De Stedelijke Publicatiën vormen een onderdeel van het Oud Administratief Archief van de gemeente Leeuwarden. Deze bevatten besluiten (over tolheffingen, markten, bedelarij enz.) van het plaatselijk bestuur die aan alle inwoners kenbaar gemaakt moesten worden. De publicatiën kunnen worden beschouwd als de voorlopers van de gemeentelijke verordeningen.

Bekijk de hele inhoud met behulp van de schuifbalk of klik op een van de volgende onderdelen.

STEDELIJKE PUBLICATIEN I (1642-1771)

N.B. Alle publicatiën in band I zijn gedrukt.


1. Placcaet teghens de bedelaers, 1642.

2. Ordonnantie ende taux der tollen van den treckwech tusschen Leeuwarden ende Harlinghen, 1649.

3. Ordonnantie waerna de doodtgravers deser stede hun voortaen sullen hebben te reguleren, 1656.

4. Ordonnantie tegens verscheydene ongheregheltheden ende misbruycken soo int becleeden, opdraghen der dooden, als andersins voor desen ghepleeght; met seeckere tauxen op ’t maken van de doodkisten, 1656.

5. Ordonnantie ende articulen waernae de turffmeters hun sullen hebben te reguleren, 1660.

6. Ordonnatie waer op en nae de slepers binnen deser stede hun sullen hebben te reguleren, 1660.

7. Placcaet teghens de bedelaers, 1663 (gewijzigd 1771).

8. Ordonnantie op het veer tusschen Leeuwarden ende Sneeck, 1662.

9. Instuctie rakende ’t onderhoud en conservatie der slang-brandspuiten.

10. Idem, c.1680.

11. Ordonnantie op ’t blusschen van brandt, ende tot conservatie van ’t brandt-gereedtschap, 1671.

12. Ordonnantie ende taux waerna de bierdragers in ’t bedienen van haer ampt hun sullen hebben te reguleren, 1673.

13. Ordonnantie, taux ende reglement, waerna het stadsweeshuis aen de sterfhuysen sal leveren alderhande soorten van doodtvaten, 1676.

14. Placcaet tegens ’t schadelijck tappen van de brouwers, 1680.

15. Ordonnantie ende taux waerna de ordinaris veer ofte beurt-schippers van Amnsterdam ende soo wederom sullen hebben te reguleren, 1686.

16. Ordre ende reglement noopens het verkoopen van de visch, 1688.

17. Placcaet tegens de bedelaers, 1690.

18. Ordonnantie en taux, waerna den vallaetsman en doorvarende schippers van’t vallaat, hun voortaen sullen reguleren en den Tol betalen, 1690.

19. Ordre ende reglement, beraemt op’t maniëren van de brandtspeuyt, 1691.

20. Ordre ende reglement voor de gezworen bier- en roggedragers binnen Leeuwarden, in het weeren van ’t werpen en brengen van vuylnis, etc., 1697.

21. Taux aengaende het wagenveer, 1697.

22. Placcaet van de staten van Friesland betreffende de doopsgezinden, 1700.

23. Placcaet stadsbestuur betreffende fraude bij de verkoop van meel, 1698.

24. Reglement voor de trekschippers op de steden Harlingen, Bolsward en Franeker, 1700.

25. Ordre en reglement op het manieren van de brandspeuyten, 1704.

26. Reglement voor de meestertimmerlieden en kistenmakers die allerlei doodskisten t.b.v. het weeshuis bewerken, 1705.

27. Ordonnantie, taux ende reglement, waerna het stadtsweeshuys aen de de sterfhuysen sal leveren alderhande soorten van doodtvaten, 1676.

28. Loterye in contanten voor de diaconie van de gereformeerde Nederduitsche kerk en de gemeene stadtsarmen, 1766.

29. Ordonnantie voor de beurt en markt-schippers op Heerenveen en v.v., z.j.

30. Ordonnantie op’t blusschen van brandt, ende tot conservatie van’t brandt-gereedschap, 1710.

31. Ordonnantie en taux van de tol, of gerechtigheyt van de schouw, 1711.

32. Instructie voor de poorters, 1712.

33. Placcaet ende waerschouwinge om geen as, fulnis, of andere onreynigheyt in de stadsvaerten, of op andere onbehoorlijkcke plaetsen te brengen, 1714.

34. Ordonnantie voor de zijlman van en de schippers die langs de Ernzummer-zijl varen, 1718.

35. Ordonnantie ende taux van de stadtsrollen op de swarte wegh buyten Leeuwarden, 1720.

36. Taux op het wagenveer, 1720.

37. Instructie en tax voor de doodtgravers, 1722.

38. Instructie en tax voor de keesdragers, 1723.

39. Instructie en tax voor de schuitevoerders van de waag, 1723.

40. Placcaet en waerschouwinge om geen as, vulnis, of andere onreynigheyt in de stads-vaerten, of op andere behoorlijke plaetsen te brengen, 1723.

41. Ordre ende reglement noopens het verkoopen van de zeevis, 1724.

42. Placcaet tegens alle ende een yder die hun niet konende erneeren sonder consent van d’E raed in dese stadt ofte de jurisdictie vandien komen woonen, 1680.

43. Publicatie tegen het beledigen van excercerende soldaten, 1730.

44. Publicatie betreffende het heffen van een extra floreenbelasting t.b.v. het slatten van de trekvaart naar Harlingen, 1733.

45. De wetten der schole van Leeuwarden, 1733.

46. Publicatie rakende het schoon en diep houden mitsgaders onbelemmert gebruyk der nieuw geslatte trekvaart tusschen Leeuwarden en Harlingen, 1733.

47. Taux op het wagenveer, 1734.

48. Verpachtinge van de ingebrouwen bieren, den turf, en ’t brandhout, de 5 speciën, schoenen en muylen, 1738.

49. Landtschapsaccysen, 1738.

50. Publicatie betreffende een extra belasting t.b.v. de armen, 1741.

51. Ordonnantie voor de zijlman en de schippers die langs de Irnsummer-zijl varen, 1740.

52. Publicatie betreffende een extra belasting t.b.v. armen, 1741.

53. Placcaet tegens de bedelaars, 1741.

54. Publicatie waarbij verboden wordt om met wagens en karren over de Tuinster-poortsterbrug te rijden, 1742.

55. Wynen-ordonnantie, 1744.

56. Poincten dienende tot een reglement wanneer de brandspuit buyten de jurisdictie verzocht en geaccordeert wort, 1743.

57. Publicatie tegen het beledigen van excercerende soldaten, 1746.

58. Publicatie betreffende het maken van doodvaten, 1746.

59. Ordonnantie en taux waerna den vallaatsman, en door-varende schippers van ’t vallaat, hun voortaan sullen reguleren, 1747.

