In principe zijn archieven die zijn overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats openbaar en kosteloos te raadplegen. Een uitzondering vormen archivalia met betrekking tot nog levende personen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt hier veelal een openbaarheidsbeperking van 110 jaar na het jaar waarin de betreffende persoon is geboren. Het kan voorkomen dat in de via www.archieven.nl digitaal aangeboden archiefinventarissen niet expliciet is aangegeven op welke inventarisnummers een openbaarheidsbeperking rust. Hier geldt het principe dat gezond verstand meestal de beste raadgever is. Indien toch mocht worden getwijfeld aan de openbaarheid van bepaalde archivalia verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen via het algemene nummer van de gemeente Leeuwarden (tel. 14 058) en te vragen naar een medewerker van het Informatiecentrum van het Historisch Centrum Leeuwarden. Hier kan worden nagegaan of een stuk openbaar is of niet.

Onder strikte voorwaarden - bijvoorbeeld wanneer er in de zin van de AVG sprake is van een algemeen belang, een wetenschappelijk of historisch onderzoek of gegevensverwerking ten behoeve van statistische doeleinden- kan door de gemeentearchivaris die optreedt namens het College van Burgemeester & Wethouders, ontheffing van de openbaarheidsbeperking worden verleend.

Zie ook het Gebruikersreglement Historisch Centrum Leeuwarden 2018 op deze site.
 
Het hieronder te downloaden formulier 'Ontheffing Openbaarheidsbeperking' dient hiertoe volledig ingevuld en ondertekend te worden opgestuurd naar:

Historisch Centrum Leeuwarden
t.a.v. de Gemeentearchivaris R.S. Jonker
Postbus 21000
8900 JA  LEEUWARDEN

U ontvangt dan binnen 14 dagen een beschikking.

Download hier het formulier 'Ontheffing Openbaarheidsbeperking'

Terug