Chirurgijns - MpaginaE


Nauwkeurige Lijst van alle chir. welke als Mr. geageert hebben sinds oprichting van het gilde; wanneer Mr. geworden en wanneer gestorven; voor zoo verre zulks uit de oude gilde Boeken konden geblijken bijeen gevoegt door Roelof Roukema, 1709 en nogmaals vernieut 1727. - Stukken beh. de gilden. Gem. Archief. Een ander ex. in afschrift extract-memorieboek Magistraat 1602-38 (II). Afgedrukt in De Vrije Fries XXXI (1932), 35-39; aangevuld (o.a. met de hs. aantt. in het exemplaar van het Historisch Centrum Leeuwarden) en voor internet bewerkt door M.H.H. Engels, juli 2006; aangevuld met alfabetisch register achternamen resp. patronymica, mei 2007.

BB = burgerboek, BBc = burgerboek chirurgijnAnno Christi 1550 den 17 April heeft het Chijrurgijns Gilde binnen Leeuwarden aanvang genoomen en waren diegeene welke het opregteden de navolgende Dartien perzoonen.
1. Jan Bouwens 1550 Overl. 1553 tot Groningen
2. Abbert/Albert Jansen 1550 Overl. 1559--sept. 22
3. Luitjen Jansen 1550 Overl.
4. Jan Van Delden 1550
5. Symen Bursyn 1550
6. Casper Stolts 1550 Overl. 1558--Jan. 6.
7. Jan Pytters 1550
8. Karel Levi 1550 Overl. 1553 voor Mets.
9. Pytter Harmens 1550 Overl. 1553 voor Hesdin.
10. Gijsbert Claazen 1550 Overl. 1558--dec. 26
11. Dirk Pytters 1550 Overl. 1552--aug. 1
12. Vincent Harders 1550
13. Pyter Bronkhorst 1550

De volgende hebben de Proef gedaan:
14. Albert Jans
15. Bonifacius van Dokkum 1554 Overl. 1558--okt. 5
16. Frans Folkerts 1559 O. 1573
17. Hendk. Dirks 1562 Obiit 1575
18. Pieter Jansen 1562 - BBc 1562/00/00 geb. Workum
19. Wybrand Douwes 1562 Obiit 1564 - BBc 1562/10/09
20. Stephanus [Weelinck] 1559
21. Thomas [Sibbesz.] 1562 - BBc 1562/10/20
22. Jacob Jacobs 1562 Obiit 1571
23. Gerrit Minnes 1562 - BBc 1562/12/17
24. Klaas Kan 1ste. 1564 Obiit 1575--dec. 9
25. Wopke [Claes] 1564 Obiit 1577 tot Lier in Emd.
26. Arend Symons 1566 Obiit in den Haag - BBc 1566/00/00 geb. Zutphen
27. Melchior Clasen 1566
28. Joost van Deventer 1567
29. Klaas Willems 1568 - BBc 1569/00/00 geb. Amersfoort
30. Lambert Jans 1568; voogd 1574/5 - BBc 1569/00/00 Lambert Willems geb. Antwerpen
31. Klaas Stoltz 2de 1570 Obiit 1574
32. Jan Pieters Kema/Vema? 1572
33. Pyter Schaagen 1574 Obiit 1576
34. Jan Holthuis/ Jan Henricx? 1577 Obiit 1595--april 28; lijst voogden 1582
35. Pytter Rosema 1577
36. Adriaan Moldzart 1577
37. Willem van Schagen 1580 BB 1569/00/00 met zijn kinderen
38. Kornelis Warnas 1581
39. Frans Blysma 1582
40. Gerrit Stoltz 3de 1582
41. Hendrik Griethuis 1584 Obiit 1593--juli 5; lijst voogden 1590 - BBc 1583 Mr. Henrick Henricxz.
42. Klaas Schuring 1585 Obiit 1616--juni 13, is d'oudste gew.
43. Gillis Gerrits 1586 Obiit 1606--april 30; Actenboek 20 nov. 1601
44. Meile Broersma 1588 Obiit 1596 - BBc 1587/00/00
45. Jacob Vos 1589 Ant. Gasthuis.
46. Klaas Kan 2de 1591 Obiit 1622--april 12, is oudste gew.
47. Jan Kiers 1591 Obiit 1612--febr. 3
48. Ruurd Jans 1592 - BBc 1592/00/00 Riort Janss. geb. Jelsum
49. Frans Drost 1592
50. Gabe Wybrands 1594
51. Dionys Gerrits 1594 Obiit 1599
52. Zymon Moldzart 1595 Obiit 1602--dec.
53. Pyter Wogma 1597
54. Hend. Griethuis 1598 - BBc 1598/00/00 Aug. Jacobs van Wittehuys
55. Aug. Withuis 1599; Augustinus Jacobsz. Wittenhuys x 1600
56. Isb. Hier. Frank 1602 Obiit 1642--dec. 15 (II: 16), M.D. Hofs chir. - Med. doctor. Nieuwe Veldt-Chirurgie door O. F. Hildanus vertaald door Ysbrand Hieronymus Franck genees- en heelmeester te Leeuwarden verschenen 1628 bij Barent Arentsz. boeckvercooper woonende in de Klock-straat te Leeuwarden. - Alb. stud. Franek. 10-5-1625
57. Gijsbert Janzen 1604 Obiit 1608--sept. 4
58. Thomas Dirks 1604 Obiit 1651--febr. 20, is d'oudste gew. - BBc 1604/00/00 geb. Huizum
59. Agaeus Miland 1605 was stadschirurg - BBc 1606/00/00 Agge Agges
60. Coenraad Lammerts 1609 Obiit 1631
61. Gerben Haukema 1609 Overl. 1627--sept. 10 - BBc 1609/00/00 Mr. Gerbren Beernts geb. Huizum
62. Claas Gosses 1611 - BBc 1611/00/00 geb. Oldemarkt
63. Hans Bottes 1612 - BBc 1612/00/00 Mr. Hans Bottes
64. Jan ten Post 1612 Obiit 1636--maart 17; 1634 afgezet als stadschir.
65. Antoni Willems 1613
66. Jacob Pastou 1617 - vgl. BB vóór 1544/06/10 Mr. Jacob Pastouw woonachtig 'op de Weert'
67. Adriaan van Mende 1617 BB 1617/00/00 Adriaen Jacobsz. van Merwede
68. Frans de Vries 1618 Obiit 1620 - BBc 1618/00/00 Frans Friese
69. Lieuwe Jellis 1618 Obiit 1624--okt.
70. Fedrik Faber (II: Fredrik) 1619
71. Wessel Doedes 1620 Obiit 1636--mei 9
72. Jarig Franzen 1622 Obiit 1636--sept. 5 - BBc 1622/00/00 geb. Franeker
73. Jan Sierksma 1623 vgl. Groot Consentboek operateur Jan Goverts Sierxma
74. loh. Lautenbach 1624 Obiit 1649--juli 9, Stads chijrur.
75. Jan Roelofs 1624 Obiit 1632--dec. 3
76. Jan Drost 2de 1626
77. Jasper Jupen 1627
78. Jouke Horreus 1628; x 1628 Ryckien Gerryts dr.: Ds. Petrus te St. Anna
79. Barent Jurriens 1629--febr. 12
80. Hendrik Woldring 1629 Obiit 1656--febr. 12 verdronken
81. Klaas Kan/Con 3de 1632 Obiit 1679--mei 15, Staate Generael Bou en Burgermr. Oudste chirurgien, 1634 stads chir.
82. Ritske Wopkes 1632
83. Kornelis Popma (II: Papma) 1633
84. Dirk Symons 1636
85. Harmen Lammerts (Kerckems?) 1637
86. Gellis Takes Hellinga/Hillinga 1638 Overl. 1656--sept. 3
87. Douwe Wiarda 1638 Obiit 1656 stadschirurgien 1651
88. Otte Dekemans 1639
89. Frans Bruinsvelt 1640 Blokhuis Mr.
90. Sako Reinalda 1641
91. Supriaan [doorgehaald: Fabrink] Tiabbens 1642 Overl. tot Amsterdam.
92. Jan Boorendam 1642
93. Gerrit Millandt 1643
94. Keimpo Gauma 1643 Obiit 1656--aug.
95. Tjerk ten Post 1646 Obiit 1666 stadschirurgijn 1656
96. Adam Milland 1646
97. Roelof Baard 1647 Obiit 1666
98. Ruird Acronius 1647
99. Luitje Schouwen 1648 Overl. 1666
100. Watzo Reen 1649
101. Zymon Witter 1ste 1649 Overl. 1687 is d'oudste gew.
102. Bauke Silvius 1651
103. Gosse Joukes 1651 - BBc 1651/10/21 geb. Beetgum
104. Willem Gerrytz Hoochslagh 1652/1655 Overl. 1656
105. Jacob Erven 1653
106. Pytter Hoek 1656
107. Hend. Lautenbag 1656 Overl. 1697--sept., is d'oudste gew.
108. Jelle Hoek 1657
109. Hans Metz 1657
110. Galenus Egten 1657
111. Meile Indius 1658 Overl. 1666
112. Jouke Horryus (II: Horreus) 1659
113. Kasper van Tongeren 1659
114. Gerryt Barmento (II: Burmento) 1659 Overl. op Tessel
115. Hendrik Hillama 1661
116. Regnerus Briffo 1662
117. Jan Corn. Zundstrand (II: Zuidstrand) 1662 Overl. 1714 is d'oudste gew. stad en weeshuis - BBc 1662/09/30 Jan Cornelis geb. Amsterdam
118. Frans Raasvelt 1664 Overl. 1713 Stads en weeschijrur.
119. Tako Hellinga 1664
120. Melchior Hoek 1667
121. Gabinus Broersma 1668 Overl. 1724
122. Regn. Brandenburg 1670 Overl. 1696
123. Willem Miland 1670 Overl. 1703 A. Gast. Diaconi chij
124. Abraham Horreus 1670
125. Tjaard Siccama 1670
126. Johannis Hellinga 1671 Overl. 1678--okt. 18
127. Jacob Dorenbosch 1671
128. Pytter [doorgehaald: Vis] Vos 1671 - BBc 1671/10/18 Pyter Wytses geb. Harlingen
129. Jasper Ras 1671
130. Jan Linthoff 1673
131. Willem Crans 1673 Overl. 1712 Blokhuischijrurgijn
132. Harmen Gaukema 1673 en Amonitie Mr.
133. Aug. Reinalda 1673 Overl. 1712
134. Adriaan van der Gragt 1675
135. Watzo van Thuinen 1676 Overl. 1726 is d'oudste gew.
136. Gerrit Hanenburg 1676
137. Haring Oosterga 1677 stadschirurg. 1692
138. Johannis Adema 1681
139. Enno Ruurds 1677 Overl. 1739--nov. 26
140. Jacob Eyleman 1681 Overl. 1727 op Schiermonekoog
141. Abram. Assema 1682 Overl. 1717
142. Hendr. Erven 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden
143. Joh. Maagman 1682 Overl. 1712 tot Oudega
144. Joh. Hylkama 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden, Stads Boumr.
145. Evert Haarsma 1683
146. Hotzo van Huisum 1685
147. Bern. Emmenes 1686 Overl. 1692--juni 30 (II: jan. 30), stads diaconi chij.
148. Johannes Hasselaar (II: Haselaar 1687)
149. Joh. Braaksma 1687 vertrokken weete niet waar die gebleven is
150. Johannes [Simons] Witter 2de 1690 Overl. 1728 tot Leeuwarden Lands Vroedm. - BBc 1690/09/22 geb. Wolvega
151. Gerrit Lenegra 1691 Overl. 1719 tot Leeuwarden, Lands Steen Snijder Stads wees churgie.
152. Onias Atsma 1692 Overl. 1731--dec. 26 (II: dec. 2) tot Leeuwarden stads wees chir. 1726
153. Wybrand Heineman 1693 Overl. in Dragten, Lands Stads en gast. - BBc 1693/10/25 geb. Stavoren
154. Roelof Roukema 1693 Overl. 1749--juni 19 tot Leeuwarden stadschir. 1711
155. Pytter Kroese 1698 Overl. 1760 tot Leeuwarden stadschir. 1713-'47
156. Gosse Beukema 1699 Overl. 1724 tot Leeuwarden - BBc 1699/03/09 geb. Ameland (Ballum)
157. Pytter Huidekoper 1699
158. Johans. Witter 3de 1704
159. Watzo Nicolay 1704 Overl. 1741 als Praedicant (II: op Abon in Asia).
160. Jan du Pied 1712 Overl. 1745 tot Leeuwarden.
161. Jacob Gravius 1713 Overl. 1722 [doorgehaald: tot Drenthe]
162. Schelto Fontein 1717 Overl. 1764 tot Drenthe
163. Gerryt Asma 1717 Overl. 1739 tot Leeuwarden.
164. Jacobus Piersma 1718 Overl. 1761 (okt. 20?) tot Leeuwarden.
165. Jacobus Lenegra 1719 Overl. 1746--dec. 20 tot Leeuwarden, Lands Steen snijd.
166. Frans Bekius 1719 Overl. 1726 tot Leeuwarden, Stadschijrurgie
167. Sybrand Jusum 1722 Overl. 1742--mei 18 op Dronrijp.
168. Petrus Pluim 1723
169. Hendk. Otterbeek 1724 Overl. 1750--okt. 5 tot Leeuwarden.
170. Gerryt Croesen (zoon van nr. 155) 1726 Overl. 1752--jan. 3 Stads Chijrurg. 1747
171. Tiberius Piersma 1726 Overl. 1750 tot Leeuwarden
172. Nicolaas Heringa 1727 Overl. 1734 tot Holwert
173. Francois Asma 1728 Overl. 1730 tot Leeuwarden
174. Arent Pars 1731 Overl. 1761--febr. 27 tot Leeuwarden. Stadschirurgijn 1732 Diac. Weeshuis.
175. Meindert D. van Vliet 1735
176. Hor. Ferff 1736 Overl. 1750--juli 2 tot Leeuwarden.
177. Petrus de Vries 1736 Overl. 1762--juli 26 te Leeuwarden Lands Chijrurgie
178. Fredrik Holstein 1738 Lt generael Wagenmr. nu Faandrik in Hollandse dienst.
179. Johannes van den Berg 1740
180. Elias Davids Pinart 1742 Overl. 1747 tot Leeuwarden
181. Symon van der Werff van Wartna 1745 Overl. 1758 te Workum.
182. Johannes de Vries 1752--aug. 22 Lector anatomii stadschijrurgijn 1753-'77 Landsoperateur
183. Johannes Fokkens 1756--sept. 30 Overl. 1768--febr. 15 te Leeuwarden
184. Dirk Pars 1757--okt. 17 Stads Diac. en 2 Weeshuisen Chirurgijn; stadschir. 1761-1796
185. Geert Pettinga 1759--mei 9 Blokhuischijrigijn, 1777-1794 stadschijrurg.
186. Hermannus Bruinsma 1759--nov. 15
187. Christiaan Niggly 1760 overl.