60. Verhuiringe van ’s stadshuisinge en tol op ’t vallaat tusschen de Wirdumer en vrouwenpoort, op de swarte wegh, op Eernsummerzyl en op de schouw, 1747.

61. Verhuiringe uit de hand van kostelycke zathen lands en verscheydene percelen los land (Huizum, Blija, Suawoude, Wartena, Warstiens, Marrum, Deinum, Baart en Augustinusga), 1747.

62. Publicatie waarbij herbergiers e.d. wordt verboden om na sluitingstijd aan soldaten e.a. drank te verkopen, 1749.

63. Publicatie van voorheen afgeschafte belastingen die weer van kracht worden, 1750.

64. Ordonnantie ende taux van de stadstollen op de zwarte weg, 1751.

65. Extract resolutieboek betreffende de stadsimpost op de wijnen en brandewijnen, 1750.

66. Publicatie betreffende een belasting op het bier, 1751.

67. Politique ordonnantie en instructie waar na de rogdragers, storters en meeters hun zullen hebben te reguleren, 1751.

68. Reglement op de regeringe der stad, 1751.

69. Publicatie tegen het lenen van geld aan soldaten, 1751.

70. Publicatie waarbij wordt afgekondigd dat een ieder die brood of graan invoert de stadsimpositie van klein-gemaal (t.b.v. de armen) moet betalen, 1752.

71. Publicatie tegen vreemde Joden en bedelaars, 1752.

72. Publicatie tegen vreemde straatventers en kooplieden, 1752.

73. Idem.

74. Taux waer na de merktgelden ofte belastinge zal werden ingevordert en betaald van de groentens en aardgewassen van buiten inkomende, 1752.

75. Publicatie waarbij wordt afgekondigd dat een ieder die brood of graan invoert de stadsimpositie van klein-gemaal (t.b.v. de armen) moet betalen, 1753.

76. Publicatie tegen het toelaten van weeskinderen in herbergen e.d., 1754.

77. Reglement tot redres en verbeteringe der straten en wallen, 1754.

78. Reglement op den invoert en doorvoert der distellatie van buiten inkomende binnen Leeuwarden, 1754.

79. Reglement betrekkelijk tot de grafsteden op Oudehoofster kerkhof ter stede Leeuwarden, 1754.

80. Publicatie tegen het rijden met kruywagens op de pijpen of slegten, 1754.

81. Bekendmakinge dat een yder gepermitteerd word om de leykeerde en vuilnis uit de stadsgrachten te mogen halen, 1754.

82. Publicatie tegen het wormsteken op het bolwerk, de stadswallen en de wandelwegen, 1754.

83. Instructie voor de turfdragers en turfmeters, 1754.

84. Ordonnantie op de uitheemsche ende in-gebrouwene bieren, 1755.

85. Publicatie tegen het bearbeiden van bier ’s nachts en tegen het ontduiken van de impost op bier, 1755.

86. Publicatie van het plan ter invorderinge van een belastinge tot het vinden en dragen der kosten tot onderhoud der brandspuiten, 1759.

87. Publicatie waarbij de inwoners worden opgeroepen om geld te geven t.b.v. der armen, 1759.

88. Publicatie waarbij opgeroepen wordt zich ordelijk te gedragen bij de begrafenis van Maria Louisa, 1765.

89. Publicatie tegen het invoeren van bakkerswaren buiten de vrije jaarmarkten om, 1766.

90. Publicatie tegen het laten liggen van "keysel" voor de huizen, 1766.

91. Reglement op de regeeringe der stadt, 1766.

92. Publicatie waarbij wordt opgeroepen vreugde te betonen vanwege het huwelijk van Willem V en Wilhelmina van Pruisen, 1767.

93. Publicatie tegen het koken van gevaarlijke stoffen als olie, lak, drukkersinkt e.d. binnen de stadswallen, 1768.

94. Publicatie omtrent het luiden van de poortclock, 1769.

95. Extract resolutieboek betreffende de stadsarmenkamer, 1770.

96. Publicatie waarbij verplicht wordt buiten gebruik gestelde putten bakken vol te storten i.v.m. de openbare veiligheid, 1771.

97. Publicatie tegen de verkoop van bier en drank aan soldaten e.a. door herbergiers e.d., 1771.

98. Publicatie tegen het afschieten van canontjes of ander geweer bij trouwgevallen of andere, 1772.

99. Publicatie tegen het ontduiken van de impost "op ’t klein gemaal", 1771.

 

STEDELIJKE PUBLICATIEN II (1771-1807)

N.B. Publicatiën, gemerkt met * zijn gedrukt.


1. Bekendmaking, waarbij wordt verordonneerd om buiten de zaterdagen roggebrood in deze stad of jurisdictie van dien in te voeren, 1771.*

2. Bekendmaking, houdende verbod om met kanonnetje, snaphanen en pistolen te schieten bij trouwpartijen, 1772.*

3. Bekendmaking, dat de penningen ter gelegenheid van de heugelijke geboorte van de jonge prins zullen worden gesteld in handen van de resp. gerechten, teneinde aan de armen in de dorpen en steden te worden geschonken, etc., 1772.*

4. Bekendmaking waarbij wordt gewaarschuwd om van militairen geen monstering te kopen of te belenen, 1773.*

5. Reglement en Order op de Nederduitse scholen, 1774.*

6. Bekendmaking, houdende dat aan herbergiers word geboden om aan weeskinderen geen gelagen te zetten, op straffe van een boete, 1775.*

7. Bekendmaking, houdende dat de turfmeters de korven drie maal moeten schudden, 1775.*

8. Bekendmaking, waarbij wordt geboden om militairen bij hun excercitiën of anderszins geen molest aan te doen, hetzij met gebaren of woorden, etc., 1776.*

9. Bekendmaking, houdende dat behalve de gewone weekmarkt op zaterdag, een tweede weekmarkt in de week gehouden zal worden, 1776.*

10. Bekendmaking, houdende vaststelling van de dag der heugelijke receptie van hoog vorstelijke personen, 1777.*

11. Bekendmaking, dat alle schepen die het eerst aan het Vallaat komen, ook het eerst in de kolk zullen worden gelaten, 1778.*

12. Publicatie tot heffing van belastingen ter betaling der kosten van het slatten der Ee en de Stadsgrachten van Leeuwarden, 1778.*

