Na toevoeging van scans van de nog ontbrekende inventarisnummers uit de archieven van de Nedergerechten van een fors aantal grietenijen zij er forse problemen opgetreden bij het laden van en het bladeren door de scans. Er wordt nog steeds naar de dieperliggende oorzaken van het probleem gezocht!

Sinds 27 februari 2018 is het merendeel van de bronnen van het zogenaamde Nedergerecht van Leeuwarden en enkele bronnen uit het oud-administratief archief - onderdelen van het Oud Archief van de stad Leeuwarden (1426-1811) - in gedigitaliseerde vorm door te bladeren via de website van AlleFriezen.

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.

Helaas kunt u nog niet rechtstreeks naar namen en/of trefwoorden in de toegevoegde bronnen zoeken, doch zijn deze slechts op inventarisnummerniveau ontsloten. Zo levert bijvoorbeeld zoeken op "Nedergerecht Leeuwarden invnr." alle 1083 inventarisnummers op. Door te sorteren op de kolom Voornaam worden ze op volgorde van inventarisnummer getoond. Zoeken op bijvoorbeeld "Nedergerecht Leeuwarden informatieboek" levert alle 57 informatieboeken op. Hieronder is een overzicht weergegeven van de bronnen die u in gedigitaliseerde vorm kunt doorbladeren. Door op de betreffende bron te klikken opent u een gefilterde selectie in chronologische volgorde in een nieuw venster op de website AlleFriezen. Gestreefd wordt om op termijn vanuit de bestaande digitale nadere toegangen een koppeling naar de onderscheidene acten aan te brengen. Vooralsnog zullen geïnteresseerden via een omweg de weg moeten vinden naar het gewenste origineel. Hoe daarbij te werk dient te worden gegaan wordt hieronder beschreven.

635-uitsnede-consentboek
Uitsnede van een acte uit een 17de-eeuws Groot Consentboek

De in blauw weergegeven onderdelen zijn ontsloten via de ingang Index diverse bestanden Stadsarchief tot 1811. Er wordt vanuit deze overigens voor circa 70% voltooide index nog verwezen naar verouderde inventarisnummers. Met behulp van onderstaande tabel en de speciaal voor dit doel aangemaakte en in een nieuw venster te openen Concordans Index Oud Stadsarchief is het nieuwe inventarisnummer echter vrij gemakkelijk op te zoeken. Voorzover er vanuit de bestaande nadere toegangen naar gedigitaliseerde onderdelen wordt verwezen, zijn deze vanuit deze concordans direct te benaderen door met de muis op het nieuwe inventarisnummer te klikken. De nog niet nader ontsloten onderdelen kunnen als reeks worden geopend door met de muis op de naam van het onderdeel te klikken. De bronnen in rood zijn ontsloten door middel van het zoeken in Overige (genealogische) databases. De filteroptie 'Koopakten' verwijst naar deze vijf bronnen. Zie voor een toelichting op deze bronnen elders op deze website. De in groen weergegeven bronnen zijn nader toegankelijk gemaakt door middel van de xml-bestanden Boedelinventarissen 1550-1790 onder Andere nadere toegangen. De in zwart weergegeven onderdelen zijn nog niet nader ontsloten, doch kan er incidenteel vanuit de database 'Aanvulling op de Stadsbegraafboeken ca. 1550-1805' (via een zoekschil geïntegreerd in Overige (genealogische) databases) wel naar worden verwezen. Soms bevatten de ongeïndiceerde bestanddelen eigentijdse toegangen achterin of kent de reeks afzonderlijke eigentijdse toegangen die zijn meegedigitaliseerd. Raadpleeg hiervoor de inventaris op het Oud Archief van de stad Leeuwarden (1426-1811). Ook kan er inhoudelijke informatie over de bron zelf in worden nageslagen. Niet alle in de digitale indexen genoemde bronnen in het Archief van de Stad Leeuwarden (1426-1811) met nog een verouderd inventarisnummer zijn gedigitaliseerd. Raadpleeg voor het juiste inventarisnummer de in de archiefinventaris opgenomen gebruiksconcordans! Wij hopen dat uw naspeuringen veel onverwachte vondsten aan het licht mogen brengen!

inventarisnummers
omschrijving

jaren
nieuw oud
696-698 M221-M223 Kleine Instructieboeken 1660-1814
1985-1988 M720-M723 Uitspraken Policymeesters  1703-1809
2198-2199 M230-M231 Alimentatieboeken  1670-1755; 1792-1798
2200 M232 Contra alimentatieboek  1805-1811
2623-2679 c001-c057 Informatieboeken 1648-1808
2684-2685 d01-d02 Criminele Sententieboeken 1775-1810
2689-2844 f001-f156 Recesboeken 1537-1811
2846-3071 h001-h226 Pleidooiboeken 1636-1811
3158-3254 o01-o94 Definitieve Sententieboeken 1554-1808
3318-3337 w01-w20 Autorisatieboeken 1611-1810
3338-3339 L848-L849 Certificatieboeken
1615-1646
3349-3444 y01-y94 Inventarisatieboeken (1543)-1790
3458-3490 z01-z33 Aestimatieboeken (1561)-1707
3492-3506 aa01-aa15 Decreetboeken  1560-1807
3511-3525 x01-x15 Weesboeken(incidenteel)* 1585-1807
3531 L847 Register van testamenten e.a.
1738-1775
3535-3537 bb1-bb3 Annotatieboeken Collaterale Erfenissen 1716-1806
3538-3554 cc01-cc16 Collaterale nalatenschappen 1716-1811
3562-3613 dd01-dd52 Proclamatieboeken 1571-1811
3614 ee01 Consentboek 1545-1556
3615-3679 ee01a-ee65 Groot Consentboeken 1580-1811
3680-3724 ff02-ff46 Klein Consentboeken 1591-1811
3736-3904 gg001-gg169 Hypotheekboeken (incidenteel)** 1588-1811

*    Vanaf 1691
**  Tot 1630 volledig, daarna incidenteel

Terug


Nauwkeurige Lijst van alle chir. welke als Mr. geageert hebben sinds oprichting van het gilde; wanneer Mr. geworden en wanneer gestorven; voor zoo verre zulks uit de oude gilde Boeken konden geblijken bijeen gevoegt door Roelof Roukema, 1709 en nogmaals vernieut 1727. - Stukken beh. de gilden. Gem. Archief. Een ander ex. in afschrift extract-memorieboek Magistraat 1602-38 (II). Afgedrukt in De Vrije Fries XXXI (1932), 35-39; aangevuld (o.a. met de hs. aantt. in het exemplaar van het Historisch Centrum Leeuwarden) en voor internet bewerkt door M.H.H. Engels, juli 2006; aangevuld met alfabetisch register achternamen resp. patronymica, mei 2007.

BB = burgerboek, BBc = burgerboek chirurgijnAnno Christi 1550 den 17 April heeft het Chijrurgijns Gilde binnen Leeuwarden aanvang genoomen en waren diegeene welke het opregteden de navolgende Dartien perzoonen.
1. Jan Bouwens 1550 Overl. 1553 tot Groningen
2. Abbert/Albert Jansen 1550 Overl. 1559--sept. 22
3. Luitjen Jansen 1550 Overl.
4. Jan Van Delden 1550
5. Symen Bursyn 1550
6. Casper Stolts 1550 Overl. 1558--Jan. 6.
7. Jan Pytters 1550
8. Karel Levi 1550 Overl. 1553 voor Mets.
9. Pytter Harmens 1550 Overl. 1553 voor Hesdin.
10. Gijsbert Claazen 1550 Overl. 1558--dec. 26
11. Dirk Pytters 1550 Overl. 1552--aug. 1
12. Vincent Harders 1550
13. Pyter Bronkhorst 1550

De volgende hebben de Proef gedaan:
14. Albert Jans
15. Bonifacius van Dokkum 1554 Overl. 1558--okt. 5
16. Frans Folkerts 1559 O. 1573
17. Hendk. Dirks 1562 Obiit 1575
18. Pieter Jansen 1562 - BBc 1562/00/00 geb. Workum
19. Wybrand Douwes 1562 Obiit 1564 - BBc 1562/10/09
20. Stephanus [Weelinck] 1559
21. Thomas [Sibbesz.] 1562 - BBc 1562/10/20
22. Jacob Jacobs 1562 Obiit 1571
23. Gerrit Minnes 1562 - BBc 1562/12/17
24. Klaas Kan 1ste. 1564 Obiit 1575--dec. 9
25. Wopke [Claes] 1564 Obiit 1577 tot Lier in Emd.
26. Arend Symons 1566 Obiit in den Haag - BBc 1566/00/00 geb. Zutphen
27. Melchior Clasen 1566
28. Joost van Deventer 1567
29. Klaas Willems 1568 - BBc 1569/00/00 geb. Amersfoort
30. Lambert Jans 1568; voogd 1574/5 - BBc 1569/00/00 Lambert Willems geb. Antwerpen
31. Klaas Stoltz 2de 1570 Obiit 1574
32. Jan Pieters Kema/Vema? 1572
33. Pyter Schaagen 1574 Obiit 1576
34. Jan Holthuis/ Jan Henricx? 1577 Obiit 1595--april 28; lijst voogden 1582
35. Pytter Rosema 1577
36. Adriaan Moldzart 1577
37. Willem van Schagen 1580 BB 1569/00/00 met zijn kinderen
38. Kornelis Warnas 1581
39. Frans Blysma 1582
40. Gerrit Stoltz 3de 1582
41. Hendrik Griethuis 1584 Obiit 1593--juli 5; lijst voogden 1590 - BBc 1583 Mr. Henrick Henricxz.
42. Klaas Schuring 1585 Obiit 1616--juni 13, is d'oudste gew.
43. Gillis Gerrits 1586 Obiit 1606--april 30; Actenboek 20 nov. 1601
44. Meile Broersma 1588 Obiit 1596 - BBc 1587/00/00
45. Jacob Vos 1589 Ant. Gasthuis.
46. Klaas Kan 2de 1591 Obiit 1622--april 12, is oudste gew.
47. Jan Kiers 1591 Obiit 1612--febr. 3
48. Ruurd Jans 1592 - BBc 1592/00/00 Riort Janss. geb. Jelsum
49. Frans Drost 1592
50. Gabe Wybrands 1594
51. Dionys Gerrits 1594 Obiit 1599
52. Zymon Moldzart 1595 Obiit 1602--dec.
53. Pyter Wogma 1597
54. Hend. Griethuis 1598 - BBc 1598/00/00 Aug. Jacobs van Wittehuys
55. Aug. Withuis 1599; Augustinus Jacobsz. Wittenhuys x 1600
56. Isb. Hier. Frank 1602 Obiit 1642--dec. 15 (II: 16), M.D. Hofs chir. - Med. doctor. Nieuwe Veldt-Chirurgie door O. F. Hildanus vertaald door Ysbrand Hieronymus Franck genees- en heelmeester te Leeuwarden verschenen 1628 bij Barent Arentsz. boeckvercooper woonende in de Klock-straat te Leeuwarden. - Alb. stud. Franek. 10-5-1625
57. Gijsbert Janzen 1604 Obiit 1608--sept. 4
58. Thomas Dirks 1604 Obiit 1651--febr. 20, is d'oudste gew. - BBc 1604/00/00 geb. Huizum
59. Agaeus Miland 1605 was stadschirurg - BBc 1606/00/00 Agge Agges
60. Coenraad Lammerts 1609 Obiit 1631
61. Gerben Haukema 1609 Overl. 1627--sept. 10 - BBc 1609/00/00 Mr. Gerbren Beernts geb. Huizum
62. Claas Gosses 1611 - BBc 1611/00/00 geb. Oldemarkt
63. Hans Bottes 1612 - BBc 1612/00/00 Mr. Hans Bottes
64. Jan ten Post 1612 Obiit 1636--maart 17; 1634 afgezet als stadschir.
65. Antoni Willems 1613
66. Jacob Pastou 1617 - vgl. BB vóór 1544/06/10 Mr. Jacob Pastouw woonachtig 'op de Weert'
67. Adriaan van Mende 1617 BB 1617/00/00 Adriaen Jacobsz. van Merwede
68. Frans de Vries 1618 Obiit 1620 - BBc 1618/00/00 Frans Friese
69. Lieuwe Jellis 1618 Obiit 1624--okt.
70. Fedrik Faber (II: Fredrik) 1619
71. Wessel Doedes 1620 Obiit 1636--mei 9
72. Jarig Franzen 1622 Obiit 1636--sept. 5 - BBc 1622/00/00 geb. Franeker
73. Jan Sierksma 1623 vgl. Groot Consentboek operateur Jan Goverts Sierxma
74. loh. Lautenbach 1624 Obiit 1649--juli 9, Stads chijrur.
75. Jan Roelofs 1624 Obiit 1632--dec. 3
76. Jan Drost 2de 1626
77. Jasper Jupen 1627
78. Jouke Horreus 1628; x 1628 Ryckien Gerryts dr.: Ds. Petrus te St. Anna
79. Barent Jurriens 1629--febr. 12
80. Hendrik Woldring 1629 Obiit 1656--febr. 12 verdronken
81. Klaas Kan/Con 3de 1632 Obiit 1679--mei 15, Staate Generael Bou en Burgermr. Oudste chirurgien, 1634 stads chir.
82. Ritske Wopkes 1632
83. Kornelis Popma (II: Papma) 1633
84. Dirk Symons 1636
85. Harmen Lammerts (Kerckems?) 1637
86. Gellis Takes Hellinga/Hillinga 1638 Overl. 1656--sept. 3
87. Douwe Wiarda 1638 Obiit 1656 stadschirurgien 1651
88. Otte Dekemans 1639
89. Frans Bruinsvelt 1640 Blokhuis Mr.
90. Sako Reinalda 1641
91. Supriaan [doorgehaald: Fabrink] Tiabbens 1642 Overl. tot Amsterdam.
92. Jan Boorendam 1642
93. Gerrit Millandt 1643
94. Keimpo Gauma 1643 Obiit 1656--aug.
95. Tjerk ten Post 1646 Obiit 1666 stadschirurgijn 1656
96. Adam Milland 1646
97. Roelof Baard 1647 Obiit 1666
98. Ruird Acronius 1647
99. Luitje Schouwen 1648 Overl. 1666
100. Watzo Reen 1649
101. Zymon Witter 1ste 1649 Overl. 1687 is d'oudste gew.
102. Bauke Silvius 1651
103. Gosse Joukes 1651 - BBc 1651/10/21 geb. Beetgum
104. Willem Gerrytz Hoochslagh 1652/1655 Overl. 1656
105. Jacob Erven 1653
106. Pytter Hoek 1656
107. Hend. Lautenbag 1656 Overl. 1697--sept., is d'oudste gew.
108. Jelle Hoek 1657
109. Hans Metz 1657
110. Galenus Egten 1657
111. Meile Indius 1658 Overl. 1666
112. Jouke Horryus (II: Horreus) 1659
113. Kasper van Tongeren 1659
114. Gerryt Barmento (II: Burmento) 1659 Overl. op Tessel
115. Hendrik Hillama 1661
116. Regnerus Briffo 1662
117. Jan Corn. Zundstrand (II: Zuidstrand) 1662 Overl. 1714 is d'oudste gew. stad en weeshuis - BBc 1662/09/30 Jan Cornelis geb. Amsterdam
118. Frans Raasvelt 1664 Overl. 1713 Stads en weeschijrur.
119. Tako Hellinga 1664
120. Melchior Hoek 1667
121. Gabinus Broersma 1668 Overl. 1724
122. Regn. Brandenburg 1670 Overl. 1696
123. Willem Miland 1670 Overl. 1703 A. Gast. Diaconi chij
124. Abraham Horreus 1670
125. Tjaard Siccama 1670
126. Johannis Hellinga 1671 Overl. 1678--okt. 18
127. Jacob Dorenbosch 1671
128. Pytter [doorgehaald: Vis] Vos 1671 - BBc 1671/10/18 Pyter Wytses geb. Harlingen
129. Jasper Ras 1671
130. Jan Linthoff 1673
131. Willem Crans 1673 Overl. 1712 Blokhuischijrurgijn
132. Harmen Gaukema 1673 en Amonitie Mr.
133. Aug. Reinalda 1673 Overl. 1712
134. Adriaan van der Gragt 1675
135. Watzo van Thuinen 1676 Overl. 1726 is d'oudste gew.
136. Gerrit Hanenburg 1676
137. Haring Oosterga 1677 stadschirurg. 1692
138. Johannis Adema 1681
139. Enno Ruurds 1677 Overl. 1739--nov. 26
140. Jacob Eyleman 1681 Overl. 1727 op Schiermonekoog
141. Abram. Assema 1682 Overl. 1717
142. Hendr. Erven 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden
143. Joh. Maagman 1682 Overl. 1712 tot Oudega
144. Joh. Hylkama 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden, Stads Boumr.
145. Evert Haarsma 1683
146. Hotzo van Huisum 1685
147. Bern. Emmenes 1686 Overl. 1692--juni 30 (II: jan. 30), stads diaconi chij.
148. Johannes Hasselaar (II: Haselaar 1687)
149. Joh. Braaksma 1687 vertrokken weete niet waar die gebleven is
150. Johannes [Simons] Witter 2de 1690 Overl. 1728 tot Leeuwarden Lands Vroedm. - BBc 1690/09/22 geb. Wolvega
151. Gerrit Lenegra 1691 Overl. 1719 tot Leeuwarden, Lands Steen Snijder Stads wees churgie.
152. Onias Atsma 1692 Overl. 1731--dec. 26 (II: dec. 2) tot Leeuwarden stads wees chir. 1726
153. Wybrand Heineman 1693 Overl. in Dragten, Lands Stads en gast. - BBc 1693/10/25 geb. Stavoren
154. Roelof Roukema 1693 Overl. 1749--juni 19 tot Leeuwarden stadschir. 1711
155. Pytter Kroese 1698 Overl. 1760 tot Leeuwarden stadschir. 1713-'47
156. Gosse Beukema 1699 Overl. 1724 tot Leeuwarden - BBc 1699/03/09 geb. Ameland (Ballum)
157. Pytter Huidekoper 1699
158. Johans. Witter 3de 1704
159. Watzo Nicolay 1704 Overl. 1741 als Praedicant (II: op Abon in Asia).
160. Jan du Pied 1712 Overl. 1745 tot Leeuwarden.
161. Jacob Gravius 1713 Overl. 1722 [doorgehaald: tot Drenthe]
162. Schelto Fontein 1717 Overl. 1764 tot Drenthe
163. Gerryt Asma 1717 Overl. 1739 tot Leeuwarden.
164. Jacobus Piersma 1718 Overl. 1761 (okt. 20?) tot Leeuwarden.
165. Jacobus Lenegra 1719 Overl. 1746--dec. 20 tot Leeuwarden, Lands Steen snijd.
166. Frans Bekius 1719 Overl. 1726 tot Leeuwarden, Stadschijrurgie
167. Sybrand Jusum 1722 Overl. 1742--mei 18 op Dronrijp.
168. Petrus Pluim 1723
169. Hendk. Otterbeek 1724 Overl. 1750--okt. 5 tot Leeuwarden.
170. Gerryt Croesen (zoon van nr. 155) 1726 Overl. 1752--jan. 3 Stads Chijrurg. 1747
171. Tiberius Piersma 1726 Overl. 1750 tot Leeuwarden
172. Nicolaas Heringa 1727 Overl. 1734 tot Holwert
173. Francois Asma 1728 Overl. 1730 tot Leeuwarden
174. Arent Pars 1731 Overl. 1761--febr. 27 tot Leeuwarden. Stadschirurgijn 1732 Diac. Weeshuis.
175. Meindert D. van Vliet 1735
176. Hor. Ferff 1736 Overl. 1750--juli 2 tot Leeuwarden.
177. Petrus de Vries 1736 Overl. 1762--juli 26 te Leeuwarden Lands Chijrurgie
178. Fredrik Holstein 1738 Lt generael Wagenmr. nu Faandrik in Hollandse dienst.
179. Johannes van den Berg 1740
180. Elias Davids Pinart 1742 Overl. 1747 tot Leeuwarden
181. Symon van der Werff van Wartna 1745 Overl. 1758 te Workum.
182. Johannes de Vries 1752--aug. 22 Lector anatomii stadschijrurgijn 1753-'77 Landsoperateur
183. Johannes Fokkens 1756--sept. 30 Overl. 1768--febr. 15 te Leeuwarden
184. Dirk Pars 1757--okt. 17 Stads Diac. en 2 Weeshuisen Chirurgijn; stadschir. 1761-1796
185. Geert Pettinga 1759--mei 9 Blokhuischijrigijn, 1777-1794 stadschijrurg.
186. Hermannus Bruinsma 1759--nov. 15
187. Christiaan Niggly 1760 overl.