Niet in deze lijst zijn aangegeven de volgende chijrurgijns, die ik nog heb gevonden in Naamwijser der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland enz.
188. Wigerus Alma gevestigd in 1762
189. Lucas Elzinga gevestigd in 1773
190. Jacobus Henricus Steffers gevestigd in 1773
191. Nicolaas Aengwarda gevestigd in 1773
192. Johannis Keiler gevestigd in 1774 stadschir. 1794-'96, 1802-'13(+)
193. Johan Willem Struder gevestigd in 1779 stadschir. 1796
194. Hendrik Dirks Waardenburg gevestigd in 1790
195. Stelwagen gevestigd in ? stadschir. 1796-1802

>> begin


 

Alfabetische naamlijst met aanvullingen volgens HCL K 30.1 en 31.1

 • Acronius 98. Ruird Acronius 1647
 • Adema 138. Johannis Adema 1681
 • Aengwarda 191. Nicolaas Aengwarda gevestigd in 1773
 • Algers*Jacob 1622 (49) 18 april Cert. leerling/gezel
 • Alma 188. Wigerus Alma gevestigd in 1762
 • Althen*Sibren Dircks van Cert. 1622 (58) 14 mei Cert. leerling
 • Andries*Jan 1621 (6) 27 mei cert. II leerling
 • Asma 173. François Asma 1728 Overl. 1730 tot Leeuwarden
 • Asma 163. Gerryt Asma 1717 Overl. 1739 tot Leeuwarden.
 • Assema 141. Abram. Assema 1682 Overl. 1717
 • Atsma 152. Onias Atsma 1692 Overl. 1731--dec. 26 (II: dec. 2) tot Leeuwarden stads wees chir. 1726
 • Baard 97. Roelof Baard 1647 Obiit 1666 *Reyloff Jansen Baard Gr.Cons.
 • Barmento 114. Gerryt Barmento (II: Burmento) 1659 Overl. op Tessel *Barments
 • Bekius 166. Frans Bekius 1719 Overl. 1726 tot Leeuwarden, Stadschijrurgie
 • Berg 179. Johannes van den Berg 1740
 • Beukema 156. Gosse Beukema 1699 Overl. 1724 tot Leeuwarden - BBc 1699/03/09 geb. Ameland (Ballum)
 • Blankema*Cornelis Henricz./Henricx 1622 (56) 4 mei Cert. leerling
 • Blysma 39. Frans Blysma 1582
 • Bokhorst*Harmen gezel Cert. 1639 (411)
 • Bomgaert*Fredrik gezel Cert. 1642 (420)
 • Boorendam 92. Jan Boorendam 1642 *Borndam, Jan Simons
 • Bottes 63. Hans Bottes 1612 - BBc 1612/00/00 Mr. Hans Bottes
 • Bottes*Haye gezel Cert. 1639 (411)
 • Bottes*Schelte 1620 (317) 19 juni Cert. leerling/gezel
 • Bouwens 1. Jan Bouwens 1550 Overl. 1553 tot Groningen
 • Braaksma 149. Joh. Braaksma 1687 vertrokken weete niet waar die gebleven is
 • Brandenburg 122. Regn. Brandenburg 1670 Overl. 1696
 • Breunik*Jan Carstes van 1625 (195) 26 juli Cert. leerling
 • Briffo 116. Regnerus Briffo 1662
 • Broersma 121. Gabinus Broersma 1668 Overl. 1724
 • Broersma 44. Meile Broersma 1588 Obiit 1596 - BBc 1587/00/00
 • Bronkhorst 13. Pyter Bronkhorst 1550
 • Bruinsma 186. Hermannus Bruinsma 1759--nov. 15
 • Bruinsvelt 89. Frans Bruinsvelt 1640 Blokhuis Mr.
 • Bruyns*Sioerd Jans 1616 2 sept. Cert. I gezel
 • Bursyn 5. Symen Bursyn 1550
 • Can/Kan*Claas 1634 10 aug. blz. 91 Magistraatsnotulen *Claas Claasen gezel Cert. 1624 (172)
 • Carls*Melchior +1585 Inventarisatieb. 5
 • Caspar* chirurgijn van Z.G. graaf Wilhelm van Nassau Cert. I 1617 23 juli
 • Claazen 10. Gijsbert Claazen 1550 Overl. 1558--dec. 26
 • Claes 25. Wopke [Claes] 1564 Obiit 1577 tot Lier in Emd.
 • Claessen*Allert gezel Cert. 1646 (449)
 • Claesz*Caspar 1551 blz. 519 Inv.b. I
 • Claesz*Douwe 1622 4 juli Cert. leerling
 • Clasen 27. Melchior Clasen 1566
 • Cleutingh*Tjerck Cert. 1621 II (18)
 • Coerts*Allert 1645 (438) 26 april Cert. II leerling/gezel
 • Coerts*Henrick gezel Cert. 1617 (102)
 • Crans 131. Willem Crans 1673 Overl. 1712 Blokhuischijrurgijn
 • Croesen 170. Gerryt Croesen (zoon van nr. 155) 1726 Overl. 1752--jan. 3 Stads Chijrurg. 1747
 • Dekemans 88. Otte Dekemans 1639 *Deekmans, Otto
 • Delden 4. Jan Van Delden 1550
 • Deventer 28. Joost van Deventer 1567
 • Dircks*Douwe 1623 17 febr. Cert. leerling/gezel Cert. 1633 (89)
 • Dircks*Hendrik gezel Cert. 1627 (254)
 • Dircks*Pieter gezel Cert. 1621 II (26)
 • Dirks 17. Hendrik Dirks 1562 Obiit 1575
 • Dirks 58. Thomas Dirks 1604 Obiit 1651--febr. 20, is d'oudste gew. - BBc 1604/00/00 geb. Huizum
 • Doedes 71. Wessel Doedes 1620 Obiit 1636--mei 9 *Doedis gezel Cert. 1616 (64), 1620 (333)
 • Doima*Joannes Nicolay gezel Cert. 1627 (250)
 • Dokkum 15. Bonifacius van Dokkum 1554 Overl. 1558--okt. 5
 • Donia*Sierck 1616 20 juli Cert. I gezel *Sierck Sjoerds gezel Cert. 1627 (259)
 • Dorenbosch 127. Jacob Dorenbosch 1671
 • Douwes*Reiloff gezel Cert. 1617 (112)
 • Douwes 19. Wybrand Douwes 1562 Obiit 1564 - BBc 1562/10/09
 • Drost 49. Frans Drost 1592 *Drost, Frans Jans
 • Drost 76. Jan Drost 2de 1626 *Drost, Jan Frans
 • Egberts*Cornelis 1622 (48) 15 april Cert. leerling/gezel
 • Egten 110. Galenus Egten 1657
 • Eilderts*Roeleff 1621 (376) 18 april Cert. I gezel *Eilerts, Roeloff 1622 naar de Oost
 • Elgersma*Sixtus Cert. 1646 (449)
 • Elzinga 189. Lucas Elzinga gevestigd in 1773
 • Emes*Andries gezel Cert. 1620 (335)
 • Emmenes 147. Bern. Emmenes 1686 Overl. 1692--juni 30 (II: jan. 30), stads diaconi chij.
 • Erven 142. Hendr. Erven 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden
 • Erven 105. Jacob Erven 1653
 • Everds*Lieuwe 1641 5 juli Cert. + op reis naar West-Indië *1636[?]
 • Eyleman 140. Jacob Eyleman 1681 Overl. 1727 op Schiermonekoog
 • Faber 70. Fedrik Faber (II: Fredrik) 1619 *Freerk Gielis
 • Faber*Jasper Gielis 1632 5 mei Cert. ; Gilles/Jillis*Jasper 1645 26 april Cert. II; zie ook 1642 15 maart *Gielis gezel Cert. 1620 (286)
 • Feddes*Jan gezel Cert. 1640 (413)
 • Ferff 176. Hor. Ferff 1736 Overl. 1750--juli 2 tot Leeuwarden.
 • Fokkens 183. Johannes Fokkens 1756--sept. 30 Overl. 1768--febr. 15 te Leeuwarden
 • Folkerts 16. Frans Folkerts 1559 O. 1573
 • Fontein 162. Schelto Fontein 1717 Overl. 1764 tot Drenthe
 • Frank 56. Isb. Hier. Frank 1602 Obiit 1642--dec. 15 (II: 16), M.D. Hofs chir. - Med. doctor. Nieuwe Veldt-Chirurgie door O. F. Hildanus vertaald door Ysbrand Hieronymus Franck genees- en heelmeester te Leeuwarden verschenen 1628 bij Barent Arentsz. boeckvercooper woonende in de Klock-straat te Leeuwarden. - Alb. stud. Franek. 10-5-1625
 • Frans*Albert/Albregt 1621 (375) 17 april Cert. leerling/gezel
 • Fransz*Jan 1620 8 mei Cert. leerling
 • Franzen 72. Jarig Franzen 1622 Obiit 1636--sept. 5 - BBc 1622/00/00 geb. Franeker *Frans, Jarich gezel Cert. 1617 (88)
 • Frieses*Frans 1621 18 april Cert. I wijlen
 • Gaukema 132. Harmen Gaukema 1673 en Amonitie Mr.
 • Gauma 94. Keimpo Gauma 1643 Obiit 1656--aug.
 • Gerbens*Andries gezel Cert. 1616 (23)
 • Gerrits 51. Dionys Gerrits 1594 Obiit 1599
 • Gerrits 43. Gillis Gerrits 1586 Obiit 1606--april 30; Actenboek 20 nov. 1601
 • Gosses 62. Claas Gosses 1611 - BBc 1611/00/00 geb. Oldemarkt
 • Goverts*Jan 1628 12 maart Cert.; ook 4 januari 1623
 • Gragt 134. Adriaan van der Gragt 1675
 • Gravius 161. Jacob Gravius 1713 Overl. 1722 [doorgehaald: tot Drenthe]
 • Griethuis 54. Hend. Griethuis 1598 - BBc 1598/00/00 Aug. Jacobs van Wittehuys
 • Griethuis 41. Hendrik Griethuis 1584 Obiit 1593--juli 5; lijst voogden 1590 - BBc 1583 Mr. Henrick Henricxz.
 • Haarsma 145. Evert Haarsma 1683
 • Haeyes*Haeye 1619 18 nov. Cert.
 • Haeyes*Jan 1617 (114) 21 juli Cert. I In Oost-Indië gezel
 • Hanenburg 136. Gerrit Hanenburg 1676
 • Harders 12. Vincent Harders 1550
 • Harmens 9. Pytter Harmens 1550 Overl. 1553 voor Hesdin.
 • Harmens*Atse 1625 (192) 6 juli Cert. leerling/gezel
 • Harmens*Corn. Cert. 1640 (415) chir. op Ameland
 • Harmens*Hans 1621 27 juni Cert. II; scheepschirurgijn, sterft op Oost Indiëvaarder
 • Harmens*Henrick 1616 8 april Cert. I gezel
 • Harmens*Willem 1619 (239) 26 april Cert. I gezel
 • Hartman*Christiaen 1622 (61) 27 mei Cert. leerling/gezel *Hartmans
 • Hasselaar 148. Johannes Hasselaar (II: Haselaar 1687)
 • Haukema 61. Gerben Haukema 1609 Overl. 1627--sept. 10 - BBc 1609/00/00 Mr. Gerbren Beernts geb. Huizum; Hauckema*Gerbren Berents/Beernts 1610 Trouwboek NH kerk blz. 241 Gr. Cons. 1611 blz. 82
 • Heij*Alexander gezel Cert. 1618 (171)
 • Heineman 153. Wybrand Heineman 1693 Overl. in Dragten, Lands Stads en gast. - BBc 1693/10/25 geb. Stavoren
 • Hellinga 126. Johannis Hellinga 1671 Overl. 1678--okt. 18
 • Hellinga 86. Gellis Takes Hellinga/Hillinga 1638 Overl. 1656--sept. 3
 • Hellinga 119. Tako Hellinga 1664 *Taco Jilles H. Gr.Cons.
 • Henrix*Jan 1585 Inv.b. 5; deze gaat later naar Harlingen Cert. 27 nov. 1619
 • Heringa 172. Nicolaas Heringa 1727 Overl. 1734 tot Holwert
 • Hessels*Benne gezel Cert. 1627 (259)
 • Hieronymi*Ysbrand 1624 21 dec. Cert.
 • Hillama 115. Hendrik Hillama 1661
 • Hoek 108. Jelle Hoek 1657
 • Hoek 120. Melchior Hoek 1667
 • Hoek 106. Pytter Hoek 1656
 • Holstein 178. Fredrik Holstein 1738 Lt generael Wagenmr. nu Faandrik in Hollandse dienst.
 • Holthuis 34. Jan Holthuis/ Jan Henricx? 1577 Obiit 1595--april 28; lijst voogden 1582
 • Hoochslagh 104. Willem Gerrytz/Gerryts Hoochslagh 1652/1655 Overl. 1656
 • Horreus 124. Abraham Horreus 1670
 • Horreus 78. Jouke Horreus 1628; x 1628 Ryckien Gerryts; zn.: Ds. Petrus te St. Anna *Jouke Pyters Horrius Gr.Cons.
 • Horrius*Joucke/Jouke Pyters/Pytters 1642 20 april Cert. II; ook ibid. 26 januari 1624; vgl. Gr.Cons.
 • Horryus 112. Jouke Horryus (II: Horreus) 1659
 • Hoytema*Hector gezel Cert. 1645 (438)
 • Huidekoper 157. Pytter Huidekoper 1699
 • Huisman 146. Hotzo van Huisum 1685
 • Hylkama 144. Joh. Hylkama 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden, Stads Boumr.
 • Indius 111. Meile Indius 1658 Overl. 1666 *Meyle Orcx Indius Gr.Cons.
 • Isbrants*Boele gezel Cert. 1643 (429)
 • Jacobs*Evert gezel Cert. 1639 (411)
 • Jacobs 22. Jacob Jacobs 1562 Obiit 1571
 • Jacobs*Jan 1625 (180) 10 maart Cert. leerling/gezel Cert. 1617 (99) scheepschir. Cert. 1629 (329)
 • Jans 14. Albert Jans
 • Jans*Frans 1620 8 mei Cert. "in leven chirurgijn alhier"
 • Jans*Gerryt gezel Cert. 1631 (376)
 • Jans 30. Lambert Jans 1568; voogd 1574/5 - BBc 1569/00/00 Lambert Willems geb. Antwerpen