13. Bekendmaking, houdende dat de eigenaars van huizen en landen bij de aangevers van ’t reëel, meteen bedacht moeten zijn om aangifte te doen wegens de gemaakte slattingskosten, om verwarring te voorkomen, 1779.*

14. Punten, dienende tot een Reglement, wanneer de brandspuit buiten de jurisdictie verzocht en geaccordeerd wordt door de heere presiderende burgemeester van Leeuwarden, 1784.*

15. Houdende enige artikelen ter bevordering van de zuiverheid in deze stad, 1784.*

16. Publicatie, behelsende enige veranderingen in de instructie der bierdragers, 1785.*

17. Publicatie, houdende overroepinge van de Brede Gemeente, 1785.*

18. Publicatie, aangaande het binnenkomen van vreemde Joden, 1786.*

19. Reglement op de Regering der Stad Leeuwarden, 1786.*

20. Reglement der Latijnse scholen van Leeuwarden, 1786.*

21. Bekendmaking, waarbij wordt geboden om zich stiptelijk te reguleren naar enige artikelen van de Koopmans Gilderol, 1786.*

22. Idem, 1786.*

23. Waarschuwing m.b.t. samenscholingen en ernstige bewegingen, 1787.*

24. Publicatie, bevattende het Reglement op de Kraan, 1788.*

25. Bekendmaking, houdende dat geene praetentiën op het Logijsgeld zullen worden goedgedaan, etc., 1788.*

26. Bekendmaking, houdende dat alle vrouwen en kinderen van onderofficieren en soldaten, wiens mannen elders in garnizoen liggen verplicht zullen zijn , zich van hier metterwoon te begeven, 1789.*

27. Reglement, houdende regels waarnaar een ieder zich bij het rijden met koetsen, wagens, karren, rol- en sleepkoetsen zal hebben te gedragen, 1789.*

28. Bekendmaking, houdende dat het keisel, hetwelk door ingezetenen op de straten wordt gebracht, zal vervallen aan de stad, 1790.*

29. Reglement op de Stads Vismarkt te Leeuwarden, 1791.*

30. Publicatie tot het innen van belastingen ter betaling der kosten van sommige gedane slattingen, 1792.*

31. Reglement, rakende het Burgerrecht, 1792.*

32. Publicatie, houdende een nieuwe Ordonnantie op de Stadsimpost der Brandewijnen, 1792.*

33. Publicatie wegens het heffen der Lantaarngelden, 1792.*

34. Publicatie, houdende een Reglement op het Trouwen, 1792.*

35. Publicatie, houdende een Reglement op de Begravingen en Grafgelden, 1792.*

36. Publicatie, houdende een Ordonnantie op het Stads Waagrecht te Leeuwarden, 1792.*

37. Bekendmaking, houdende dat alle kasteleins en logementhouders van alle personen die bij hen zullen komen te logeren, verplicht zullen zijn aan te geven hun namen, reisdoel, etc., 1793.*

38. Publicatie, houdende een Ordonnantie van de Stadsimpost op het Zout te Leeuwarden, 1793.*

39. Reglement omtrent het plaatsen van kramen, dissen en uitdragerijen op de weekmarkten alhier, 1793.*

40. Publicatie, houdende een vernieuwde Ordonnantie der Stadsimpost op de Wijnen en Destillaten, 1793.*

41. Bekendmaking, houdende oproeping der ingezetenen tot het fourneren der vijftigste penning, 1794.*

42. Reglement voor de Slepers en Sjouwers, 1794.*

43. Publicatie omtrent de ontbinding der Schutterij, 1795.*

44. Bekendmaking m.b.t. de aanmars van Franse Troepen, waarbij de nodige schikkingen moeten worden getroffen, 1795.*

45. Bekendmaking omtrent hoe te moeten handelen m.b.t. Franse assignaten, 1795.

46. Bekendmaking omtrent de verzilvering van door Fransen afgegeven assignaten, 1795.*

47. Bekendmaking, waarbij aan herbergiers en brouwers wordt geboden vanaf ’s avonds 8 u. geen sterke drank te verkopen aan hetzij Franse, dan wel Nationale militairen, 1795.*

48. Decreet m.b.t. de inkwartiering van troepen, 1795.*

49. Waarschuwing omtrent de kleine assignaten, 1795.*

50. Plan van oproeping der ingezetenen ter verkiezing van een nieuwe Municipaliteit, 1795.*

51. Houdende een wijziging van art. 7 van het Plan van Oproeping van ingezetenen tot het verkiezen van een nieuwe Municipaliteit, 1795.*

52. Bekendmaking, dat bij provisie voortaan een vroege kerkdienst in de Galileërkerk zal worden gehouden, 1795.*

53. Bekendmaking, dat een ieder zijn bezwaren mag inbrengen tegen het Plan van Oproeping ter verkiezing van een nieuwe Municipaliteit, 1795.*

54. Bekendmaking, dat de Municipaliteit zich heeft verdeeld in vier commissiën, 1795.*

55. Bekendmaking m.b.t. de ongeregeldheden, die zich hebben voorgedaan op de kaasmarkt alhier, tussen Franse militairen en enige kaasboeren, 1795.*

56. Decreet omtrent het wegnemen der wapenborden en schilden in de kerken, etc., 1795.*

57. Publicatie betreffende het toeleggen van een tractement van£ 400 aan de leden der Municipaliteit, 1795.*

58. Publicatie, houdende een verbod op het organiseren van besloten gezelschappen, 1795.*

59. Bekendmaking m.b.t. het oprichten van een magazijn van jenever, rook- en snuiftabak, groene zeep, pijpaarde en witsel, garen en zijde, spijkers, enz. voor de Franse militairen, 1795.*

60. Bekendmaking dat alle ambtenaren hun eigen ambt of bediening dienen te moeten waarnemen, 1795.*

61. Bekendmaking dat de Wacht- of Wapengelden alle zes en zeven weken, door de Collecteur daartoe gesteld, zullen worden opgehaald, 1795.*

62. Publicatie, houdende de benoeming van commissiën, om op te tekenen de namen van hen, die het brood voor de prijs van één stuiver het pond zullen verzoeken, 1795.*

63. Publicatie, houdende het uitloven van een beloning van£ 50 voor het aanbrengen van de daders der gepleegde ongeregeldheden aan vier onderscheidene huizen alhier, 1795.*

64. Bekendmaking dat de post van Boelgoedsontvanger door de Commissariën uit de Regering, met assistentie van een klerk, zal worden waargenomen, 1795.*

65. Bekendmaking van het arriveren van de Commissarissen van het Pondgenoodschap te Lande, omtrent het besteden van vivres, etc., 1795.*

