Ten geleide

Het in het HCL bewaarde wapenboek van Hesman uit het begin van de 18e eeuw is een van de belangrijkste Friese wapenboeken. De ‘burgerlijke’ familiewapens zijn in 1993 gepubliceerd in het Genealogysk Jierboekje. Aangevuld met familiewapens van voogden van de Stadsarmenkamer (midden 18e eeuw), de wapens van de voogden van het Nieuwe Stadsweeshuis (eind 18e eeuw) en nog enkele verspreide wapens lijkt onderstaand overzicht vrij volledig te zijn wat betreft de nog bewaard gebleven wapens van Leeuwarder families. Mogelijk dat op bijvoorbeeld een grafzerk of zegelring nog een relatief onbekend familiewapen staat afgebeeld. Zie ook de Catalogus van Gevelstenen op deze site, de beschrijvingen van de grafzerken van de Westerkerk en het standaardwerk van Rietstap.

N.B.: SAK betekent archief Stadsarmenkamer, NSW betekent archief Nieuwe Stadsweeshuis, GJ verwijst naar verspreide wapens die zijn afgebeeld in het Genealogysk Jierboek 1993. De nummers en de letters A, B, C verwijzen naar het wapenboek van Hesman.

Ab(be)ma 208
Acronius NSW
Adriani, Arius GJ
Aisma 69
Alting 274
Amarinske Gerrits 333
Amminga 172
Andeles NSW
Andreas Ludolphi 287
Ane Jakles 154
Anne Eelkes 313
Antje Hendriks 230
Antje Jacobs C
Antje Jeronimus 208
Antje Cornelis 297
Arjaentie Walings 193
Arnoldi NSW
Arum van NSW
Ate Pieters Tebbitman 86
Ate Sjolles 90
Aukje Jans 309
Bakker Hetto SAK
Balk NSW
Banga 219
Bargsma 14
Basuink 45
Bavius NSW
Beetzius NSW
Beilanus 216
Beekkerk Haye SAK
Benedictus Anskes 51
Bennema 210
Berend Alberts 76
Berend Eltjens 205
Berghuis NSW
Bergsma 14
Beuker 190
Bienema Johannes SAK
Biense Ringers 58
Binke Scheltes 249
Blau de 188, NSW
Blom NSW
Boelens 135
Boëtius 166
Bogaart 131
Bokke Gerrits 68
Boltje 312
Bolman NSW
Bolman Isaac SAK
Bonnama NSW
Bontekoe 37
Born 24
Bos van der 59
Bosman 9
Bouritius 165, NSW
Braaksma NSW
Brakel 301
Brandsma NSW
Brant 98
Breghtie Gaeles NSW
Broek van den 128
Broersma 258
Brouwer NSW
Bruining NSW
Bruinsma 169
Bruinsma P GJ
Buiting 277
Buma 233, NSW
Burenstein NSW
Burum 19
Buysing NSW
Dalen van 305
Daelen van? GJ
Datz NSW
Dekema 105
Dieuke Minnes 296
Dieuwertie Arjens 114
Dimmer 282
Dirk Hayes 298
Distelbloem NSW
Dois 186
Dokkoma 315
Domer 260
Domincus NSW
Dominicus Fungeri 194
Dompselaar 191
Dooitse Sapes 91, 180
Dorhout NSW
Dortsman NSW
Doting NSW
Douwe Tijssen NSW
Draper GJ
Dreeuws 276