Niet in deze lijst zijn aangegeven de volgende chijrurgijns, die ik nog heb gevonden in Naamwijser der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland enz.
188. Wigerus Alma gevestigd in 1762
189. Lucas Elzinga gevestigd in 1773
190. Jacobus Henricus Steffers gevestigd in 1773
191. Nicolaas Aengwarda gevestigd in 1773
192. Johannis Keiler gevestigd in 1774 stadschir. 1794-'96, 1802-'13(+)
193. Johan Willem Struder gevestigd in 1779 stadschir. 1796
194. Hendrik Dirks Waardenburg gevestigd in 1790
195. Stelwagen gevestigd in ? stadschir. 1796-1802

>> begin


 

Alfabetische naamlijst met aanvullingen volgens HCL K 30.1 en 31.1

 • Acronius 98. Ruird Acronius 1647
 • Adema 138. Johannis Adema 1681
 • Aengwarda 191. Nicolaas Aengwarda gevestigd in 1773
 • Algers*Jacob 1622 (49) 18 april Cert. leerling/gezel
 • Alma 188. Wigerus Alma gevestigd in 1762
 • Althen*Sibren Dircks van Cert. 1622 (58) 14 mei Cert. leerling
 • Andries*Jan 1621 (6) 27 mei cert. II leerling
 • Asma 173. François Asma 1728 Overl. 1730 tot Leeuwarden
 • Asma 163. Gerryt Asma 1717 Overl. 1739 tot Leeuwarden.
 • Assema 141. Abram. Assema 1682 Overl. 1717
 • Atsma 152. Onias Atsma 1692 Overl. 1731--dec. 26 (II: dec. 2) tot Leeuwarden stads wees chir. 1726
 • Baard 97. Roelof Baard 1647 Obiit 1666 *Reyloff Jansen Baard Gr.Cons.
 • Barmento 114. Gerryt Barmento (II: Burmento) 1659 Overl. op Tessel *Barments
 • Bekius 166. Frans Bekius 1719 Overl. 1726 tot Leeuwarden, Stadschijrurgie
 • Berg 179. Johannes van den Berg 1740
 • Beukema 156. Gosse Beukema 1699 Overl. 1724 tot Leeuwarden - BBc 1699/03/09 geb. Ameland (Ballum)
 • Blankema*Cornelis Henricz./Henricx 1622 (56) 4 mei Cert. leerling
 • Blysma 39. Frans Blysma 1582
 • Bokhorst*Harmen gezel Cert. 1639 (411)
 • Bomgaert*Fredrik gezel Cert. 1642 (420)
 • Boorendam 92. Jan Boorendam 1642 *Borndam, Jan Simons
 • Bottes 63. Hans Bottes 1612 - BBc 1612/00/00 Mr. Hans Bottes
 • Bottes*Haye gezel Cert. 1639 (411)
 • Bottes*Schelte 1620 (317) 19 juni Cert. leerling/gezel
 • Bouwens 1. Jan Bouwens 1550 Overl. 1553 tot Groningen
 • Braaksma 149. Joh. Braaksma 1687 vertrokken weete niet waar die gebleven is
 • Brandenburg 122. Regn. Brandenburg 1670 Overl. 1696
 • Breunik*Jan Carstes van 1625 (195) 26 juli Cert. leerling
 • Briffo 116. Regnerus Briffo 1662
 • Broersma 121. Gabinus Broersma 1668 Overl. 1724
 • Broersma 44. Meile Broersma 1588 Obiit 1596 - BBc 1587/00/00
 • Bronkhorst 13. Pyter Bronkhorst 1550
 • Bruinsma 186. Hermannus Bruinsma 1759--nov. 15
 • Bruinsvelt 89. Frans Bruinsvelt 1640 Blokhuis Mr.
 • Bruyns*Sioerd Jans 1616 2 sept. Cert. I gezel
 • Bursyn 5. Symen Bursyn 1550
 • Can/Kan*Claas 1634 10 aug. blz. 91 Magistraatsnotulen *Claas Claasen gezel Cert. 1624 (172)
 • Carls*Melchior +1585 Inventarisatieb. 5
 • Caspar* chirurgijn van Z.G. graaf Wilhelm van Nassau Cert. I 1617 23 juli
 • Claazen 10. Gijsbert Claazen 1550 Overl. 1558--dec. 26
 • Claes 25. Wopke [Claes] 1564 Obiit 1577 tot Lier in Emd.
 • Claessen*Allert gezel Cert. 1646 (449)
 • Claesz*Caspar 1551 blz. 519 Inv.b. I
 • Claesz*Douwe 1622 4 juli Cert. leerling
 • Clasen 27. Melchior Clasen 1566
 • Cleutingh*Tjerck Cert. 1621 II (18)
 • Coerts*Allert 1645 (438) 26 april Cert. II leerling/gezel
 • Coerts*Henrick gezel Cert. 1617 (102)
 • Crans 131. Willem Crans 1673 Overl. 1712 Blokhuischijrurgijn
 • Croesen 170. Gerryt Croesen (zoon van nr. 155) 1726 Overl. 1752--jan. 3 Stads Chijrurg. 1747
 • Dekemans 88. Otte Dekemans 1639 *Deekmans, Otto
 • Delden 4. Jan Van Delden 1550
 • Deventer 28. Joost van Deventer 1567
 • Dircks*Douwe 1623 17 febr. Cert. leerling/gezel Cert. 1633 (89)
 • Dircks*Hendrik gezel Cert. 1627 (254)
 • Dircks*Pieter gezel Cert. 1621 II (26)
 • Dirks 17. Hendrik Dirks 1562 Obiit 1575
 • Dirks 58. Thomas Dirks 1604 Obiit 1651--febr. 20, is d'oudste gew. - BBc 1604/00/00 geb. Huizum
 • Doedes 71. Wessel Doedes 1620 Obiit 1636--mei 9 *Doedis gezel Cert. 1616 (64), 1620 (333)
 • Doima*Joannes Nicolay gezel Cert. 1627 (250)
 • Dokkum 15. Bonifacius van Dokkum 1554 Overl. 1558--okt. 5
 • Donia*Sierck 1616 20 juli Cert. I gezel *Sierck Sjoerds gezel Cert. 1627 (259)
 • Dorenbosch 127. Jacob Dorenbosch 1671
 • Douwes*Reiloff gezel Cert. 1617 (112)
 • Douwes 19. Wybrand Douwes 1562 Obiit 1564 - BBc 1562/10/09
 • Drost 49. Frans Drost 1592 *Drost, Frans Jans
 • Drost 76. Jan Drost 2de 1626 *Drost, Jan Frans
 • Egberts*Cornelis 1622 (48) 15 april Cert. leerling/gezel
 • Egten 110. Galenus Egten 1657
 • Eilderts*Roeleff 1621 (376) 18 april Cert. I gezel *Eilerts, Roeloff 1622 naar de Oost
 • Elgersma*Sixtus Cert. 1646 (449)
 • Elzinga 189. Lucas Elzinga gevestigd in 1773
 • Emes*Andries gezel Cert. 1620 (335)
 • Emmenes 147. Bern. Emmenes 1686 Overl. 1692--juni 30 (II: jan. 30), stads diaconi chij.
 • Erven 142. Hendr. Erven 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden
 • Erven 105. Jacob Erven 1653
 • Everds*Lieuwe 1641 5 juli Cert. + op reis naar West-Indië *1636[?]
 • Eyleman 140. Jacob Eyleman 1681 Overl. 1727 op Schiermonekoog
 • Faber 70. Fedrik Faber (II: Fredrik) 1619 *Freerk Gielis
 • Faber*Jasper Gielis 1632 5 mei Cert. ; Gilles/Jillis*Jasper 1645 26 april Cert. II; zie ook 1642 15 maart *Gielis gezel Cert. 1620 (286)
 • Feddes*Jan gezel Cert. 1640 (413)
 • Ferff 176. Hor. Ferff 1736 Overl. 1750--juli 2 tot Leeuwarden.
 • Fokkens 183. Johannes Fokkens 1756--sept. 30 Overl. 1768--febr. 15 te Leeuwarden
 • Folkerts 16. Frans Folkerts 1559 O. 1573
 • Fontein 162. Schelto Fontein 1717 Overl. 1764 tot Drenthe
 • Frank 56. Isb. Hier. Frank 1602 Obiit 1642--dec. 15 (II: 16), M.D. Hofs chir. - Med. doctor. Nieuwe Veldt-Chirurgie door O. F. Hildanus vertaald door Ysbrand Hieronymus Franck genees- en heelmeester te Leeuwarden verschenen 1628 bij Barent Arentsz. boeckvercooper woonende in de Klock-straat te Leeuwarden. - Alb. stud. Franek. 10-5-1625
 • Frans*Albert/Albregt 1621 (375) 17 april Cert. leerling/gezel
 • Fransz*Jan 1620 8 mei Cert. leerling
 • Franzen 72. Jarig Franzen 1622 Obiit 1636--sept. 5 - BBc 1622/00/00 geb. Franeker *Frans, Jarich gezel Cert. 1617 (88)
 • Frieses*Frans 1621 18 april Cert. I wijlen
 • Gaukema 132. Harmen Gaukema 1673 en Amonitie Mr.
 • Gauma 94. Keimpo Gauma 1643 Obiit 1656--aug.
 • Gerbens*Andries gezel Cert. 1616 (23)
 • Gerrits 51. Dionys Gerrits 1594 Obiit 1599
 • Gerrits 43. Gillis Gerrits 1586 Obiit 1606--april 30; Actenboek 20 nov. 1601
 • Gosses 62. Claas Gosses 1611 - BBc 1611/00/00 geb. Oldemarkt
 • Goverts*Jan 1628 12 maart Cert.; ook 4 januari 1623
 • Gragt 134. Adriaan van der Gragt 1675
 • Gravius 161. Jacob Gravius 1713 Overl. 1722 [doorgehaald: tot Drenthe]
 • Griethuis 54. Hend. Griethuis 1598 - BBc 1598/00/00 Aug. Jacobs van Wittehuys
 • Griethuis 41. Hendrik Griethuis 1584 Obiit 1593--juli 5; lijst voogden 1590 - BBc 1583 Mr. Henrick Henricxz.
 • Haarsma 145. Evert Haarsma 1683
 • Haeyes*Haeye 1619 18 nov. Cert.
 • Haeyes*Jan 1617 (114) 21 juli Cert. I In Oost-Indië gezel
 • Hanenburg 136. Gerrit Hanenburg 1676
 • Harders 12. Vincent Harders 1550
 • Harmens 9. Pytter Harmens 1550 Overl. 1553 voor Hesdin.
 • Harmens*Atse 1625 (192) 6 juli Cert. leerling/gezel
 • Harmens*Corn. Cert. 1640 (415) chir. op Ameland
 • Harmens*Hans 1621 27 juni Cert. II; scheepschirurgijn, sterft op Oost Indiëvaarder
 • Harmens*Henrick 1616 8 april Cert. I gezel
 • Harmens*Willem 1619 (239) 26 april Cert. I gezel
 • Hartman*Christiaen 1622 (61) 27 mei Cert. leerling/gezel *Hartmans
 • Hasselaar 148. Johannes Hasselaar (II: Haselaar 1687)
 • Haukema 61. Gerben Haukema 1609 Overl. 1627--sept. 10 - BBc 1609/00/00 Mr. Gerbren Beernts geb. Huizum; Hauckema*Gerbren Berents/Beernts 1610 Trouwboek NH kerk blz. 241 Gr. Cons. 1611 blz. 82
 • Heij*Alexander gezel Cert. 1618 (171)
 • Heineman 153. Wybrand Heineman 1693 Overl. in Dragten, Lands Stads en gast. - BBc 1693/10/25 geb. Stavoren
 • Hellinga 126. Johannis Hellinga 1671 Overl. 1678--okt. 18
 • Hellinga 86. Gellis Takes Hellinga/Hillinga 1638 Overl. 1656--sept. 3
 • Hellinga 119. Tako Hellinga 1664 *Taco Jilles H. Gr.Cons.
 • Henrix*Jan 1585 Inv.b. 5; deze gaat later naar Harlingen Cert. 27 nov. 1619
 • Heringa 172. Nicolaas Heringa 1727 Overl. 1734 tot Holwert
 • Hessels*Benne gezel Cert. 1627 (259)
 • Hieronymi*Ysbrand 1624 21 dec. Cert.
 • Hillama 115. Hendrik Hillama 1661
 • Hoek 108. Jelle Hoek 1657
 • Hoek 120. Melchior Hoek 1667
 • Hoek 106. Pytter Hoek 1656
 • Holstein 178. Fredrik Holstein 1738 Lt generael Wagenmr. nu Faandrik in Hollandse dienst.
 • Holthuis 34. Jan Holthuis/ Jan Henricx? 1577 Obiit 1595--april 28; lijst voogden 1582
 • Hoochslagh 104. Willem Gerrytz/Gerryts Hoochslagh 1652/1655 Overl. 1656
 • Horreus 124. Abraham Horreus 1670
 • Horreus 78. Jouke Horreus 1628; x 1628 Ryckien Gerryts; zn.: Ds. Petrus te St. Anna *Jouke Pyters Horrius Gr.Cons.
 • Horrius*Joucke/Jouke Pyters/Pytters 1642 20 april Cert. II; ook ibid. 26 januari 1624; vgl. Gr.Cons.
 • Horryus 112. Jouke Horryus (II: Horreus) 1659
 • Hoytema*Hector gezel Cert. 1645 (438)
 • Huidekoper 157. Pytter Huidekoper 1699
 • Huisman 146. Hotzo van Huisum 1685
 • Hylkama 144. Joh. Hylkama 1682 Overl. 1716 tot Leeuwarden, Stads Boumr.
 • Indius 111. Meile Indius 1658 Overl. 1666 *Meyle Orcx Indius Gr.Cons.
 • Isbrants*Boele gezel Cert. 1643 (429)
 • Jacobs*Evert gezel Cert. 1639 (411)
 • Jacobs 22. Jacob Jacobs 1562 Obiit 1571
 • Jacobs*Jan 1625 (180) 10 maart Cert. leerling/gezel Cert. 1617 (99) scheepschir. Cert. 1629 (329)
 • Jans 14. Albert Jans
 • Jans*Frans 1620 8 mei Cert. "in leven chirurgijn alhier"
 • Jans*Gerryt gezel Cert. 1631 (376)
 • Jans 30. Lambert Jans 1568; voogd 1574/5 - BBc 1569/00/00 Lambert Willems geb. Antwerpen
 • Jans 48. Ruurd Jans 1592 - BBc 1592/00/00 Riort Janss. geb. Jelsum
 • Jansen 2. Abbert/Albert Jansen 1550 Overl. 1559--sept. 22
 • Jansen 3. Luitjen Jansen 1550 Overl.
 • Jansen 18. Pieter Jansen 1562 - BBc 1562/00/00 geb. Workum
 • Janzen 57. Gijsbert Janzen 1604 Obiit 1608--sept. 4
 • Jelles*Jan 15 febr. (289) 1620 Cert. leerling/gezel
 • Jellis 69. Lieuwe Jellis 1618 Obiit 1624--okt.
 • Jennes*Folckert gezel Cert. 1628 (286)
 • Jetzes*Harmen te Sneek Cert. 1619 (226)
 • Joannis*Hylcke 1618 (160) 3 maart Cert. I gezel
 • Joannis*Jan te Kollum Cert. 1618 (171) en veldscheerder Cert. 1624 (146)
 • Jongius*Casper gezel Cert. 1640 (413)
 • Joukes 103. Gosse Joukes 1651 - BBc 1651/10/21 geb. Beetgum
 • Jupen 77. Jasper Jupen 1627 *Jasper Jilles Jupen Gr.Cons.
 • Jurriens 79. Barent Jurriens 1629--febr. 12 *Beern gezel Cert. 1625 (183)
 • Jurriens*Dirck gezel Cert. 1632 (392)
 • Jusum 167. Sybrand Jusum 1722 Overl. 1742--mei 18 op Dronrijp.
 • Kan 24. Klaas Kan 1ste. 1564 Obiit 1575--dec. 9
 • Kan 46. Klaas Kan 2de 1591 Obiit 1622--april 12, is oudste gew.
 • Kan 81. Klaas Kan/Con 3de 1632 Obiit 1679--mei 15, Staate Generael Bou en Burgermr. Oudste chirurgien, 1634 stads chir.
 • Keiler 192. Johannis Keiler gevestigd in 1774 stadschir. 1794-'96, 1802 '13(+)
 • Kerckener*Hermannus Thonis gezel Gert. 1626 (232)
 • Kiers 47. Jan Kiers 1591 Obiit 1612--febr. 3
 • Kroese 155. Pytter Kroese 1698 Overl. 1760 tot Leeuwarden stadschir. 1713-'47
 • Lamberts*Henrich Cert. 1620 (330) scheepschir.
 • Lammerts 60. Coenraad Lammerts 1609 Obiit 1631
 • Lammerts 85. Harmen Lammerts (Kerckems?) 1637 *Lamberts gezel Cert. 1632 (389)
 • Lautenbach*Jacob gezel Cert. 1616 (19)
 • Lautenbach 74. Joh. Lautenbach 1624 Obiit 1649--juli 9, Stads chijrur.
 • Lautenbag 107. Hend. Lautenbag 1656 Overl. 1697--sept., is d'oudste gew.
 • Lenegra 165. Jacobus Lenegra 1719 Overl. 1746--dec. 20 tot Leeuwarden, Lands Steen snijd.
 • Lenegra 151. Gerrit Lenegra 1691 Overl. 1719 tot Leeuwarden, Lands Steen Snijder Stads wees churgie.
 • Lesluer*Wolter gezel Cert. 1644 (432)
 • Levi 8. Karel Levi 1550 Overl. 1553 voor Mets.
 • Linthoff 130. Jan Linthoff 1673
 • Maagman 143. Joh. Maagman 1682 Overl. 1712 tot Oudega
 • Martens*Isaack 1623 (100) 16 april Cert. leerling/gezel
 • Melanen?*Gerryt Jans van Cert. 1631 (376)
 • Mende 67. Adriaan van Mende 1617 BB 1617/00/00 Adriaen Jacobsz. van Merwede; Merwede*Adriaen Jacobs van der 1622 4 mei Cert. Mr.; Jacobs*Arien 15 febr. 1620 Cert. dan oud 33 jaar
 • Metz 109. Hans Metz 1657
 • Miland 59. Agaeus Miland 1605 was stadschirurg - BBc 1606/00/00 Agge Agges
 • Miland 123. Willem Miland 1670 Overl. 1703 A. Gast. Diaconi chij *Millant Gr.Cons.
 • Milland 96. Adam Milland 1646
 • Millandt 93. Gerrit Millandt 1643
 • Minnes 23. Gerrit Minnes 1562 - BBc 1562/12/17
 • Moldzart 36. Adriaan Moldzart 1577
 • Moldzart 52. Zymon Moldzart 1595 Obiit 1602--dec. *Symon Feddrix M. Gr.Cons.
 • Nicolay 159. Watzo Nicolay 1704 Overl. 1741 als Praedicant (II: op Abon in Asia).
 • Niggly 187. Christiaan Niggly 1760 overl.
 • Noot*Gerrit Gr.Cons. 1626 (39) Mr., chirurgijn van Sijne Gen. Graaf Ernst Casimir van Nassau; x Aeltie Reinersdr.; kopen 11-8 huis in Gr. Hoogstr. van Laurents de Veno, schrijver van de compagnie van hopman Minne Houwerda van Meckema
 • Noppen*Claes Tomas gezel Cert. 1640 (412)
 • Nutkes*Saeckle 1599 Gr. Cons. blz. 157 verso
 • Oosterga 137. Haring Oosterga 1677 stadschirurg. 1692
 • Otterbeek 169. Hendk. Otterbeek 1724 Overl. 1750--okt. 5 tot Leeuwarden.
 • Panser*Dirck Simons Cert. 1640 (413), 1646 (449)
 • Pars 174. Arent Pars 1731 Overl. 1761--febr. 27 tot Leeuwarden. Stadschirurgijn 1732 Diac. Weeshuis.
 • Pars 184. Dirk Pars 1757--okt. 17 Stads Diac. en 2 Weeshuisen Chirurgijn; stadschir. 1761-1796
 • Pastou 66. Jacob Pastou 1617 - vgl. BB vÛÛr 1544/06/10 Mr. Jacob Pastouw woonachtig 'op de Weert'
 • Pauw*Fredrik Bomgaert 1642 15 maart Cert. II leerling
 • Pettinga 185. Geert Pettinga 1759--mei 9 Blokhuischijrigijn, 1777-1794 stadschijrurg.
 • Pied 160. Jan du Pied 1712 Overl. 1745 tot Leeuwarden.
 • Piers*Ignatio gezel Cert. 1624 (152)
 • Piersma 164. Jacobus Piersma 1718 Overl. 1761 (okt. 20?) tot Leeuwarden.
 • Piersma 171. Tiberius Piersma 1726 Overl. 1750 tot Leeuwarden
 • Pieters*Atte 1623 (117) 25 augustus Cert. leerling/gezel
 • Pieters*Jan 1565 blz. 363 Inventarisatieboek
 • Pieters, Jouke gezel Cert. 1624 (134)
 • Pinart 180. Elias Davids Pinart 1742 Overl. 1747 tot Leeuwarden
 • Pluim 168. Petrus Pluim 1723
 • Polman*Wopcke 1623 (106) 13 mei Cert. leerling/gezel
 • Popma 83. Kornelis Popma (II: Papma) 1633
 • Post 64. Jan ten Post 1612 Obiit 1636--maart 17; 1634 afgezet als stadschir.
 • Post 95. Tjerk ten Post 1646 Obiit 1666 stadschirurgijn 1656
 • Pynappel*Jan Jochums 1627 (244) 23 febr. Cert. leerling/gezel *Pijnappels Cert. 1621 (375)
 • Pynappel*Pieter Joachims 1621 17 april Cert. leerling
 • Pytters 7. Jan Pytters 1550
 • Pytters 11. Dirk Pytters 1550 Overl. 1552--aug. 1
 • Pytters*Ruurd gezel Cert. 1643 (428)
 • Raasvelt 118. Frans Raasvelt 1664 Overl. 1713 Stads en weeschijrur.
 • Ras 129. Jasper Ras 1671
 • Reen 100. Watzo Reen 1649
 • Reidt*Jan 1645 (437) 21 april Cert. II leerling/gezel *Reidts
 • Reinalda 133. Aug. Reinalda 1673 Overl. 1712
 • Reinalda 90. Sako Reinalda 1641
 • Ried*Jan Jans gezel Cert. 1640 (415)
 • Roelofs 75. Jan Roelofs 1624 Obiit 1632--dec. 3 *Jan Reiloffs Baard Gr.Cons.
 • Rosema 35. Pytter Rosema 1577
 • Roukema 154. Roelof Roukema 1693 Overl. 1749--juni 19 tot Leeuwarden stadschir. 1711
 • Ruurds 139. Enno Ruurds 1677 Overl. 1739--nov. 26
 • Saskers*Jacob 1620 (323) 19 juli Cert. leerling/gezel Cert. 1619 (275)
 • Schaagen 33. Pyter Schaagen 1574 Obiit 1576
 • Schagen 37. Willem van Schagen 1580 BB 1569/00/00 met zijn kinderen
 • Schoot*Beernt Jacobs 1633 (397) 8 januari Cert. leerling/gezel
 • Schouwen 99. Luitje Schouwen 1648 Overl. 1666
 • Schuring 42. Klaas Schuring 1585 Obiit 1616--juni 13, is d'oudste gew.
 • Sibbesz. 21. Thomas [Sibbesz.] 1562 - BBc 1562/10/20
 • Siccama 125. Tjaard Siccama 1670
 • Sierksma 73. Jan Sierksma 1623 vgl. Groot Consentboek operateur Jan Goverts Sierxma
 • Silvius 102. Bauke Silvius 1651
 • Simons*Dirck 1629 (322) 1 april Cert. leerling/gezel
 • Simons*Hans Michel gezel Cert. 1644 (435)
 • Simons*Wybrand 1629 (333) 28 april Cert. leerling/gezel
 • Steffers 190. Jacobus Henricus Steffers gevestigd in 1773
 • Stelwagen 195. Stelwagen gevestigd in ? stadschir. 1796-1802
 • Stolts 6. Casper Stolts 1550 Overl. 1558--Jan. 6.
 • Stoltz 31. Klaas Stoltz 2de 1570 Obiit 1574
 • Stoltz 40. Gerrit Stoltz 3de 1582
 • Struder 193. Johan Willem Struder gevestigd in 1779 stadschir. 1796
 • Swaen*Jan Jansz. gezel Cert. 1617 (138)
 • Symons 26. Arend Symons 1566 Obiit in den Haag - BBc 1566/00/00 geb. Zutphen
 • Symons 84. Dirk Symons 1636
 • Symons*Feycke 1616 3 april Cert. I; ging naar Oost-Indië
 • Sytses*Feycke Cert. 1616 (26) scheepschir.
 • Tabrink*Supriaan 1642 blz. 13
 • Takes*Jillis 1640 14 april Cert.
 • Terrenius*Abraham Gualtheri 1642 (421) 20 april Cert. II leerling/gezel
 • Thuinen 135. Watzo van Thuinen 1676 Overl. 1726 is d'oudste gew. *van der Tuinen Gr.Cons.
 • Tiabbens 91. Supriaan [doorgehaald: Fabrink] Tiabbens 1642 Overl. tot Amsterdam; *Cyprianus 1643 (428) 10 april Cert. voor leerling broer Hemme
 • Tiabbens*Hemme gezel Cert. 1643 (428)
 • Tiercks*Dirck 1642 (421) 15 maart Cert. II leerling/gezel
 • Tietzes*Otte gezel Cert. 1628 (296)
 • Tongeren 113. Kasper van Tongeren 1659
 • Velinck*Stephanus/Stephen 1559 blz. 10; Inv.boek 1565 25 april; 1565 blz. 363 Inv.boek
 • Vema 32. Jan Pieters Kema/Vema? 1572
 • Vincents*Evert Cert. 1620 (303) scheepschir.
 • Vliet 175. Meindert D. van Vliet 1735
 • Vos 45. Jacob Vos 1589 Ant.Gasthuis; *Jacob Jansz. Cert. 1616 (28) scheepschir. ; Roes/Ros*Jacob Jans 1616 (28) 8 april, 20 mei Cert. I; hij is dan 50 jaar
 • Vos 128. Pytter [doorgehaald: Vis] Vos 1671 - BBc 1671/10/18 Pyter Wytses geb. Harlingen
 • Vries 68. Frans de Vries 1618 Obiit 1620 - BBc 1618/00/00 Frans Friese
 • Vries 182. Johannes de Vries 1752--aug. 22 Lector anatomii stadschijrurgijn 1753-'77 Landsoperateur
 • Vries 177. Petrus de Vries 1736 Overl. 1762--juli 26 te Leeuwarden Lands Chijrurgie
 • Waardenburg 194. Hendrik Dirks Waardenburg gevestigd in 1790
 • Warnas 38. Kornelis Warnas 1581
 • Weelinck 20. Stephanus [Weelinck] 1559
 • Werff 181. Symon van der Werff van Wartna 1745 Overl. 1758 te Workum.
 • Wessels*Frans 1619 (255) 10 juli Cert. I gezel
 • Wiarda 87. Douwe Wiarda 1638 Obiit 1656 stadschirurgien 1651
 • Wilhelmi*Anthonis 1620 1 augustus Cert.; ald. 26 juli 1625
 • Willems 65. Antoni Willems 1613
 • Willems*Asmus gezel Cert. 1619 (263)
 • Willems 29. Klaas Willems 1568 - BBc 1569/00/00 geb. Amersfoort
 • Withuis 55. Aug. Withuis 1599; Augustinus Jacobsz. Wittenhuys x 1600
 • Witter 150. Johannes [Simons] Witter 1690 Overl. 1728 tot Leeuwarden Lands Vroedm. - BBc 1690/09/22 geb. Wolvega
 • Witter 158. Johans. Witter 1704
 • Witter 101. Zymon Witter 1649 Overl. 1687 is d'oudste gew. *Symen Joannis Witter Gr.Cons.
 • Wogma 53. Pyter Wogma 1597
 • Woldring 80. Hendrik Woldring 1629 Obiit 1656--febr. 12 verdronken; *Woldrinck Cert. 1633 (397), 1639 (411); *Henrick Alberts Woldringh gezel Cert. 1622 (41); Woldring*Hendrik Alberts 1645 21 april cert. II leerling
 • Woldt*Jacob Jans gezel Cert. 1616 (50)
 • Wopckes/Wopkes 82. Ritske Wopkes 1632 *gezel Cert. 1628 (292)
 • Wybes*Arien 1630 (347) 5 februari Cert. leerling/gezel
 • Wybrands 50. Gabe Wybrands 1594
 • Wytsis*Jan 1627 (270) 14 november Cert. leerling/gezel
 • Zundstrand 117. Jan Corn. Zundstrand (II: Zuidstrand) 1662 Overl. 1714 is d'oudste gew. stad en weeshuis - BBc 1662/09/30 Jan Cornelis geb. Amsterdam