66. Bekendmaking, houdende het oproepen van ingezetenen om nieuwe leden der Regering te stemmen, 1795.*

67. Bekendmaking, houdende dat burges die te veel met inkwartiering bezwaard zijn geweest, zich kunnen vervoegen ter secretarie alhier, 1795.*

68. Bekendmaking, houdende bepaling op welke dag zal worden gevaceerd tot de ontvangst der Vijftigste Penning, 1795.*

69. Vernieuwde Taux waarnaar het marktgeld of belasting zal worden ingevorderd en betaald van de groenten en aardgewassen, van buiten inkomende, 1795.*

70. Publicatie, houdende oproeping van ingezetenen tot het opmaken van een nieuw Regerings Reglement, 1796.*

71. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen tot stemming van nieuwe Representanten van de Stad Leeuwarden, 1796.*

72. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen tot stemming der Regeringsleden, 1796.*

73. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen tot het formeren van een Oproepingsplan, 1796.*

74. Publicatie, houdende het Oproepingsplan zelve, 1796.*

75. Bekendmaking, houdende de nieuw aangestelde Municipaliteitsleden, 1796.*

76. Bekendmaking, houdende het aanstellen van het Municipaliteitslid O.G. Gorter tot Representant, alsmede het benoemen van diens vervanger, 1796.*

77. Publicatie, houdende een uitnodiging van ingezetenen tussen de 18 en 55 jaar oud, welke geschikt zijn voor de wapendienst, om zich vrijwillig aan te bieden op het stadhuis, 1796.*

78. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen om een kiezer en plaatsvervanger tot verkiezing van leden van het Provinciaal Bestuur te verkiezen, 1796.*

79. Bekendmaking, houdende het verkiezen van de burger Johs. Bouman tot medelid van de Municipaliteit i.p.v. de burger Tjerk Leenhuis, 1796.*

80. Publicatie, houdende oproeping van gecommitteerden uit alle espels, om een provisioneel regeringsplan voor deze stad te ontwerpen, 1796.*

81. Notificatie op welke plaats en op welke uren gevoegelijkst geoordeeld wordt te vaceren tot de Ontvangst van het Furnissement der Geldnegotiatie op het beloop der bezittingen, 1796.*

82. Publicatie, houdende een verbod aan alle herbergiers en waar tapperijen van sterke drank zijn gevestigd, om na tien uur ’s avonds en op zondag gelagen te zetten, 1797.*

83. Bekendmaking, houdende de opbrengst van alle wapentuig, 1797.*

84. Publicatie, houdende het registreren der ingezetenen die tot de wapenhandel bevoegd zijn, 1797.*

85. Publicatie, houdende een oproeping van de stemgerechtigde burgers, om tot stand te brengen het concept Reglement voor de Regering van Leeuwarden, 1797.*

86. Regelement voor de Raad der Gemeente en Burgerij van Leeuwarden, 1797.*

87. Publicatie, houdende een oproep der stemgerechtigde burgers ter verkiezing van gecommitteerden, 1797.*

88. Publicatie, houdende een opgaaf van burgers die verkozen zijn tot leden in de Raad der Gemeente, 1797.*

89. Publicatie, houdende dat alle logementhouders een opgave moeten doen, telkens als er vreemdelingen bij hen komen logeren, 1798.*

90. Publicatie, houdende of er tegen officieren welke pensioenen begeren, ook enige klachten zijn wegens slecht gedrag of anderszins, 1798.*

91. Publicatie, houdende het weren van alle bedelarij, 1798.*

92. Publicatie, houdende een uitnodiging aan burgers, welke vermenen de vereisten van een stembevoegd burger te bezitten, teneinde hen in ’t Openbaar Stemregister te laten inschrijven, 1798.*

93. Publicatie, houdende het vaceren tot de ontvangst der acht procento op ieders inkomen, 1798.*

94. Aanschrijving van het Intermediair Administratief Bestuur, om als nog zulke burgers uit te nodigen om hen in het stemregister te laten inschrijven en hun stemmen uit te oeffenen tegen de aanstaande grondvergaderingen, 1798.*

95. Bekendmaking, houdende dat diegenen welke verzuimd mochten hebben in de opbrengst van acht procento op de inkomsten, alsnog daartoe worden opgeroepen, 1798.*

96. Publicatie, houdende de opbrengst van vijf procent op de inkomsten, en een daartoe uit de Raad verkozen lid tot de ontvangst daarvan, 1798.*

97. Bekendmaking, houdende het favoriceren van een kaasmarkt, 1799.*

98. Publicatie, houdende waarschuwing tegen het crediteren van militairen, 1799.*

99. Publicatie, houdende het aanbrengen van deserteurs, 1799.*

100. Publicatie, waarbij een ieder wordt verboden openbare gezelschappen te houden, 1799.*

101. Bekendmaking, houdende oproep aan allen die vrijwillig de wapenen willen opnemen, etc., 1799.*

102. Publicatie, houdende oproep aan diegenen, welke langs de huizen lopen om hun goederen uit te venten, zulks niet voort te zetten, 1799.*

103. Publicatie, houdende het oproepen der zilversmeden, teneinde hen te doen inschrijven in het Register, ingevolge het Reglement waarnaar de zilversmeden zich zullen hebben te gedragen, 1800.*

104. Publicatie, houdende ordonnantie, dat niemand zich zal veroorloven een veerhuis te houden dan de navolgende burgers, etc., 1800.*

105. Publicatie, houdende dat kinderen, die door hun ouders zijn verlaten, aan de stad komen te vervallen, en om daarin te voorzien, 1800.*

106. Publicatie, houdende dat een ieder die nog niet is geregistreerd voor de burgerwapendienst, zal worden opgeroepen, 1800.*

107. Publicatie, houdende een plan van spijsverzorging voor de armen, 1800.*

108. Publicatie, houdende oproeping van alle stemgerechtigde burgers, om het ontwerp van Staatsregeling al dan niet goed te keuren, 1801.*

109. Publicatie, houdende uitdeling van spijzen aan de armen, 1801.*

110. Publicatie, houdende waarschuwing om niet met loterijbriefjes rond te lopen en ongevraagd uit te venten, 1801.*

111. Publicatie, houdende een verhoging op het lantaarngeld, 1802.*

112. Publicatie, houdende oproeping van stemgerechtigden, om hun stem uit te brengen over het Reglement voor het Departementaal Bestuur, 1802.*

113. Publicatie, houdende dat alle neringen en handteringen zullen stilstaan gedurende de viering van het gedachtenisfeest van de gesloten vrede op 2 juni, 1802.*