 • Jans 48. Ruurd Jans 1592 - BBc 1592/00/00 Riort Janss. geb. Jelsum
 • Jansen 2. Abbert/Albert Jansen 1550 Overl. 1559--sept. 22
 • Jansen 3. Luitjen Jansen 1550 Overl.
 • Jansen 18. Pieter Jansen 1562 - BBc 1562/00/00 geb. Workum
 • Janzen 57. Gijsbert Janzen 1604 Obiit 1608--sept. 4
 • Jelles*Jan 15 febr. (289) 1620 Cert. leerling/gezel
 • Jellis 69. Lieuwe Jellis 1618 Obiit 1624--okt.
 • Jennes*Folckert gezel Cert. 1628 (286)
 • Jetzes*Harmen te Sneek Cert. 1619 (226)
 • Joannis*Hylcke 1618 (160) 3 maart Cert. I gezel
 • Joannis*Jan te Kollum Cert. 1618 (171) en veldscheerder Cert. 1624 (146)
 • Jongius*Casper gezel Cert. 1640 (413)
 • Joukes 103. Gosse Joukes 1651 - BBc 1651/10/21 geb. Beetgum
 • Jupen 77. Jasper Jupen 1627 *Jasper Jilles Jupen Gr.Cons.
 • Jurriens 79. Barent Jurriens 1629--febr. 12 *Beern gezel Cert. 1625 (183)
 • Jurriens*Dirck gezel Cert. 1632 (392)
 • Jusum 167. Sybrand Jusum 1722 Overl. 1742--mei 18 op Dronrijp.
 • Kan 24. Klaas Kan 1ste. 1564 Obiit 1575--dec. 9
 • Kan 46. Klaas Kan 2de 1591 Obiit 1622--april 12, is oudste gew.
 • Kan 81. Klaas Kan/Con 3de 1632 Obiit 1679--mei 15, Staate Generael Bou en Burgermr. Oudste chirurgien, 1634 stads chir.
 • Keiler 192. Johannis Keiler gevestigd in 1774 stadschir. 1794-'96, 1802 '13(+)
 • Kerckener*Hermannus Thonis gezel Gert. 1626 (232)
 • Kiers 47. Jan Kiers 1591 Obiit 1612--febr. 3
 • Kroese 155. Pytter Kroese 1698 Overl. 1760 tot Leeuwarden stadschir. 1713-'47
 • Lamberts*Henrich Cert. 1620 (330) scheepschir.
 • Lammerts 60. Coenraad Lammerts 1609 Obiit 1631
 • Lammerts 85. Harmen Lammerts (Kerckems?) 1637 *Lamberts gezel Cert. 1632 (389)
 • Lautenbach*Jacob gezel Cert. 1616 (19)
 • Lautenbach 74. Joh. Lautenbach 1624 Obiit 1649--juli 9, Stads chijrur.
 • Lautenbag 107. Hend. Lautenbag 1656 Overl. 1697--sept., is d'oudste gew.
 • Lenegra 165. Jacobus Lenegra 1719 Overl. 1746--dec. 20 tot Leeuwarden, Lands Steen snijd.
 • Lenegra 151. Gerrit Lenegra 1691 Overl. 1719 tot Leeuwarden, Lands Steen Snijder Stads wees churgie.
 • Lesluer*Wolter gezel Cert. 1644 (432)
 • Levi 8. Karel Levi 1550 Overl. 1553 voor Mets.
 • Linthoff 130. Jan Linthoff 1673
 • Maagman 143. Joh. Maagman 1682 Overl. 1712 tot Oudega
 • Martens*Isaack 1623 (100) 16 april Cert. leerling/gezel
 • Melanen?*Gerryt Jans van Cert. 1631 (376)
 • Mende 67. Adriaan van Mende 1617 BB 1617/00/00 Adriaen Jacobsz. van Merwede; Merwede*Adriaen Jacobs van der 1622 4 mei Cert. Mr.; Jacobs*Arien 15 febr. 1620 Cert. dan oud 33 jaar
 • Metz 109. Hans Metz 1657
 • Miland 59. Agaeus Miland 1605 was stadschirurg - BBc 1606/00/00 Agge Agges
 • Miland 123. Willem Miland 1670 Overl. 1703 A. Gast. Diaconi chij *Millant Gr.Cons.
 • Milland 96. Adam Milland 1646
 • Millandt 93. Gerrit Millandt 1643
 • Minnes 23. Gerrit Minnes 1562 - BBc 1562/12/17
 • Moldzart 36. Adriaan Moldzart 1577
 • Moldzart 52. Zymon Moldzart 1595 Obiit 1602--dec. *Symon Feddrix M. Gr.Cons.
 • Nicolay 159. Watzo Nicolay 1704 Overl. 1741 als Praedicant (II: op Abon in Asia).
 • Niggly 187. Christiaan Niggly 1760 overl.
 • Noot*Gerrit Gr.Cons. 1626 (39) Mr., chirurgijn van Sijne Gen. Graaf Ernst Casimir van Nassau; x Aeltie Reinersdr.; kopen 11-8 huis in Gr. Hoogstr. van Laurents de Veno, schrijver van de compagnie van hopman Minne Houwerda van Meckema
 • Noppen*Claes Tomas gezel Cert. 1640 (412)
 • Nutkes*Saeckle 1599 Gr. Cons. blz. 157 verso
 • Oosterga 137. Haring Oosterga 1677 stadschirurg. 1692
 • Otterbeek 169. Hendk. Otterbeek 1724 Overl. 1750--okt. 5 tot Leeuwarden.
 • Panser*Dirck Simons Cert. 1640 (413), 1646 (449)
 • Pars 174. Arent Pars 1731 Overl. 1761--febr. 27 tot Leeuwarden. Stadschirurgijn 1732 Diac. Weeshuis.
 • Pars 184. Dirk Pars 1757--okt. 17 Stads Diac. en 2 Weeshuisen Chirurgijn; stadschir. 1761-1796
 • Pastou 66. Jacob Pastou 1617 - vgl. BB vÛÛr 1544/06/10 Mr. Jacob Pastouw woonachtig 'op de Weert'
 • Pauw*Fredrik Bomgaert 1642 15 maart Cert. II leerling
 • Pettinga 185. Geert Pettinga 1759--mei 9 Blokhuischijrigijn, 1777-1794 stadschijrurg.
 • Pied 160. Jan du Pied 1712 Overl. 1745 tot Leeuwarden.
 • Piers*Ignatio gezel Cert. 1624 (152)
 • Piersma 164. Jacobus Piersma 1718 Overl. 1761 (okt. 20?) tot Leeuwarden.
 • Piersma 171. Tiberius Piersma 1726 Overl. 1750 tot Leeuwarden
 • Pieters*Atte 1623 (117) 25 augustus Cert. leerling/gezel
 • Pieters*Jan 1565 blz. 363 Inventarisatieboek
 • Pieters, Jouke gezel Cert. 1624 (134)
 • Pinart 180. Elias Davids Pinart 1742 Overl. 1747 tot Leeuwarden
 • Pluim 168. Petrus Pluim 1723
 • Polman*Wopcke 1623 (106) 13 mei Cert. leerling/gezel
 • Popma 83. Kornelis Popma (II: Papma) 1633
 • Post 64. Jan ten Post 1612 Obiit 1636--maart 17; 1634 afgezet als stadschir.
 • Post 95. Tjerk ten Post 1646 Obiit 1666 stadschirurgijn 1656
 • Pynappel*Jan Jochums 1627 (244) 23 febr. Cert. leerling/gezel *Pijnappels Cert. 1621 (375)
 • Pynappel*Pieter Joachims 1621 17 april Cert. leerling
 • Pytters 7. Jan Pytters 1550
 • Pytters 11. Dirk Pytters 1550 Overl. 1552--aug. 1
 • Pytters*Ruurd gezel Cert. 1643 (428)
 • Raasvelt 118. Frans Raasvelt 1664 Overl. 1713 Stads en weeschijrur.
 • Ras 129. Jasper Ras 1671
 • Reen 100. Watzo Reen 1649
 • Reidt*Jan 1645 (437) 21 april Cert. II leerling/gezel *Reidts
 • Reinalda 133. Aug. Reinalda 1673 Overl. 1712
 • Reinalda 90. Sako Reinalda 1641
 • Ried*Jan Jans gezel Cert. 1640 (415)
 • Roelofs 75. Jan Roelofs 1624 Obiit 1632--dec. 3 *Jan Reiloffs Baard Gr.Cons.
 • Rosema 35. Pytter Rosema 1577
 • Roukema 154. Roelof Roukema 1693 Overl. 1749--juni 19 tot Leeuwarden stadschir. 1711
 • Ruurds 139. Enno Ruurds 1677 Overl. 1739--nov. 26
 • Saskers*Jacob 1620 (323) 19 juli Cert. leerling/gezel Cert. 1619 (275)
 • Schaagen 33. Pyter Schaagen 1574 Obiit 1576
 • Schagen 37. Willem van Schagen 1580 BB 1569/00/00 met zijn kinderen
 • Schoot*Beernt Jacobs 1633 (397) 8 januari Cert. leerling/gezel
 • Schouwen 99. Luitje Schouwen 1648 Overl. 1666
 • Schuring 42. Klaas Schuring 1585 Obiit 1616--juni 13, is d'oudste gew.
 • Sibbesz. 21. Thomas [Sibbesz.] 1562 - BBc 1562/10/20
 • Siccama 125. Tjaard Siccama 1670
 • Sierksma 73. Jan Sierksma 1623 vgl. Groot Consentboek operateur Jan Goverts Sierxma
 • Silvius 102. Bauke Silvius 1651
 • Simons*Dirck 1629 (322) 1 april Cert. leerling/gezel
 • Simons*Hans Michel gezel Cert. 1644 (435)
 • Simons*Wybrand 1629 (333) 28 april Cert. leerling/gezel
 • Steffers 190. Jacobus Henricus Steffers gevestigd in 1773
 • Stelwagen 195. Stelwagen gevestigd in ? stadschir. 1796-1802
 • Stolts 6. Casper Stolts 1550 Overl. 1558--Jan. 6.
 • Stoltz 31. Klaas Stoltz 2de 1570 Obiit 1574
 • Stoltz 40. Gerrit Stoltz 3de 1582
 • Struder 193. Johan Willem Struder gevestigd in 1779 stadschir. 1796
 • Swaen*Jan Jansz. gezel Cert. 1617 (138)
 • Symons 26. Arend Symons 1566 Obiit in den Haag - BBc 1566/00/00 geb. Zutphen
 • Symons 84. Dirk Symons 1636
 • Symons*Feycke 1616 3 april Cert. I; ging naar Oost-Indië
 • Sytses*Feycke Cert. 1616 (26) scheepschir.
 • Tabrink*Supriaan 1642 blz. 13
 • Takes*Jillis 1640 14 april Cert.
 • Terrenius*Abraham Gualtheri 1642 (421) 20 april Cert. II leerling/gezel
 • Thuinen 135. Watzo van Thuinen 1676 Overl. 1726 is d'oudste gew. *van der Tuinen Gr.Cons.
 • Tiabbens 91. Supriaan [doorgehaald: Fabrink] Tiabbens 1642 Overl. tot Amsterdam; *Cyprianus 1643 (428) 10 april Cert. voor leerling broer Hemme
 • Tiabbens*Hemme gezel Cert. 1643 (428)
 • Tiercks*Dirck 1642 (421) 15 maart Cert. II leerling/gezel
 • Tietzes*Otte gezel Cert. 1628 (296)
 • Tongeren 113. Kasper van Tongeren 1659
 • Velinck*Stephanus/Stephen 1559 blz. 10; Inv.boek 1565 25 april; 1565 blz. 363 Inv.boek
 • Vema 32. Jan Pieters Kema/Vema? 1572
 • Vincents*Evert Cert. 1620 (303) scheepschir.
 • Vliet 175. Meindert D. van Vliet 1735
 • Vos 45. Jacob Vos 1589 Ant.Gasthuis; *Jacob Jansz. Cert. 1616 (28) scheepschir. ; Roes/Ros*Jacob Jans 1616 (28) 8 april, 20 mei Cert. I; hij is dan 50 jaar
 • Vos 128. Pytter [doorgehaald: Vis] Vos 1671 - BBc 1671/10/18 Pyter Wytses geb. Harlingen
 • Vries 68. Frans de Vries 1618 Obiit 1620 - BBc 1618/00/00 Frans Friese
 • Vries 182. Johannes de Vries 1752--aug. 22 Lector anatomii stadschijrurgijn 1753-'77 Landsoperateur
 • Vries 177. Petrus de Vries 1736 Overl. 1762--juli 26 te Leeuwarden Lands Chijrurgie
 • Waardenburg 194. Hendrik Dirks Waardenburg gevestigd in 1790
 • Warnas 38. Kornelis Warnas 1581
 • Weelinck 20. Stephanus [Weelinck] 1559
 • Werff 181. Symon van der Werff van Wartna 1745 Overl. 1758 te Workum.
 • Wessels*Frans 1619 (255) 10 juli Cert. I gezel
 • Wiarda 87. Douwe Wiarda 1638 Obiit 1656 stadschirurgien 1651
 • Wilhelmi*Anthonis 1620 1 augustus Cert.; ald. 26 juli 1625
 • Willems 65. Antoni Willems 1613
 • Willems*Asmus gezel Cert. 1619 (263)
 • Willems 29. Klaas Willems 1568 - BBc 1569/00/00 geb. Amersfoort
 • Withuis 55. Aug. Withuis 1599; Augustinus Jacobsz. Wittenhuys x 1600
 • Witter 150. Johannes [Simons] Witter 1690 Overl. 1728 tot Leeuwarden Lands Vroedm. - BBc 1690/09/22 geb. Wolvega
 • Witter 158. Johans. Witter 1704
 • Witter 101. Zymon Witter 1649 Overl. 1687 is d'oudste gew. *Symen Joannis Witter Gr.Cons.
 • Wogma 53. Pyter Wogma 1597
 • Woldring 80. Hendrik Woldring 1629 Obiit 1656--febr. 12 verdronken; *Woldrinck Cert. 1633 (397), 1639 (411); *Henrick Alberts Woldringh gezel Cert. 1622 (41); Woldring*Hendrik Alberts 1645 21 april cert. II leerling
 • Woldt*Jacob Jans gezel Cert. 1616 (50)
 • Wopckes/Wopkes 82. Ritske Wopkes 1632 *gezel Cert. 1628 (292)
 • Wybes*Arien 1630 (347) 5 februari Cert. leerling/gezel
 • Wybrands 50. Gabe Wybrands 1594
 • Wytsis*Jan 1627 (270) 14 november Cert. leerling/gezel
 • Zundstrand 117. Jan Corn. Zundstrand (II: Zuidstrand) 1662 Overl. 1714 is d'oudste gew. stad en weeshuis - BBc 1662/09/30 Jan Cornelis geb. Amsterdam