>> begin

 

De Stedelijke Publicatiën vormen een onderdeel van het Oud Administratief Archief van de gemeente Leeuwarden. Deze bevatten besluiten (over tolheffingen, markten, bedelarij enz.) van het plaatselijk bestuur die aan alle inwoners kenbaar gemaakt moesten worden. De publicatiën kunnen worden beschouwd als de voorlopers van de gemeentelijke verordeningen.

Bekijk de hele inhoud met behulp van de schuifbalk of klik op een van de volgende onderdelen.

STEDELIJKE PUBLICATIEN I (1642-1771)

N.B. Alle publicatiën in band I zijn gedrukt.


1. Placcaet teghens de bedelaers, 1642.

2. Ordonnantie ende taux der tollen van den treckwech tusschen Leeuwarden ende Harlinghen, 1649.

3. Ordonnantie waerna de doodtgravers deser stede hun voortaen sullen hebben te reguleren, 1656.

4. Ordonnantie tegens verscheydene ongheregheltheden ende misbruycken soo int becleeden, opdraghen der dooden, als andersins voor desen ghepleeght; met seeckere tauxen op ’t maken van de doodkisten, 1656.

5. Ordonnantie ende articulen waernae de turffmeters hun sullen hebben te reguleren, 1660.

6. Ordonnatie waer op en nae de slepers binnen deser stede hun sullen hebben te reguleren, 1660.

7. Placcaet teghens de bedelaers, 1663 (gewijzigd 1771).

8. Ordonnantie op het veer tusschen Leeuwarden ende Sneeck, 1662.

9. Instuctie rakende ’t onderhoud en conservatie der slang-brandspuiten.

10. Idem, c.1680.

11. Ordonnantie op ’t blusschen van brandt, ende tot conservatie van ’t brandt-gereedtschap, 1671.

12. Ordonnantie ende taux waerna de bierdragers in ’t bedienen van haer ampt hun sullen hebben te reguleren, 1673.

13. Ordonnantie, taux ende reglement, waerna het stadsweeshuis aen de sterfhuysen sal leveren alderhande soorten van doodtvaten, 1676.

14. Placcaet tegens ’t schadelijck tappen van de brouwers, 1680.

15. Ordonnantie ende taux waerna de ordinaris veer ofte beurt-schippers van Amnsterdam ende soo wederom sullen hebben te reguleren, 1686.

16. Ordre ende reglement noopens het verkoopen van de visch, 1688.

17. Placcaet tegens de bedelaers, 1690.

18. Ordonnantie en taux, waerna den vallaetsman en doorvarende schippers van’t vallaat, hun voortaen sullen reguleren en den Tol betalen, 1690.

19. Ordre ende reglement, beraemt op’t maniëren van de brandtspeuyt, 1691.

20. Ordre ende reglement voor de gezworen bier- en roggedragers binnen Leeuwarden, in het weeren van ’t werpen en brengen van vuylnis, etc., 1697.

21. Taux aengaende het wagenveer, 1697.

22. Placcaet van de staten van Friesland betreffende de doopsgezinden, 1700.

23. Placcaet stadsbestuur betreffende fraude bij de verkoop van meel, 1698.

24. Reglement voor de trekschippers op de steden Harlingen, Bolsward en Franeker, 1700.

25. Ordre en reglement op het manieren van de brandspeuyten, 1704.

26. Reglement voor de meestertimmerlieden en kistenmakers die allerlei doodskisten t.b.v. het weeshuis bewerken, 1705.

27. Ordonnantie, taux ende reglement, waerna het stadtsweeshuys aen de de sterfhuysen sal leveren alderhande soorten van doodtvaten, 1676.

28. Loterye in contanten voor de diaconie van de gereformeerde Nederduitsche kerk en de gemeene stadtsarmen, 1766.

29. Ordonnantie voor de beurt en markt-schippers op Heerenveen en v.v., z.j.

30. Ordonnantie op’t blusschen van brandt, ende tot conservatie van’t brandt-gereedschap, 1710.

31. Ordonnantie en taux van de tol, of gerechtigheyt van de schouw, 1711.

32. Instructie voor de poorters, 1712.

33. Placcaet ende waerschouwinge om geen as, fulnis, of andere onreynigheyt in de stadsvaerten, of op andere onbehoorlijkcke plaetsen te brengen, 1714.

34. Ordonnantie voor de zijlman van en de schippers die langs de Ernzummer-zijl varen, 1718.

35. Ordonnantie ende taux van de stadtsrollen op de swarte wegh buyten Leeuwarden, 1720.

36. Taux op het wagenveer, 1720.

37. Instructie en tax voor de doodtgravers, 1722.

38. Instructie en tax voor de keesdragers, 1723.

39. Instructie en tax voor de schuitevoerders van de waag, 1723.

40. Placcaet en waerschouwinge om geen as, vulnis, of andere onreynigheyt in de stads-vaerten, of op andere behoorlijke plaetsen te brengen, 1723.

41. Ordre ende reglement noopens het verkoopen van de zeevis, 1724.

42. Placcaet tegens alle ende een yder die hun niet konende erneeren sonder consent van d’E raed in dese stadt ofte de jurisdictie vandien komen woonen, 1680.

43. Publicatie tegen het beledigen van excercerende soldaten, 1730.

44. Publicatie betreffende het heffen van een extra floreenbelasting t.b.v. het slatten van de trekvaart naar Harlingen, 1733.

45. De wetten der schole van Leeuwarden, 1733.

46. Publicatie rakende het schoon en diep houden mitsgaders onbelemmert gebruyk der nieuw geslatte trekvaart tusschen Leeuwarden en Harlingen, 1733.

47. Taux op het wagenveer, 1734.

48. Verpachtinge van de ingebrouwen bieren, den turf, en ’t brandhout, de 5 speciën, schoenen en muylen, 1738.

49. Landtschapsaccysen, 1738.

50. Publicatie betreffende een extra belasting t.b.v. de armen, 1741.

51. Ordonnantie voor de zijlman en de schippers die langs de Irnsummer-zijl varen, 1740.

52. Publicatie betreffende een extra belasting t.b.v. armen, 1741.

53. Placcaet tegens de bedelaars, 1741.

54. Publicatie waarbij verboden wordt om met wagens en karren over de Tuinster-poortsterbrug te rijden, 1742.

55. Wynen-ordonnantie, 1744.

56. Poincten dienende tot een reglement wanneer de brandspuit buyten de jurisdictie verzocht en geaccordeert wort, 1743.

57. Publicatie tegen het beledigen van excercerende soldaten, 1746.

58. Publicatie betreffende het maken van doodvaten, 1746.

59. Ordonnantie en taux waerna den vallaatsman, en door-varende schippers van ’t vallaat, hun voortaan sullen reguleren, 1747.

60. Verhuiringe van ’s stadshuisinge en tol op ’t vallaat tusschen de Wirdumer en vrouwenpoort, op de swarte wegh, op Eernsummerzyl en op de schouw, 1747.

61. Verhuiringe uit de hand van kostelycke zathen lands en verscheydene percelen los land (Huizum, Blija, Suawoude, Wartena, Warstiens, Marrum, Deinum, Baart en Augustinusga), 1747.

62. Publicatie waarbij herbergiers e.d. wordt verboden om na sluitingstijd aan soldaten e.a. drank te verkopen, 1749.

63. Publicatie van voorheen afgeschafte belastingen die weer van kracht worden, 1750.

64. Ordonnantie ende taux van de stadstollen op de zwarte weg, 1751.

65. Extract resolutieboek betreffende de stadsimpost op de wijnen en brandewijnen, 1750.

66. Publicatie betreffende een belasting op het bier, 1751.

67. Politique ordonnantie en instructie waar na de rogdragers, storters en meeters hun zullen hebben te reguleren, 1751.

68. Reglement op de regeringe der stad, 1751.

69. Publicatie tegen het lenen van geld aan soldaten, 1751.

70. Publicatie waarbij wordt afgekondigd dat een ieder die brood of graan invoert de stadsimpositie van klein-gemaal (t.b.v. de armen) moet betalen, 1752.

71. Publicatie tegen vreemde Joden en bedelaars, 1752.

72. Publicatie tegen vreemde straatventers en kooplieden, 1752.

73. Idem.

74. Taux waer na de merktgelden ofte belastinge zal werden ingevordert en betaald van de groentens en aardgewassen van buiten inkomende, 1752.

75. Publicatie waarbij wordt afgekondigd dat een ieder die brood of graan invoert de stadsimpositie van klein-gemaal (t.b.v. de armen) moet betalen, 1753.

76. Publicatie tegen het toelaten van weeskinderen in herbergen e.d., 1754.

77. Reglement tot redres en verbeteringe der straten en wallen, 1754.

78. Reglement op den invoert en doorvoert der distellatie van buiten inkomende binnen Leeuwarden, 1754.

79. Reglement betrekkelijk tot de grafsteden op Oudehoofster kerkhof ter stede Leeuwarden, 1754.

80. Publicatie tegen het rijden met kruywagens op de pijpen of slegten, 1754.

81. Bekendmakinge dat een yder gepermitteerd word om de leykeerde en vuilnis uit de stadsgrachten te mogen halen, 1754.

82. Publicatie tegen het wormsteken op het bolwerk, de stadswallen en de wandelwegen, 1754.

83. Instructie voor de turfdragers en turfmeters, 1754.

84. Ordonnantie op de uitheemsche ende in-gebrouwene bieren, 1755.

85. Publicatie tegen het bearbeiden van bier ’s nachts en tegen het ontduiken van de impost op bier, 1755.

86. Publicatie van het plan ter invorderinge van een belastinge tot het vinden en dragen der kosten tot onderhoud der brandspuiten, 1759.

87. Publicatie waarbij de inwoners worden opgeroepen om geld te geven t.b.v. der armen, 1759.

88. Publicatie waarbij opgeroepen wordt zich ordelijk te gedragen bij de begrafenis van Maria Louisa, 1765.

89. Publicatie tegen het invoeren van bakkerswaren buiten de vrije jaarmarkten om, 1766.

90. Publicatie tegen het laten liggen van "keysel" voor de huizen, 1766.

91. Reglement op de regeeringe der stadt, 1766.

92. Publicatie waarbij wordt opgeroepen vreugde te betonen vanwege het huwelijk van Willem V en Wilhelmina van Pruisen, 1767.

93. Publicatie tegen het koken van gevaarlijke stoffen als olie, lak, drukkersinkt e.d. binnen de stadswallen, 1768.

94. Publicatie omtrent het luiden van de poortclock, 1769.

95. Extract resolutieboek betreffende de stadsarmenkamer, 1770.

96. Publicatie waarbij verplicht wordt buiten gebruik gestelde putten bakken vol te storten i.v.m. de openbare veiligheid, 1771.

97. Publicatie tegen de verkoop van bier en drank aan soldaten e.a. door herbergiers e.d., 1771.

98. Publicatie tegen het afschieten van canontjes of ander geweer bij trouwgevallen of andere, 1772.

99. Publicatie tegen het ontduiken van de impost "op ’t klein gemaal", 1771.

 

STEDELIJKE PUBLICATIEN II (1771-1807)

N.B. Publicatiën, gemerkt met * zijn gedrukt.


1. Bekendmaking, waarbij wordt verordonneerd om buiten de zaterdagen roggebrood in deze stad of jurisdictie van dien in te voeren, 1771.*

2. Bekendmaking, houdende verbod om met kanonnetje, snaphanen en pistolen te schieten bij trouwpartijen, 1772.*

3. Bekendmaking, dat de penningen ter gelegenheid van de heugelijke geboorte van de jonge prins zullen worden gesteld in handen van de resp. gerechten, teneinde aan de armen in de dorpen en steden te worden geschonken, etc., 1772.*

4. Bekendmaking waarbij wordt gewaarschuwd om van militairen geen monstering te kopen of te belenen, 1773.*

5. Reglement en Order op de Nederduitse scholen, 1774.*

6. Bekendmaking, houdende dat aan herbergiers word geboden om aan weeskinderen geen gelagen te zetten, op straffe van een boete, 1775.*

7. Bekendmaking, houdende dat de turfmeters de korven drie maal moeten schudden, 1775.*

8. Bekendmaking, waarbij wordt geboden om militairen bij hun excercitiën of anderszins geen molest aan te doen, hetzij met gebaren of woorden, etc., 1776.*

9. Bekendmaking, houdende dat behalve de gewone weekmarkt op zaterdag, een tweede weekmarkt in de week gehouden zal worden, 1776.*

10. Bekendmaking, houdende vaststelling van de dag der heugelijke receptie van hoog vorstelijke personen, 1777.*

11. Bekendmaking, dat alle schepen die het eerst aan het Vallaat komen, ook het eerst in de kolk zullen worden gelaten, 1778.*

12. Publicatie tot heffing van belastingen ter betaling der kosten van het slatten der Ee en de Stadsgrachten van Leeuwarden, 1778.*

13. Bekendmaking, houdende dat de eigenaars van huizen en landen bij de aangevers van ’t reëel, meteen bedacht moeten zijn om aangifte te doen wegens de gemaakte slattingskosten, om verwarring te voorkomen, 1779.*

14. Punten, dienende tot een Reglement, wanneer de brandspuit buiten de jurisdictie verzocht en geaccordeerd wordt door de heere presiderende burgemeester van Leeuwarden, 1784.*

15. Houdende enige artikelen ter bevordering van de zuiverheid in deze stad, 1784.*

16. Publicatie, behelsende enige veranderingen in de instructie der bierdragers, 1785.*

17. Publicatie, houdende overroepinge van de Brede Gemeente, 1785.*

18. Publicatie, aangaande het binnenkomen van vreemde Joden, 1786.*

19. Reglement op de Regering der Stad Leeuwarden, 1786.*

20. Reglement der Latijnse scholen van Leeuwarden, 1786.*

21. Bekendmaking, waarbij wordt geboden om zich stiptelijk te reguleren naar enige artikelen van de Koopmans Gilderol, 1786.*

22. Idem, 1786.*

23. Waarschuwing m.b.t. samenscholingen en ernstige bewegingen, 1787.*

24. Publicatie, bevattende het Reglement op de Kraan, 1788.*

25. Bekendmaking, houdende dat geene praetentiën op het Logijsgeld zullen worden goedgedaan, etc., 1788.*

26. Bekendmaking, houdende dat alle vrouwen en kinderen van onderofficieren en soldaten, wiens mannen elders in garnizoen liggen verplicht zullen zijn , zich van hier metterwoon te begeven, 1789.*

27. Reglement, houdende regels waarnaar een ieder zich bij het rijden met koetsen, wagens, karren, rol- en sleepkoetsen zal hebben te gedragen, 1789.*

28. Bekendmaking, houdende dat het keisel, hetwelk door ingezetenen op de straten wordt gebracht, zal vervallen aan de stad, 1790.*

29. Reglement op de Stads Vismarkt te Leeuwarden, 1791.*

30. Publicatie tot het innen van belastingen ter betaling der kosten van sommige gedane slattingen, 1792.*

31. Reglement, rakende het Burgerrecht, 1792.*

32. Publicatie, houdende een nieuwe Ordonnantie op de Stadsimpost der Brandewijnen, 1792.*

33. Publicatie wegens het heffen der Lantaarngelden, 1792.*

34. Publicatie, houdende een Reglement op het Trouwen, 1792.*

35. Publicatie, houdende een Reglement op de Begravingen en Grafgelden, 1792.*

36. Publicatie, houdende een Ordonnantie op het Stads Waagrecht te Leeuwarden, 1792.*

37. Bekendmaking, houdende dat alle kasteleins en logementhouders van alle personen die bij hen zullen komen te logeren, verplicht zullen zijn aan te geven hun namen, reisdoel, etc., 1793.*

38. Publicatie, houdende een Ordonnantie van de Stadsimpost op het Zout te Leeuwarden, 1793.*

39. Reglement omtrent het plaatsen van kramen, dissen en uitdragerijen op de weekmarkten alhier, 1793.*

40. Publicatie, houdende een vernieuwde Ordonnantie der Stadsimpost op de Wijnen en Destillaten, 1793.*

41. Bekendmaking, houdende oproeping der ingezetenen tot het fourneren der vijftigste penning, 1794.*

42. Reglement voor de Slepers en Sjouwers, 1794.*

43. Publicatie omtrent de ontbinding der Schutterij, 1795.*

44. Bekendmaking m.b.t. de aanmars van Franse Troepen, waarbij de nodige schikkingen moeten worden getroffen, 1795.*

45. Bekendmaking omtrent hoe te moeten handelen m.b.t. Franse assignaten, 1795.

46. Bekendmaking omtrent de verzilvering van door Fransen afgegeven assignaten, 1795.*

47. Bekendmaking, waarbij aan herbergiers en brouwers wordt geboden vanaf ’s avonds 8 u. geen sterke drank te verkopen aan hetzij Franse, dan wel Nationale militairen, 1795.*

48. Decreet m.b.t. de inkwartiering van troepen, 1795.*

49. Waarschuwing omtrent de kleine assignaten, 1795.*

50. Plan van oproeping der ingezetenen ter verkiezing van een nieuwe Municipaliteit, 1795.*

51. Houdende een wijziging van art. 7 van het Plan van Oproeping van ingezetenen tot het verkiezen van een nieuwe Municipaliteit, 1795.*

52. Bekendmaking, dat bij provisie voortaan een vroege kerkdienst in de Galileërkerk zal worden gehouden, 1795.*

53. Bekendmaking, dat een ieder zijn bezwaren mag inbrengen tegen het Plan van Oproeping ter verkiezing van een nieuwe Municipaliteit, 1795.*