114. Publicatie, houdende uitnodiging aan alle ingezetenen om deel te nemen aan de uitdeling van spijs aan behoeftigen, 1802.*

115. Publicatie, houdende dat geen kooplieden van buiten Leeuwarden, hun koopwaar bij de burgers alhier mogen uitventen, 1802.*

116. Publicatie, houdende dat alle ambtenaren provisioneel in hun functies moeten continueren, 1802.*

117. Publicatie, houdende het ontbinden van de Raad der Gemeente en het proclameren van het Gemeentebestuur, 1802.*

118. Publicatie, houdende uitschrijving van een algemene dank- en bededag, 1803.*

119. Publicatie, houdende het aanleggen van stemregister voor deze gemeente, waarin ieder stembevoegd ingezetene verplicht is zich te doen intekenen, 1803.*

120. Publicatie, houdende dat diegenen die zich nog niet in het stemregister hebben laten inschrijven, dat alsnog kunnen laten doen, 1803.*

121. Publicatie, houdende uitnogiging aan de ingezetenen om wederom het hunne bij te dragen tot uitdeling van spijs aan de behoeftigen, 1803.*

122. Publicatie, houdende Ordonnantie omtrent de gewezen Gilden, 1803.*

123. Publicatie, houdende een bepaling omtrent het Burgerrecht, 1803.*

124. Publicatie, houdende uitnodiging om zich te laten inschrijven in het Register der Burgerwapening, 1804.*

125. Publicatie, houdende uitschrijving van een algemene dank-, vast- en bededag, 1804.*

126. Publicatie, houdende een Ordonnantie omtrent het werpen van vuil en dong in de vaarten en grachten, 1804.*

127. Publicatie, houdende een Ordonnantie omtrent soldatevrouwen, 1804.*

128. Publicatie, houdende het oproepen van die ingezetenen, die enige administratie hebben van particuliere goederen, wegens de heffing van een buitengewone belasting op de bezittingen, 1804.*

129. Publicatie, houdende uitdeling van spijzen aan behoeftigen, 1804.*

130. Publicatie, houdende waarschuwing, dat ’s winters, wanneer het glad mocht zijn, telkens ’s morgens om half negen de klok zal luiten ten teken dat ieder zijn straat moet bestrooien, 1805.*

131. Publicatie, houdende de nodige zorg te dragen, dat de stemming over het ontwerp der Staatsregeling en de bepalingen in alle delen stiptelijk worden opgevolgd, 1805.*

132. Publicatie, houdende een Ordonnantie omtrent de Kramen en Dissen op de Weekmarkt, 1805.*

133. Publicatie, houdende de uitschrijving van een algemene dank- en bededag, 1805.*

134. Reglement, tot verkiezing van vier gecommitteerden uit de Burgerij, die met een commissie van vier leden uit het Gemeentebestuur, tot het maken van een plan van belasting werkzaam zullen zijn, etc., 1805.*

135. Publicatie, houdende het veranderen van art. 1 der publicatie van 24 april dit jaar omtrent de kramen op de weekmarkt, 1805.*

136. Publicatie, houdende het oproepen van ingezetenen omtrent de wapendienst, 1805.*

137. Publicatie, houdende dat allen die geen patent moeten hebben tot het voortzetten van hun beroep, vooraf daartoe de vereiste verzoekbilletten moet halen, 1806.*

138. Publicatie, houdende een dispositie van het Departementaal Bestuur over het verkiezen van vier leden in het Gemeentebestuur, 1806.

139. Publicatie, houdende om provisioneel de Stedelijke Belastingen evenals voorheen te voldoen, etc., 1806.*

140. Publicatie, houdende om met spoed in te zenden een specificatie van alle remissiën, etc., 1806.*

141. Publicatie, houdende dat al diegenen die vereisten hebben om patent te bekomen en die beëdigd moeten worden, worden opgeroepen op tijd en plaats, etc., 1806.*

142. Publicatie, houdende een verandering van de jaarlijkse kermis, 1806.*

143. Publicatie, houdende het aanstellen van Schepenen, 1806.*

144. Publicatie, houdende een Ordonnantie over de invoer van roggenbrood en grove weiten bollen, 1806.*

145. Publicatie, houdende oproeping der ingezetenen, teneinde zich te laten inschrijven in het Register der Burgerwapening, 1806.*

146. Publicatie, houdende om alsnog provisioneel en tot nader order de stedelijke belastingen evenals voorheen te voldoen, 1806.

147. Publicatie, houdende het verkiezen van vier leden in het Gemeentebestuur, 1806.

148. Publicatie, houdende dat al diegenen die onderwijs geven in het spellen, lezen, enz., om hetzij man of vrouw, om met vertoning van Acte van Admissie en Patent zich te vervoegen ten huize van de Schoolopziener van dit District, 1806.

149. Publicatie, houdende om zich ten spoedigsten te laten inschrijven in het Register der Plaatselijke Wapendienst, 1806.

150. Publicatie, houdende dat zo spoedig mogelijk gedachte Gewapende Burgermacht hier ter stede in werking worde gebracht, 1806.

151. Publicatie, houdende dat van iedere gulden Landsbelasting moet worden betaald vijf stuivers ten behoeve van de Stadskas, 1806.*

152. Publicatie, houdende het instellen van een Plaatselijke Schoolcommissie, 1806.*

153. Publicatie, houdende het aanstellen van een Schepen, 1807.

154. Publicatie, houdende het openleggen van een inschrijvingsregister t.b.v. de stad Leiden, 1807.*

155. Publicatie, houdende een Reglement omtrent een Instituut tot Regeling van Spijs voor de Armen, 1807.*

156. Idem, 1807.*

157. Reglement voor de Stad Leeuwarden van het Gemeentebestuur derzelver Werkzaamheden en Plichten, etc., 1807.*

158. Publicatie, houdende een Ordonnantie voor de verkopers van buskruit, 1807.*

159. Publicatie, houdende een Ordonnantie op de inwoning van vreemdelingen van buiten inkomende, 1807.*

160. Reglement voor de Slepers en Sjouwers, 1807.*


STEDELIJKE PUBLICATIEN III (1807-1817)

N.B. Publicatiën, gemerkt met * zijn gedrukt.