>> begin

begravenen Oude stadsbegraafplaats (1833-1969)

Aa-Ablij

Alberts-Amiabel

Assen-Baan

Ablij-Adema

Amiabel-Andringa de Kempenaar

Baan-Bakker

Admiraal-Akkerman

Andringa de Kempenaar-Appeldoorn

Bakker-Bakker

Akkerman-Alberts

Appeldoorn-Arum

Bakker-Balt

 

 

 

Genealogische dossiers


Onderstaande lijst (toegangsnr. 1867) verwijst naar dossiers met resultaten van genealogisch onderzoek. Dit onderzoek is in de loop van vele decennia in opdracht van derden uitgevoerd. Sommige dossiers bevatten slechts een enkel briefje, andere bevatten zeer uitgebreide informatie, zoals bijvoorbeeld krantenknipsels etc. over een familie. Veel van de informatie in de dossiers is tegenwoordig via internet op te zoeken.
Aan de hand van deze lijst, die fonetisch-alfabetisch geordend is, kunt u zien of er ooit onderzoek is verricht naar een bepaalde familie. Er is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende gelijknamige families. De aantekeningen zijn vaak in telegramstijl en in moeilijk handschrift geschreven, waardoor deze veel vragen kunnen oproepen. Om snel te zoeken, kunt u de zoekfunctie van uw browser gebruiken. De dossiers kunnen op de leeszaal worden aangevraagd en gekopieerd.

Aa, van der
Aalders
Aardema
Aarden
Aerssen, van
Aertolff
Abbas
Abbema
Abbring
Abelsma
Aberson
Ablij
Abma
Achelen, van
Achenbach
Achlum, van
Adama
Addens
Adelaar
Adema
Adgerus, zie Adgurs
Adgurs
Adius
Adriani
Aeneae
Affolter
Aggema
Aysma
Aitema
Aitsema
Aytta
Accama
Akker
Acronius
Albada, van
Albarda
Alberdingh
Alphen
Algera
Algra, zie Algera
Allema
Alles
Alma Tadema
Almenum, van
Altena, van
Althusius
Amama, van
Amerongen, van
Andela
Andeles
Andreae
Andriesse
Andringa, van
Aneae, zie Aeneae (bij de E)
Angenent
Aninga
Ankringa
Annyas
Antonides
Antonius
Appelhof
Appell, van
Arends
Arentsma, van
Arets
Ark, van der
Arcerius
Arnold
Arnoldi
Arnoldinus
Arum, van
Arzoni
Asbeck, van
Asendorp
Asman
Asperen, van
Assema, van
Assen, van
Atema
Atsma
Attema
D’Auchy
Auckama
Aurik, van
Averkamp
Baan, van der
Baarda
Baars
Baart de la Faille
Bachman
Baer, de
Baggelaar
Bay
Bakker
Bakkers
Backum, van
Balfour
Baljé
Balck
Balli
Banda
Banga
Banier
Banken
Bantert
Barbay
Barendsma
Barnevelt
Barsee
Bartels
Basten
Battaerd
Baudet
Baux
Bavius
Bechius
Becker, zie Bekker
Beek
Beekhuis
Beekkerk
Beekmans
Beeling
Beem
Beenhakker
Beer, de
Beerends, zie Berends
Beersma
Beyl
Beilanus
Beyma, van
Beimin
Beintema
Beyseit
Beyzeit, zie Beyseit
Beitsma
Bekker
Belkinga
Belkmeer
Belkum, van
Beltrami
Benes
Bennema
Benner
Bens
Bentfort
Benthem, van
Berends
Berg, van den
Bergema
Bergen, van
Berger
Berghuis
Bergman
Bergsma
Berk, van
Berkebijl
Berco
Berloo, van
Bersma
Berteaux
Bertram
Besuijen-Lindeboom
Beucker
Beugelaar
Beuying
Beunk
Bia
Biegel
Biegelaar
Bienema, van
Biens
Bierschenk
Biesen, van der
Bigot
Bijl
Bijlaardt, van den
Bijlenga, zie Bijlinga
Bijlinga
Bijlsma
Bijmholt
Bijsterveld
Bijvoets
Bikbergen
Bilt, van der
Binkes
Bins
Binsbergen, van
Bisschoff
Bisschop
Blaauw, zie Blauw
Blanche
Blankenburg
Blau, de
Blausma
Blaustra
Blauw
Bleeker
Bles, van der
Blij, de. zie Blij, van
Blij, van
Bliek, van der
Blitz
Bloem
Bloembergen
Bloemhof
Bloemsma
Blok
Block, de
Blom
Bodenhausen
Bodenstaf
Boeymer
Boekholt
Boelema
Boelens
Boer, de
Boer, de. zie Bokma
Boerboom
Boerhave
Boersma
Bogaert
Bögel
Boing
Bokkel, ten
Bokkes
Bokma
Bockwinkel
Bollinga
Bolman
Bolten, van
Boltjes
Boltsma
Bommel, van
Boner
Bonga
Bongers
Bonnema
Bonsels
Bontekoe
Boom
Boom, van der. zie Boom
Boomsma
Boon, van der
Boonstra
Boorsma
Boosman
Booster
Boot
Boothamer
Bootsma
Borg, van den. zie Burg, van der
Borgerhoff
Borgrink
Born
Borndam
Bornstra
Bos
Bosch
Bosch, van den
Bose, von
Bosgra, zie Bosscha
Boshuyer
Bosma
Bosman, zie Bosma
Bosscha
Botke
Bottema
Bottinga
Bouma
Bouman
Bourboom, zie Boerboom
Bourgonje
Bouricius
Bouwer
Bouwes
Braaksma
Braams
Braarda
Brakel
Brakel, à
Brakenburg
Brand
Brandenburg
Brander, zie Brand
Brandsma, zie ook Brantsma
Bras
Brecker
Bredee
Bredemeyer
Bredenbach
Brederode
Breedenbach, zie Bredenbach
Bree, van
Breidenbach, zie Bredenbach
Brenninkmeijer
Brens
Brink
Brinksma
Britzel
Britting
Broek, van den
Broekhuysen
Broekman