54. Bekendmaking, dat de Municipaliteit zich heeft verdeeld in vier commissiën, 1795.*

55. Bekendmaking m.b.t. de ongeregeldheden, die zich hebben voorgedaan op de kaasmarkt alhier, tussen Franse militairen en enige kaasboeren, 1795.*

56. Decreet omtrent het wegnemen der wapenborden en schilden in de kerken, etc., 1795.*

57. Publicatie betreffende het toeleggen van een tractement van£ 400 aan de leden der Municipaliteit, 1795.*

58. Publicatie, houdende een verbod op het organiseren van besloten gezelschappen, 1795.*

59. Bekendmaking m.b.t. het oprichten van een magazijn van jenever, rook- en snuiftabak, groene zeep, pijpaarde en witsel, garen en zijde, spijkers, enz. voor de Franse militairen, 1795.*

60. Bekendmaking dat alle ambtenaren hun eigen ambt of bediening dienen te moeten waarnemen, 1795.*

61. Bekendmaking dat de Wacht- of Wapengelden alle zes en zeven weken, door de Collecteur daartoe gesteld, zullen worden opgehaald, 1795.*

62. Publicatie, houdende de benoeming van commissiën, om op te tekenen de namen van hen, die het brood voor de prijs van één stuiver het pond zullen verzoeken, 1795.*

63. Publicatie, houdende het uitloven van een beloning van£ 50 voor het aanbrengen van de daders der gepleegde ongeregeldheden aan vier onderscheidene huizen alhier, 1795.*

64. Bekendmaking dat de post van Boelgoedsontvanger door de Commissariën uit de Regering, met assistentie van een klerk, zal worden waargenomen, 1795.*

65. Bekendmaking van het arriveren van de Commissarissen van het Pondgenoodschap te Lande, omtrent het besteden van vivres, etc., 1795.*

66. Bekendmaking, houdende het oproepen van ingezetenen om nieuwe leden der Regering te stemmen, 1795.*

67. Bekendmaking, houdende dat burges die te veel met inkwartiering bezwaard zijn geweest, zich kunnen vervoegen ter secretarie alhier, 1795.*

68. Bekendmaking, houdende bepaling op welke dag zal worden gevaceerd tot de ontvangst der Vijftigste Penning, 1795.*

69. Vernieuwde Taux waarnaar het marktgeld of belasting zal worden ingevorderd en betaald van de groenten en aardgewassen, van buiten inkomende, 1795.*

70. Publicatie, houdende oproeping van ingezetenen tot het opmaken van een nieuw Regerings Reglement, 1796.*

71. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen tot stemming van nieuwe Representanten van de Stad Leeuwarden, 1796.*

72. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen tot stemming der Regeringsleden, 1796.*

73. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen tot het formeren van een Oproepingsplan, 1796.*

74. Publicatie, houdende het Oproepingsplan zelve, 1796.*

75. Bekendmaking, houdende de nieuw aangestelde Municipaliteitsleden, 1796.*

76. Bekendmaking, houdende het aanstellen van het Municipaliteitslid O.G. Gorter tot Representant, alsmede het benoemen van diens vervanger, 1796.*

77. Publicatie, houdende een uitnodiging van ingezetenen tussen de 18 en 55 jaar oud, welke geschikt zijn voor de wapendienst, om zich vrijwillig aan te bieden op het stadhuis, 1796.*

78. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen om een kiezer en plaatsvervanger tot verkiezing van leden van het Provinciaal Bestuur te verkiezen, 1796.*

79. Bekendmaking, houdende het verkiezen van de burger Johs. Bouman tot medelid van de Municipaliteit i.p.v. de burger Tjerk Leenhuis, 1796.*

80. Publicatie, houdende oproeping van gecommitteerden uit alle espels, om een provisioneel regeringsplan voor deze stad te ontwerpen, 1796.*

81. Notificatie op welke plaats en op welke uren gevoegelijkst geoordeeld wordt te vaceren tot de Ontvangst van het Furnissement der Geldnegotiatie op het beloop der bezittingen, 1796.*

82. Publicatie, houdende een verbod aan alle herbergiers en waar tapperijen van sterke drank zijn gevestigd, om na tien uur ’s avonds en op zondag gelagen te zetten, 1797.*

83. Bekendmaking, houdende de opbrengst van alle wapentuig, 1797.*

84. Publicatie, houdende het registreren der ingezetenen die tot de wapenhandel bevoegd zijn, 1797.*

85. Publicatie, houdende een oproeping van de stemgerechtigde burgers, om tot stand te brengen het concept Reglement voor de Regering van Leeuwarden, 1797.*

86. Regelement voor de Raad der Gemeente en Burgerij van Leeuwarden, 1797.*

87. Publicatie, houdende een oproep der stemgerechtigde burgers ter verkiezing van gecommitteerden, 1797.*

88. Publicatie, houdende een opgaaf van burgers die verkozen zijn tot leden in de Raad der Gemeente, 1797.*

89. Publicatie, houdende dat alle logementhouders een opgave moeten doen, telkens als er vreemdelingen bij hen komen logeren, 1798.*

90. Publicatie, houdende of er tegen officieren welke pensioenen begeren, ook enige klachten zijn wegens slecht gedrag of anderszins, 1798.*

91. Publicatie, houdende het weren van alle bedelarij, 1798.*

92. Publicatie, houdende een uitnodiging aan burgers, welke vermenen de vereisten van een stembevoegd burger te bezitten, teneinde hen in ’t Openbaar Stemregister te laten inschrijven, 1798.*

93. Publicatie, houdende het vaceren tot de ontvangst der acht procento op ieders inkomen, 1798.*

94. Aanschrijving van het Intermediair Administratief Bestuur, om als nog zulke burgers uit te nodigen om hen in het stemregister te laten inschrijven en hun stemmen uit te oeffenen tegen de aanstaande grondvergaderingen, 1798.*

95. Bekendmaking, houdende dat diegenen welke verzuimd mochten hebben in de opbrengst van acht procento op de inkomsten, alsnog daartoe worden opgeroepen, 1798.*

96. Publicatie, houdende de opbrengst van vijf procent op de inkomsten, en een daartoe uit de Raad verkozen lid tot de ontvangst daarvan, 1798.*

97. Bekendmaking, houdende het favoriceren van een kaasmarkt, 1799.*

98. Publicatie, houdende waarschuwing tegen het crediteren van militairen, 1799.*

99. Publicatie, houdende het aanbrengen van deserteurs, 1799.*

100. Publicatie, waarbij een ieder wordt verboden openbare gezelschappen te houden, 1799.*

101. Bekendmaking, houdende oproep aan allen die vrijwillig de wapenen willen opnemen, etc., 1799.*

102. Publicatie, houdende oproep aan diegenen, welke langs de huizen lopen om hun goederen uit te venten, zulks niet voort te zetten, 1799.*

103. Publicatie, houdende het oproepen der zilversmeden, teneinde hen te doen inschrijven in het Register, ingevolge het Reglement waarnaar de zilversmeden zich zullen hebben te gedragen, 1800.*

104. Publicatie, houdende ordonnantie, dat niemand zich zal veroorloven een veerhuis te houden dan de navolgende burgers, etc., 1800.*

105. Publicatie, houdende dat kinderen, die door hun ouders zijn verlaten, aan de stad komen te vervallen, en om daarin te voorzien, 1800.*

106. Publicatie, houdende dat een ieder die nog niet is geregistreerd voor de burgerwapendienst, zal worden opgeroepen, 1800.*

107. Publicatie, houdende een plan van spijsverzorging voor de armen, 1800.*

108. Publicatie, houdende oproeping van alle stemgerechtigde burgers, om het ontwerp van Staatsregeling al dan niet goed te keuren, 1801.*

109. Publicatie, houdende uitdeling van spijzen aan de armen, 1801.*

110. Publicatie, houdende waarschuwing om niet met loterijbriefjes rond te lopen en ongevraagd uit te venten, 1801.*

111. Publicatie, houdende een verhoging op het lantaarngeld, 1802.*

112. Publicatie, houdende oproeping van stemgerechtigden, om hun stem uit te brengen over het Reglement voor het Departementaal Bestuur, 1802.*

113. Publicatie, houdende dat alle neringen en handteringen zullen stilstaan gedurende de viering van het gedachtenisfeest van de gesloten vrede op 2 juni, 1802.*

114. Publicatie, houdende uitnodiging aan alle ingezetenen om deel te nemen aan de uitdeling van spijs aan behoeftigen, 1802.*

115. Publicatie, houdende dat geen kooplieden van buiten Leeuwarden, hun koopwaar bij de burgers alhier mogen uitventen, 1802.*

116. Publicatie, houdende dat alle ambtenaren provisioneel in hun functies moeten continueren, 1802.*

117. Publicatie, houdende het ontbinden van de Raad der Gemeente en het proclameren van het Gemeentebestuur, 1802.*

118. Publicatie, houdende uitschrijving van een algemene dank- en bededag, 1803.*

119. Publicatie, houdende het aanleggen van stemregister voor deze gemeente, waarin ieder stembevoegd ingezetene verplicht is zich te doen intekenen, 1803.*

120. Publicatie, houdende dat diegenen die zich nog niet in het stemregister hebben laten inschrijven, dat alsnog kunnen laten doen, 1803.*

121. Publicatie, houdende uitnogiging aan de ingezetenen om wederom het hunne bij te dragen tot uitdeling van spijs aan de behoeftigen, 1803.*

122. Publicatie, houdende Ordonnantie omtrent de gewezen Gilden, 1803.*

123. Publicatie, houdende een bepaling omtrent het Burgerrecht, 1803.*

124. Publicatie, houdende uitnodiging om zich te laten inschrijven in het Register der Burgerwapening, 1804.*

125. Publicatie, houdende uitschrijving van een algemene dank-, vast- en bededag, 1804.*

126. Publicatie, houdende een Ordonnantie omtrent het werpen van vuil en dong in de vaarten en grachten, 1804.*

127. Publicatie, houdende een Ordonnantie omtrent soldatevrouwen, 1804.*

128. Publicatie, houdende het oproepen van die ingezetenen, die enige administratie hebben van particuliere goederen, wegens de heffing van een buitengewone belasting op de bezittingen, 1804.*

129. Publicatie, houdende uitdeling van spijzen aan behoeftigen, 1804.*

130. Publicatie, houdende waarschuwing, dat ’s winters, wanneer het glad mocht zijn, telkens ’s morgens om half negen de klok zal luiten ten teken dat ieder zijn straat moet bestrooien, 1805.*

131. Publicatie, houdende de nodige zorg te dragen, dat de stemming over het ontwerp der Staatsregeling en de bepalingen in alle delen stiptelijk worden opgevolgd, 1805.*

132. Publicatie, houdende een Ordonnantie omtrent de Kramen en Dissen op de Weekmarkt, 1805.*

133. Publicatie, houdende de uitschrijving van een algemene dank- en bededag, 1805.*

134. Reglement, tot verkiezing van vier gecommitteerden uit de Burgerij, die met een commissie van vier leden uit het Gemeentebestuur, tot het maken van een plan van belasting werkzaam zullen zijn, etc., 1805.*

135. Publicatie, houdende het veranderen van art. 1 der publicatie van 24 april dit jaar omtrent de kramen op de weekmarkt, 1805.*

136. Publicatie, houdende het oproepen van ingezetenen omtrent de wapendienst, 1805.*

137. Publicatie, houdende dat allen die geen patent moeten hebben tot het voortzetten van hun beroep, vooraf daartoe de vereiste verzoekbilletten moet halen, 1806.*

138. Publicatie, houdende een dispositie van het Departementaal Bestuur over het verkiezen van vier leden in het Gemeentebestuur, 1806.

139. Publicatie, houdende om provisioneel de Stedelijke Belastingen evenals voorheen te voldoen, etc., 1806.*

140. Publicatie, houdende om met spoed in te zenden een specificatie van alle remissiën, etc., 1806.*

141. Publicatie, houdende dat al diegenen die vereisten hebben om patent te bekomen en die beëdigd moeten worden, worden opgeroepen op tijd en plaats, etc., 1806.*

142. Publicatie, houdende een verandering van de jaarlijkse kermis, 1806.*

143. Publicatie, houdende het aanstellen van Schepenen, 1806.*

144. Publicatie, houdende een Ordonnantie over de invoer van roggenbrood en grove weiten bollen, 1806.*

145. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen, teneinde zich te laten inschrijven in het Register der Burgerwapening, 1806.*

146. Publicatie, houdende om alsnog provisioneel en tot nader order de stedelijke belastingen evenals voorheen te voldoen, 1806.

147. Publicatie, houdende het verkiezen van vier leden in het Gemeentebestuur, 1806.

148. Publicatie, houdende dat al diegenen die onderwijs geven in het spellen, lezen, enz., om hetzij man of vrouw, om met vertoning van Acte van Admissie en Patent zich te vervoegen ten huize van de Schoolopziener van dit District, 1806.

149. Publicatie, houdende om zich ten spoedigsten te laten inschrijven in het Register der Plaatselijke Wapendienst, 1806.

150. Publicatie, houdende dat zo spoedig mogelijk gedachte Gewapende Burgermacht hier ter stede in werking worde gebracht, 1806.

151. Publicatie, houdende dat van iedere gulden Landsbelasting moet worden betaald vijf stuivers ten behoeve van de Stadskas, 1806.*

152. Publicatie, houdende het instellen van een Plaatselijke Schoolcommissie, 1806.*

153. Publicatie, houdende het aanstellen van een Schepen, 1807.

154. Publicatie, houdende het openleggen van een inschrijvingsregister t.b.v. de stad Leiden, 1807.*

155. Publicatie, houdende een Reglement omtrent een Instituut tot Regeling van Spijs voor de Armen, 1807.*

156. Idem, 1807.*

157. Reglement voor de Stad Leeuwarden van het Gemeentebestuur derzelver Werkzaamheden en Plichten, etc., 1807.*

158. Publicatie, houdende een Ordonnantie voor de verkopers van buskruit, 1807.*

159. Publicatie, houdende een Ordonnantie op de inwoning van vreemdelingen van buiten inkomende, 1807.*

160. Reglement voor de Slepers en Sjouwers, 1807.*


STEDELIJKE PUBLICATIEN III (1807-1817)

N.B. Publicatiën, gemerkt met * zijn gedrukt.


1. Bekendmaking betreffende de aanleg van een belasting (en volkstellings-) register, 1807.*

2. Bekendmaking betreffende de heffing van een contributie, 1807.*

3. Bekendmaking betreffende de formatie van een Koninklijk korps gendarmes, 1807.*

4. Bekendmaking van maatregelen tegen besmettelijke ziekten, 1807.*

5. Bekendmaking van de benoeming van wethouders en vroedschappen, 1808.

6. Bekendmaking waarbij wordt opgeroepen geld te geven t.b.v. de slachtoffers van de watersnood in Zeeland, 1808.*

7. Bekendmaking van het reglement op de bierdragers, 1808.*

8. "Waarschouwing" dat de straten in ordelijke staat moeten worden gebracht i.v.m. het bezoek van de koning, 1808.

9. Bekendmaking betreffende de heffing van het ratel- of wachtgeld, 1808.*

10. Bekendmaking betreffende de heffing van het lantaarngeld, 1808.*

11. Bekendmaking van enkele maatregelen i.v.m. het bezoek van de koning, 1808.

12. Bekendmaking van een verbod op het afsteken van vuurwerk en het gebruik van vuurwapens i.v.m. de dank- en bedestond voor de verjaardag van de koning, 1808.

13. Bekendmaking betreffende de aanleg van een belasting (en volkstellings-) register.*

14. Bekendmaking betreffende toezicht op vreemdelingen en buitenlanders, 1808.*

15. Bekendmaking betreffende obligaties, 1808.

16. Bekendmaking betreffende de "amotie van gebouwen", 1808.

17. Bekendmaking betreffende de quotisatiebiljetten, 1808.

18. Bekendmaking betreffende de "amotie van gebouwen", 1808.

19. Bekendmaking van het reglement op de markten, 1808.*

20. Bekendmaking betreffende de zaterdagsmarkt, 1808.

21. Bekendmaking van het gebod om alle honden gedurende 6 weken vast te leggen, 1808.

22. Bekendmaking van het houden van een algemene dank- en bededag en het beperken van "vermakelijkheden en neringen" gedurende een week, 1809.

23. Bekendmaking waarbij inwoners worden opgeroepen geld te geven t.b.v. de slachtoffers van de watersnoodramp 1809.*

24. Bekendmaking waarbij vrijwilligers worden opgeroepen om de Engelse aanval af te slaan, 1809.

25. Bekendmaking van maatregelen om de feestelijkheden t.b.v. de verjaardag van de koning rustig te laten verlopen, 1809.

26. Bekendmaking van een reglement op het maken en repareren van straten, wallen, waterlossingen en riolen, 1809.*

27. Bekendmaking van het verbod om voortaan in notariële akten de nieuwe perceelnummers te vermelden, 1809.

28. Bekendmaking van de totstandkoming van het nieuwe wetboek op de rechtspleging, 1810.

29. Bekendmaking van maatregelen t.b.v. de inkwartiering van Franse en Hollandse troepen, 1810.

30. Idem als 14, 1810.

31. Bekendmaking van het houden van een algemene dank- en bededag en het beperken van "vermakelijkheden en neringen" gedurende een week, 1809.

32. Bekendmaking waarbij burgers wordt verboden zich te mengen in twisten tussen Franse en Hollandse militairen, 1810.

33. Bekendmaking waarbij maatregelen voor de herbergiers e.d. worden afgekondigd, 1810.*

34. Bekendmaking betreffende het registreren van mannen geboren in 1791, 1811.*

35. Bekendmaking van mogelijkheden tot "verwisseling" en "inplaatsstelling" voor "conscrits", 1811.*

36. Bekendmaking betreffende het registreren van mannen geboren in 1789, 1811.

37. Bekendmaking van het tijdstip waarop de raad van de recrutering zitting houdt, 1812.

38a. Bekendmaking van het vertrek van het eerste detachement, 1812.

38b. Idem als 37, 1812.

39. Bekendmaking betreffende het registreren van mannen geboren in 1792, 1812.*

40. Bekendmaking van het tijdstip van de loting, 1813.

41. Bekendmaking waarbij maatregelen ter bescherming van de visvangst worden afgekondigd, 1813.*

42. Bekendmaking waarbij lotelingen worden opgeroepen te verschijnen op het gemeentehuis, 1813.

43. Bekendmaking van de nieuwe regels m.b.t. het "octroij" (belasting t.b.v. armen), 1813.*

44. Bekendmaking van een nieuwe extra belasting op de gebouwde eigendommen, 1813.*

45. Idem.*

46. Bekendmaking van de nieuwe samenstelling van het stadsbestuur, 1814.

47. Bekendmaking waarbij de loting wordt aangekondigd, 1814.

48. Bekendmaking van het stijdstip van de inschrijving voor de landmilitie, 1814.

49. Verordening van policie betreffende de zondagsrust, 1814.*

50. Bekendmaking van maatregelen ter inkwartiering van soldaten, 1814.

51. Bekendmaking van de losplaatsen voor schepen en wagens met buitenlandse produkten, 1814.

52. Bekendmaking waarbij de leden van de stedelijke schutterij worden opgeroepen te verschijnen op 16 mei, 1814.

53. Bekendmaking waarbij de loting wordt aangekondigd, 1814.

54. Bekendmaking waarbij maatregelen tegen het afschieten van pistolen e.d. worden afgekondigd, 1814.

55. Bekendmaking betreffende de belasting op het vee, 1814.

56. Bekendmaking van een plechtige dankdag, 1814.

57. Bekendmaking van de opheffing van maatregelen tegen de veepest, 1814.

58. Bekendmaking waarbij de terugkerende soldaten worden verplicht hun tijd uit te dienen, 1814.

59. Bekendmaking van een plechtige dankdag en de verschuiving van de jaarmarkt, 1814.

60. Bekendmaking betreffende de invordering van het dienstbodengeld, 1814.

61. Bekendmaking betreffende de invordering van het paarden-, plaisier- en passagegeld, 1814.

62. Bekendmaking betreffende de viering van de verjaardag van de koning, 1814.

63. Bekendmaking van het reglement van belasting, 1814.*

64. Bekendmaking betreffende het luiden van de poortklok en het sluiten van de poorten, 1814.

65. Bekendmaking van het bezoek van de koning, 1814.

66. Bekendmaking waarbij de ingezetenen worden opgeroepen om de bij hen berustende geweren die eigendom zijn van de overheid in te leveren t.b.v. de stedelijke schutterij, 1814.

67. Bekendmaking betreffende de landmilitie, 1814.

68. Bekendmaking betreffende de viering van de verjaardag van de prinses van Oranje Nassau, 1814.

69. Bekendmaking waarbij ouders en voogden van soldaten die in Franse dienst naar Rusland zijn getrokken worden opgeroepen zich op het stadhuis te melden voor inlichtingen, 1814.

70. Bekendmaking betreffende de belastingen op de dienstboden en de paarden, 1815.

71. Bekendmaking van de mogelijkheden tot ontheffing of vermindering van de aanslag in de direkte belastingen, 1815.

72. Bekendmaking betreffende de viering van de plechtige proclamatie van de nieuwe titels van de koning, 1815.

73. Idem.

74. Bekendmaking waarbij vrijwilligers voor de militaire dienst worden opgeroepen, 1815.

75. Bekendmaking betreffende de afgifte van patenten aan vreemde kooplieden en ondernemers van openbare vermakelijkheden, 1815.

76. Bekendmaking van de inschrijving van 18-jarigen t.b.v. de stedelijke schutterij, 1815.

77. Bekendmaking van de data waarop de lotelingen voor de nationale militie zich dienen te melden, 1815.

78. Bekendmaking betreffende de registratie van vreemdelingen, 1815.*

79. Bekendmaking van het tijdstip waarop de reclames der ingeschrevenen voor de nationale militie zullen worden beoordeeld, 1815.

80. Bekendmaking waarbij vrijwilligers als rijder bij de pontontrein worden opgeroepen, 1815.

81. Bekendmaking waarbij maatregelen tegen het afschieten van pistolen e.d. worden afgekondigd, 1815.

82. Bekendmaking betreffende de uitgifte van recipissen voor de oorlogsbelasting, 1815.

83. Bekendmaking van de samenstelling van het gemeentebestuur, 1816.

84. Idem als 82, 1816.

85. Bekendmaking van het tijdstip waarop vrijwilligers voor de nationale militie zich in kunnen schrijven, 1816.

86. Bekendmaking van het tijdstip waarop mannen tussen de 19 en 23 jaar zich dienen in te schrijven voor de nationale militie, 1816.