1. Bekendmaking betreffende de aanleg van een belasting (en volkstellings-) register, 1807.*

2. Bekendmaking betreffende de heffing van een contributie, 1807.*

3. Bekendmaking betreffende de formatie van een Koninklijk korps gendarmes, 1807.*

4. Bekendmaking van maatregelen tegen besmettelijke ziekten, 1807.*

5. Bekendmaking van de benoeming van wethouders en vroedschappen, 1808.

6. Bekendmaking waarbij wordt opgeroepen geld te geven t.b.v. de slachtoffers van de watersnood in Zeeland, 1808.*

7. Bekendmaking van het reglement op de bierdragers, 1808.*

8. "Waarschouwing" dat de straten in ordelijke staat moeten worden gebracht i.v.m. het bezoek van de koning, 1808.

9. Bekendmaking betreffende de heffing van het ratel- of wachtgeld, 1808.*

10. Bekendmaking betreffende de heffing van het lantaarngeld, 1808.*

11. Bekendmaking van enkele maatregelen i.v.m. het bezoek van de koning, 1808.

12. Bekendmaking van een verbod op het afsteken van vuurwerk en het gebruik van vuurwapens i.v.m. de dank- en bedestond voor de verjaardag van de koning, 1808.

13. Bekendmaking betreffende de aanleg van een belasting (en volkstellings-) register.*

14. Bekendmaking betreffende toezicht op vreemdelingen en buitenlanders, 1808.*

15. Bekendmaking betreffende obligaties, 1808.

16. Bekendmaking betreffende de "amotie van gebouwen", 1808.

17. Bekendmaking betreffende de quotisatiebiljetten, 1808.

18. Bekendmaking betreffende de "amotie van gebouwen", 1808.

19. Bekendmaking van het reglement op de markten, 1808.*

20. Bekendmaking betreffende de zaterdagsmarkt, 1808.

21. Bekendmaking van het gebod om alle honden gedurende 6 weken vast te leggen, 1808.

22. Bekendmaking van het houden van een algemene dank- en bededag en het beperken van "vermakelijkheden en neringen" gedurende een week, 1809.

23. Bekendmaking waarbij inwoners worden opgeroepen geld te geven t.b.v. de slachtoffers van de watersnoodramp 1809.*

24. Bekendmaking waarbij vrijwilligers worden opgeroepen om de Engelse aanval af te slaan, 1809.

25. Bekendmaking van maatregelen om de feestelijkheden t.b.v. de verjaardag van de koning rustig te laten verlopen, 1809.

26. Bekendmaking van een reglement op het maken en repareren van straten, wallen, waterlossingen en riolen, 1809.*

27. Bekendmaking van het verbod om voortaan in notariële akten de nieuwe perceelnummers te vermelden, 1809.

28. Bekendmaking van de totstandkoming van het nieuwe wetboek op de rechtspleging, 1810.

29. Bekendmaking van maatregelen t.b.v. de inkwartiering van Franse en Hollandse troepen, 1810.

30. Idem als 14, 1810.

31. Bekendmaking van het houden van een algemene dank- en bededag en het beperken van "vermakelijkheden en neringen" gedurende een week, 1809.

32. Bekendmaking waarbij burgers wordt verboden zich te mengen in twisten tussen Franse en Hollandse militairen, 1810.

33. Bekendmaking waarbij maatregelen voor de herbergiers e.d. worden afgekondigd, 1810.*

34. Bekendmaking betreffende het registreren van mannen geboren in 1791, 1811.*

35. Bekendmaking van mogelijkheden tot "verwisseling" en "inplaatsstelling" voor "conscrits", 1811.*

36. Bekendmaking betreffende het registreren van mannen geboren in 1789, 1811.

37. Bekendmaking van het tijdstip waarop de raad van de recrutering zitting houdt, 1812.

38a. Bekendmaking van het vertrek van het eerste detachement, 1812.

38b. Idem als 37, 1812.

39. Bekendmaking betreffende het registreren van mannen geboren in 1792, 1812.*

40. Bekendmaking van het tijdstip van de loting, 1813.

41. Bekendmaking waarbij maatregelen ter bescherming van de visvangst worden afgekondigd, 1813.*

42. Bekendmaking waarbij lotelingen worden opgeroepen te verschijnen op het gemeentehuis, 1813.

43. Bekendmaking van de nieuwe regels m.b.t. het "octroij" (belasting t.b.v. armen), 1813.*

44. Bekendmaking van een nieuwe extra belasting op de gebouwde eigendommen, 1813.*

45. Idem.*

46. Bekendmaking van de nieuwe samenstelling van het stadsbestuur, 1814.

47. Bekendmaking waarbij de loting wordt aangekondigd, 1814.

48. Bekendmaking van het stijdstip van de inschrijving voor de landmilitie, 1814.

49. Verordening van policie betreffende de zondagsrust, 1814.*

50. Bekendmaking van maatregelen ter inkwartiering van soldaten, 1814.

51. Bekendmaking van de losplaatsen voor schepen en wagens met buitenlandse produkten, 1814.

52. Bekendmaking waarbij de leden van de stedelijke schutterij worden opgeroepen te verschijnen op 16 mei, 1814.

53. Bekendmaking waarbij de loting wordt aangekondigd, 1814.

54. Bekendmaking waarbij maatregelen tegen het afschieten van pistolen e.d. worden afgekondigd, 1814.

55. Bekendmaking betreffende de belasting op het vee, 1814.

56. Bekendmaking van een plechtige dankdag, 1814.

57. Bekendmaking van de opheffing van maatregelen tegen de veepest, 1814.

58. Bekendmaking waarbij de terugkerende soldaten worden verplicht hun tijd uit te dienen, 1814.

59. Bekendmaking van een plechtige dankdag en de verschuiving van de jaarmarkt, 1814.

60. Bekendmaking betreffende de invordering van het dienstbodengeld, 1814.

61. Bekendmaking betreffende de invordering van het paarden-, plaisier- en passagegeld, 1814.

62. Bekendmaking betreffende de viering van de verjaardag van de koning, 1814.

63. Bekendmaking van het reglement van belasting, 1814.*

64. Bekendmaking betreffende het luiden van de poortklok en het sluiten van de poorten, 1814.

65. Bekendmaking van het bezoek van de koning, 1814.

66. Bekendmaking waarbij de ingezetenen worden opgeroepen om de bij hen berustende geweren die eigendom zijn van de overheid in te leveren t.b.v. de stedelijke schutterij, 1814.

67. Bekendmaking betreffende de landmilitie, 1814.

68. Bekendmaking betreffende de viering van de verjaardag van de prinses van Oranje Nassau, 1814.

69. Bekendmaking waarbij ouders en voogden van soldaten die in Franse dienst naar Rusland zijn getrokken worden opgeroepen zich op het stadhuis te melden voor inlichtingen, 1814.