Driessen Albert Pieter GJ
Drogenham NSW
Duivenstein NSW
Duysel van NSW
Dijkstra NSW
Eelke Johannes 28
Egbert Jans 102
Eisma 22, 55
Ellinkhuijsen 279, 339
Elske Hendriks 299
Elzinga Cornelis SAK
Eppinga NSW
Erici 166
Es van? GJ
Eskes GJ
Faber NSW
Feen van der NSW
Feima Jan SAK
Fenema 5
Folkema 330
Fooi 150
Foppe Sipkes 79
Frankena 290
Freerk Benedictus 75
Frieswijk NSW
Frisius NSW
Froukje Dirks 130
Fullenius 17
Fungerus 194
Gabbema 261
Gauma 50
Gauwe Lippes 306
Geert Willems 303
Geldorpius 147
Gerben Olpherts 82
Gerbrand Hendriks 264
Gerbens van 238
Gerben Wybets 35
Gerlofsma 222
Gertje Martens 177
Gertje Sweerts 159
Glinstra 143
Gokkinga 284
Gosse Ietes 7
Gosse Walles 185
Gosses 336
Gratema 226
Gravius 181, NSW
Greven van NSW
Greving(a) 81
Grietje Ballings 213
Groenwolt NSW
Groenewolt 127
Gruis 272
Gualteri 139
Haakma NSW
Haan de NSW
Haarsma 195, 243, 262
Hachtingius 64
Hajonides NSW
Hamerster 123, NSW
Hanenburg NSW
Hania Hiskia Margaretha GJ
Happe 340
Harmen Harmens 254
Haselecamp 78
Haubois 148
Heems NSW
Herfst NSW
Heinsius 175
Heixan 184
Hempenius 163
Herbranda 325
Heringa 223, 294, NSW
Hesman A
Heteren van 101
Hiddema NSW
Hicht 97
Hylke Buwes 100, 310
Hylkje Piers 110
Hillebrand Bentes 129
Hillebrands 136
Hillema 319
Hiltje Dames 83
His Sybouts 250
Hoekema NSW
Hoffman NSW
Holdinga 179
Holland van 67
Hoornsma 96
Ho(o)rnstra 132
Hoppers 317
Horatius 161
Houbois 148
Houten van NSW
Huber 111, NSW
Huibert Jansen 49
Idema NSW
Idsinga 65
Iepe Edes 212
Iepema 144
IJsbrands 275
IJssel 174
Ytsma 72
Ingheim 74
Inia 10, 20
Jan Adels 89
Jan Doekles 138
Jan Heeres 11
Jan Johannes 107
Jan Joosten 241
Jan Rinses 84
Jan Teimes (Tonis) 16
Jan Tjerks 99
Jan Wybbes 132
Janke Folkerts 8
Janke Sakes 116
Janke Sipkes 180
Jansonius NSW
Jatje Pytters 323
Jelger Anes 155
Jennema 251
Jeppe Jilkes 38
Jep(p)ema 144
Jilderda 324, NSW
Johan IJsbrands 275
Johannes Eelkes 31
Johannes Gerkes 234
Johannes Harmens 332
Johannes Klasen 41
Johannes Cornelis 288
Johannes Roelofs 173
Johannes IJbrands 275
Jongh de NSW
Jongsma NSW
Jongstal 87
Jorritsma 189
Julsinga 271
Kampen van 246
Kan NSW
Canter van Oosten 211
Canters 197
Kantes 80
Kemmen van der NSW
Ketel van NSW
Ketel 2
Kiesenga 95
Kiestra 217
Kiewijt 36
Kingma 232
Klaas Eelkes 244
Klaas Johannes 206
Klaas Lieuwes 115
Klaas Minnes 255
Klaas Syberens 39
Claerbergen 320
Kleinzink GJ
Clinge 286

