizum

1672

Claes Sytses Melling[a].. [mf]de rechter vant gerecht van [L]ieuwaerderadeel sterf den [5] se[ptember 1672]

kerk

Huizum

1677

Iuffrou Frouck va Dixtra huisvrou van de heer Adigerus ab Adius secretr van de admt in Frieslant old ... iaer overleden den 1 may 1677

kerk

Huizum

1680

Iuffrou Maria van Adius huisvrou van de heer Paulus van Ghemmenich secret van de admt in Frieslant olt 28 iaer overleden den 28 iuny 1680

kerk

Huizum

1688

Den 17 december 1688 is in den heere gesturven den eerbaaren godsaligen Piitie Rollema wedue w: ds. David Acronius oud in haar 65ste iaar en leyt alhier begraven

kerk

Huizum

1691

Den 7 october 1691 is seer christelyk in den heere ontslaapen den eerwaarden godsaligen seer geleerden ds. Sixtus Acronius in leven leeraar des godlyken woords tot Husum oud ontrent 46 iaeren en leit alhier begraven

kerk

Huizum

1693

Den 21 december 1693 sterft de heer Adigerus Adius oud gedeputeerde staet van Frieslant en burgemeester der stad Sloten oud in het 73e iaer

kerk

Huizum

1697

Anno 1697 den 25 februarius is seer christelick in den heere ontslaapen den eerwaarden godtsaligen en seer geleerden do Iohannis Wyma in zin leven leeraar des godlicken woordts tot Huysum out ontrent 28 iaeren ende leidt alhier begraven

kerk

Huizum

1713

Anno 1713 den 13 augusti is seer christelick is in den heere ontslapen de eerbare Grietie Hendricks laeste weduwe van wijlen Pijtter Cornelis Backer in leven burger ende coopm binnen Leeuwarden en schryver van een compagnie te voet oudt 72 i[aer] en leit

kerk

Huizum

1739

Anno 1739 den 10 april stierf iuffrou Fockeng weduwe van de lutenant Wenhout out 78 iaar en 6 maanden en is hier neergeset

kerk

Huizum

1766

Anno 1766 den 13 april stierf iuffrouw Margriete Winhout weduwe van domeny Elarts predikant geweest tot Husum out 81 iaar en 6 maanden en is ook onder dese serk bigeset

kerk

Huizum

1766

Anno 1766 den 2 ........ gesturven de ..... Lolle ...... collonel Cramer out 81 iaar en 6 maanden en leit alhier begraven

kerk

Huizum

1766

Ao 1766 den 2 november is in den heere gerust de eersame Mintje Iochums in leeven woonagtig tot Lieuwarden oud 76 iaar en leidt alhier begraven

kerk

Huizum

1769

Hier is by geset vrou L..i.. Wynhout weduwe van de luitenant [coenel?] Cramer out 80 iaer en 3 maenden den [1?] october 1769

kerk

Huizum

1787

In den ouderdom van 75 iaaren en 2 maanden is op den 22 ste february 1787 in den heere gerust doomeny J. van der Mey en legt alhier begraven

kerk

Jelsum

1509

Int iaer ons heeren MVC en IX den eerste dach marty sterf den eersamen heer jonche Douwe zoon Pastoer in Jelsum en hier begraven

kerk

Jelsum

1539

Ao 1539 de 29 martij sterf de eersamen Hessel Fecke zoon Rala

kerk

Jelsum

1543

Int iaerons heeren MVC en XLIII de XVI decebris sterf de eerntveste Juw Rijnsma

kerk

Jelsum

1544

Int iaer ons heeren MVC en XLIIII de XIIII marty sterf die eerbare Yd. Tiellens

kerk

Jelsum

1548

Anno 1548 den 11 ianuary is gesturven den eersamen Claes Hendricksz oldt 53 jaren ende leit hier begraven

kerk

Jelsum

1586

Ao 1586 den 14 january sturf de eerbare Eeb Broers dr Rale

kerk

Jelsum

1598

Ao 1598 de 22 augusti sterf de eersame Bruor Hessels zoon Rale hier begrave

kerk

Jelsum

16

Ao ..... de .... sterf die eedele eerba[re] iuffr Harinck va Roorda zy huisfrou

kerk

Jelsum

1609

Ao 1609 de XI ianuarij sterf de eedele eerntpheste Albert va Dekema out 53 iaer

kerk

Jelsum

1631

Ao 1631 den 2 marty sturf de eersame Hessel Bruors zoon Rale olt 46 iaer

kerk

Jelsum

1640

Anno 1640 den 16 february sterf de eersame Waatze Riencks out in syn 76 iaer en leit hier begraven

kerk

Jelsum

1640

Ao 1640 den 4 marty sturf de eerbaren Jeda Diricks wedue van Bruoer Hessels Rale en leit alhier begraven

kerk

Jelsum

1647

Anno 16[47] den ..... sturf den eersame Thomas Thomas diener des Godlyken worts hier ter plaetse out ... ia ...