87. Bekendmaking van de politieverordening op het zich verhuren als min, 1816.

88. Idem.

89. Idem op de onderhandse loterijen, 1816.*

90. Bekendmaking betreffende vorderingen op de Franse staat, 1816.*

91. Bekendmaking van het tijdstip waarop gegadigden voor het recht om een beleenbank te mogen houden, zich in kunnen schrijven, 1816.*

92. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1816.

93. Bekendmaking betreffende "de dag der verhuizinge", 1816.

94. Bekendmaking van de intrekking van alle vrijstellingen van belasting voor ambtenaren, 1816.

95. Bekendmaking betreffende de viering van de overwinning bij Waterloo, 1816.

96. Bekendmaking betreffende de legalisatie van stukken die in de provincie zijn opgemaakt en in Frankrijk moeten worden vervaardigd, 1816.

97. Bekendmaking betreffende de huisvesting van militaire verlofgangers, 1816.

98. Bekendmaking betreffende de stedelijke indirekte belasting, 1816.

99. Verordening van policie betreffende het vervoer van vee, 1816.*

100. Bekendmaking betreffende de verpachting van het recht om een beleenbank te mogen houden, 1816.*

101. Bekendmaking betreffende schadevergoeding voor het doden van besmet vee, 1816.*

102. Verordening van policie betreffende de functie van collecterend voogd, 1816.*

103. Bekendmaking betreffende de indirekte plaatselijke belastingen, 1816.

104. Idem.

105. Publikatie tegen arme vreemdelingen en zwervers, 1816.*

106. Bekendmaking betreffende werkverschaffing in de zuidelijke Nederlanden, 1816.

107. Bekendmaking van een verhoging van de schadeloosstelling voor huisvesting en voeding der ingekwartierde soldaten, 1816.

108. Reglement voor het heffen van een belasting op het gemaal, 1816.*

109. Bekendmaking betreffende een belasting op het gemaal, 1816.

110. Reglement van belastingen voor de stad Leeuwarden, 1817.*

111. Extract resolutieboek GS betreffende een belasting op het gemaal, 1817.*

112. Bekendmaking van het besluit van GS van 3-1-1817, 1817.

113. Reglement voor het heffen van een belasting op het gemaal, 1817.*

114. Bekendmaking betreffende een belasting op het gemaal, 1817.

115. Bekendmaking betreffende de invoering van een lage prijs voor levensmiddelen t.b.v. minvermogenden, 1817.

116. Bekendmaking van maatregelen tegen arme vreemdelingen, 1817.*

117. Verordening van policie tegen het plaatsen van korven op schoorstenen, 1817.

118. Als no. 117.

119. Bekendmaking betreffende het duidelijk zichtbaar houden van wijknrs. en- letters op de huizen, 1817.

120. Bekendmaking van de viering van de slag bij Waterloo, 1817.

 

STEDELIJKE PUBLICATIEN IV (1817-1827)

N.B. Publicatiën, gemerkt met * zijn gedrukt.

1. Inhoudsopgave.

2. Herhaalde oproep personen die geboren zijn in 1795, 1796, 1797 en 1798, om zich ter inschrijving aan te melden, 1817.

3. Bekendmaking dat de registers van eigendomsovergang ter secretarie open liggen, 1817.

4. Bekendmaking betreffende een ampliatie op het Reglement nopens het plaatsen van kramen en dissen op de weekmarkt, 1817.

5. Bekendmaking m.b.t. het plaatsen van letters en nummers op de huizen, 1817.

6. Oproeping van verlofgangers van de onderscheidene bataljons, 1817.

7. Bekendmaking, houdende kennisgeving m.b.t. vrijstelling Nat. Militie, aan de belanghebbenden, 1817.

8. Bekendmaking dat het contingent voor de Nat. Militie is bepaald op 34, 1818.

9. Bekendmaking betreffende aanvragen om vrijstelling van dienst, door hen die tot de primitieve lichting der Militie van 1814 behoren, 1818.

10. Publicatie, houdende, dat een ieder zich in het vervolg zal hebben te gedragen naar het Reglement van 6 oktober 1809, ten aanzien van het plaatsen van goederen op de wallen, alsmede dat de rijtuigen ’s winters moeten zijn voorzien van wellichtende lantarens, 1818.*

11. Notificatie, houdende kennisgeving dat het laatste suppl. kohier voor de patenten over 1817 aan de Ontvanger is ter hand gesteld, om de invordering daarvan te bewerkstelligen, 1818.

12. Notificatie, houdende, dat alle vreemde kooplieden in gouden en zilveren werken bij derzelver aankomst binnen deze stad door Burgemeesteren van een consentbiljet zullen worden voorzien, 1818.

13. Notificatie, houdende last aan alle de ingezetenen om op de dank- en bededag op 18 juni d.a.v. alle neringen, bedrijven, ambachten en openbare vermaken te doen laten stilstaan, 1818.

14. Notificatie, houdende, dat de bepalingen t.a.v. het vervoeren van buskruit naar de zeehavens strikt worden nageleefd, 1818.

15. Notificatie, houdende de kennisgeving van de benoeming van dhr. P. Zeper tot Burgemeester in plaats van dhr. S. Salverda, 1818.

16. Publicatie, houdende bepalingen omtrent de publieke veilingen van manufacturen en andere ongebruikte koopwaren, 1818.*

17. Notificatie, houdende, dat de bij de Nat. Militie voor zichzelf dienende manschappen, welke in het tegenwoordig jaar of in vroegere jaren recht op vrijstelling hebben verkregen, zich voor 5 jan. 1819 in geschrifte aan Burgemeesteren zullen moeten adresseren, 1818.

18. Notificatie, houdende Reglement op de invoer in de stad en jurisdictie van Leeuwarden, van de belasting op het Gemaal in de Provincie Vriesland onderworpen tarwe- en roggemeel en brood, 1819.*

19. Publicatie, houdende Reglement voor de administratieve directie over de Verbetering der Straten binnen deze stad, 1819.*

20. Publicatie, houdende bepalingen t.a.v. het toebrengen van schade aan de nieuwe bestrating, 1819.*

21. Notificatie, houdende last aan alle ingezetenen om op de 18 dezer, zijnde de dank- en bededag, alle neringen, bedrijven, ambachten en openbare vermaken te doen en laten stilstaan, 1819.

22. Notificatie, houdende nadere waarschuwing om aan de publicatie van 3 mei 1819 t.a.v. de nieuwe bestrating te voldoen, 1819.

23. Publicatie, houdende orde welke de schippers zullen hebben te observeren en na te komen, bij gelegenheid dat zij met hun vaartuigen het Vliet passeren, 1819.*

24. Notificatie, houdende, dat door Z.M. dhr. Mr. J.D. Wierdsma, bij continuatie is aangesteld tot burgemeester dezer stad, 1820.

25. Publicatie, houdende bepalingen aangaande het plaatsen van latwerk en afhangende kleden op de stoepen der ingezetenen. 1820.

26. Publicatie, houdende herinnering aan de ingezetenen aan de publicatie van 3 mei 1819 t.a.v. het veroorzaken van schade aan de nieuwe straten, 1820.*

27. Notificatie, houdende, dat de dank- en bededag op 18 juni, nu en in het vervolg voor elk jaar is vastgesteld, 1820.

28. Publicatie, houdende, dat de ingezetenen verplicht zijn, bij het doen van reparatiën aan hun huizen of erven aangave ter secretarie te doen, alsmede dat niemand een schip of vaartuig zal mogen vastbinden, dan aan de ijzeren ringen in de opgaande wallen door eigenaars van panden, 1820.*

29. Notificatie, houdende Reglement en Instructie voor de turfmeters en -dragers, alsmede voor de commandeurs, 1820.*

30. Notificatie, houdende dat het kohier van het patentrecht over het dienstjaar 1820, aan de Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld, 1820.

31. Notificatie, houdende Reglement van geldopneming en -aflossing nopens het Stratenfonds, 1820.*

32. Notificatie, houdende last dat iedereen die enig gebruik van de oude inhoudsmaten maakt, deze voor 1 maart 1821 zal moeten laten verifiëren en ijken, 1820.

33. Notificatie, houdende tarief van zetting van het rogge- en tarwebrood naar het Ned. gewicht, 1821.*

34. Keur of Verordening van Policie op het werpen van as en vuilnis of andere onreinheden op de straten, wallen en wandelwegen, of in vaarten en grachten, 1821.*

35. Publicatie, houdende verbod om met losse paarden te rijden of te leiden langs de slechten, alsmede met kruiwagens etc. te rijden, 1821.*

36. Reglement van Policie, aangaande het onderhouden der wegen, voetpaden etc., onder het behoor der stad gelegen, alsmede alteratie op bovengemeld Reglement van art. 4, 10 en 11, d.d. 7 mei 1821, 1821.*

37. Kennisgeving, houdende dat de ingezetenen binnen de stad en jurisdictie, wie enig gebouw of ongebouw eigendom aanwint of aliëneert, verplicht is daarvan aangave aan de secretarie te doen, 1821.

38. Notificatie, houdende verbod om op de verjaardag van de koning op 24 augustus, geen pistolen, geweren, etc. te lossen, 1821.

39. Notificatie, houdende verbod aan de houders van varkens, om zonder consent geen levende varkens uit deze gemeente naar andere gemeenten te vervoeren, alsmede dat zij die zieke varkens hebben, dezelve dadelijk van hunne hieminge vervoeren, 1821.

40. Notificatie, houdende dat niemand met haken en kloeten in de opstaande wallen mogen steken, en touwen om leuningen van pijpen en bruggen vastmaken, alsmede consent te vragen wegens plaatsen van palen op stoepen, etc., 1821.*

41. Notificatie, houdende dat door Z.M. tot burgemeester is benoemd dhr. Thijs Feenstra, in plaats van dhr. Reinder Buijsing, overleden, 1821.

42. Notificatie, houdende dat bij continuatie door Z.M. tot burgemeester is benoemd dhr. T. Feenstra, 1822.

43. Notificatie, houdende dat de buitenlandse brandewijn en de binnenlands gedestilleerde zal worden gelijkgesteld van de stedelijke impost, te beginnen om middernacht van 10 op 11 febr. a.s., 1822.*

44. Bekendmaking, houdende dat de kohieren der directe belastingen voor de dienst van 1822, aan de Ontvanger ter invordering zijn overgegeven, 1822.

45. Publicatie, houdende, dat de jaarmarkt zal blijven ingaan op de tweede woensdagmorgen in juli, 1822.*

46. Publicatie, houdende het besluit van Z.M. ter bestrijding van de uitgaven van deze stad op de belastingen, 1822.

47. Reglement, houdende Plaatselijke Belastingen op de turf en steenkool, 1822.

48. Notificatie, houdende benoeming van dhr. Pier Zeper, bij continuatie, tot burgemeester van deze stad, 1823.

49. Afkondiging, houdende, dat de Ontvanger der directe belastingen aan de woningen der ingezetenen vanaf 17 febr. en volgende dagen tot 25 febr. zal doen bezorgen een beschrijvingsbillet, hetwelk inhoudt een korte schets van de grondslagen der belasting, 1823.

50. Notificatie, houdende herinnering aan de publicatie van 1 sept. 1817, omtrent het plaatsen van Letter en Nummer aan de huizen, alsmede dat de kooplieden etc. gehouden zijn hun maten, voorzoverre die niet buiten gebruik zijn gesteld, voor 1 juli te doen ijken, 1823.

51. Afkondiging, houdende, dat de kohieren der bij de Wet vastgestelde belasting op het Personeel op 10 mei door de heer Gouverneur zijn executoir verklaard en ter invordering aan de Ontvanger overgegeven, 1823.*

52. Notificatie, houdende dat de kohieren voor de grondbelastingen op gebouwde en ongebouwde eigendommmen door de heer Gouverneur zijn gearresteerd en invorderbaar verklaard en aan de Ontvanger ter invordering zijn overgegeven, 1823.

53. Notificatie, houdende dat aan de ingezetenen wordt gepermitteerd, bij de komst van Z.M. de Koning, ’s avonds vuurwerken etc. af te steken, doch niet in de nabijheid van het paleis, 1823.

54. Publicatie, houdende tarief van zetting op het tarwebrood, 1823.*

55. Idem, 1823.

56. Notificatie, houdende ampliatie op het Reglement van belasting op de in- en uitvoer van meel, brood, vlees, wijn en sterke dranken, bij besluit van Ged. Staten van 7 januari 1823 gearresteerd, 1823.

57. Notificatie, houdende verbod, om op de verjaardag van Z.M. de Koning met pistolen, geweren en kanonnetjes te schieten, 1823.

58. Notificatie, houdende dat ook diegenen die bedelen binnen de gemeente waar zij woonachtig zijn, zullen worden gezonden naar één der Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, doch zij zullen zich daartoe ook vrijwillig mogen aanmelden, 1823.*

59. Notificatie, houdende Z.M. besluit omtrent de inwisseling van schellingen en zestehalven, om dezelve vervolgens als vijfstuiverstukken gangbaar te doen zijn, 1823.*

60. Notificatie, houdende bepaling der dagen wanneer op het Stadshuis de verwisseling van schellingen en zestehalven zal plaats hebben, 1823.*

61. Reglement voor de beurtschippers van Leeuwarden op Rotterdam v.v., 1823.*

62. Notificatie, houdende dat zij die vermenen vrijstelling van de Militie te hebben verkregen, zich voor 5 januari 1824 in geschrifte, met overlegging der bewijzen, aan het bestuur van deze stad moeten adresseren, 1823.

63. Kennisgeving, waarbij de leden van de Ed. Achtb. Raad, Burgemeester, Wethouders en Secretaris, zijn geïnstalleerd, 1824.

64. Idem, 1824.*

65. Notificatie, waarbij een suppletoir tarief van zetting op het roggebrood door Ged. Staten is gearresteerd, 1824.

66. Bekendmaking, houdende dat het kohier voor de grondbelasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen is gearresteerd en executoir verklaard, 1824.

67. Bekendmaking, houdende dat gedurende 14 dagen voor de belanghebbenden ter secretarie zal liggen de Lijst der bevoegd erkende beoeffenaren van de onderscheidene takken der Geneeskunst, 1824.

68. Bekendmaking aan de landbouwers en kooplieden in granen, om zich in het meten en zakken hunner granen, stiptelijk te gedragen naar de bepalingen naar ’s Rijks Wetten, t.a.v. de nieuwe maten, 1824.

69. Kennisgeving, waarbij wordt gelast om de door de landmeters gestelde signalen en andere bakens, ten opzichte van de triangulatie, ongehinderd te laten staan, 1824.

70. Bekendmaking, houdende uitnodiging aan de patentplichtigen om hun patenten over 1824 af te halen voor 25 juli, 1824.

71. Bekendmaking, waarbij ieder wordt gewaarschuwd, om zich in de gesloten vistijd te onthouden met de hengel of met ander vistuig te vissen, zonder consent bekomen te hebben, 1824.

72. Bekendmaking, houdende dat het kohier van het patentrecht over 1824 door de Gouverneur is gearresteerd en executoir is verklaard en aan de Ontvanger ter invordering is overgegeven, 1824.

73. Notificatie, houdende verbod om op de verjaardag van Z.M. de Koning geen pistolen, geweren, kanonnetjes etc. te lossen, 1824.

74. Notificatie, houdende kennisgeving aan de daarbij vermelde verlofgangers, welke verschoond zijn van de najaarsexercitiën, als dat die welke order ontvangen hebben om op te komen, 1824.

75. Notificatie, houdende verordening omtrent de zieke varkens, 1824.*

76. Kennisgeving, houdende, dat de tekening van een plek grond, in eigendom behorende aan dhr. Reneman, voor de belanghebbenden ter visie ligt op het stadshuis, waarvan de onteigening ter zake van publiek nut door Z.M. is gelast, 1824.

77. Notificatie, houdende verordening op de dollehondsziekte en op het vastleggen van de honden, 1824.*

78. Notificatie, houdende, dat, te beginnen met 1 december a.s., twee lijsten op het stadshuis ter visie zullen liggen voor de belanghebbenden, waarvan één de namen van de stemgerechtigden zal bevatten en de andere van personen welke de vereisten bezitten om tot kiezers te worden benoemd, 1824.

79. Notificatie, houdende om voor 1 januari 1825 door de eigenaars of gebruikers ter secretarie op te geven hun fabrieken en inrichtingen, 1824.*

80. Notificatie, houdende kennisgeving aan de belanghebbenden, dat diegenen die recht op vrijstelling van de Militie hebben verkregen, zich voor 5 januari 1825 aan het bestuur van deze stad moeten adresseren, 1824.

81. Notificatie, houdende kennisgeving aan een ieder, dat de verklaringen van aangifte in het patentrecht op 2 januari aan de huizen zullen worden afgegeven en op 10 januari weer zullen worden ingezameld, 1824.

82. Notificatie, houdende last aan de ingezetenen om hunne inhoudsmaten van natte waren voor 1 mrt. 1825 te laten ijken, 1824.

83. Afkondiging, houdende dat de Ontvanger der Directe Belastingen aan de huizen der ingezetenen ter invulling zal doen rondbrengen de biljetten aangaande de belasting op de huurwaarde, de deuren en vensters, haardsteden, mobilair, dienstboden en paarden, 1824.

84. Notificatie, houdende, dat in de maand juli 1825, te Haarlem, een tweede algemene tentoonstelling zal plaats hebben van voortbrengselen van volksvlijt, 1824.

85. Bekendmaking, houdende dat het kohier over 1825 voor de grondbelasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen executoir is verklaard, 1825.

86. Bekendmaking, houdende, dat op 24 febr. ten gevolge van Z.M. besluit een collecte zal plaats hebben, ten behoeve der slachtoffers, door de hoge watervloeden veroorzaakt, 1825.

87. Idem, 1825.

88. Kennisgeving, houdende opgave der leden van het Kiezers Collegie, 1825.

89. Bekendmaking, houdende, dat de patentplichtigen hunne patenten ’s ochtends van 10 tot 12 u. van het stadshuis kunnen afhalen, 1825.

90. Notificatie, houdende kennisgeving aan de ingezetenen dat binnen deze stad een burgerlijk hospitaal voor behoeftige zieken is opgericht en tot stand gebracht, 1825.

91. Publicatie van 24 dec. 1824 en gepubliceerd 9 apr. 1825, houdende Reglement op het planten van bomen, 1825.

92. Notificatie, houdende kennisgeving aan de ingezetenen, dat het contingent voor de Militie van dit jaar is bepaald op 41 manschappen, 1825.

93. Publicatie, houdende kennisgeving, dat de alfabetische lijst der ingezetenen dezer stad voor de lichting der Militie voor een ieder ter visie ligt, 1825.

94. Publicatie, houdende kennisgeving, dat door Z.M. een handgeld van 10 ducaten is toegelegd voor diegenen die zich willen engageren tot versterking der Landmacht in de Oost-Indiën, en dat de zorg en bestier daarvan zal worden toevertrouwd aan de plaatselijke commandanten, 1825.

95. Notificatie, houdende kennisgeving, dat de dag van verhuizing voor de ingezetenen op 11 mei zal plaatshebben, uit hoofde Hemelvaartsdag op 12 mei valt, 1825.

96. Notificatie, houdende oproeping van alle ongehuwde manspersonen van 18 tot 40 jaar, die niet tot de Schutterij behoren, om zich daartoe te laten inschrijven, 1825.

97. Kennisgeving, houdende besluit van Z.M. de Koning, aangaande het uitdelen van medailles aan militairen, wegens langdurige en trouwe dienst, 1825.

98. Notificatie, houdende dat de lijst der bevoegd erkende beoefenaren der geneeskunst ter secretarie ter visie ligt voor een ieder, 1825.

99. Notificatie, houdende kennisgeving, dat het Kohier der Patenten over 1825 aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is ter hand gesteld, 1825.

100. Publicatie, houdende verbod om op 24 dezer, de verjaardag van Z.M. de Koning, enig vuurwerk af te steken of te schieten, dan na 8 u. ’s avonds, 1825.

101. Notificatie, houdende kennisgeving en opgave van de personen, welke bevrijd zijn van de najaarsexercitie, 1825.

102. Publicatie, houdende Reglement op het Sluiten der Poorten en Tarief voor de heffing van Poort-, Boom- en Wipgelden binnen de Stad Leeuwarden, 1825.*

103. Publicatie, houdende Reglement omtrent de sloping van gebouwen binnen Leeuwarden, 1825.*

104. Kennisgeving, houdende opgave van tijd en plaats, wanneer en waar de inspectiën voor de verlofgangers zullen plaats hebben, 1825.

105. Bekendmaking, houdende kennisgeving, dat het kohier voor het Recht der Patenten over het 2de kwartaal invorderbaar is verklaard, 1825.

106. Notificatie, houdende kennisgeving dat het register der ingezetenen, waar opgebracht de zodanigen, welke voorkomende in het bestaande Reglement voor het bestuur van deze stad, en de samenstelling der Staten der Provincie, ter secretarie ter visie ligt, 1825.

107. Publicatie, houdende Reglement van Plaatselijke Belastingen op de invoer van elders voor het Rijk veraccijnsde wijnen, binnen- en buitenlands gedestilleerd en likeuren, etc., 1825.

108. Publicatie, houdende Reglement van Plaatselijke Belastingen op de invoer van elders voor het Rijk veraccijnsd vlees en spek, etc., 1825.

109. Publicatie, houdende Reglement van Plaatselijke Belastingen in de gemeenten van Friesland, t.a.v. het in die gemeenten, ter verkoop of consumptie ingevoerde, doch elders voor Rijksbelasting op het Gemaal, reeds verimposte meel, brood en gebak, etc., 1825.

110. Publicatie, houdende nadere bepalingen op de publicatiën van 6 okt. 1809 en 19 febr. 1820, aangaande de rooiingen der gevels van de huizen en het maken van vaste vooruitstekken, etc., 1825.

111. Notificatie, houdende kennisgeving, dat het suppletoir Patentkohier over het 3de kwartaal invorderbaar is verklaard, 1825.