Broers
Broersema
Broersma
Broman
Brongersma
Brons
Broseliske
Brouwer
Brugman
Brugmans, zie Brugman
Brugsma
Bruin, de
Bruining
Bruininga
Bruins
Bruinsma
Bruynsma, zie Bruinsma
Bruinsvelt
Bruinswaard
Brunet de Rochebrune
Brunsvelt, zie Bruinsvelt
Buchner
Bucquoy, de. zie ook Buchner en Desbucquoy
Buiël
Buikstra
Buynga
Buis
Buys, zie Buis.
Buising
Buysingh, zie Buising
Buisman
Buitenpost
Buma
Burg
Burg, van der
Burger
Burgers
Burgt, van der
Burkels
Burmania
Burmania, van. zie Burmania
Burry
Burum, van
Bus
Buss, zie Bus
Busser
Buster, zie Busser
Buttinga
Ceva, kijk bij de S
Chalmot, de
Chalon
Chantepie de la saussaye
Charisius
Chateau, de
Chateau, du. zie Chateau, de
Chaufepied, de
Chijs, van der
Daalen, van. zie Dalen, van
Daan
Dalen, van
Dalstra
Dam, van
Dames
Damkat
Deddens
Deekmans
Deelstra
Deenik
Deibel
Deinema
Deinum, van
Dekema, van
Dekemans, zie Deekmans
Dekens
Decker
Dekkinga
Deknatel
Delea
Delemarre
Delgrosso
Demoré, zie Dumoré
Derksen
DesBucquoy, zie ook Buchner en Bucquoy
Deursen
Deutgen
Deutscher
Deventer, van
Dijk, van
Dijkhoff
Dijkhout
Dijkman
Dijkstra
Dijlhoff
Diemen
Diener
Diepenheim
Diest, van
Dikkenberg
Dikkeschey
Dirks
Dirksen
Dodonaeus
Doedes
Doesburg
Doyema
Dokter
Dolstra
Domna
Donga
Dongen, van
Dongjuma
Donia
Doodkorte
Doorn, van
dorama
Dorenbos
Dorenbosch, zie Dorenbos
Dorhout
Dorsten, van
Dorstman
Dortsman, zie Dorstman
Dotingh
Dotingha, zie Dotingh
Douchi
Douglas
Douma
Douw
Draayer
Draaisma, zie Draisma
Draisma
Draysma, zie Draisma
Draper
Drenhuizen, zie Dreunhuizen
Drent
Dreunhuizen
Dreves
Driel, van
Drielen, van. zie Driel, van
Drielsma
Driesen, zie Driessen
Driessen
Driesten
Driesum, van
Drijver
Drogenham
Dronrijp
Drontmann
Drost, zie Droste
Droste
du Cerceau
du Frenne, zie du Fresne
du Fresne
Duyff
Duiker
Duyker, zie Duiker
Duikers, zie Duiker
Duysen, van
Duitsman
Duivestein
Dull
Dumoré
du Moulin
Dunant
Duparc
du Pied
Duree
Durleu
Duursma
Dwinger
Dwingersma, zie Dwinger
Ebersohn, zie Eberson
Eberson
Eberstein, van
Echten, van
Edema
Eecen
Eeghen, van
Eekhof
Eekhoff, zie Eekhof
Eelkema
Eelcoma, van
Eernstman
Ehlhart
Ehrenburg, zie Erenburg
Eigelaar
Eygelaar, zie Eigelaar
Eyck, van.
Eikhout,
Eykhout, zie Eikhout
Eileman
Eysenhoed
Eysinga, van
Eisma
Ek, van
Eckringa
Eldering
Elle
Ellens, zie Elle
Elzinga
Elskamp
Eminga
Emmenes, van
Emmerik
Engelen
Engels
Engenhuis
Engenhuys, zie Engenhuis
Enk
Ennema
Enninga
Ens
Ensing
Epenhuijsen
Epping
Eppinga
Equarda
Erenburg
Ergers
Ernst
Ernsthuys
Erp, van
Es, van
Escher
Esting
Estrick
Esveld, van
Evenhuis
Everaarts
Evertshuizen
Ewold
Faber
Faber, de
Fabricius
Falck
Fazzi
Febre, le
Febure, le. zie Febre, le
Feddema
Feddes
Feen, van der
Feenstra
Feyens
Feikens
Feyckens, zie Feikens
Feima
Feit
Feitema
Feiter
Feiters, zie Feiter
Feites
Feits
Feitsma
Felhage, zie Vellage
Felkers, zie Velkers
Fellinga, zie Vellinga
Feltz, van der Fenema
Fennema
Fenstra
Ferff
Ferff, van der. zie Ferff
Ferwerda
Fetter
Feugen, van
Phitzinger
Fierstra Fietjeroo
Finck, zie Vink
Flaisse
Flegel
Fleugel
Flieringa
Florison
Fogelsangh, zie Vogelzang
Fock
Focke, zie Fock
Folkertsma
Fonck, zie Vonk
Fons
Fontein
Fonteine, zie Fontein
Forbes
Fortuyn
Frank
Franks
Fransen
Franzen, zie Fransen
Frederiks
Freeven, zie Vreven
Frehe
Frieswijk
Friske, zie Fritske
Friso
Fritske
Froloo
Fullenius
Furmerius
Gaarsma
Gaasma, zie Gaarsma
Gabini
Gabbema
Galama
Ganzevoort
Gansfort, zie Ganzevoort
Garach
Gardenier
Gasinjet
Gatsonides
Geel, van
Geelauf, zie Geelof
Geelof
Geer, de
Geerards, zie Gerards
Geerts
Geest, de
Gein, van
Geys
Geysel
Gelder, van
Gelderda
Gelderen, van
Geleyn
Gelinck
Ghemmenich, van
Gennep, van
Gerards
Gerbenzon
Gercama
Gerkens
Gerlofs
Germans
Germeraad
Germscheid
Gerroltsma
Gerstel
Geux
Geuns, van
Geurts
Giebels
Gijlstra
Giesen
Giffen, van
Gijzen, zie Giesen
Girmscheid, zie Germscheid
Glas
Glaser
Glinstra, van
Godhelp
Godhart, zie Goedhart
Godschalk
Goedhart
Goede, de
Goey, de
Goens
Goinga
Goljet
Gon
Gongrijp
Goot, van der
Gorkum, van
Gorter
Goze
Gosliga, zie Goslinga
Goslinga
Goud
Graaf, de
Graafeiland
Graaff, de
Graafsma
Graafstal
Graat, de
Graatsma
Grabandt
Graffele
Gramsma
Grand, le
Grasveld
Gratama
Grauwert
Gravius
Greefkes
Greidanus
Grendel
Greven, van
Grevenstein
Grevenstette
Grijs, de
Groen
Groenendal
Groeneveld
Groenewolt
Groenia
Groenier
Groever
Groot, de
Groote, de
Grosjean
Grossouw
Grote, de. zie Groote, de
Grouwstra
Gruisen, van
Grijs, de
Gualteri
Guijcken
Guillet
Guitard
Gunning
Gutberleth
Haaften, von. zie Haeften, von
Haag
Haagen, van. zie Hagen, van
Haakma
Haaksma
Haan, de
Haanstra
Haar, van de
Haarsma
Haarsolte, van
Haas, de
Haasdijk
Haaxma, zie Haaksma
Habbema
Habbich, zie Habich
Habekotté
Habelius
Habich
Hachting
Hachtingius, zie Hachting
Hagen, van
Haeften, von
Haersma, zie Haarsma
Hageman
Hagius
Haitsma
Hayema
Hayer
Hayinga
Hajonides
Hackebort
Hacquebart, zie Hackebort
Halbertsma
Halbesma
Halma
Halsema
Hambroeck, van
Hamer
Hamers, zie Hamer
Hamerstein
Hamerster
Hamstra
Hanekamp
Hanema
Hanenburg
Hanenburgh, zie Hanenburg
Hania
Hanja, van. zie Hania
Hannema
Hardemans
Hardenberg
Harderwijk
Hardomans, zie Hardemans
Hardorff
Haren, van
Haringa
Harings
Harinxma, Van
Harkema
Harmenzon
Harmsma
Harst, van der
Hartemink
Hartman
Hartmans, zie Hartman
Harts
Hascher
Hazelhoff
Haven, van der
Havercamp
Haverschmidt
Hebbes
Heeck, van
Heeger
Heemstra, van
Heer, de
Heerdt, van
Heerema, van
Heerings
Heerma, van. zie Heerema, van
Heijbers
Heide, van der
Heiden, van der. zie Heide, van der
Heyden, van der. zie Heide, van der
Heymans
Heimans, zie Heymans
Heineman
Heins
Heinsius, zie Heins
Hekelaar
Hekstra
Helder
Heldoorn
Heldt
Helfrich
Hellema
Hellemans
Helm, van der
Helwig
Hem, van der
Hemmema
Hemminga
Hempenius
Hendriks
Hengevelt
Henning
Hennings, zie Henning
Henstra
Heppenaar
Heringa
Herlein
Herrema
Hesling
Hesman
Hess, zie Hesse
Hesse
Hesselveld
Hessling, zie Hesling
Hettema
Hickart, zie Hikkaart
Hickes
Hiddema
Hylckama
Hiemstra
Hikkaart
Hickart, zie Hikkaart
Hilarides
Hilarius
Hildenberg
Hillama
Hillebrand
Hillekes
Hix, zie Hickes
Hixenius
Hobbelings
Hobbema
Hobein, zie Houbein
Hoeben
Hoeber
Hoedemaker
Hoegen
Hoek
Hoek, van
Hoek, van den. zie Hoek, van der
Hoek, van der
Hoekema
Hoekstein
Hoekstra
Hoelen
Hoen
Hoeve, ten
Hof
Hofer
Hoff, zie Hof
Hoffman, zie Hofman
Hofkamp
Hofman
Hofstra
Hogema
Hogendorp
Hogerbeets
Hogeveen
Hohenlohe, van
Hoitsma
Holder
Holkema
Hollander
Holleboom
Hollevoet
Hollenga, zie Hollinga
Hollinga
Holst
Holstein
Holtmann
Holtring
Holwerda
Hombrink
Hommes
Hompeus
Hondema
Honing
Hoo, de
Hooftman
Hooghiemstra
Hoogland
Hoogslag
Hoogstad
Hoorn, van
Hoornstra
Hoppe
Hoppenbrouwer
Hoppers
Hopperus, zie Hoppers
Horatii
Horn, de
Horn, van. zie Hoorn, van
Horneus
Hornstra, zie Hoornstra
Horreus
Horsman
Horst, ter
Hosbach
Hosson
Hotsma
Houbein
Houkes
Houten, van
Houtsma
Hoven
Hovinga
Hovius
Huber
Hugenholtz
Huidekoper
Huygh
Huisinga, zie Huizinga
Huizinga
Huisman
Huistra
Huitema
Hulscher, ten
Hulsen, van
Hulshoff
Hulst, van der
Hup
Hupje
Huppe, zie Hup
Huppes
Huttinga
Huurmans
Ybes
Idema, zie Iedema
Idzardi
Idsinga, van
Iedema
Ymmel
Ingen, van
Inia
Inniger
Ypeij
Ypes
Ypma
Isaacs
Isaks, zie Isaacs
Ysbrandij
IJsenbeek
Yske
IJssel, van
IJsselmuiden, van
IJssels
IJsselstein
Isselstein
Itsma, van
Jager, de
Jansma
Janssen
Jansonius
Jaussaud
Jaussaud, de. zie Jaussaud
Janszen, zie Janssen
Jelgerhuis
Jelgerhuis, van. zie Jelgerhuis
Jelgersma
Jellema
Jeltema
Jensma
Jeppema
Jepma, zie Jeppema
Jeppema
Jielof
Jilderda
Jong, zie Jong, de
Jong, de
Jongama, zie Jongema
Jongbloed
Jonge, de
Jongema
Jongma
Jongsma
Jonker
Jonkman
Jordan
Jorna
Jorritsma
Joustema
Joustra
Juckers
Jurgens
Jurrema
Juta
Jutting
Cahais
Kalf
Calfsbeek, van
Kalkenstein
Calsbeek, zie Calfsbeek
Kallen, van der
Kalma
Kalthoff
Kam, van der
Cammans
Kammen, van
Cammenga, zie Kamminga
Kämmerer
Kamminga
Cammingha, van
Camp
Campen, van
Camper
Camstra, zie Kamstra, van
Kamstra, van
Kan
Canne
Kant, de
Canter
Carre, zie Coree
Carsten, zie Karsten
Karsten
Karstkarel
Casdorp
Cassa
Castelein
Kat
Kater
Cath
Cathius, zie Cath
Cats
Keeskamp
keijert
Keikes
Keimpema
Keizer
Keyser, zie Keizer
Kelderman
Keller
Kempenaer, de
Kempfer
Kerbert
Kerkhan
Kerkhof
Kerstma
Kessel, van
Ket
Keta
Ketel
Ketel, van. zie Ketel
Keulen, van
Ketwich, van
Keuning
Keur
Kieffer
Kielder
Kieler, zie Kielder
Kiene
Kieser
Kiestra
Kinderman
Kingma
Kinnema
Kinsky, von
Kisjes
Kitsz
Klaasen
Clant
Klasen, zie Klaasen
Klebach
Cleef, van. zie Kleef, van
Kleef, van
Cleyenburg
Klein
Kleyn, de. zie Klein
Cleynhout
Klemrink
Clermont
Cleveringa
Klinkert
Klinkhoff
Klinkoff, zie Klinkhoff
Clock
Klomp
Cloppenburg
Cluierda
Cluirda
Cluyter
Knevelman
Knijff
Knobbe
Knock
Knol
Knoll, zie Knol
Cnoop, zie Knoop
Knoop
Kobus
Cock, de. zie Kok
Koegel
Coehoorn, van
Coelman
Coenders
Coenders, van. Zie Coenders
Coenen
Coenen, van. zie Coenen
Coenraad
Coenraads. zie Coenraad
Coenradi, zie Conradi
Coese
Coeze, zie Coese
Coets vgl Kutsch
Coetsveld
Kofferath
Cohen
Kok
Kok,de. zie Kok
Koldijk
Cole
Colenbrander
Colerus
Colignon, zie Collignon
collard
Collee. zie Cole
Collen, van
Collet
Collignon
Colmjon, zie ook Collignon
Colonia, de
Coltof
Congert
Koning
Koning, de. zie Koning
Conradi
Conter
Koo, de
Kooi, van der
Kooy, van der. zie Kooi, van der
Kooijman
Kooistra
Kool
Koolstra
Koopal
Kooperberg
Coopmans, zie Koopmans
Koopmans
Coops
Kooten, van. zie Koten
Copini
Corbeck
Korbelijn
Corbié
Cordel
Coree
Coronel
Kortrijk
Coster, zie Koster
Koster I & II
Koster, de
Koten, van
Cotshausen
Coulon
Koumans
Couperus
Court, de la
Courtois
Couttis
Kouwenhoven
Kraft
Kragt
Krak
Cramer, zie Kramer
Kramer
Krammer
Kramp
Crans
Krap
Kratsch
Krediet
Kreeft
Kreps, zie Krips
Cres
Kretser
Krijnsen
Krikke
Krips