kerk

Jelsum

1647

Den 2 november sturf de eerbare ...... syn wyf out .... iaren leggen hier begraven

kerk

Jelsum

1671

P. Overney me fecit in Leovardia door last van de kerckevoogden van ’t dorp Jelsum 1671

kerk

Jelsum

1684

Anno 1684 den 29 october sterf de eerbare Atke Jans dor de huisvrouw van Waatze Riencks out in haar 65 iaer ende leit hier begraven

kerk

Jelsum

1698

..............van Plettenberg ....... ...... 52 obyt den ..... martyus 1698

kerk

Jelsum

17

en Aurelia Lautenbach zyn huisvrou aetatis ..... obijt ....

kerk

Jelsum

1701

Anno 1701 den 19 ianuarius is in den heere gerust den eersamen Wybbe Ielles out in syn 22 iaar en leit alhier begraven

kerk

Jelsum

1704

Den eerw. gods. welgel. do Iacobus Lautenbach getrouw dienaar des godd. woords tot Ielsum aetatis 62 obyt XI may 1704

kerk

Jelsum

1737

Den 3 juny 1737 is in den heere ontslapen de eerwaarde heer Johannes Henrycus Bekker in leven bedienaar des godliken woords te Jelzum in den ouderdom van 61 iaren min 15 dagen en legt alhier begraven

kerk

Jelsum

1743

Den 1 juli 1743 is in den heere gerust de deugdryke juffrouw Anna Maria Bekker weduwe van wijlen do Johannes Heersma in leven predikant optwysel en scoten in den ouderdom van 30 jaren en 3 weeken en leit hier begraven

kerk

Jelsum

1748

Ao 1748 den 11 september is in den heere gerust den eerbare Sitske Baukes Unia in leven huisvrouw van do Iohannes Henderykus Bekker bedienaar des goddelyken woords tot Ielsum oud in het 58 ste jaar en leid alhier begraven

kerk

Jelsum

1755

De ......Eelko van Haersma in leven ..... van de .....geboren den 26 julius 1704 en overleden den 13 maius 1755

kerk

Jelsum

1760

1760 den 25 maert savonds tussen 10 en 11 uiren is in den heere gerust iuffer Anna Maria van Heersma oud 3 iaer en 7 maenden 24 dagen en legt alhier begraven

kerk

Jelsum

1764

In den iaare 1764 is Balthasar Bekker van Heersma

kerk

Jelsum

1764

met zyn huisvrouw Geertie Posthumus hier begraven si stierven schielik na malkaar ging si voor hem heenen haar lamp heeft drie maal 11 gescheenen dog sijnen naar ruim dertig jaar

kerk

Jelsum

1777

Den 21 december 1777 is overleden de eersame Hessel Tiedes in den ouderdom van ruim 70 jaaren en legt alhier begraven

kerk

Jelsum

1780

........ van Plettenberg ........... 58 obiit ..... de 14 april 1780

kerk

Jelsum

1793

Janke Klaases Hoekstra huisvrouw van Johannes Klaases geboren den 10 july 1754 is overleeden den 9 november 1793 en leit alhier begraven

kerk

Jelsum

1794

Ao 1794 den 6 july is overleden den eersaeme Wopke Oenes Tolsma in leeven huisman tot Jelsum heeft tot syn 2e of laatste huisvrouw gehadt Sike Jans oudt ruim 64 jaaren leit alhier begraven

kerk

Jelsum

1805

Den 5 maart 1805 is overleeden de eersame jongeling Hessel Jans in den ouderdom van 20 jaaren en 16 dagen Hy was gelyk een bloem die hier ten grave daalde slechts twintig jaaren oud toe hy noch fleurig praalde in sterkte bloei en kracht hy moest hoe

kerk

Jelsum

1807

Den 11 december 1807 overleed Jitske Tietes huisvrouw van Jan Hessels in den ouderdom van 50 jaaren en ruim 10 maanden en ligt alhier begraven

kerk

Jelsum

1811

Den 24 april 181[1?] is overleden en zoo wy hopen is in den heere gerust Pieter Durks van den Akker in den ouderdom van 74 jaren en ..kans 4 maanden en ligt alhier begraven

