Dorpen in Leeuwarderadeel

 

Wat wij nu Leeuwarderadeel noemen, is slechts het noordelijk deel van wat vroeger met die naam werd aangeduid.

Voor 1944 behoorde tot de gemeente Leeuwarderadeel ook het zuidelijke deel van de tegenwoordige gemeente Leeuwarden, met de dorpen Wirdum, Wytgaard, Huizum, Goutum, Swichum, Hempens en Teerns en ook nog de dorpen Lekkum, Miedum en Snakkerburen. Nog verder terug, tot in de vijftiende eeuw, behoorde zelfs het stadsgebied van Leeuwarden tot Leeuwarderadeel.

Bij de samenvoeging in 1435 van Oldehove, Nijehove en Hoek tot de stad Leeuwarden, verloor de toenmalige grietenij Leeuwarderadeel zijn middendeel. De delen werden trimdelen genoemd, wat niets anders betekent dan derde deel. Sinds 1 januari 1944 omvat de gemeente Leeuwarderadeel de dorpen Stiens, Jelsum, Cornjum, Britsum, Finkum, Hijum en Oude Leije.


Links:

Ontdek voormalig Leeuwarderadeel
Acht eeuwen geschiedenis van Leeuwarderadeel

Overzicht van grietmannen en burgemeesters van Leeuwarderadeel (1242-heden)
Documentatiestichting Leeuwarderadeel
Website van de gemeente Leeuwarderadeel
Grietenijkaart Leeuwarderadeel Schotanus Atlas (c. 1720)
Nieuwe Atlas van de provincie Friesland (kaart Leeuwarderadeel 1847)
Prekadastrale atlas van Leeuwarderadeel (pdf-file)
Leuwerderadeels Aenbrengh, gemaect in 't jaer 1540 (pdf-file)
Registers van Personele Impositie 1578, w.o. Leeuwarderadeel (pdf-file)
Rekening van de Ontvanger-Generaal van de kloosteropkomsten in Friesland 1606/07, w.o. Leeuwarderadeel (pdf-file)
Graf- en andere opschriften Leeuwarderadeel
Schoolmeesters in Leeuwarderadeel