112. Notificatie, houdende kennisgeving aan de belanghebbenden, welke vermenen recht van vrijstelling hebben verkregen en hun ontslag verlangen van de Militie, zich voor 5 januari 1826 in geschrifte, met overlegging van de bewijzen, aan het stadsbestuur moeten adresseren, 1825.

113. Publicatie, houdende het K.B. van 8 nov. 1825 (Staatsblad no. 74), aangaande het aannemen van vaste geslachtsnamen door de ingezetenen, welke die nog niet hebben verkregen, 1825.

114. Notificatie, houdende kennisgeving, dat de verklaringen van aangifte in het Patentrecht, door de Ontvanger der directe belastingen aan de huizen zullen worden uitgegeven op 2 jan. a.s., en dat de inzameling op 10 januari zal geschieden, 1825.

115. Publicatie, houdende kennisgeving dat door de besturen van Groningen en Leeuwarden is vastgesteld een Reglement op het Veer van Groningen op Leeuwarden onder de naam van het "kluinschip", 1825.

116. Afkondiging, houdende, dat door de Ontvanger der directe belastingen, aan de huizen der ingezetenen van 2 jan. a.s. tot 10 jan. zal doen bezorgen een inschrijvingsbiljet aangaande de huurwaarde, de deuren en vensters, de haardsteden, het mobilair, etc., 1825.

117. Bekendmaking, houdende kennisgeving dat het Kohier van de Grondbelasting over gebouwde en ongebouwde eigendommen over 1826 aan de Ontvanger ter invordering is overgegeven, 1826.

118. Publicatie, houdende bepalingen aangaande het uit- en ingaan der poorten en barrières, 1826.

119. Notificatie, houdende kennisgeving aan de belanghebbenden, dat de alfabetische naamlijst van personen voor de Militie op ’t stadshuis ter visie ligt en dat de loting op 6 maart 1826 zal plaats hebben, 1826.

120. Kennisgeving, houdende dat alle vorderingen ten laste van het Fonds van de Landbouw, binnen zes maanden, volgende op het jaar, waarover dezelve lopen, moeten zijn ingediend, 1826.

121. Notificatie, houdende kennisgeving van de bepaling van het contingent, door deze stad voor de lichting der Militie te leveren, 1826.

122. Publicatie aangaande het behoorlijk sluiten der emmers bij het verkopen van melk en brij aan de huizen, 1826.

123. Notificatie, houdende kennisgeving dat het suppeletoir kohier van het patentrecht over het 4e kwartaal van 1825 aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overgegeven, 1826.

124. Bekendmaking aangaande het afhalen der patenten voor 16 apr. etc., 1826.

125. Bekendmaking, houdende dat het Reglement omtrent de samenstelling van de Staten dezer Provincie, en dat op het Bestuur ten Platten Lande, ter inzage van de ingezetenen zullen liggen, 1826.

126. Notificatie, houdende oproeping van diegenen, die op 1 januari 1826 de ouderdom van 18 jaar hebben bereikt, gelijk mede van 18 tot 45 jaar, zich voor de Schutterlijken dienst moeten doen inschrijven, 1826.

127. Bekendmaking, houdende dat de lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken van geneeskunst, ter visie van de belanghebbenden ter secretarie zal liggen, 1826.

128. Notificatie, houdende dat het kohier de patenten over 1826 aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overhandigd, 1826.

129. Notificatie, houdende dat zij, die vermenen aanspraak te kunnen maken op onderstand wegens verliezen van veldvruchten, zich daartoe zullen behoren te adresseren, 1826.

130. Notificatie, houdende opgave der verlofgangers, welke van de najaarsexercitiën verschoond zijn, 1826.

131. Publicatie, houdende verbod wegens het afsteken van enig vuurwerk of te schieten, dan alleen op 24 augustus a.s., zijnde de verjaardag van Z.M. de Koning, 1826.

132. Publicatie, houdende bepalingen omtrent de slepers en kruiers, 1826.

133. Bekendmaking, houdende dat de ijkers der maten en gewichten voor deze stad zullen vaceren tot de herijk voor dit jaar 1826, gedurende 4 weken, te beginnen op 28 augustus 1826, 1826.

134. Notificatie, houdende dat het suppletoir patentkohier over het 1e kwartaal 1826 aan de Ontvanger ter invordering is overhandigd, 1826.

135. Bekendmaking, houdende de tijd van bepaling voor de inspectie voor de verlofgangers der Nat. Militie, 1826.

136. Bekendmaking, houdende dat het 2e suppletoir kohier van het patentrecht over het jaar 1826 aan de Ontvanger ter invordering is overgegeven, 1826.

137. Notificatie, houdende dat voortaan geen lijken meer in de kerken zullen worden begraven, 1826.

138. Bekendmaking, houdende dat het suppletoir kohier van het patentrecht over het 3e kwartaal van 1826 aan de Ontvanger der direchte belastingen ter invordering is overhandigd, 1826.

139. Notificatie van 5 dec. 1826, houdende dat diegenen welke vermenen recht op vrijstelling van de Militie hebben verkregen, zich daartoe moeten adresseren aan het Bestuur der Stad voor 5 januari 1827.

140. Afkondiging, houdende, dat de Ontvanger der directe belastingen aan de huizen der ingezetenen de biljetten van de grondslagen in de belastingen wegens de huurwaarde, de deuren en vensters, de haardsteden etc. zal doen bezorgen, 1826.

141. Notificatie, houdende, dat de verklaringen wegens het patentrecht aan de huizen van de ingezetenen zullen worden rondgebracht, en bepaald wanneer zij hun patent zullen moeten afhalen, etc., 1826.

142. Notificatie, houdende last aan iedereen om de bij het in gebruik zijnde inhoudsmaten van natte waren, voor 1 mrt. 1827 te doen verifiëren en ijken, 1827.

143. Publicatie, houdende oproeping van de jongelingen, welke in 1808 geboren zijn, om zich voor de Militie te doen inschrijven, 1827.

144. Publicatie, houdende dat ingaande 1 febr. a.s., het nieuw Regelement voor de de beurtschippers van Leeuwarden en Heerenveen in werking zal worden gebracht, 1827.

145. Bekendmaking, houdende dat het provisioneel kohier voor de grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overgegeven, 1827.

146. Notificatie, houdende, dat de alfabetische naamlijst van alle personen die aan de lichting der Militie hebben moeten deelnemen, ter visie op het stadshuis ligt, 1827.

147. Bekendmaking, houdende, dat het Register van de Landen en dat van tauxatie en opneming van de huizen welke tot onderhoud van het stenen voetpad op de Oldegalileën moeten contribueren, ter visie ligt op de secretarie, 1827.

148. Notificatie, houdende dat het contingent door de stad te leveren voor de Militie is 62 man, 1827.

149. Bekendmaking, houdende dat het suppletoir kohier voor het Patent over het 4e kwartaal 1826, aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overhandigd, 1827.

150. Publicatie, houdende verbod om geene hoenders etc. binnen de stad te mogen laten lopen, 1827.*

151. Bekendmaking, houdende, dat de verlofgangers van de Nat. Militie voortaan geen buitenlandse reizen mogen ondernemen, zonder daarvoor verlof te hebben verkregen, 1827.

152. Publicatie, houdende, dat alle plaatsen van vereniging binnen deze gemeente, bekend onder de naam van sociëteiten, koffiehuizen, wijnhuizen, etc. ’s avonds om elf uur moeten worden gesloten, 1827.*

153. Bekendmaking, houdende dat de patentplichtigen hun patenten over 1827 ten Raadhuize moeten afhalen voor 1 apr. a.s., 1827.

154. Bekendmaking, houdende dat de lijst van de bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst ter visie zal liggen ter stadssecretarie, 1827.

155. Bekendmaking, houdende oproeping van alle ongehuwde manspersonen en weduwnaars zonder kinderen, om zich voor de Schutterij te doen inschrijven, 1827.

156. Notificatie, houdende, dat het kohier der patenten over 1827 aan de Ontvanger ter invordering is overhandigd, 1827.

157. Publicatie, houdende Algemene Verordening op het keuren van Vlees, 1827.*

158. Bekendmaking, houdende dat het suppletoir kohier van het patentrecht over het 1e kwartaal 1827, aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overhandigd, 1827.

159. Bekendmaking, houdende, dat op het stadshuis twee lijsten ter visie zullen liggen, als een van stemgerechtigden en een van hen, die bevoegdheid hebben om als kiezer te kunnen worden benoemd, 1827.

160. Publicatie, houdende bepaling aangaande het verkopen van vis, 1827.

161. Publicatie, houdende verbod om geen vuurwerk af te steken of te schieten dan alleen op 24 aug. a.s., de verjaardag van Z.M. de Koning, ’s avonds na 19.00 u., 1827.

162. Bekendmaking, houdende dat de maten en gewichten binnen deze stad voor het jaar 1827 zullen moeten worden herijkt, 1827.

163. Notificatie, houdende opgave van de verlofgangers der Nat. Militie, welke van de najaarsexercitiën zijn verschoond, 1827.

164. Kennisgeving, houdende opgave welke Heren zijn benoemd tot kiezers, 1827.

165. Bekendmaking, houdende tijdsbepaling der driemaandelijkse inspectiën voor de verlofgangers der Militie, 1827.

166. Bekendmaking, houdende, dat dhr. Jan Reerink als opperbrandmeester is benoemd, 1827.

167. Bekendmaking, houdende dat het suppletoir kohier der patenten over het 2e kwartaal 1827 aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overhandigd, 1827.

168. Bekendmaking, houdende tarief van invordering wegens boter aan de waag, voor de keurmeester, 1827.

169. Publicatie, houdende Reglement van Plaatselijke Belasting op de voor haardbrand en fabriek dienende turf en steenkolen, 1827.*

170. Notificatie, houdende dat zij, welke bij de Nationale Militie reeds werkelijk dienen en redenen van vrijstelling vermenen te hebben verkregen, zich daartoe moeten adresseren aan het Bestuur der stad voor 5 januari 1828, 1827.

171. Bekendmaking, houdende dat de verklaringen wegens het patent aan de huizen der ingezetenen zullen worden rondgebracht en bepaald wanneer zij hunne patenten moeten afhalen ter secretarie, 1827.

172. Afkondiging, houdende dat de Ontvanger der directe belastingen aan de huizen der ingezetenen de biljetten van de grondslagen in de belastingen wegens de huurwaarde, de deuren en vensters, etc. zal doen bezorgen, 1827.

 

STEDELIJKE PUBLICATIEN V (1828-1831)

N.B. Publicatiën, gemerkt met * zijn gedrukt.

1. Bekendmaking betreffende de inschrijving voor de militie, 1828.

2. Bekendmaking betreffende de invordering van de patentbelasting, 1828.

3. Bekendmaking betreffende de grondbelasting, 1828.

4. Idem.

5. Bekendmaking betreffende het verkrijgen van onderstand uit het veefonds, 1828.

6. Bekendmaking betreffende de loting voor de nationale militie, 1828.

7. Bekendmaking van de grootte van het door Leeuwarden te leveren contingent voor de nationale militie, 1828.

8. Bekendmaking betreffende de oprichting van een fonds ter oprichting van een gedenkteken te Groningen voor H.O. Guyot (oprichter doofstommeninstituut te Groningen), 1828.

9. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

10. Publicatie betreffende de wijnwerkers, 1828.*

11. Publicatie betreffende de turfmeters, 1828.*

12. Publicatie betreffende de turfdragers, 1828.*

13. Publicatie betreffende de korenmeters, 1828.*

14. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

15. Reglement van policie voor de dienst voor het trekveer tussen Leeuwarden en Sneek, 1828.*

16. Bekendmaking betreffende de inschrijving voor de schutterij, 1828.

17. Reglement voor de trekschippers varende van Hallum op Leeuwarden en terug, 1828.*

18. Bekendmaking betreffende de inschrijving voor de schutterij, 1828.

19. Reglement voor de dienst van het trekveer tussen Bolsward en Leeuwarden, 1828.*

20. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

21. Bekendmaking van het ter inzage liggen van de lijst van geneeskundigen, 1828.

22. Publicatie betreffende de broodzetting, 1828.*

23. Publicatie betreffende de loting voor de schutterij, 1828.

24. Bekendmaking betreffende de plechtige dank- en bededag op 18 juni, 1828.

25. Bekendmaking van de mogelijkheid tot "nummerverwisseling door de lotelingen voor de schutterij, 1828.

26. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

27. Bekendmaking betreffende het veefonds, 1828.

28. Publicatie betreffende de schutterij, 1828.

29. Idem.

30. Bekendmaking van de herijking van de maten en gewichten, 1828.

31. Bekendmaking van een verbod op het afsteken van vuurwerk t.g.v. de verjaardag van de koning, 1828.

32. Bekendmaking van de namen van de verlofgangers der nationale militie die van de a.s. najaarsexercitiën zijn verschoond, 1828.

33. Publicatie betreffende de turfdragers, 1828.*

34. Bekendmaking van het ter inzage leggen van het vernieuwde landsfloreenkohier, 1828.

35. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

36. Bekendmaking van de data van de inspectie van de verlofgangers der nationale militie, 1828.

37. Publicatie betreffende de turfmeters, 1828.*

38. Bekendmaking betreffende de herijking van maten en gewichten, 1828.

39. Publicatie van het verbod om te paard of met rijtuigen over de bruggen die over de stadsgracht liggen, anders dan stapvoets te rijden, 1828.*

40. Publicatie betreffende schuttingen, hokken e.d. op de straten en wallen, 1828.*

41. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

42. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1828.

43. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

44. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1828.

45. Publicatie betreffende de inschrijving voor de nationale militie, 1829.

46. Bekendmaking betreffende de grondbelasting, 1829.

47. Bekendmaking van de herijking van inhoudsmaten van natte waren, 1829.

48. Verordening voor het beurtveer tussen Leeuwarden en Zwolle, 1829.*

49. Idem.

50. Bekendmaking van de datum van de loting voor de nationale militie, 1829.

51. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

52. Bekendmaking van de omvang van het door Leeuwarden te leveren contingent voor de nationale militie, 1829.

53. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

54. Publicatie tot oproeping van lotelingen voor de schutterij, 1829.

55. Bekendmaking betreffende de 3e algemene tentoonstelling te Brussel m.b.t. nijverheid, 1829.

56. Publicatie van het verbod om met koetsen, wagens en sleden anders dan op de balstenen te rijden, alsmede tegen het hardrijden met molenaarskarren, 1829.*

57. Bekendmaking van een nieuwe indeling van de jachtdistricten, 1829.

58. Publicatie betreffende de inschrijving voor de schutterij, 1829.

59. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

60. Bekendmaking van de vaststelling van de lijst van bevoegde geneeskundigen, 1829.

61. Publicatie betreffende prijsbepaling van waren en goederen, 1829.

62. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

63. Bekendmaking betreffende het zegelrecht, 1829.

64. Publicatie betreffende de loting voor de schutterij, 1829.

65. Publicatie betreffende het kadaster, 1829.*

66. Idem.

67. Bekendmaking van een plechtige dankdag, 1829.

68. Publicatie betreffende de schutterij, 1829.

69. Publicatie van een verbod om vuurwerk af te steken of te schieten, 1829.

70. Bekendmaking van de namen van de verlofgangers der nationale militie binnen Leeuwarden, 1829.

71. Bekendmaking betreffende de herijking van de maten en gewichten, 1829.

72. Bekendmaking betreffende het gebruik van stoomwerktuigen, 1829.

73. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

74. Verordening en vrachtlijst voor het beurtveer tussen Amsterdam en Leeuwarden, 1829.*

75. Bekendmaking van de data van verlof voor de nationale militie, 1829.

76. Publicatie betreffende de volkstelling, 1829.

77. Idem.

78. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

79. Publicatie betreffende het aanleggen van schepen bij de stadswallen, 1829.

80. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1829.

81. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1829.

82. Bekendmaking betreffende de herijking der maten en gewichten, 1829.

83. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

84. Publicatie betreffende de plaatselijke belastingen, 1829.

85. Publicatie betreffende de inschrijving voor de militie, 1830.

86. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1830.

87. Bekendmaking betreffende de grondbelasting, 1830.

88. Bekendmaking van de nationale nijverheidstentoonstelling in Brussel, 1830.

89. Bekendmaking van het tijdstip van de loting voor de nationale militie, 1830.

90. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1830.

91. Bekendmaking van de grootte van het door de stad te leveren contingent voor de nationale militie, 1830.

92. Publicatie betreffende de invoering van nieuwe Nederlandse vochtmaten, 1830.

93. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1830.

94. Publicatie betreffende het oproepen van lotelingen voor de schutterij, 1830.

95. Publicatie betreffende de plaatselijke belastingen op het gemaal, de wijn en het gedistilleerd, 1830.

96. Bekendmaking betreffende de nijverheidstentoonstelling te Brussel, 1830.

97. Publicatie betreffende de inschrijving voor de schutterij, 1830.

98. Reglement voor het beurtveer tussen Leeuwarden en Schiedam, mitsgaders Haarlem, 1830.*

99. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1830.

100. Bekendmaking van de mogelijkheid tot plaatsing op de lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst, 1830.

101. Publicatie betreffende de loting voor de schutterij, 1830.

102. Bekendmaking van maatregelen betreffende de dankstond van 18 juni en de dank- en bededag van 20 juni, 1830.

103. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1830.

104. Publicatie betreffende vrijstelling voor de schutterij, 1830.

105. Publicatie betreffende de plaatselijke belasting op het gemaal, de wijn en het gedistilleerd, 1830.

106. Bekendmaking betreffende aanvulling van het kiezerscollege, alsmede betreffende de patentbelasting, 1830.

107. Aankondiging van de verlenging van de kermis, 1830.

108. Bekendmaking van de herijking van de maten en gewichten, 1830.

109. Publicatie betreffende het afsteken van vuurwerk en schieten met vuurwapens, 1830.

110. Notificatie van de namen der verlofgangers der nationale militie, 1830.

111. Notificatie van de intrekking van verloven voor de nationale militie, 1830.

112. Kennisgeving van de namen van de door de stemgerechtigden benoemde kiezers, 1830.

113. Publicatie tegen het los laten lopen van vee, 1830.*

114. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1830.

115. Notificatie betreffende de inkwartiering van een bataljon schutterij, 1830.

116. Publicatie ter herinnering aan de verordening tegen het bouwen langs straatwegen zonder toestemming, 1830.

117. Aankondiging van de dag waarop st. Nicolaas wordt gevierd, 1830.

118. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1830.

119. Idem.

120. Publicatie betreffende de akten tot "remplacement" bij de mobiele schutterij, 1830.

121. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1830.

122. Idem.

123. Kennisgeving van de tijden waarop "Leeningsschuldigen" de ontvanger der direkte belastingen kunnen spreken, 1830.

124. Afkondiging betreffende de direkte belastingen, 1830.

125. Kennisgeving betreffende de direkte belastingen, 1830.

126. Publicatie betreffende de rijksaccijnzen en plaatselijke belastingen, 1830.

127. Publicatie van het reglement betreffende het heffen belasting op het gemaal, 1831.*

128. Bekendmaking betreffende de herijking van de Nederlandse maten en gewichten, 1831.

129. Bekendmaking van het tijdstip waarop de loting voor de nationale militie plaats vindt, 1831.

130. Bekendmaking betreffende de grondbelasting, 1831.

131. Bekendmaking van de grootte van het te leveren contingent voor de nationale militie, 1831.

132. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

133. Publicatie betreffende de floreenbelasting, 1831.

134. Kennisgeving betreffende de personele belasting, 1831.

135. Kennisgeving van de vaststelling van de lijst der bevoegd erkende geneeskundigen, 1831.

136. Publicatie betreffende de schutterij, 1831.

137. Idem.

138. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

139. Bekendmaking betreffende de herijking van de maten en gewichten, 1831.

140. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

141. Publicatie betreffende de loting voor de schutterij, 1831.

142. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

143. Publicatie betreffende de schutterij, 1831.

144. Publicatie waarbij de burgers worden opgeroepen om geld aan de staat te lenen, 1831.

145. Bekendmaking betreffende de kiezerslijst, 1831.

146. Bekendmaking betreffende de cholera, 1831.

147. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1831.

148. Kennisgeving van de benoeming van R.H. Burmania, baron Rengers tot kiezer, 1831.

149. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

150. Bekendmaking betreffende de floreenbelasting, 1831.

151. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

152. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1831.

153. Publicatie betreffende het ter inzage liggen van de goedgekeurde stedelijke rekening, 1831.

154. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

155. Afkondiging betreffende de direkte belastingen, 1831.

 

STEDELIJKE PUBLICATIEN VI (1656-1777)

N.B.: Alle publicatiën in band VI zijn gedrukt.


1. Index

2. Ordonnantie voor de doodgravers, 1656

3. Ordonnantie voor de slepers, 1660.

4. Reglement voor de bier- en roggedragers, 1697.

5. Placcaet tegen fraude bij de verkoop van meel, 1698.

6. Reglement voor de trekschippers van Leeuwarden op Harlingen, Bolsward en Franeker, 1700.

7. Articulen voor de zijlman van Nesterzijl, 1704.

8. Ordonnantie en taux van de tol of gerechtigheyt van de schouw, 1711.

9. Ordonnantie en taux betreffende de Irnsummerzijl- en tol, 1718.

10. Taux op het wagenveer van Leeuwarden op Groningen en steden en dorpen en Friesland, 1705.

11. Instructie en taux voor de doodgravers, 1722.

12. Placcaet en waerschouwinge om geen as, vulnis of andere onreynigheyt in de stadsvaarten of op andere onbehoorlijke plaatsen te brengen, 1723.

13. Instructie en taux voor de schuitevoerders van de waag, 1723.

14. Ordre ende reglement noopens het verkoopen van zeevis, 1724.

15. Lijste van de seste penningh, 1725.

16. Publicatie van de verhoging van de floreenbelasting t.b.v. het slatten van de Harlinger trekvaart, 1733.

17. Taux op het wagenveer, 1734.

18. Placcaat tegen de bedelaars, 1741.

19. Ordonnantie en taux betreffende de Irnsummerzijl, 1741.

20. Ordre en reglement voor de viswijven, 1744.

21. Ordonnantie en taux betreffende de vallaat, 1747.

22. Publicatie van een belasting op het bier, 1751.

23. Ordonnantie ende taux van de stadstollen op de Zwarte weg, 1751.

24. Extract uit het resolutieboek betreffende de belasting op wijnen en brandewijnen, 1751.

25. Publicatie waarbij wordt gewaarschuwd tegen soldaten die veel schulden maken, 1751.

26. Publicatie tegen het verkopen van waren door personen van buiten de stad, 1752.

27. Instructie en commissie voor de wykmeesters der stad Leeuwarden, 1752.

28. Taux waarna de merkgelden ofte belasting zal werden ingevordert en betaald van de groenten en aardgewassen van buiten inkomende, 1752.