kerk

Lekkum

1778

Met Voor Kennis Van Den Hoog Wel Geboren Heer Jr Ubbo Van Burmania Grietman Over Leeuwarderadeel En Op Order Van De Edelen en Eigenerfden Van Den Dorpe Lekkum Is Deese Kerk en Tooren Herbouwd MDCCLXXVIII Onder het Op Zigt der Kerkvoogden Tiete h

hervormde kerk

Stiens

1510

Onder her Tyard? pastoer anno dni MCCCC ende 1X daer by doe goet Arent van Wou my saluator Anna ys myne name geluit ys gode bquame sanctus vytus

kerk

Stiens

1548

Hier lege die ..... va .....mus toe Stiens Hero va Burma[nia] sterf Ao XVC XLVIII de VII mar

kerk

Stiens

1572

met haar moeder Taeds? Taekesdr [gesturven 15[7/2?]2

kerk

Stiens

16

....... [Grietie?] Pietters huisvr van ...... [Alberts?] Bijma

kerk

Stiens

16

....... apr? 2 ...... st Taeckes dor huisvrouw van Cornelis Jansz wielmaker 69 jaar, begraven

kerk

Stiens

16

Ann[o] ....... Heere ..... Pierkie Pietters d ...... de huisvrou ........ Albert Byma ...... begraven

kerk

Stiens

16

De 2 januar sterf de edelen Tialling Aedo Johan Heringa va Eysinga volmaght en monster commissaris deeser provincie olt 34 iaer hier rust den edelen Eysinga die braaven heer die voor als naa de staat en oirdeel kon braveeren noijt baatsucht en be

kerk

Stiens

1600

Ao 1600 den 18 december sterf den eersame Pieter Iacob zo olt 20 iaer

kerk

Stiens

1600

Ao XVIC op de XIII april sterf die edele en erntveste Sibrant va Burmania en leit alhier begrave

kerk

Stiens

1601

Ao 1601 de 3 februarij sterf die eerbare Geert Hidde do Iacob Pieterz by Gernart (?) wyf

kerk

Stiens

1607

Ihesus binn ick genant over den doten befaemt den levendigen roepe ick tot den dinst gotes Gregorius Gregorii van Hall goth mi ano M CCCCCC VII

kerk

Stiens

1610

Ao 1610 de 24 april sterf de eersamen Iacob Pietersz olt in syn 78 iaer alhier beg[raven]

kerk

Stiens

1610

Ao 1610 den 27 oct ...... Hielcke Douwes?

kerk

Stiens

1619

1619 O .... 27 ...... men Juecke ....

kerk

Stiens

1625

Anno 1625 den 30 juny sterf de edele ende duechtsamen jv. Lucia van Dekama sijn wijf

kerk

Stiens

1632

Den 7 augusti Ao 1632 sturf den edele en gestrenge Heero van Burmania ritmeester over een compagnie harkebusiers

kerk

Stiens

1634

Anno 1634 den 10 december sterf den edelen ende erentvesten jr Georgius a Burmania

kerk

Stiens

1634

Anno 1634 den 8 january sterf de edele ende duechtsamen jv. Ted van Cammingha

kerk

Stiens

1666

Anno 1666 den 17 november is in den heere gerust den ......

kerk

Stiens

1668

Anno 1668 den 15 april sterf de eerbare Tryntie Iorcks dor de huisvrou van Wytse Alberts Muierma out ontrent 63 iaere en leggen alhier begraven

kerk

Stiens

1668

Anno 1668 den 5 augusty sterf de eersame Wytse Alberts Muierma mr timmerman tot Stiens out 54 iaer

kerk

Stiens

1670

Anno 1670 de 17 november is in den heere gerust de eersame Pytter Sybbes Andringa oudt 43 iaer ende leit alhier begraven met 4 van syn kinderen

kerk

Stiens

1677

Anno 1677 den 16 juny is in den heere gerust die eerbare ionge dochter Griettie Waetses Andringa out int 12 iaer ende leyt hier begraven met 3 cleyne kinderen het een haar susje en de twee kleine broertjes

kerk

Stiens

1681

1681 jan 5 Sitske Jans huisvr van Sybbrien Sybbes Andringa 31 jaar

kerk

Stiens

1682

Anno 1682 den 28 desember is in den heere gerust den eersame Sybe Sybrens Andringa out in zyn 73 .....