Klinkhamer Jacob SAK
Clonckers NSW
Kluierda NSW
Knock NSW
Koen 162
Coers NSW
Kolde NSW
Kok 71
Konings 46
Koopmans NSW
Kornelis Dooitses 57
Coulon NSW
Coumans 160
Couperus NSW
Crab 207
Crack (Krak) 318
Cramer NSW
Kramers 56
Crans NSW
Krants 198
Kutsch NSW
Lambergen 3
Laurentius 6
Ledebur 341
Lennep van NSW
Lespiere 108
Leurs NSW
Lieuma 196, 227
Lyklama 145
Lindeman 22
Linge van NSW
Lolcama NSW
Lolke Tjeerds 109
Lon Bauke van SAK
Loo van 289
Lourens Lieuwes 63
Lourens Nicolaas SAK
Louwens 266
Mayke Pieters 12
Maire le NSW
Malen van der 124
Marius van... GJ
Martens Lysbert GJ
Meier 215
Meinsma 164, NSW
Meint Alberts 103
Mensonides GJ
Michiel Alberts 81
Michiel Michiels 321
Minne Bartels 62
Minne Jans 133
Minse Jans 178
Moensma 304
Moesel van der NSW
Molenaar? GJ
Molenschot 228
Molinus NSW
Nauta GJ, NSW
Nijenhuis 12, 199
Nijeveen 273
Nijs 122
Nijsten 18,
Nijsten van NSW
Nicolaus Radbodus 225
Noteboom 40
Oldersma NSW
Olpherda 44, 153
Olthof Anke J. GJ
Oort 204
Oosten Canter van 211
Oostende 31, 200, 204
Oosterbaen 52
Oosterzee 146
Ornia 157
Overhart 26
Papma 302
Pars NSW
Paulus Sakes 236
Peima 316
Pelterier 263
Petraeus NSW
Piebe Jans 239
Pier Roelofs 156
Pierson NSW
Pieter Eelkes 176
Pieter Jacobs 113
Pieter Cornelis 119
Pieter Pieters 322
Pieter Sytses 308
Pluim NSW
Popke Gabes 248
Popke Popkes 48
Popma 302
Popta 327
Posthumus NSW
Postumus NSW
Postma 1, 201
Potter 237
Poutsma 4
Proost 203
Quintus 13
Questius NSW
Raard 252
Raasvelt NSW
Radbodus 225
Reen NSW
Regneri NSW
Regout 278
Rekker(sma) 292
R(h)eling 25
Reneman 171, NSW
Revius 29
Rykjen Simons 311
Rijp van de 293
Rodegenes 170
Rodenhuis NSW
Romke Gerks 126
Rooitsma 224
Roorda 149
Rosema 32
Ruardi NSW
Rudiger 43
Ruffelaert(s) 70
Ruierd Wytses 117
Ruimsadelaar 220
Ruiter de 158
Saakma 140
Sande van den 152
Sara Tjipkes 94
Schaatsma 168
Schellinga NSW
Scheltinga 134, 141, 257, NSW
Schelsma 209
Schepper(s) 256
Schepper de NSW
Scheversteijn NSW
Schieringa 334
Schik NSW
Schonegevel 231
Schortinghuis Wilhelmus GJ
Schot 240
Schrader 56, NSW
Schregardus 300
Schuiring 15
Schulteis 337
Schuurmans 42
Semler NSW
Sichem van 283
Siderius NSW
Siccama NSW
Sikke Jans 54
Sipke Gabes 61
Sippens 336
Six 202
Sixma 187
Sjoerd Rinses 85
Sloterdijk NSW
Smedema 295
Smeding 218, NSW
Sminia 92
Smitsius 23
Snip B, 33
Snoek NSW
Staakmans 104
Staghouwer 13
Stania 221
Steenwijk 53
Stellingwerf 182, 307
Stemphoorn 30
Stinstra 66, 229
Storm NSW
Suringar NSW
Swalue NSW
Swalue Nicolaas SAK
Swart de NSW
Swarte 267
Swierstra GJ
Sybesma Sybe SAK
Sijlstra NSW
Tadema 93, 259, NSW
Tal 47
Tania NSW
Tebbetman 86
Tegneus NSW
Terberge 268
Tersteeg 118
Terwischa 291
Tholen NSW
T(h)ibault 167
Tinga 242
Tjaarda 269
Tjallingi NSW
Tjepkema GJ
Tjipke Klases 335
Tjietske Hendriks 253
Tongeren van 247
Torrerius 328
Traen 60
Trijntje Gerrits 44
Trijntje Tjeerds 10
T(h)uinen 235, 331
Tuinhout NSW
Uitermerk 120
Uma 106
Veen van der NSW
Vegelin van Claerbergen 320
Velsen van 151
Veltriel 245
Fenema NSW
Verbeek 34
Vermees 125
Versteeg 118
Viersen van 142
Vijselaar 121
Visser NSW
Visscher 338
Vitringa NSW
Vlasbloem NSW
Vlasvink 27
Vlissingen van GJ
Voorda NSW
Voort van 112
Vries de NSW
Vullenius 17
Wal de NSW
Wartena GJ
Wassenbergh NSW
Wederspan 326
Welsrijp NSW
Wemke Goossens 291
Wen(d)t de 192, NSW
Werumeus 270
Wesselius NSW
Westendorp 280
Westra NSW
Westra Pijtter SAK
Wiarda 314
Wiaerda NSW
Wybbetje Pyters 265
Wykkel 137
Wytse Hylkes 183
Wytske Cornelis 310
Wicheringe 285
Wieland NSW
Wielinga NSW
Wierdsma NSW
Winterswijk NSW
Wissema 88
Witten 73
Wijngaarden 329
Zuiderbaen 77, 214

Terug