29. Publicatie tegen de invoer van brood- en andere bakkerswaren behalve tijdens jaarmarkten, 1753.

30. Reglement op de invoer en doorvoer der distillatie van buiten inkomende, 1754.

31. Reglement tot redres en verbeteringe der straten en wallen, 1754.

32. Reglement betrekkelijk tot de graffsteden op Oude Hoofster kerkhof, 1754.

33. Publicatie van de verandering in de ordonnantie op de impost, 1759.

34. Publicatie van een belasting t.b.v. het onderhoud der brandspuiten, 1759.

35. (niet ingevuld) certificaat t.b.v. reizigers, (c. 1760).

36. Publicatie betreffende verkopinge van verscheide kamers ofte wooningen, 1761.

37. Publicatie betreffende de begrafenis van Maria Louise van Hessen-Kassel, 1765.

38. Notificatie der veranderingen in de ordonnantiën op de impost, 1764.

39. Instructie voor de wijkmeesters, 1765.

40. Publicatie van de veranderinge gemaakt in de ordonnantie van het klein-zegel, 1765.

41. Publicatie tegen de invoer van brood- en andere bakkerswaren, 1766.

42. Publicatie van de plicht tot het verwijderen van "keysel" voor de huizen, 1766.

43. Publicatie betreffende de plechtigheden t.g.v. het meerderjarig worden van de erfstadhouder, 1766.

44. Publicatie betreffende de feestelijkheden t.g.v. het huwelijk van de erfstadhouder, 1767.

45. Extract uit het bakkers settingboek, 1767.

46. Bekendmaking van de maatschappij ter behoudenis van drenkelingen te Amsterdam, 1767.

47. Amsterdamsche dinsdagsche nacourant betreffende een koninklijk bezoek aan Amsterdam, 1768.

48. Publicatie van het verbod op het koken van gevaarlijke stoffen binnen de stadswallen, 1768.

49. Notificatie der veranderingen in de ordonnantie op de impost, 1768.

50. Publicatie van het wijzigen der regels, zodat voortaan ook minderjarige zonen van grietmannen hun vaders kunnen opvolgen, 1768.

51. Notificatie der veranderingen in de ordonnantiën op de impost, 1769.

52. (niet ingevulde) opteekening neffens yder wooning in de wyk, (c. 1770).

53. Publicatie waarbij inwoners wordt bevolen niet meer gebruikte putten dicht te maken, 1771.

54. Publicatie waarbij kroeghouders wordt verboden na 10 uur ’s avonds drank te verkopen, 1771.

55. Publicatie tegen de invoer van brood- en andere bakkerswaren, 1771.

56. Publicatie tegen het afschieten van vuurwapens bij trouwerijen e.d., 1772.

57. Generale conditiën voor de verhuring van landen en huizen, 1773.

58. Gebed voor en dankzegging na de handelinge der diaconen, 1774.

59. Publicatie betreffende de turfmeters, 1775.

60. Idem.

61. Publicatie tegen het schenken aan wezen, 1775.

62. Publicatie tegen baldadigheid tijdens de parades en exercities van de militie, 1776.

63. Publicatie van het houden van een 2e veemarkt in de week, 1776.

64. Publicatie betreffende de feestelijkheden t.g.v. het bezoek van de stadhouder, 1777.


Terug

 

begravenen Oude stadsbegraafplaats (1833-1969)

Aa-Ablij

Alberts-Amiabel

Assen-Baan

Ablij-Adema

Amiabel-Andringa de Kempenaar

Baan-Bakker

Admiraal-Akkerman

Andringa de Kempenaar-Appeldoorn

Bakker-Bakker

Akkerman-Alberts

Appeldoorn-Arum

Bakker-Balt

 

 

 


Onderstaande lijst (toegangsnr. 1867) verwijst naar dossiers met resultaten van genealogisch onderzoek. Dit onderzoek is in de loop van vele decennia in opdracht van derden uitgevoerd. Sommige dossiers bevatten slechts een enkel briefje, andere bevatten zeer uitgebreide informatie, zoals bijvoorbeeld krantenknipsels etc. over een familie. Veel van de informatie in de dossiers is tegenwoordig via internet op te zoeken.
Aan de hand van deze lijst, die fonetisch-alfabetisch geordend is, kunt u zien of er ooit onderzoek is verricht naar een bepaalde familie. Er is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende gelijknamige families. De aantekeningen zijn vaak in telegramstijl en in moeilijk handschrift geschreven, waardoor deze veel vragen kunnen oproepen. Om snel te zoeken, kunt u de zoekfunctie van uw browser gebruiken. De dossiers kunnen op de leeszaal worden aangevraagd en gekopieerd.

Aa, van der
Aalders
Aardema
Aarden
Aerssen, van
Aertolff
Abbas
Abbema
Abbring
Abelsma
Aberson
Ablij
Abma
Achelen, van
Achenbach
Achlum, van
Adama
Addens
Adelaar
Adema
Adgerus, zie Adgurs
Adgurs
Adius
Adriani
Aeneae
Affolter
Aggema
Aysma
Aitema
Aitsema
Aytta
Accama
Akker
Acronius
Albada, van
Albarda
Alberdingh
Alphen
Algera
Algra, zie Algera
Allema
Alles
Alma Tadema
Almenum, van
Altena, van
Althusius
Amama, van
Amerongen, van
Andela
Andeles
Andreae
Andriesse
Andringa, van
Aneae, zie Aeneae (bij de E)
Angenent
Aninga
Ankringa
Annyas
Antonides
Antonius
Appelhof
Appell, van
Arends
Arentsma, van
Arets
Ark, van der
Arcerius
Arnold
Arnoldi
Arnoldinus
Arum, van
Arzoni
Asbeck, van
Asendorp
Asman
Asperen, van
Assema, van
Assen, van
Atema
Atsma
Attema
D’Auchy
Auckama
Aurik, van
Averkamp
Baan, van der
Baarda
Baars
Baart de la Faille
Bachman
Baer, de
Baggelaar
Bay
Bakker
Bakkers
Backum, van
Balfour
Baljé
Balck
Balli
Banda
Banga
Banier
Banken
Bantert
Barbay
Barendsma
Barnevelt
Barsee
Bartels
Basten
Battaerd
Baudet
Baux
Bavius
Bechius
Becker, zie Bekker
Beek
Beekhuis
Beekkerk
Beekmans
Beeling
Beem
Beenhakker
Beer, de
Beerends, zie Berends
Beersma
Beyl
Beilanus
Beyma, van
Beimin
Beintema
Beyseit
Beyzeit, zie Beyseit
Beitsma
Bekker
Belkinga
Belkmeer
Belkum, van
Beltrami
Benes
Bennema
Benner
Bens
Bentfort
Benthem, van
Berends
Berg, van den
Bergema
Bergen, van
Berger
Berghuis
Bergman
Bergsma
Berk, van
Berkebijl
Berco
Berloo, van
Bersma
Berteaux
Bertram
Besuijen-Lindeboom
Beucker
Beugelaar
Beuying
Beunk
Bia
Biegel
Biegelaar
Bienema, van
Biens
Bierschenk
Biesen, van der
Bigot
Bijl
Bijlaardt, van den
Bijlenga, zie Bijlinga
Bijlinga
Bijlsma
Bijmholt
Bijsterveld
Bijvoets
Bikbergen
Bilt, van der
Binkes
Bins
Binsbergen, van
Bisschoff
Bisschop
Blaauw, zie Blauw
Blanche
Blankenburg
Blau, de
Blausma
Blaustra
Blauw
Bleeker
Bles, van der
Blij, de. zie Blij, van
Blij, van
Bliek, van der
Blitz
Bloem
Bloembergen
Bloemhof
Bloemsma
Blok
Block, de
Blom
Bodenhausen
Bodenstaf
Boeymer
Boekholt
Boelema
Boelens
Boer, de
Boer, de. zie Bokma
Boerboom
Boerhave
Boersma
Bogaert
Bögel
Boing
Bokkel, ten
Bokkes
Bokma
Bockwinkel
Bollinga
Bolman
Bolten, van
Boltjes
Boltsma
Bommel, van
Boner
Bonga
Bongers
Bonnema
Bonsels
Bontekoe
Boom
Boom, van der. zie Boom
Boomsma
Boon, van der
Boonstra
Boorsma
Boosman
Booster
Boot
Boothamer
Bootsma
Borg, van den. zie Burg, van der
Borgerhoff
Borgrink
Born
Borndam
Bornstra
Bos
Bosch
Bosch, van den
Bose, von
Bosgra, zie Bosscha
Boshuyer
Bosma
Bosman, zie Bosma
Bosscha
Botke
Bottema
Bottinga
Bouma
Bouman
Bourboom, zie Boerboom
Bourgonje
Bouricius
Bouwer
Bouwes
Braaksma
Braams
Braarda
Brakel
Brakel, à
Brakenburg
Brand
Brandenburg
Brander, zie Brand
Brandsma, zie ook Brantsma
Bras
Brecker
Bredee
Bredemeyer
Bredenbach
Brederode
Breedenbach, zie Bredenbach
Bree, van
Breidenbach, zie Bredenbach
Brenninkmeijer
Brens
Brink
Brinksma
Britzel
Britting
Broek, van den
Broekhuysen
Broekman

Broers
Broersema
Broersma
Broman
Brongersma
Brons
Broseliske
Brouwer
Brugman
Brugmans, zie Brugman
Brugsma
Bruin, de
Bruining
Bruininga
Bruins
Bruinsma
Bruynsma, zie Bruinsma
Bruinsvelt
Bruinswaard
Brunet de Rochebrune
Brunsvelt, zie Bruinsvelt
Buchner
Bucquoy, de. zie ook Buchner en Desbucquoy
Buiël
Buikstra
Buynga
Buis
Buys, zie Buis.
Buising
Buysingh, zie Buising
Buisman
Buitenpost
Buma
Burg
Burg, van der
Burger
Burgers
Burgt, van der
Burkels
Burmania
Burmania, van. zie Burmania
Burry
Burum, van
Bus
Buss, zie Bus
Busser
Buster, zie Busser
Buttinga
Ceva, kijk bij de S
Chalmot, de
Chalon
Chantepie de la saussaye
Charisius
Chateau, de
Chateau, du. zie Chateau, de
Chaufepied, de
Chijs, van der
Daalen, van. zie Dalen, van
Daan
Dalen, van
Dalstra
Dam, van
Dames
Damkat
Deddens
Deekmans
Deelstra
Deenik
Deibel
Deinema
Deinum, van
Dekema, van
Dekemans, zie Deekmans
Dekens
Decker
Dekkinga
Deknatel
Delea
Delemarre
Delgrosso
Demoré, zie Dumoré
Derksen
DesBucquoy, zie ook Buchner en Bucquoy
Deursen
Deutgen
Deutscher
Deventer, van
Dijk, van
Dijkhoff
Dijkhout
Dijkman
Dijkstra
Dijlhoff
Diemen
Diener
Diepenheim
Diest, van
Dikkenberg
Dikkeschey
Dirks
Dirksen
Dodonaeus
Doedes
Doesburg
Doyema
Dokter
Dolstra
Domna
Donga
Dongen, van
Dongjuma
Donia
Doodkorte
Doorn, van
dorama
Dorenbos
Dorenbosch, zie Dorenbos
Dorhout
Dorsten, van
Dorstman
Dortsman, zie Dorstman
Dotingh
Dotingha, zie Dotingh
Douchi
Douglas
Douma
Douw
Draayer
Draaisma, zie Draisma
Draisma
Draysma, zie Draisma
Draper
Drenhuizen, zie Dreunhuizen
Drent
Dreunhuizen
Dreves
Driel, van
Drielen, van. zie Driel, van
Drielsma
Driesen, zie Driessen
Driessen
Driesten
Driesum, van
Drijver
Drogenham
Dronrijp
Drontmann
Drost, zie Droste
Droste
du Cerceau
du Frenne, zie du Fresne
du Fresne
Duyff
Duiker
Duyker, zie Duiker
Duikers, zie Duiker
Duysen, van
Duitsman
Duivestein
Dull
Dumoré
du Moulin
Dunant
Duparc
du Pied
Duree
Durleu
Duursma
Dwinger
Dwingersma, zie Dwinger
Ebersohn, zie Eberson
Eberson
Eberstein, van
Echten, van
Edema
Eecen
Eeghen, van
Eekhof
Eekhoff, zie Eekhof
Eelkema
Eelcoma, van
Eernstman
Ehlhart
Ehrenburg, zie Erenburg
Eigelaar
Eygelaar, zie Eigelaar
Eyck, van.
Eikhout,
Eykhout, zie Eikhout
Eileman
Eysenhoed
Eysinga, van
Eisma
Ek, van
Eckringa
Eldering
Elle
Ellens, zie Elle
Elzinga
Elskamp
Eminga
Emmenes, van
Emmerik
Engelen
Engels
Engenhuis
Engenhuys, zie Engenhuis
Enk
Ennema
Enninga
Ens
Ensing
Epenhuijsen
Epping
Eppinga
Equarda
Erenburg
Ergers
Ernst
Ernsthuys
Erp, van
Es, van
Escher
Esting
Estrick
Esveld, van
Evenhuis
Everaarts
Evertshuizen
Ewold
Faber
Faber, de
Fabricius
Falck
Fazzi
Febre, le
Febure, le. zie Febre, le
Feddema
Feddes
Feen, van der
Feenstra
Feyens
Feikens
Feyckens, zie Feikens
Feima
Feit
Feitema
Feiter
Feiters, zie Feiter
Feites
Feits
Feitsma
Felhage, zie Vellage
Felkers, zie Velkers
Fellinga, zie Vellinga
Feltz, van der Fenema
Fennema
Fenstra
Ferff
Ferff, van der. zie Ferff
Ferwerda
Fetter
Feugen, van
Phitzinger
Fierstra Fietjeroo
Finck, zie Vink
Flaisse
Flegel
Fleugel
Flieringa
Florison
Fogelsangh, zie Vogelzang
Fock
Focke, zie Fock
Folkertsma
Fonck, zie Vonk
Fons
Fontein
Fonteine, zie Fontein
Forbes
Fortuyn
Frank
Franks
Fransen
Franzen, zie Fransen
Frederiks
Freeven, zie Vreven
Frehe
Frieswijk
Friske, zie Fritske
Friso
Fritske
Froloo
Fullenius
Furmerius
Gaarsma
Gaasma, zie Gaarsma
Gabini
Gabbema
Galama
Ganzevoort
Gansfort, zie Ganzevoort
Garach
Gardenier
Gasinjet
Gatsonides
Geel, van
Geelauf, zie Geelof
Geelof
Geer, de
Geerards, zie Gerards
Geerts
Geest, de
Gein, van
Geys
Geysel
Gelder, van
Gelderda
Gelderen, van
Geleyn
Gelinck
Ghemmenich, van
Gennep, van
Gerards
Gerbenzon
Gercama
Gerkens
Gerlofs
Germans
Germeraad
Germscheid
Gerroltsma
Gerstel
Geux
Geuns, van
Geurts
Giebels
Gijlstra
Giesen
Giffen, van
Gijzen, zie Giesen
Girmscheid, zie Germscheid
Glas
Glaser
Glinstra, van
Godhelp
Godhart, zie Goedhart
Godschalk
Goedhart
Goede, de
Goey, de
Goens
Goinga
Goljet
Gon
Gongrijp
Goot, van der
Gorkum, van
Gorter
Goze
Gosliga, zie Goslinga
Goslinga
Goud
Graaf, de
Graafeiland
Graaff, de
Graafsma
Graafstal
Graat, de
Graatsma
Grabandt
Graffele
Gramsma
Grand, le
Grasveld
Gratama
Grauwert
Gravius
Greefkes
Greidanus
Grendel
Greven, van
Grevenstein
Grevenstette
Grijs, de
Groen
Groenendal
Groeneveld
Groenewolt
Groenia
Groenier
Groever
Groot, de
Groote, de
Grosjean
Grossouw
Grote, de. zie Groote, de
Grouwstra
Gruisen, van
Grijs, de
Gualteri
Guijcken
Guillet
Guitard
Gunning
Gutberleth
Haaften, von. zie Haeften, von
Haag
Haagen, van. zie Hagen, van
Haakma
Haaksma
Haan, de
Haanstra
Haar, van de
Haarsma
Haarsolte, van
Haas, de
Haasdijk
Haaxma, zie Haaksma
Habbema
Habbich, zie Habich
Habekotté
Habelius
Habich
Hachting
Hachtingius, zie Hachting
Hagen, van
Haeften, von
Haersma, zie Haarsma
Hageman
Hagius
Haitsma
Hayema
Hayer
Hayinga
Hajonides
Hackebort
Hacquebart, zie Hackebort
Halbertsma
Halbesma
Halma
Halsema
Hambroeck, van
Hamer
Hamers, zie Hamer
Hamerstein
Hamerster
Hamstra
Hanekamp
Hanema
Hanenburg
Hanenburgh, zie Hanenburg
Hania
Hanja, van. zie Hania
Hannema
Hardemans
Hardenberg
Harderwijk
Hardomans, zie Hardemans
Hardorff
Haren, van
Haringa
Harings
Harinxma, Van
Harkema
Harmenzon
Harmsma
Harst, van der
Hartemink
Hartman
Hartmans, zie Hartman
Harts
Hascher
Hazelhoff
Haven, van der
Havercamp
Haverschmidt
Hebbes
Heeck, van
Heeger
Heemstra, van
Heer, de
Heerdt, van
Heerema, van
Heerings
Heerma, van. zie Heerema, van
Heijbers
Heide, van der
Heiden, van der. zie Heide, van der
Heyden, van der. zie Heide, van der
Heymans
Heimans, zie Heymans
Heineman
Heins
Heinsius, zie Heins
Hekelaar
Hekstra
Helder
Heldoorn
Heldt
Helfrich
Hellema
Hellemans
Helm, van der
Helwig
Hem, van der
Hemmema
Hemminga
Hempenius
Hendriks
Hengevelt
Henning
Hennings, zie Henning
Henstra
Heppenaar
Heringa
Herlein
Herrema
Hesling
Hesman
Hess, zie Hesse
Hesse
Hesselveld
Hessling, zie Hesling
Hettema
Hickart, zie Hikkaart
Hickes
Hiddema
Hylckama
Hiemstra
Hikkaart
Hickart, zie Hikkaart
Hilarides
Hilarius
Hildenberg
Hillama
Hillebrand
Hillekes
Hix, zie Hickes
Hixenius
Hobbelings
Hobbema
Hobein, zie Houbein
Hoeben
Hoeber
Hoedemaker
Hoegen
Hoek
Hoek, van
Hoek, van den. zie Hoek, van der
Hoek, van der
Hoekema
Hoekstein
Hoekstra
Hoelen
Hoen
Hoeve, ten
Hof
Hofer
Hoff, zie Hof
Hoffman, zie Hofman
Hofkamp
Hofman
Hofstra
Hogema
Hogendorp
Hogerbeets
Hogeveen
Hohenlohe, van
Hoitsma
Holder
Holkema
Hollander
Holleboom
Hollevoet
Hollenga, zie Hollinga
Hollinga
Holst
Holstein
Holtmann
Holtring
Holwerda
Hombrink
Hommes
Hompeus
Hondema
Honing
Hoo, de
Hooftman
Hooghiemstra
Hoogland
Hoogslag
Hoogstad
Hoorn, van
Hoornstra
Hoppe
Hoppenbrouwer
Hoppers
Hopperus, zie Hoppers
Horatii
Horn, de
Horn, van. zie Hoorn, van
Horneus
Hornstra, zie Hoornstra
Horreus
Horsman
Horst, ter
Hosbach
Hosson
Hotsma
Houbein
Houkes
Houten, van
Houtsma
Hoven
Hovinga
Hovius
Huber
Hugenholtz
Huidekoper
Huygh
Huisinga, zie Huizinga
Huizinga
Huisman
Huistra
Huitema
Hulscher, ten
Hulsen, van
Hulshoff
Hulst, van der
Hup
Hupje
Huppe, zie Hup
Huppes
Huttinga
Huurmans
Ybes
Idema, zie Iedema
Idzardi
Idsinga, van
Iedema
Ymmel
Ingen, van
Inia
Inniger
Ypeij
Ypes
Ypma
Isaacs
Isaks, zie Isaacs
Ysbrandij
IJsenbeek
Yske
IJssel, van
IJsselmuiden, van
IJssels
IJsselstein
Isselstein
Itsma, van
Jager, de
Jansma
Janssen
Jansonius
Jaussaud
Jaussaud, de. zie Jaussaud
Janszen, zie Janssen
Jelgerhuis
Jelgerhuis, van. zie Jelgerhuis
Jelgersma
Jellema
Jeltema
Jensma
Jeppema
Jepma, zie Jeppema
Jeppema
Jielof
Jilderda
Jong, zie Jong, de
Jong, de
Jongama, zie Jongema
Jongbloed
Jonge, de
Jongema
Jongma
Jongsma
Jonker
Jonkman
Jordan
Jorna
Jorritsma
Joustema
Joustra
Juckers
Jurgens
Jurrema
Juta
Jutting
Cahais
Kalf
Calfsbeek, van
Kalkenstein
Calsbeek, zie Calfsbeek
Kallen, van der
Kalma
Kalthoff
Kam, van der
Cammans
Kammen, van
Cammenga, zie Kamminga
Kämmerer
Kamminga
Cammingha, van
Camp
Campen, van
Camper
Camstra, zie Kamstra, van
Kamstra, van
Kan
Canne
Kant, de
Canter
Carre, zie Coree
Carsten, zie Karsten
Karsten
Karstkarel
Casdorp
Cassa
Castelein
Kat
Kater
Cath
Cathius, zie Cath
Cats
Keeskamp
keijert
Keikes
Keimpema
Keizer
Keyser, zie Keizer
Kelderman
Keller
Kempenaer, de
Kempfer
Kerbert
Kerkhan
Kerkhof
Kerstma
Kessel, van
Ket
Keta
Ketel
Ketel, van. zie Ketel
Keulen, van
Ketwich, van
Keuning
Keur
Kieffer
Kielder
Kieler, zie Kielder
Kiene
Kieser
Kiestra
Kinderman
Kingma
Kinnema
Kinsky, von
Kisjes
Kitsz
Klaasen
Clant
Klasen, zie Klaasen
Klebach
Cleef, van. zie Kleef, van
Kleef, van
Cleyenburg
Klein
Kleyn, de. zie Klein
Cleynhout
Klemrink
Clermont
Cleveringa
Klinkert
Klinkhoff
Klinkoff, zie Klinkhoff
Clock
Klomp
Cloppenburg
Cluierda
Cluirda
Cluyter
Knevelman
Knijff
Knobbe
Knock
Knol
Knoll, zie Knol
Cnoop, zie Knoop
Knoop
Kobus
Cock, de. zie Kok
Koegel
Coehoorn, van
Coelman
Coenders
Coenders, van. Zie Coenders
Coenen
Coenen, van. zie Coenen
Coenraad
Coenraads. zie Coenraad
Coenradi, zie Conradi
Coese
Coeze, zie Coese
Coets vgl Kutsch
Coetsveld
Kofferath
Cohen
Kok
Kok,de. zie Kok
Koldijk
Cole
Colenbrander
Colerus
Colignon, zie Collignon
collard
Collee. zie Cole
Collen, van
Collet
Collignon
Colmjon, zie ook Collignon
Colonia, de
Coltof
Congert
Koning
Koning, de. zie Koning
Conradi
Conter
Koo, de
Kooi, van der
Kooy, van der. zie Kooi, van der
Kooijman
Kooistra
Kool
Koolstra
Koopal
Kooperberg
Coopmans, zie Koopmans
Koopmans
Coops
Kooten, van. zie Koten
Copini
Corbeck
Korbelijn
Corbié
Cordel
Coree
Coronel
Kortrijk
Coster, zie Koster
Koster I & II
Koster, de
Koten, van
Cotshausen
Coulon
Koumans
Couperus
Court, de la
Courtois
Couttis
Kouwenhoven
Kraft
Kragt
Krak
Cramer, zie Kramer
Kramer
Krammer
Kramp
Crans
Krap
Kratsch
Krediet
Kreeft
Kreps, zie Krips
Cres
Kretser
Krijnsen
Krikke
Krips