70. Bekendmaking betreffende de belastingen op de dienstboden en de paarden, 1815.

71. Bekendmaking van de mogelijkheden tot ontheffing of vermindering van de aanslag in de direkte belastingen, 1815.

72. Bekendmaking betreffende de viering van de plechtige proclamatie van de nieuwe titels van de koning, 1815.

73. Idem.

74. Bekendmaking waarbij vrijwilligers voor de militaire dienst worden opgeroepen, 1815.

75. Bekendmaking betreffende de afgifte van patenten aan vreemde kooplieden en ondernemers van openbare vermakelijkheden, 1815.

76. Bekendmaking van de inschrijving van 18-jarigen t.b.v. de stedelijke schutterij, 1815.

77. Bekendmaking van de data waarop de lotelingen voor de nationale militie zich dienen te melden, 1815.

78. Bekendmaking betreffende de registratie van vreemdelingen, 1815.*

79. Bekendmaking van het tijdstip waarop de reclames der ingeschrevenen voor de nationale militie zullen worden beoordeeld, 1815.

80. Bekendmaking waarbij vrijwilligers als rijder bij de pontontrein worden opgeroepen, 1815.

81. Bekendmaking waarbij maatregelen tegen het afschieten van pistolen e.d. worden afgekondigd, 1815.

82. Bekendmaking betreffende de uitgifte van recipissen voor de oorlogsbelasting, 1815.

83. Bekendmaking van de samenstelling van het gemeentebestuur, 1816.

84. Idem als 82, 1816.

85. Bekendmaking van het tijdstip waarop vrijwilligers voor de nationale militie zich in kunnen schrijven, 1816.

86. Bekendmaking van het tijdstip waarop mannen tussen de 19 en 23 jaar zich dienen in te schrijven voor de nationale militie, 1816.

87. Bekendmaking van de politieverordening op het zich verhuren als min, 1816.

88. Idem.

89. Idem op de onderhandse loterijen, 1816.*

90. Bekendmaking betreffende vorderingen op de Franse staat, 1816.*

91. Bekendmaking van het tijdstip waarop gegadigden voor het recht om een beleenbank te mogen houden, zich in kunnen schrijven, 1816.*

92. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1816.

93. Bekendmaking betreffende "de dag der verhuizinge", 1816.

94. Bekendmaking van de intrekking van alle vrijstellingen van belasting voor ambtenaren, 1816.

95. Bekendmaking betreffende de viering van de overwinning bij Waterloo, 1816.

96. Bekendmaking betreffende de legalisatie van stukken die in de provincie zijn opgemaakt en in Frankrijk moeten worden vervaardigd, 1816.

97. Bekendmaking betreffende de huisvesting van militaire verlofgangers, 1816.

98. Bekendmaking betreffende de stedelijke indirekte belasting, 1816.

99. Verordening van policie betreffende het vervoer van vee, 1816.*

100. Bekendmaking betreffende de verpachting van het recht om een beleenbank te mogen houden, 1816.*

101. Bekendmaking betreffende schadevergoeding voor het doden van besmet vee, 1816.*

102. Verordening van policie betreffende de functie van collecterend voogd, 1816.*

103. Bekendmaking betreffende de indirekte plaatselijke belastingen, 1816.

104. Idem.

105. Publikatie tegen arme vreemdelingen en zwervers, 1816.*

106. Bekendmaking betreffende werkverschaffing in de zuidelijke Nederlanden, 1816.

107. Bekendmaking van een verhoging van de schadeloosstelling voor huisvesting en voeding der ingekwartierde soldaten, 1816.

108. Reglement voor het heffen van een belasting op het gemaal, 1816.*

109. Bekendmaking betreffende een belasting op het gemaal, 1816.

110. Reglement van belastingen voor de stad Leeuwarden, 1817.*

111. Extract resolutieboek GS betreffende een belasting op het gemaal, 1817.*

112. Bekendmaking van het besluit van GS van 3-1-1817, 1817.

113. Reglement voor het heffen van een belasting op het gemaal, 1817.*

114. Bekendmaking betreffende een belasting op het gemaal, 1817.

115. Bekendmaking betreffende de invoering van een lage prijs voor levensmiddelen t.b.v. minvermogenden, 1817.

116. Bekendmaking van maatregelen tegen arme vreemdelingen, 1817.*

117. Verordening van policie tegen het plaatsen van korven op schoorstenen, 1817.

118. Als no. 117.

119. Bekendmaking betreffende het duidelijk zichtbaar houden van wijknrs. en- letters op de huizen, 1817.

120. Bekendmaking van de viering van de slag bij Waterloo, 1817.

 

STEDELIJKE PUBLICATIEN IV (1817-1827)

N.B. Publicatiën, gemerkt met * zijn gedrukt.

1. Inhoudsopgave.

2. Herhaalde oproep personen die geboren zijn in 1795, 1796, 1797 en 1798, om zich ter inschrijving aan te melden, 1817.

3. Bekendmaking dat de registers van eigendomsovergang ter secretarie open liggen, 1817.

4. Bekendmaking betreffende een ampliatie op het Reglement nopens het plaatsen van kramen en dissen op de weekmarkt, 1817.

5. Bekendmaking m.b.t. het plaatsen van letters en nummers op de huizen, 1817.

6. Oproeping van verlofgangers van de onderscheidene bataljons, 1817.

7. Bekendmaking, houdende kennisgeving m.b.t. vrijstelling Nat. Militie, aan de belanghebbenden, 1817.

8. Bekendmaking dat het contingent voor de Nat. Militie is bepaald op 34, 1818.

9. Bekendmaking betreffende aanvragen om vrijstelling van dienst, door hen die tot de primitieve lichting der Militie van 1814 behoren, 1818.

10. Publicatie, houdende, dat een ieder zich in het vervolg zal hebben te gedragen naar het Reglement van 6 oktober 1809, ten aanzien van het plaatsen van goederen op de wallen, alsmede dat de rijtuigen ’s winters moeten zijn voorzien van wellichtende lantarens, 1818.*

11. Notificatie, houdende kennisgeving dat het laatste suppl. kohier voor de patenten over 1817 aan de Ontvanger is ter hand gesteld, om de invordering daarvan te bewerkstelligen, 1818.

12. Notificatie, houdende, dat alle vreemde kooplieden in gouden en zilveren werken bij derzelver aankomst binnen deze stad door Burgemeesteren van een consentbiljet zullen worden voorzien, 1818.

13. Notificatie, houdende last aan alle de ingezetenen om op de dank- en bededag op 18 juni d.a.v. alle neringen, bedrijven, ambachten en openbare vermaken te doen laten stilstaan, 1818.