Croes
Croese, zie Croes
Croles
Crommelin
Cronenburg
Crooy
Kroon
Krop
Kropf, zie Krop
Krot
Krüger
Krugten, van
Kruisinga
Kruseman
Kuffeler, van
Kufferath, zie Kofferath
Kuik
Kuik, van. zie Kuik
Cuyck, zie Kuik
Kuiken
Kuinders
Cuynders, zie Kuinders
Kuiper
Cuypers, zie Kuiper
Kummer
Cup
Cuperus
Kuperus, zie Cuperus
Kutsch vgl Coets. zie ook Looyenga
Kutschreuter
Questere
Questius
Kwast
laarmans
Laars, van der
Laas
Ladenius
Laman Trip
Lambergen
Lamberti
Lambooy
Lamsvelt, van
Landzedel
Landstra
Lang, zie Lange, de
Lange, de.
Langedijk
Langemeyer
Langweer
Lannoy, de
Lanting
Laperre
Laskewitz
Last
Lasthuis
Lautenbach
Laverman
Leauson
Ledekerken
Leer
Leeuw, de
Leeuwen, van
Leeuwensteen
Legentijl
Legentil, zie Legentijl
Leheux
Ley, van der
Leyber
Leicht
Leiden, van der
Leidesdorff
Leiker
Lely, van der
Lennep, van
Lens
Lensen
Lenssen, zie Lensen
Lentz, zie Lens
Lepper, de
Lerk
Lessing
Leurs, zie Luurs
Leverland
Levy
Libarius
Lichtenvoort
Lidekerken, zie Ledekerken
Liedekerken, zie Ledekerken
Lieftinck
Lieuwma
Limburg Stirum, van
Limper
Linge, van. zie Lingen, van
Lingen, van
Lingré
Linnewiel
Linthorst
Linthout
Lobry van Troostenburg
Lochem, van
Lochnaar
Loeff
Loghem, van. zie Lochem, van
Lolkama
Lollius
Lon, van
Loo, te
Loo, van
Looff
Looyenga
Loon, van
Loor
Looze, de
Loot
Looxma
Loudewel
Louwhoff
Lovius
Löwenwarter
Lubach
Luiks
Luurs
Lijklema
Maart
Maas
Madiol
Magré
Mailly, de
Mainz
Mackal
Mal, van
Malen, van der
Manger
Mancadan
Marinus
Marcas, de. zie Markas
Markas, de
Marcus
Marsch, ter
Marssum, van
Martel
Martens
Martini
Matheis, zie Matthaeus
Matijssen, zie Matthijssen
Matthaeus
Matthijssen
Maurenbrechter
Maurer
Medendorp
Meekeren, van. zie Mekeren, van
Meelboom
Meer, van der
Meerlo, van
Meertens
Meese
Meeth
Meetsma
Mey
Mey, van der. zie Mey
Meyer
Meyers
Meihuizen
Meindaerts
Meindersma
Meines, van
Meinesz
Meininga
Meinsma
Meintema
Mekeren, van
Melchers
Melin
Mellama, zie Mellema
Mellema
Melverda
Memmelaar
Menagie
Menalda
Mennes
Mentz
Mertens
Mertz
Metz
Metz, de
Metskes
Metzlar
Meulen, van der
Meurs
Meurs, van. zie Meurs
Meursinge
Miedema
Mylius
Mink
Minkema
Minnen, van
Mis
Moerman
Moermans, zie Moerman
Moeselaar, Zie Moezelaar
Moezelaar
Mohrmann
Mok
Mockema
Mol
Molen, van der
Molenaar
Molenschot, van
Molkenboer
Moll, zie Mol
Monen
Monceau
Monceau, de. zie Monceau
Monsma
Moonen, zie Monen
Moraal
Morra
Mossel
Mouter
Muiser
Muizer, zie Muiser
Mulder
Mulerius
Muller
Munniks
Munsterman
Muntinga
Muntz
Murray
Nagelgast
Nagengast, zie Nagelgast
Nassau
Nauta
Nederhoff
Nes, van
Neuhusius
Neukirchen
Neuman
Nicolai
Nielsen
Nieuwboer, zie Nieuwbuurt
Nieuwbuurt
Nieuwkerk
Nieuwenhuis, zie Nijenhuis
Nijp
Nijs
Nijs, van. zie Nijs
Nijdam
Nijenhuis
Nijholt
Nijkerk, van. zie Nieuwkerk
Nijman
Niemeyer
Niermeyer
Nierop
Nieuwmeyer, zie Niemeyer
Noble, le
Nodel
Noë
Noey, de
Nolet
Nomes
Noodt, zie Noot
Noot
Nooitgedacht
Nooy, de. zie Noey, de
Nooyen, zie Noolen
Noolen
Noord, van
Noordbeek
Noordenbos
Noorderbroek
Noordhof
Noordhoff, zie Noordhof
Noordhuys
Noorthuysen, zie Noordhuys
Norberhuis
Noteboom
Nubé
Nus, van
Nutters
Oberink
Oberman
Odufré
Oeberius
Oedsma
Oedtsma, zie Oedsma
Oeloff
Oeninga
Oevering
Offringa
Okel
Occo
Oxner
Oldersma
Oling
Olivier
Ollemans
olthoff
Ombach
Ombelet
Ommeren, van
Onbelet, zie Ombelet
Ooiman
Oomkes
Ooms
Oosten, van
Oosterbaan
Oosterdam
Oosterhuis
Oosterma
Oosting
Oostra
Opdam
Oprsal
Opstal
Opstal, van. zie Opstal
Opzeeland, van
Orie
Orum, van
Osinga
Oskam
Oskamp, zie Oskam
Ostheim
Ottema
Otten, van
Oudkerk
Oudschans Dents
Ouwerkerk
Overbeek
Overney
Paape
Pabinga, zie Pavinga
Palma
Paludanus
Pama
Panbakker
Panhuis
Panhuysen, zie Panhuis
Papin, zie Pepijn
Paplay
Papley, zie Paplay
Park, zie Perk
Pastoor
Pater
Paul
Paulides
Paulus, zie Paul
Pavinga
Peereboom
Peeting, zie Peting
Peyma
Peynema
Pekel
Pelder
Pelt, van
Penterman
Pepijn
Pereboom, zie Peereboom
Perk
Pervoort
Peters
Peting
Petraeus
Petri
Phitzinger, zie F
Piebenga
Pieper
Pijlman
Pijpers, zie Pieper
Pijpker
Pieron, zie Piron
Pierson
Pietersen
Pikeur
Pinguele
Pipardus
Piron
Pitstra
Plantema
Plantenga, zie Plantinga
Plantinga
Plantinus
Plasburgh, van
Plaug, zie Ploug
Plet
Ploeg
Ploeg, van der. zie Ploeg
Ploegh
Ploegsma
Plomp
Ploug
Pluylaart
Pluimker
Pluvier
Poelsma
Poiesz
Pol, van de. zie Pol, van der
Pol, van der.
Polak
Polet
Pollema
Pollius
Polman
pols
Pommeren, van
Pool
Poorte
Popke
popkes, zie Popke
Popma
Poppes
Popta
Portegies
Portius, zie Ports
Ports
Portz
Post
Postema
Posthuma, zie Postma
Posthumus, zie Postma
Postma
Postmus, zie Postma
Pot
Potgieter
Potter
Poutsma
Praeger
Pranger
Prevot, zie Pervoort
Priem
Pringle
Prins
Pronk
Proost
Propstra
Pruis
Pruyssen
Prummel
Raap
Raardt
Radersma
Radijs
Radix
Raerdt, zie Raardt
Rahusen
Ramdohr
Rameau
Ramkema
Ramner
Ranouw, van
Raqouin
Ras
Rasken
Rasschen, zie Rasken
Rataller
Rauft
Ravens
Recalff, zie Rekalff
Reddingius
Ree, van
Reen
Reerink
Reeser
Regemortis
Regneri
Regnery, zie Regneri
Reiding
Reiger
Reinalda
Reinbergen
Reyners
Reinhart
Reith
Reitsema
Reitsma
Rekalff
Remmerts de Vries
Reneman
Renger, zie Ringer
Rengers
Rennia
Revallier, zie Reveljo
Reveille, zie Reveljo
Reveljo
Revers
Revius
Rhala
Rheen, zie Reen
Rhyn, van
Riddersma
Riedhorst, zie Riethorst
Riel
Riemersma, zie Riemsma
Riemsma
Rienksma
Rienstra
Riethorst
Rietsma, zie Rijtsma
Rijbrugh
Rijk, de
Rijks
Rijnders
Rijpma
Rijpstra
Rijsinge, van
Rijsvelt
Rijswijk, van
Rijtsma
Ringer
Ringers
Ringh, de
Ringler
Ringnalda
Rinia
Rinkhout
Rinsma
Rinzema
Risselada
Ritmeester
Ritskes
Ritter
Rodenburg
Rodenhuis
Roedema
Roel
Roeland
Röell
Roelofsen
Roels, zie Roel
Roelsma
Roemersma
Roling
Rolf von den Baumen
Rolf
Romberg
Romein
Römer
Romkes
Rommerts
Romp
Roodbaard
Roolvink
Roorda
Roorda, van. zie Roorda
Roos, de
Roosenboom
Roosenstein, zie Rosenstein
Rooswinkel
Ros
Rosema
Rosenberg
Rozeboom
Rosenstein
Rosier
Rosinga
Rossum, van
Roukema
Roucoma, zie Roukema
Roucourt
Ruardi
Ruding
Rudolphi, zie Rudolphus
Rudolphus
Ruel
Ruijgh
Ruit
Ruitenbach
Ruitenschild
Ruitinga
Ruijter, de
Runia
Ruring
Rutgers
Saagmans
Zaaijer
Saakma
Zaal
Zadel
Salomon
Salomons
Samplonius
Zand
Sande, van den
Sanderen, van
Sanders
Zandinga
Sandra, de. zie Sanderen, van
Zandleven
Zandstra
Zanstra, zie Zandstra
Sauerwalt
Savois
Scaevola, zie Schevola
Schaaf, van der
Schaafsma
Schaap
Schäfer, zie Scheffer
Schafraad
Schaft, van
Schaften, van. zie Schaft, van
Schalekamp
Schat
Schats
Schattenberg
Scheen
Scheffer
Scheinhout
Schelhaas
Scheltema
Scheltinga
Scheltinga, van. zie Scheltinga
Schenau
Schepel Schepper, de
scherier, zie Schier
Schermer
Schevola