kerk

Stiens

1683

16[8?]3 aug 19 Sybbrien Sybbes Andringa [5?]5 jaar

kerk

Stiens

1687

Anno 1687 den 26 september is in den heere gerust den eersamen Pyter Waatses Andringa

kerk

Stiens

1696

169[6?] juli 29 [Frederich Tyercks?] Bleeker oud ... jaer

kerk

Stiens

17

...... Welmoed ........ in’t 7[3?] jaar

kerk

Stiens

17

met haar zoon Albert olt 2 jaar en 21 weeken begraven

kerk

Stiens

1700

Ao 1700 de 25 juni sterf de edele jufvrouw Cecilia va Humalda zyn wyf old ... iaar

kerk

Stiens

1712

Anno 1712 den 6 m.... is godtsalich in den heere ontslapen de eersame Pytter ...... huisman tot Marrum out int 60ste .... ende leyt alhier begraven

kerk

Stiens

1716

Anno 1716 den 5 december is in den heere gerust den eerbaare Mayke Piers in haar leven de huisvrou van Pyter Iurjens oudt 22 iaaren ende leydt alhier begraven

kerk

Stiens

1717

1717 12 Juryen Pyters in ’t 62 ste jaer

kerk

Stiens

1721

1721 den 18 ianuari is in den heere gerust den eersamen Romke Piters lakenkooper in Stiens out in syn 77ste jaer en leit hier begraven

kerk

Stiens

1727

Anno 1727 den 21 augusti is in den heere gerust den eerbaren Bottie Sjoerds de huisvrouwe van Romke Pit[ters ou]dt 80 iaaren en ......

kerk

Stiens

1732

Anno 1732 de 6 maius is in den heere gestorven de eerbare Tryntie Rienks Adema huisvrou van Ruurd Tieerds oud 76 iaren leggende hier in Stiens begraven

kerk

Stiens

1736

Anno 1736 den 7 maart is in den heere ontslapen den eerbare Bottie Iohannis in leeven huysvrouwe van Popke Ynia tot Stiens oud in haar 34ste iaar ende leit alhier begraven

kerk

Stiens

1740

1740 den 19 november is in den heere gerust den eersaame Jan Gerbens in leeven outste leeraar ..... oudt ontrent 69 ..... [en] leit alhier begraven

kerk

Stiens

1750

Anno 1712 is den eersaame Pyter Iurjens getrouwt aen Maryke Piers en in den heere gerust in het 60ste iaar syns ouderdoms op den 13 november 1750 ende leydt alhier begraven Een liep een schrie een tjirk staen op dese zierk vernieuwd in 1871

kerk

Stiens

1751

1751 den 26 julij is gerust Petronella van Schijndel in het 70 ste jaar hares ouderdoms

kerk

Stiens

1751

en den 7 november haar suster Anna van Schijndel in ’t 80 ste jaar hares levens en leggen hier begraven

kerk

Stiens

1757

1757 den 25 augustij is in den heere gerust de eersaeme Schelte Gerbens huisman onder den dorpe Stiens oud 74 iaar en ses maanden en leit alhier begraven

kerk

Stiens

1764

Anno 1764 den 19 november is overleden Arnoldus Geukema oud 48 iaar en leit alhier begraven

kerk

Stiens

1768

Anno 1768 den 22 maart is in den heere gerust den eerbare Seike Offringa huisvrouw van D. v.d. Meer in den ouderdom van 46 iaer en leit alhier begraven met 5 kinderen in echte verwekt by

kerk

Stiens

1776

18-7-1776 Romke Ypes 62 jaar

kerk

Stiens

1779

Anno 1779 den 28 july is in den heere gerust de eerbare Tryntje Alberts huisvrouw van Jan Wybes dogter van Albert Eebes olt 27 jaaren 13 weeken en 3 dagen en leit alhier

kerk

Stiens

1788

8-4-1788 Romke Sipkes 11 weken 1 dag

kerk

Stiens

1790

25-8-1790 Antje Sipkes 35 weken en 1 dag

kerk

Stiens

1809

Den 4 february 1809 is overleden den weledelen heer R. van der Meer in den ouderdom van 58 jaar en eenige weeken en legt alhier begraven

kerk

Stiens

1811

1811 den 11 maart is in den heere gerust de eersame Johannes Sijsders out in het 58 ste jaar en ligt alhier begraven

kerk

Swichum

1572

Opus Hoc Viglius zuichemus ab: Aijtta fundauit et procur_te Gerbrando eius fratre excedificatuin existit .A° 1572." (Dit werk heeft Wigle van Aytta gesticht en door de zorg van zijn broer Gerbrand is het gebouwd).

dorpskerk

Wirdum

1777

1777 den 17 maart is overleden IJeme Hansen oud 66 jaren en 2 maanden en is tot Wirdum begraven

gedachtenislepel

Wirdum

1807

J:T: J:IJ: 1807

gedachtenislepel

Terug