Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Sinds 27 februari 2018 is het merendeel van de bronnen van het zogenaamde Nedergerecht van Leeuwarden en enkele bronnen uit het oud-administratief archief - onderdelen van het Oud Archief van de stad Leeuwarden (1426-1811) - in gedigitaliseerde vorm door te bladeren via de website van AlleFriezen.

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.

Helaas kunt u nog niet rechtstreeks naar namen en/of trefwoorden in de toegevoegde bronnen zoeken, doch zijn deze slechts op inventarisnummerniveau ontsloten. Zo levert bijvoorbeeld zoeken op "Nedergerecht Leeuwarden invnr." alle 1083 inventarisnummers op. Door te sorteren op de kolom Voornaam worden ze op volgorde van inventarisnummer getoond. Zoeken op bijvoorbeeld "Nedergerecht Leeuwarden informatieboek" levert alle 57 informatieboeken op. Hieronder is een overzicht weergegeven van de bronnen die u in gedigitaliseerde vorm kunt doorbladeren. Door op de betreffende bron te klikken opent u een gefilterde selectie in chronologische volgorde in een nieuw venster op de website AlleFriezen. Gestreefd wordt om op termijn vanuit de bestaande digitale nadere toegangen een koppeling naar de onderscheidene acten aan te brengen. Vooralsnog zullen geïnteresseerden via een omweg de weg moeten vinden naar het gewenste origineel. Hoe daarbij te werk dient te worden gegaan wordt hieronder beschreven.

Inschrijving koopbrief groot-consentboek (1641)
Inschrijving koopbrief groot-consentboek (1641)

De in blauw weergegeven onderdelen zijn ontsloten via de ingang Generale Index 1580-1811. Er wordt vanuit deze overigens voor circa 70% voltooide index nog verwezen naar verouderde inventarisnummers. Met behulp van onderstaande tabel en de speciaal voor dit doel aangemaakte en in een nieuw venster te openen Concordans Index Oud Stadsarchief is het nieuwe inventarisnummer echter vrij gemakkelijk op te zoeken. Voorzover er vanuit de bestaande nadere toegangen naar gedigitaliseerde onderdelen wordt verwezen, zijn deze vanuit deze concordans direct te benaderen door met de muis op het nieuwe inventarisnummer te klikken. De nog niet nader ontsloten onderdelen kunnen als reeks worden geopend door met de muis op de naam van het onderdeel te klikken. Zie voor een toelichting op deze bronnen het pdf-document Bronnen in de Generale Index (1580-1811. De bronnen in rood zijn ontsloten door middel van het zoeken in Overige (genealogische) databases, sedert begin 2020 ondergebracht bij het genealogisch platform www.allefriezen.nl. De filteroptie 'Koopakten' verwijst naar deze vijf bronnen. Zie voor een toelichting op deze bronnen het pdf-document Leeuwarder bronnen op Alle Friezen . De in groen weergegeven bronnen zijn nader toegankelijk gemaakt door middel van de xml-bestanden Boedelinventarissen 1550-1790 (deze toegang is tijdelijk offline gehaald en zal in de loop van volgend jaar worden ondergebracht bij Alle Friezen!!!) onder Andere nadere toegangen . De in zwart weergegeven onderdelen zijn nog niet nader ontsloten, doch kan er incidenteel vanuit de database 'Aanvulling op de Stadsbegraafboeken ca. 1550-1805' (inmiddels overgebracht naar Alle Friezen) wel naar worden verwezen. Soms bevatten de ongeïndiceerde bestanddelen eigentijdse toegangen achterin of kent de reeks afzonderlijke eigentijdse toegangen die zijn meegedigitaliseerd. Raadpleeg hiervoor de inventaris op het Oud Archief van de stad Leeuwarden (1426-1811). Ook kan er inhoudelijke informatie over de bron zelf in worden nageslagen. Niet alle in de digitale indexen genoemde bronnen in het Archief van de Stad Leeuwarden (1426-1811) met nog een verouderd inventarisnummer zijn gedigitaliseerd. Raadpleeg voor het juiste inventarisnummer de in de archiefinventaris opgenomen gebruiksconcordans! Wij hopen dat uw naspeuringen veel onverwachte vondsten aan het licht mogen brengen!

inventarisnummers
omschrijving

jaren
nieuw oud
696-698 M221-M223 Kleine Instructieboeken 1660-1814
1985-1988 M720-M723 Uitspraken Policymeesters  1703-1809
2198-2199 M230-M231 Alimentatieboeken  1670-1755; 1792-1798
2200 M232 Contra alimentatieboek  1805-1811
2623-2679 c001-c057 Informatieboeken 1648-1808
2684-2685 d01-d02 Criminele Sententieboeken 1775-1810
2689-2844 f001-f156 Recesboeken 1537-1811
2846-3071 h001-h226 Pleidooiboeken 1636-1811
3158-3252 o01-o94 Definitieve Sententieboeken 1554-1808
3253-3254

o39
o74

Klappers Definitieve Sententieboeken 1617-1639
1673-1696
3318-3337 w01-w20 Autorisatieboeken 1611-1810
3338-3339 L848-L849 Certificatieboeken
1615-1646
3349-3444 y01-y94 Inventarisatieboeken (1543)-1790
3458-3490 z01-z33 Aestimatieboeken (1561)-1707
3492-3506 aa01-aa15 Decreetboeken   1560-1807
3511-3525 x01-x15 Weesboeken (incidenteel)* 1585-1807
3531 L847 Register van testamenten e.a.
1738-1775
3535-3537 bb1-bb3 Annotatieboeken Collaterale Erfenissen 1716-1806
3538-3554 cc01-cc16 Collaterale nalatenschappen 1716-1811
3562-3613 dd01-dd52 Proclamatieboeken 1571-1811
3614 ee01 Consentboek 1545-1556
3615-3679 ee01a-ee65 Groot Consentboeken 1580-1811
3680-3724 ff02-ff46 Klein Consentboeken 1591-1811
3736-3904 gg001-gg169 Hypotheekboeken (incidenteel)** 1588-1811

*    Vanaf 1691
**  Tot 1630 volledig, daarna incidenteel