Schier
Schierbeek
Schik
Schilt
Schippers
Schmidt
Schmitz, van. zie Schmidt
Schnakerts
Schoezetter, zie Schoenzetter
Schoenzetter
Scholl
Schollenberger
Schönfeld
Schönhart
Schoot, van der
Schootstra
Schotanus
Schouwen
Schouwstra
Schrader
Schrakamp
Schreinhout
Schreuder
Schrijver
Schröder, zie Schreuder
Schuil
Schuiling
Schuitemaker
Schuler, zie Schuller
Schuller
Schut, zie Schutz
Schutte
Schutz
Schuurhoff
Schuurmans
Schwartz, van
Zee, van der
Zeehuisen
Seggeren, van
Seibert
Seyen
Zele
Zelle
Zellmann, zie Selman
Selman
Selsma
Semery
Semler
Zendijk
Zengraf
Zeper
Seth
Zetstra
Settelaar, zie Zettelaar
Zettelaar
Zetten
Ceva
Sevenster
Sybouts
Sybrandi
Siderius
Sigers, de
Cijfer
Sijfers, zie Seibert
Cielen
Siemens
Zijlstra
Simon
Simonides
Sinia
Syna
Synja, zie Sinia
Sijpkens
Cyprianus
Sierksma
Siersma
Sietsma
Sijtinga
Sijtzama, van
Sietzema, zie Sietsma
Sytses
Zytsma, zie Sietsma
Sikkema
Sickler
Sicma, zie Sikkema
Siksma, zie Sixma
Siksma, van. zie Sixma
Silvius
Simmer, zie Zimmer
Zimmer
Singels
Singelsma
Singor
Sinkel
Sinning
Sip
Sipma
Zipp, zie Sip
Sixma
Slaaf
Slaaff, zie Slaaf
Slag
Slangenburg
Slauerhoff
Slem, zie Slim
Sleyt
Slicher van Bath
Slim
Sloot, van der
Slooten, van der. zie Sloten, van
Sloten, van
Slothouwer
Sluis, van der
Sluyterman
Smal
Smedes
Smeding
Smedinga
Smit
Smits, zie Smit
Snethlage
Sniet, zie Snip
Snijdelaar
Snip
Snoek
Snoeks, zie Snoek
Zocher
Soeting
Solaro
Sombergen
Somburgh, zie Sombergen
Someren, van
Son, zie Zon
Zon
Zonderland
Zondervan
Soolstra
Zoovele, zie Sovele
Zorn
Soutendam
Zoutman
Sovele
Span
Spandaw
Spanhemius
Spanjaert
Sperling
Spiegelaar
Spieksma
Spies
Spijxma, zie Spieksma
Spoelstra
Spoor
Sporck
Sporre
Sprekers
Sprekkers, zie Sprekers
Staal
Stadler
Stakenburgh
Stallinga
Stalpart, zie Wielen, van der
Standaar
Stapert
Staphorst, de
Staphorstius, de. zie Staphorst, de
Starringa vgl Sterringa
Starter
Stavinga
Stavorinus
Steege, van der
Stheeman
Steen, van der
Steenaart
Steenhuisen, van
Steensma
Steenstra, zie Stienstra
Stegeman
Steggerda
Steyn
Steindam
Steingröver
Stelling
Stellingwerf
Stellingwerff, zie Stellingwerf
Stellwag
Stelploeg
Stelpstra
Stenfert
Sterga
Stergo, zie Sterga
Sterk
Sterkenburg
Stern
Sterrenberg
Sterringa vgl Starringa
Stervinger
Stiensma, zie Steensma
Stienstra
Stijl
Stiphout
Stöcker
Stoelwinder
Stoett
Stoffels
Stok
Stolte
Stolzenberg
Stoop
Storm
Stornebrink
Stout
Straat
Straatsma
Stralen, van
Straten, van
Straten, van der. zie Straten, van
Strijd
Stroband
Stroosma
Struiksma
Struiving
Stuyvesant
Stukje
Suchslandt
Zuggenius
Zuidema
Zuiden, van
Zuidhoff
Zuylen, van
Sunt
Sureveen
Suringar
Zurk, van
Süthof
Zwaan
Zwaan, van der
Swalve
Zwanenburg
Swart, zie Zwart
Swarts, zie Zwart
Zwart
Swart, de
Zweep, van der
Swenk, zie Swink
Swens, zie Zwens
Zwens
Swenton
Swichum, van
Swiep
Zwijp, zie Swiep
Swierstra
Swigchum, van. zie Swichum
Swildens
Swink
Zwolsman
Tadema
Taconis
Tallemeijer
Talma
Talsma
Tamminga
Tangerman
Tebbens
Tebbitman
Theben
Teffer
Taecama
Teeling, zie Tellink
Tekstra
Tellink
Temmen, van
Temming, van. zie Temmen, van
Tempel
Temperley
Temps
Tenckinck
Tepe
Terluin
Terpstra
Tervile
Terwisga
Tichelaar
Tichler, zie Tigler
Tiddinga
Tieboel
Tiekstra
Tieleman, zie Tielman
Tielenburg
Tielman
Tiensma
Tietema
Tigler
Tilma
Timmenga
Timmerman
Tinga
Tjebbes
Tjepkema
Tjerksma
Tholen
Thöne
Thorenius
Tolsma
Toutenburg
Trapman
Tremper
Trentelman
Tresling
Treslinck, zie Tresling
Tribbensee, zie Trippenzee
Trimpel, zie Trempel
Trimper, zie Tremper
Trip
Trippenzee
Troelstra
Tromp
Troostwijk
Trosel
Trossell, zie Trosel
Tuinen, van
Tuininga
Tuynsma
Tulleners
Tulp
Turksma
Ubbens
Uilenburg
Uilkema
Ulenburgh, zie Uilenburg
Urban
Vaas
Valk
Valck, de, zie Valk
Valckenaer
Valckenier
Vals, van
Veder-Smit
Veen, van der. vgl Feen, van der
Veening
Veer, van der
Vegelin van Claerbergen
Vegilin van Claerbergen, zie Vegelin van Claerbergen
Veld
Velde, van de
Velde, van den. zie Velde, van de
Velde, van der. zie Velde, van de
Veldhuys, ten
Veldkamp
Velds, zie Veld
Veldt, zie Veld
Velkers
Vellage
Vellinga
Velsen, van
Velsius, zie Velsen, van
Velstra
Veltcamp, zie Veldkamp
Veltman
Ven, van der
Venendaal
Vening, zie Veening
Vening
Veno, de
Verbeek
Verboom
Verbruggen
Verdries
Vergonet
Verhey
Verhoeve
Verkennis
Verkruissen
Vermeulen
Verra
Verzijl
Verspeeck
Verstock
Verweij
Veth
Vetter
Viersen, van
Vierssen, van. zie Viersen, van
Viglius
Vink
Vincboons
Vinken
Visscher, zie Visser
Visser
Vitringa
Vlaardingerboek
Vlasbloem
Vlasblom, zie Vlasbloem
Vliet, van der
Vlietstra
Vlissingen, van
Voetberg
Voets
Vogel
Vogelzang
Vogt
Völker, zie Velkers
Volkerts
Vollenga
Vollinga, zie Vollenga
Vondeling
Vonk
Voorda
Voordewind
Voormeulen
Voort, van
Voortallen
Vorenkamp
Vos, de
Voss, de
Vossenberg
Vredeman de Vries
Vreven
Vries, zie Vries, de
Vries, de
Vrij, de
Vromen
Vroom
Waal, de
Waalkens
Waddinghsveen
Wagenaar
Wagenveld, zie Wageveld
Wageveld
Wakkersma
Wal, de
Wal, van der
Waller
Walta
Walther
Walther Boer
Wanten, van. zie Wanting
Wanting
Warmolts
Wartena
Waslander
Wassenaar
Wassenbergh
Wassington
Waterschoot
Waubert de Puiseau
Weber
Wedemeyer
Wee, ter
Weeber, zie Weber
Weelderen, van
Weerman
Weerstra
Weerts
Wees, de
Wehrman, zie Weerman
Weide, van der
Weidema
Weidenbach
Weidijk
Weil
Weyer
Weima
Wijma
Wijsma, zie Weisma
Weisma
Weit, van der
Weits
Well, van
Welling
Welt, van
Wendel
Wenning
Wensel, zie Wenzel
Wenzel
Went
Werf, van der
Werff, van der. zie Werf, van der
Werner
Werp, van der
Weser, zie Wezer
Wezer
Weslingh
Wesselingh, zie Weslingh
Westenbrink
Westerberg
Westerburg, zie Westerberg
Westerhuis
Westra
Wetering, van
Wever
Wiarda
Wicheren, van
Wichmans, zie Wigman
Wiebenga
Wijbenga, zie Wiebenga
Wijbrandi
Wigcheren, van. zie Wicheren, van
Wigersma
Wijgand
Wiegersma
Wijkstra
Wiel, van der
Wielandt
Wielen, van der
Wielen, Stalpart van der
Wylick, van
Wielinga
Wielenga, zie Wielinga
Wielsma
Wijma
Wijnands
Wijnbergen, van
Wijngaarden, van
Wijnsdorp
Wijnstok
Wierda
Wierdsma
Wieringa
Wiersma
Wierstra
Wijting
Wijtses, zie Wijtzes
Wijtzes
Wigara
Wigara, van, zie Wigara
Wigeri
Wiggerman
Wiglema
Wigman
Wigmana
Wigmans, zie Wigman
Wigmore
Wick
Wilde, van der
Wilde, de
Wildsang, zie Windstand
Wilkeshuis
Willer
Willems
Willemsen
Wind, van der
Winder
Windsand
Wink
Winckel
Winkler
Winsemius
Winter, van
Winterswijk
Wissel, van de
With, de
Witselaar
Witzler, zie Witselaar
Witteveen
Witting
Wittinga
Woerkom, van
Wolda
Wolf
Wolters
Wolthoff
Woltman
Woordhouder
Woorthouwer, zie Woordhouder
Wopkens, zie Wopkes
Wopkes
Wortman
Wouda
Woude, van der
Woudsma
Woudstra
Wouters