Croes
Croese, zie Croes
Croles
Crommelin
Cronenburg
Crooy
Kroon
Krop
Kropf, zie Krop
Krot
Krüger
Krugten, van
Kruisinga
Kruseman
Kuffeler, van
Kufferath, zie Kofferath
Kuik
Kuik, van. zie Kuik
Cuyck, zie Kuik
Kuiken
Kuinders
Cuynders, zie Kuinders
Kuiper
Cuypers, zie Kuiper
Kummer
Cup
Cuperus
Kuperus, zie Cuperus
Kutsch vgl Coets. zie ook Looyenga
Kutschreuter
Questere
Questius
Kwast
laarmans
Laars, van der
Laas
Ladenius
Laman Trip
Lambergen
Lamberti
Lambooy
Lamsvelt, van
Landzedel
Landstra
Lang, zie Lange, de
Lange, de.
Langedijk
Langemeyer
Langweer
Lannoy, de
Lanting
Laperre
Laskewitz
Last
Lasthuis
Lautenbach
Laverman
Leauson
Ledekerken
Leer
Leeuw, de
Leeuwen, van
Leeuwensteen
Legentijl
Legentil, zie Legentijl
Leheux
Ley, van der
Leyber
Leicht
Leiden, van der
Leidesdorff
Leiker
Lely, van der
Lennep, van
Lens
Lensen
Lenssen, zie Lensen
Lentz, zie Lens
Lepper, de
Lerk
Lessing
Leurs, zie Luurs
Leverland
Levy
Libarius
Lichtenvoort
Lidekerken, zie Ledekerken
Liedekerken, zie Ledekerken
Lieftinck
Lieuwma
Limburg Stirum, van
Limper
Linge, van. zie Lingen, van
Lingen, van
Lingré
Linnewiel
Linthorst
Linthout
Lobry van Troostenburg
Lochem, van
Lochnaar
Loeff
Loghem, van. zie Lochem, van
Lolkama
Lollius
Lon, van
Loo, te
Loo, van
Looff
Looyenga
Loon, van
Loor
Looze, de
Loot
Looxma
Loudewel
Louwhoff
Lovius
Löwenwarter
Lubach
Luiks
Luurs
Lijklema
Maart
Maas
Madiol
Magré
Mailly, de
Mainz
Mackal
Mal, van
Malen, van der
Manger
Mancadan
Marinus
Marcas, de. zie Markas
Markas, de
Marcus
Marsch, ter
Marssum, van
Martel
Martens
Martini
Matheis, zie Matthaeus
Matijssen, zie Matthijssen
Matthaeus
Matthijssen
Maurenbrechter
Maurer
Medendorp
Meekeren, van. zie Mekeren, van
Meelboom
Meer, van der
Meerlo, van
Meertens
Meese
Meeth
Meetsma
Mey
Mey, van der. zie Mey
Meyer
Meyers
Meihuizen
Meindaerts
Meindersma
Meines, van
Meinesz
Meininga
Meinsma
Meintema
Mekeren, van
Melchers
Melin
Mellama, zie Mellema
Mellema
Melverda
Memmelaar
Menagie
Menalda
Mennes
Mentz
Mertens
Mertz
Metz
Metz, de
Metskes
Metzlar
Meulen, van der
Meurs
Meurs, van. zie Meurs
Meursinge
Miedema
Mylius
Mink
Minkema
Minnen, van
Mis
Moerman
Moermans, zie Moerman
Moeselaar, Zie Moezelaar
Moezelaar
Mohrmann
Mok
Mockema
Mol
Molen, van der
Molenaar
Molenschot, van
Molkenboer
Moll, zie Mol
Monen
Monceau
Monceau, de. zie Monceau
Monsma
Moonen, zie Monen
Moraal
Morra
Mossel
Mouter
Muiser
Muizer, zie Muiser
Mulder
Mulerius
Muller
Munniks
Munsterman
Muntinga
Muntz
Murray
Nagelgast
Nagengast, zie Nagelgast
Nassau
Nauta
Nederhoff
Nes, van
Neuhusius
Neukirchen
Neuman
Nicolai
Nielsen
Nieuwboer, zie Nieuwbuurt
Nieuwbuurt
Nieuwkerk
Nieuwenhuis, zie Nijenhuis
Nijp
Nijs
Nijs, van. zie Nijs
Nijdam
Nijenhuis
Nijholt
Nijkerk, van. zie Nieuwkerk
Nijman
Niemeyer
Niermeyer
Nierop
Nieuwmeyer, zie Niemeyer
Noble, le
Nodel
Noë
Noey, de
Nolet
Nomes
Noodt, zie Noot
Noot
Nooitgedacht
Nooy, de. zie Noey, de
Nooyen, zie Noolen
Noolen
Noord, van
Noordbeek
Noordenbos
Noorderbroek
Noordhof
Noordhoff, zie Noordhof
Noordhuys
Noorthuysen, zie Noordhuys
Norberhuis
Noteboom
Nubé
Nus, van
Nutters
Oberink
Oberman
Odufré
Oeberius
Oedsma
Oedtsma, zie Oedsma
Oeloff
Oeninga
Oevering
Offringa
Okel
Occo
Oxner
Oldersma
Oling
Olivier
Ollemans
olthoff
Ombach
Ombelet
Ommeren, van
Onbelet, zie Ombelet
Ooiman
Oomkes
Ooms
Oosten, van
Oosterbaan
Oosterdam
Oosterhuis
Oosterma
Oosting
Oostra
Opdam
Oprsal
Opstal
Opstal, van. zie Opstal
Opzeeland, van
Orie
Orum, van
Osinga
Oskam
Oskamp, zie Oskam
Ostheim
Ottema
Otten, van
Oudkerk
Oudschans Dents
Ouwerkerk
Overbeek
Overney
Paape
Pabinga, zie Pavinga
Palma
Paludanus
Pama
Panbakker
Panhuis
Panhuysen, zie Panhuis
Papin, zie Pepijn
Paplay
Papley, zie Paplay
Park, zie Perk
Pastoor
Pater
Paul
Paulides
Paulus, zie Paul
Pavinga
Peereboom
Peeting, zie Peting
Peyma
Peynema
Pekel
Pelder
Pelt, van
Penterman
Pepijn
Pereboom, zie Peereboom
Perk
Pervoort
Peters
Peting
Petraeus
Petri
Phitzinger, zie F
Piebenga
Pieper
Pijlman
Pijpers, zie Pieper
Pijpker
Pieron, zie Piron
Pierson
Pietersen
Pikeur
Pinguele
Pipardus
Piron
Pitstra
Plantema
Plantenga, zie Plantinga
Plantinga
Plantinus
Plasburgh, van
Plaug, zie Ploug
Plet
Ploeg
Ploeg, van der. zie Ploeg
Ploegh
Ploegsma
Plomp
Ploug
Pluylaart
Pluimker
Pluvier
Poelsma
Poiesz
Pol, van de. zie Pol, van der
Pol, van der.
Polak
Polet
Pollema
Pollius
Polman
pols
Pommeren, van
Pool
Poorte
Popke
popkes, zie Popke
Popma
Poppes
Popta
Portegies
Portius, zie Ports
Ports
Portz
Post
Postema
Posthuma, zie Postma
Posthumus, zie Postma
Postma
Postmus, zie Postma
Pot
Potgieter
Potter
Poutsma
Praeger
Pranger
Prevot, zie Pervoort
Priem
Pringle
Prins
Pronk
Proost
Propstra
Pruis
Pruyssen
Prummel
Raap
Raardt
Radersma
Radijs
Radix
Raerdt, zie Raardt
Rahusen
Ramdohr
Rameau
Ramkema
Ramner
Ranouw, van
Raqouin
Ras
Rasken
Rasschen, zie Rasken
Rataller
Rauft
Ravens
Recalff, zie Rekalff
Reddingius
Ree, van
Reen
Reerink
Reeser
Regemortis
Regneri
Regnery, zie Regneri
Reiding
Reiger
Reinalda
Reinbergen
Reyners
Reinhart
Reith
Reitsema
Reitsma
Rekalff
Remmerts de Vries
Reneman
Renger, zie Ringer
Rengers
Rennia
Revallier, zie Reveljo
Reveille, zie Reveljo
Reveljo
Revers
Revius
Rhala
Rheen, zie Reen
Rhyn, van
Riddersma
Riedhorst, zie Riethorst
Riel
Riemersma, zie Riemsma
Riemsma
Rienksma
Rienstra
Riethorst
Rietsma, zie Rijtsma
Rijbrugh
Rijk, de
Rijks
Rijnders
Rijpma
Rijpstra
Rijsinge, van
Rijsvelt
Rijswijk, van
Rijtsma
Ringer
Ringers
Ringh, de
Ringler
Ringnalda
Rinia
Rinkhout
Rinsma
Rinzema
Risselada
Ritmeester
Ritskes
Ritter
Rodenburg
Rodenhuis
Roedema
Roel
Roeland
Röell
Roelofsen
Roels, zie Roel
Roelsma
Roemersma
Roling
Rolf von den Baumen
Rolf
Romberg
Romein
Römer
Romkes
Rommerts
Romp
Roodbaard
Roolvink
Roorda
Roorda, van. zie Roorda
Roos, de
Roosenboom
Roosenstein, zie Rosenstein
Rooswinkel
Ros
Rosema
Rosenberg
Rozeboom
Rosenstein
Rosier
Rosinga
Rossum, van
Roukema
Roucoma, zie Roukema
Roucourt
Ruardi
Ruding
Rudolphi, zie Rudolphus
Rudolphus
Ruel
Ruijgh
Ruit
Ruitenbach
Ruitenschild
Ruitinga
Ruijter, de
Runia
Ruring
Rutgers
Saagmans
Zaaijer
Saakma
Zaal
Zadel
Salomon
Salomons
Samplonius
Zand
Sande, van den
Sanderen, van
Sanders
Zandinga
Sandra, de. zie Sanderen, van
Zandleven
Zandstra
Zanstra, zie Zandstra
Sauerwalt
Savois
Scaevola, zie Schevola
Schaaf, van der
Schaafsma
Schaap
Schäfer, zie Scheffer
Schafraad
Schaft, van
Schaften, van. zie Schaft, van
Schalekamp
Schat
Schats
Schattenberg
Scheen
Scheffer
Scheinhout
Schelhaas
Scheltema
Scheltinga
Scheltinga, van. zie Scheltinga
Schenau
Schepel Schepper, de
scherier, zie Schier
Schermer
Schevola
Schier
Schierbeek
Schik
Schilt
Schippers
Schmidt
Schmitz, van. zie Schmidt
Schnakerts
Schoezetter, zie Schoenzetter
Schoenzetter
Scholl
Schollenberger
Schönfeld
Schönhart
Schoot, van der
Schootstra
Schotanus
Schouwen
Schouwstra
Schrader
Schrakamp
Schreinhout
Schreuder
Schrijver
Schröder, zie Schreuder
Schuil
Schuiling
Schuitemaker
Schuler, zie Schuller
Schuller
Schut, zie Schutz
Schutte
Schutz
Schuurhoff
Schuurmans
Schwartz, van
Zee, van der
Zeehuisen
Seggeren, van
Seibert
Seyen
Zele
Zelle
Zellmann, zie Selman
Selman
Selsma
Semery
Semler
Zendijk
Zengraf
Zeper
Seth
Zetstra
Settelaar, zie Zettelaar
Zettelaar
Zetten
Ceva
Sevenster
Sybouts
Sybrandi
Siderius
Sigers, de
Cijfer
Sijfers, zie Seibert
Cielen
Siemens
Zijlstra
Simon
Simonides
Sinia
Syna
Synja, zie Sinia
Sijpkens
Cyprianus
Sierksma
Siersma
Sietsma
Sijtinga
Sijtzama, van
Sietzema, zie Sietsma
Sytses
Zytsma, zie Sietsma
Sikkema
Sickler
Sicma, zie Sikkema
Siksma, zie Sixma
Siksma, van. zie Sixma
Silvius
Simmer, zie Zimmer
Zimmer
Singels
Singelsma
Singor
Sinkel
Sinning
Sip
Sipma
Zipp, zie Sip
Sixma
Slaaf
Slaaff, zie Slaaf
Slag
Slangenburg
Slauerhoff
Slem, zie Slim
Sleyt
Slicher van Bath
Slim
Sloot, van der
Slooten, van der. zie Sloten, van
Sloten, van
Slothouwer
Sluis, van der
Sluyterman
Smal
Smedes
Smeding
Smedinga
Smit
Smits, zie Smit
Snethlage
Sniet, zie Snip
Snijdelaar
Snip
Snoek
Snoeks, zie Snoek
Zocher
Soeting
Solaro
Sombergen
Somburgh, zie Sombergen
Someren, van
Son, zie Zon
Zon
Zonderland
Zondervan
Soolstra
Zoovele, zie Sovele
Zorn
Soutendam
Zoutman
Sovele
Span
Spandaw
Spanhemius
Spanjaert
Sperling
Spiegelaar
Spieksma
Spies
Spijxma, zie Spieksma
Spoelstra
Spoor
Sporck
Sporre
Sprekers
Sprekkers, zie Sprekers
Staal
Stadler
Stakenburgh
Stallinga
Stalpart, zie Wielen, van der
Standaar
Stapert
Staphorst, de
Staphorstius, de. zie Staphorst, de
Starringa vgl Sterringa
Starter
Stavinga
Stavorinus
Steege, van der
Stheeman
Steen, van der
Steenaart
Steenhuisen, van
Steensma
Steenstra, zie Stienstra
Stegeman
Steggerda
Steyn
Steindam
Steingröver
Stelling
Stellingwerf
Stellingwerff, zie Stellingwerf
Stellwag
Stelploeg
Stelpstra
Stenfert
Sterga
Stergo, zie Sterga
Sterk
Sterkenburg
Stern
Sterrenberg
Sterringa vgl Starringa
Stervinger
Stiensma, zie Steensma
Stienstra
Stijl
Stiphout
Stöcker
Stoelwinder
Stoett
Stoffels
Stok
Stolte
Stolzenberg
Stoop
Storm
Stornebrink
Stout
Straat
Straatsma
Stralen, van
Straten, van
Straten, van der. zie Straten, van
Strijd
Stroband
Stroosma
Struiksma
Struiving
Stuyvesant
Stukje
Suchslandt
Zuggenius
Zuidema
Zuiden, van
Zuidhoff
Zuylen, van
Sunt
Sureveen
Suringar
Zurk, van
Süthof
Zwaan
Zwaan, van der
Swalve
Zwanenburg
Swart, zie Zwart
Swarts, zie Zwart
Zwart
Swart, de
Zweep, van der
Swenk, zie Swink
Swens, zie Zwens
Zwens
Swenton
Swichum, van
Swiep
Zwijp, zie Swiep
Swierstra
Swigchum, van. zie Swichum
Swildens
Swink
Zwolsman
Tadema
Taconis
Tallemeijer
Talma
Talsma
Tamminga
Tangerman
Tebbens
Tebbitman
Theben
Teffer
Taecama
Teeling, zie Tellink
Tekstra
Tellink
Temmen, van
Temming, van. zie Temmen, van
Tempel
Temperley
Temps
Tenckinck
Tepe
Terluin
Terpstra
Tervile
Terwisga
Tichelaar
Tichler, zie Tigler
Tiddinga
Tieboel
Tiekstra
Tieleman, zie Tielman
Tielenburg
Tielman
Tiensma
Tietema
Tigler
Tilma
Timmenga
Timmerman
Tinga
Tjebbes
Tjepkema
Tjerksma
Tholen
Thöne
Thorenius
Tolsma
Toutenburg
Trapman
Tremper
Trentelman
Tresling
Treslinck, zie Tresling
Tribbensee, zie Trippenzee
Trimpel, zie Trempel
Trimper, zie Tremper
Trip
Trippenzee
Troelstra
Tromp
Troostwijk
Trosel
Trossell, zie Trosel
Tuinen, van
Tuininga
Tuynsma
Tulleners
Tulp
Turksma
Ubbens
Uilenburg
Uilkema
Ulenburgh, zie Uilenburg
Urban
Vaas
Valk
Valck, de, zie Valk
Valckenaer
Valckenier
Vals, van
Veder-Smit
Veen, van der. vgl Feen, van der
Veening
Veer, van der
Vegelin van Claerbergen
Vegilin van Claerbergen, zie Vegelin van Claerbergen
Veld
Velde, van de
Velde, van den. zie Velde, van de
Velde, van der. zie Velde, van de
Veldhuys, ten
Veldkamp
Velds, zie Veld
Veldt, zie Veld
Velkers
Vellage
Vellinga
Velsen, van
Velsius, zie Velsen, van
Velstra
Veltcamp, zie Veldkamp
Veltman
Ven, van der
Venendaal
Vening, zie Veening
Vening
Veno, de
Verbeek
Verboom
Verbruggen
Verdries
Vergonet
Verhey
Verhoeve
Verkennis
Verkruissen
Vermeulen
Verra
Verzijl
Verspeeck
Verstock
Verweij
Veth
Vetter
Viersen, van
Vierssen, van. zie Viersen, van
Viglius
Vink
Vincboons
Vinken
Visscher, zie Visser
Visser
Vitringa
Vlaardingerboek
Vlasbloem
Vlasblom, zie Vlasbloem
Vliet, van der
Vlietstra
Vlissingen, van
Voetberg
Voets
Vogel
Vogelzang
Vogt
Völker, zie Velkers
Volkerts
Vollenga
Vollinga, zie Vollenga
Vondeling
Vonk
Voorda
Voordewind
Voormeulen
Voort, van
Voortallen
Vorenkamp
Vos, de
Voss, de
Vossenberg
Vredeman de Vries
Vreven
Vries, zie Vries, de
Vries, de
Vrij, de
Vromen
Vroom
Waal, de
Waalkens
Waddinghsveen
Wagenaar
Wagenveld, zie Wageveld
Wageveld
Wakkersma
Wal, de
Wal, van der
Waller
Walta
Walther
Walther Boer
Wanten, van. zie Wanting
Wanting
Warmolts
Wartena
Waslander
Wassenaar
Wassenbergh
Wassington
Waterschoot
Waubert de Puiseau
Weber
Wedemeyer
Wee, ter
Weeber, zie Weber
Weelderen, van
Weerman
Weerstra
Weerts
Wees, de
Wehrman, zie Weerman
Weide, van der
Weidema
Weidenbach
Weidijk
Weil
Weyer
Weima
Wijma
Wijsma, zie Weisma
Weisma
Weit, van der
Weits
Well, van
Welling
Welt, van
Wendel
Wenning
Wensel, zie Wenzel
Wenzel
Went
Werf, van der
Werff, van der. zie Werf, van der
Werner
Werp, van der
Weser, zie Wezer
Wezer
Weslingh
Wesselingh, zie Weslingh
Westenbrink
Westerberg
Westerburg, zie Westerberg
Westerhuis
Westra
Wetering, van
Wever
Wiarda
Wicheren, van
Wichmans, zie Wigman
Wiebenga
Wijbenga, zie Wiebenga
Wijbrandi
Wigcheren, van. zie Wicheren, van
Wigersma
Wijgand
Wiegersma
Wijkstra
Wiel, van der
Wielandt
Wielen, van der
Wielen, Stalpart van der
Wylick, van
Wielinga
Wielenga, zie Wielinga
Wielsma
Wijma
Wijnands
Wijnbergen, van
Wijngaarden, van
Wijnsdorp
Wijnstok
Wierda
Wierdsma
Wieringa
Wiersma
Wierstra
Wijting
Wijtses, zie Wijtzes
Wijtzes
Wigara
Wigara, van, zie Wigara
Wigeri
Wiggerman
Wiglema
Wigman
Wigmana
Wigmans, zie Wigman
Wigmore
Wick
Wilde, van der
Wilde, de
Wildsang, zie Windstand
Wilkeshuis
Willer
Willems
Willemsen
Wind, van der
Winder
Windsand
Wink
Winckel
Winkler
Winsemius
Winter, van
Winterswijk
Wissel, van de
With, de
Witselaar
Witzler, zie Witselaar
Witteveen
Witting
Wittinga
Woerkom, van
Wolda
Wolf
Wolters
Wolthoff
Woltman
Woordhouder
Woorthouwer, zie Woordhouder
Wopkens, zie Wopkes
Wopkes
Wortman
Wouda
Woude, van der
Woudsma
Woudstra
Wouters

Terug

Subcategorieën