Terug

 

Primaire bronnen na 1811:

Bevolking en specifieke (beroeps)groepen:

Terug

 

Leeuwarder familiewapens


Ten geleide

Het in het HCL bewaarde wapenboek van Hesman uit het begin van de 18e eeuw is een van de belangrijkste Friese wapenboeken. De ‘burgerlijke’ familiewapens zijn in 1993 gepubliceerd in het Genealogysk Jierboekje. Aangevuld met familiewapens van voogden van de Stadsarmenkamer (midden 18e eeuw), de wapens van de voogden van het Nieuwe Stadsweeshuis (eind 18e eeuw) en nog enkele verspreide wapens lijkt onderstaand overzicht vrij volledig te zijn wat betreft de nog bewaard gebleven wapens van Leeuwarder families. Mogelijk dat op bijvoorbeeld een grafzerk of zegelring nog een relatief onbekend familiewapen staat afgebeeld. Zie ook de Catalogus van Gevelstenen op deze site, de beschrijvingen van de grafzerken van de Westerkerk en het standaardwerk van Rietstap.

N.B.: SAK betekent archief Stadsarmenkamer, NSW betekent archief Nieuwe Stadsweeshuis, GJ verwijst naar verspreide wapens die zijn afgebeeld in het Genealogysk Jierboek 1993. De nummers en de letters A, B, C verwijzen naar het wapenboek van Hesman.

Ab(be)ma 208
Acronius NSW
Adriani, Arius GJ
Aisma 69
Alting 274
Amarinske Gerrits 333
Amminga 172
Andeles NSW
Andreas Ludolphi 287
Ane Jakles 154
Anne Eelkes 313
Antje Hendriks 230
Antje Jacobs C
Antje Jeronimus 208
Antje Cornelis 297
Arjaentie Walings 193
Arnoldi NSW
Arum van NSW
Ate Pieters Tebbitman 86
Ate Sjolles 90
Aukje Jans 309
Bakker Hetto SAK
Balk NSW
Banga 219
Bargsma 14
Basuink 45
Bavius NSW
Beetzius NSW
Beilanus 216
Beekkerk Haye SAK
Benedictus Anskes 51
Bennema 210
Berend Alberts 76
Berend Eltjens 205
Berghuis NSW
Bergsma 14
Beuker 190
Bienema Johannes SAK
Biense Ringers 58
Binke Scheltes 249
Blau de 188, NSW
Blom NSW
Boelens 135
Boëtius 166
Bogaart 131
Bokke Gerrits 68
Boltje 312
Bolman NSW
Bolman Isaac SAK
Bonnama NSW
Bontekoe 37
Born 24
Bos van der 59
Bosman 9
Bouritius 165, NSW
Braaksma NSW
Brakel 301
Brandsma NSW
Brant 98
Breghtie Gaeles NSW
Broek van den 128
Broersma 258
Brouwer NSW
Bruining NSW
Bruinsma 169
Bruinsma P GJ
Buiting 277
Buma 233, NSW
Burenstein NSW
Burum 19
Buysing NSW
Dalen van 305
Daelen van? GJ
Datz NSW
Dekema 105
Dieuke Minnes 296
Dieuwertie Arjens 114
Dimmer 282
Dirk Hayes 298
Distelbloem NSW
Dois 186
Dokkoma 315
Domer 260
Domincus NSW
Dominicus Fungeri 194
Dompselaar 191
Dooitse Sapes 91, 180
Dorhout NSW
Dortsman NSW
Doting NSW
Douwe Tijssen NSW
Draper GJ
Dreeuws 276
Driessen Albert Pieter GJ
Drogenham NSW
Duivenstein NSW
Duysel van NSW
Dijkstra NSW
Eelke Johannes 28
Egbert Jans 102
Eisma 22, 55
Ellinkhuijsen 279, 339
Elske Hendriks 299
Elzinga Cornelis SAK
Eppinga NSW
Erici 166
Es van? GJ
Eskes GJ
Faber NSW
Feen van der NSW
Feima Jan SAK
Fenema 5
Folkema 330
Fooi 150
Foppe Sipkes 79
Frankena 290
Freerk Benedictus 75
Frieswijk NSW
Frisius NSW
Froukje Dirks 130
Fullenius 17
Fungerus 194
Gabbema 261
Gauma 50
Gauwe Lippes 306
Geert Willems 303
Geldorpius 147
Gerben Olpherts 82
Gerbrand Hendriks 264
Gerbens van 238
Gerben Wybets 35
Gerlofsma 222
Gertje Martens 177
Gertje Sweerts 159
Glinstra 143
Gokkinga 284
Gosse Ietes 7
Gosse Walles 185
Gosses 336
Gratema 226
Gravius 181, NSW
Greven van NSW
Greving(a) 81
Grietje Ballings 213
Groenwolt NSW
Groenewolt 127
Gruis 272
Gualteri 139
Haakma NSW
Haan de NSW
Haarsma 195, 243, 262
Hachtingius 64
Hajonides NSW
Hamerster 123, NSW
Hanenburg NSW
Hania Hiskia Margaretha GJ
Happe 340
Harmen Harmens 254
Haselecamp 78
Haubois 148
Heems NSW
Herfst NSW
Heinsius 175
Heixan 184
Hempenius 163
Herbranda 325
Heringa 223, 294, NSW
Hesman A
Heteren van 101
Hiddema NSW
Hicht 97
Hylke Buwes 100, 310
Hylkje Piers 110
Hillebrand Bentes 129
Hillebrands 136
Hillema 319
Hiltje Dames 83
His Sybouts 250
Hoekema NSW
Hoffman NSW
Holdinga 179
Holland van 67
Hoornsma 96
Ho(o)rnstra 132
Hoppers 317
Horatius 161
Houbois 148
Houten van NSW
Huber 111, NSW
Huibert Jansen 49
Idema NSW
Idsinga 65
Iepe Edes 212
Iepema 144
IJsbrands 275
IJssel 174
Ytsma 72
Ingheim 74
Inia 10, 20
Jan Adels 89
Jan Doekles 138
Jan Heeres 11
Jan Johannes 107
Jan Joosten 241
Jan Rinses 84
Jan Teimes (Tonis) 16
Jan Tjerks 99
Jan Wybbes 132
Janke Folkerts 8
Janke Sakes 116
Janke Sipkes 180
Jansonius NSW
Jatje Pytters 323
Jelger Anes 155
Jennema 251
Jeppe Jilkes 38
Jep(p)ema 144
Jilderda 324, NSW
Johan IJsbrands 275
Johannes Eelkes 31
Johannes Gerkes 234
Johannes Harmens 332
Johannes Klasen 41
Johannes Cornelis 288
Johannes Roelofs 173
Johannes IJbrands 275
Jongh de NSW
Jongsma NSW
Jongstal 87
Jorritsma 189
Julsinga 271
Kampen van 246
Kan NSW
Canter van Oosten 211
Canters 197
Kantes 80
Kemmen van der NSW
Ketel van NSW
Ketel 2
Kiesenga 95
Kiestra 217
Kiewijt 36
Kingma 232
Klaas Eelkes 244
Klaas Johannes 206
Klaas Lieuwes 115
Klaas Minnes 255
Klaas Syberens 39
Claerbergen 320
Kleinzink GJ
Clinge 286

Klinkhamer Jacob SAK
Clonckers NSW
Kluierda NSW
Knock NSW
Koen 162
Coers NSW
Kolde NSW
Kok 71
Konings 46
Koopmans NSW
Kornelis Dooitses 57
Coulon NSW
Coumans 160
Couperus NSW
Crab 207
Crack (Krak) 318
Cramer NSW
Kramers 56
Crans NSW
Krants 198
Kutsch NSW
Lambergen 3
Laurentius 6
Ledebur 341
Lennep van NSW
Lespiere 108
Leurs NSW
Lieuma 196, 227
Lyklama 145
Lindeman 22
Linge van NSW
Lolcama NSW
Lolke Tjeerds 109
Lon Bauke van SAK
Loo van 289
Lourens Lieuwes 63
Lourens Nicolaas SAK
Louwens 266
Mayke Pieters 12
Maire le NSW
Malen van der 124
Marius van... GJ
Martens Lysbert GJ
Meier 215
Meinsma 164, NSW
Meint Alberts 103
Mensonides GJ
Michiel Alberts 81
Michiel Michiels 321
Minne Bartels 62
Minne Jans 133
Minse Jans 178
Moensma 304
Moesel van der NSW
Molenaar? GJ
Molenschot 228
Molinus NSW
Nauta GJ, NSW
Nijenhuis 12, 199
Nijeveen 273
Nijs 122
Nijsten 18,
Nijsten van NSW
Nicolaus Radbodus 225
Noteboom 40
Oldersma NSW
Olpherda 44, 153
Olthof Anke J. GJ
Oort 204
Oosten Canter van 211
Oostende 31, 200, 204
Oosterbaen 52
Oosterzee 146
Ornia 157
Overhart 26
Papma 302
Pars NSW
Paulus Sakes 236
Peima 316
Pelterier 263
Petraeus NSW
Piebe Jans 239
Pier Roelofs 156
Pierson NSW
Pieter Eelkes 176
Pieter Jacobs 113
Pieter Cornelis 119
Pieter Pieters 322
Pieter Sytses 308
Pluim NSW
Popke Gabes 248
Popke Popkes 48
Popma 302
Popta 327
Posthumus NSW
Postumus NSW
Postma 1, 201
Potter 237
Poutsma 4
Proost 203
Quintus 13
Questius NSW
Raard 252
Raasvelt NSW
Radbodus 225
Reen NSW
Regneri NSW
Regout 278
Rekker(sma) 292
R(h)eling 25
Reneman 171, NSW
Revius 29
Rykjen Simons 311
Rijp van de 293
Rodegenes 170
Rodenhuis NSW
Romke Gerks 126
Rooitsma 224
Roorda 149
Rosema 32
Ruardi NSW
Rudiger 43
Ruffelaert(s) 70
Ruierd Wytses 117
Ruimsadelaar 220
Ruiter de 158
Saakma 140
Sande van den 152
Sara Tjipkes 94
Schaatsma 168
Schellinga NSW
Scheltinga 134, 141, 257, NSW
Schelsma 209
Schepper(s) 256
Schepper de NSW
Scheversteijn NSW
Schieringa 334
Schik NSW
Schonegevel 231
Schortinghuis Wilhelmus GJ
Schot 240
Schrader 56, NSW
Schregardus 300
Schuiring 15
Schulteis 337
Schuurmans 42
Semler NSW
Sichem van 283
Siderius NSW
Siccama NSW
Sikke Jans 54
Sipke Gabes 61
Sippens 336
Six 202
Sixma 187
Sjoerd Rinses 85
Sloterdijk NSW
Smedema 295
Smeding 218, NSW
Sminia 92
Smitsius 23
Snip B, 33
Snoek NSW
Staakmans 104
Staghouwer 13
Stania 221
Steenwijk 53
Stellingwerf 182, 307
Stemphoorn 30
Stinstra 66, 229
Storm NSW
Suringar NSW
Swalue NSW
Swalue Nicolaas SAK
Swart de NSW
Swarte 267
Swierstra GJ
Sybesma Sybe SAK
Sijlstra NSW
Tadema 93, 259, NSW
Tal 47
Tania NSW
Tebbetman 86
Tegneus NSW
Terberge 268
Tersteeg 118
Terwischa 291
Tholen NSW
T(h)ibault 167
Tinga 242
Tjaarda 269
Tjallingi NSW
Tjepkema GJ
Tjipke Klases 335
Tjietske Hendriks 253
Tongeren van 247
Torrerius 328
Traen 60
Trijntje Gerrits 44
Trijntje Tjeerds 10
T(h)uinen 235, 331
Tuinhout NSW
Uitermerk 120
Uma 106
Veen van der NSW
Vegelin van Claerbergen 320
Velsen van 151
Veltriel 245
Fenema NSW
Verbeek 34
Vermees 125
Versteeg 118
Viersen van 142
Vijselaar 121
Visser NSW
Visscher 338
Vitringa NSW
Vlasbloem NSW
Vlasvink 27
Vlissingen van GJ
Voorda NSW
Voort van 112
Vries de NSW
Vullenius 17
Wal de NSW
Wartena GJ
Wassenbergh NSW
Wederspan 326
Welsrijp NSW
Wemke Goossens 291
Wen(d)t de 192, NSW
Werumeus 270
Wesselius NSW
Westendorp 280
Westra NSW
Westra Pijtter SAK
Wiarda 314
Wiaerda NSW
Wybbetje Pyters 265
Wykkel 137
Wytse Hylkes 183
Wytske Cornelis 310
Wicheringe 285
Wieland NSW
Wielinga NSW
Wierdsma NSW
Winterswijk NSW
Wissema 88
Witten 73
Wijngaarden 329
Zuiderbaen 77, 214

Terug

Subcategorieën