14. Notificatie, houdende, dat de bepalingen t.a.v. het vervoeren van buskruit naar de zeehavens strikt worden nageleefd, 1818.

15. Notificatie, houdende de kennisgeving van de benoeming van dhr. P. Zeper tot Burgemeester in plaats van dhr. S. Salverda, 1818.

16. Publicatie, houdende bepalingen omtrent de publieke veilingen van manufacturen en andere ongebruikte koopwaren, 1818.*

17. Notificatie, houdende, dat de bij de Nat. Militie voor zichzelf dienende manschappen, welke in het tegenwoordig jaar of in vroegere jaren recht op vrijstelling hebben verkregen, zich voor 5 jan. 1819 in geschrifte aan Burgemeesteren zullen moeten adresseren, 1818.

18. Notificatie, houdende Reglement op de invoer in de stad en jurisdictie van Leeuwarden, van de belasting op het Gemaal in de Provincie Vriesland onderworpen tarwe- en roggemeel en brood, 1819.*

19. Publicatie, houdende Reglement voor de administratieve directie over de Verbetering der Straten binnen deze stad, 1819.*

20. Publicatie, houdende bepalingen t.a.v. het toebrengen van schade aan de nieuwe bestrating, 1819.*

21. Notificatie, houdende last aan alle ingezetenen om op de 18 dezer, zijnde de dank- en bededag, alle neringen, bedrijven, ambachten en openbare vermaken te doen en laten stilstaan, 1819.

22. Notificatie, houdende nadere waarschuwing om aan de publicatie van 3 mei 1819 t.a.v. de nieuwe bestrating te voldoen, 1819.

23. Publicatie, houdende orde welke de schippers zullen hebben te observeren en na te komen, bij gelegenheid dat zij met hun vaartuigen het Vliet passeren, 1819.*

24. Notificatie, houdende, dat door Z.M. dhr. Mr. J.D. Wierdsma, bij continuatie is aangesteld tot burgemeester dezer stad, 1820.

25. Publicatie, houdende bepalingen aangaande het plaatsen van latwerk en afhangende kleden op de stoepen der ingezetenen. 1820.

26. Publicatie, houdende herinnering aan de ingezetenen aan de publicatie van 3 mei 1819 t.a.v. het veroorzaken van schade aan de nieuwe straten, 1820.*

27. Notificatie, houdende, dat de dank- en bededag op 18 juni, nu en in het vervolg voor elk jaar is vastgesteld, 1820.

28. Publicatie, houdende, dat de ingezetenen verplicht zijn, bij het doen van reparatiën aan hun huizen of erven aangave ter secretarie te doen, alsmede dat niemand een schip of vaartuig zal mogen vastbinden, dan aan de ijzeren ringen in de opgaande wallen door eigenaars van panden, 1820.*

29. Notificatie, houdende Reglement en Instructie voor de turfmeters en -dragers, alsmede voor de commandeurs, 1820.*

30. Notificatie, houdende dat het kohier van het patentrecht over het dienstjaar 1820, aan de Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld, 1820.

31. Notificatie, houdende Reglement van geldopneming en -aflossing nopens het Stratenfonds, 1820.*

32. Notificatie, houdende last dat iedereen die enig gebruik van de oude inhoudsmaten maakt, deze voor 1 maart 1821 zal moeten laten verifiëren en ijken, 1820.

33. Notificatie, houdende tarief van zetting van het rogge- en tarwebrood naar het Ned. gewicht, 1821.*

34. Keur of Verordening van Policie op het werpen van as en vuilnis of andere onreinheden op de straten, wallen en wandelwegen, of in vaarten en grachten, 1821.*

35. Publicatie, houdende verbod om met losse paarden te rijden of te leiden langs de slechten, alsmede met kruiwagens etc. te rijden, 1821.*

36. Reglement van Policie, aangaande het onderhouden der wegen, voetpaden etc., onder het behoor der stad gelegen, alsmede alteratie op bovengemeld Reglement van art. 4, 10 en 11, d.d. 7 mei 1821, 1821.*

37. Kennisgeving, houdende dat de ingezetenen binnen de stad en jurisdictie, wie enig gebouw of ongebouw eigendom aanwint of aliëneert, verplicht is daarvan aangave aan de secretarie te doen, 1821.

38. Notificatie, houdende verbod om op de verjaardag van de koning op 24 augustus, geen pistolen, geweren, etc. te lossen, 1821.

39. Notificatie, houdende verbod aan de houders van varkens, om zonder consent geen levende varkens uit deze gemeente naar andere gemeenten te vervoeren, alsmede dat zij die zieke varkens hebben, dezelve dadelijk van hunne hieminge vervoeren, 1821.

40. Notificatie, houdende dat niemand met haken en kloeten in de opstaande wallen mogen steken, en touwen om leuningen van pijpen en bruggen vastmaken, alsmede consent te vragen wegens plaatsen van palen op stoepen, etc., 1821.*

41. Notificatie, houdende dat door Z.M. tot burgemeester is benoemd dhr. Thijs Feenstra, in plaats van dhr. Reinder Buijsing, overleden, 1821.

42. Notificatie, houdende dat bij continuatie door Z.M. tot burgemeester is benoemd dhr. T. Feenstra, 1822.

43. Notificatie, houdende dat de buitenlandse brandewijn en de binnenlands gedestilleerde zal worden gelijkgesteld van de stedelijke impost, te beginnen om middernacht van 10 op 11 febr. a.s., 1822.*

44. Bekendmaking, houdende dat de kohieren der directe belastingen voor de dienst van 1822, aan de Ontvanger ter invordering zijn overgegeven, 1822.

45. Publicatie, houdende, dat de jaarmarkt zal blijven ingaan op de tweede woensdagmorgen in juli, 1822.*

46. Publicatie, houdende het besluit van Z.M. ter bestrijding van de uitgaven van deze stad op de belastingen, 1822.

47. Reglement, houdende Plaatselijke Belastingen op de turf en steenkool, 1822.

48. Notificatie, houdende benoeming van dhr. Pier Zeper, bij continuatie, tot burgemeester van deze stad, 1823.

49. Afkondiging, houdende, dat de Ontvanger der directe belastingen aan de woningen der ingezetenen vanaf 17 febr. en volgende dagen tot 25 febr. zal doen bezorgen een beschrijvingsbillet, hetwelk inhoudt een korte schets van de grondslagen der belasting, 1823.

50. Notificatie, houdende herinnering aan de publicatie van 1 sept. 1817, omtrent het plaatsen van Letter en Nummer aan de huizen, alsmede dat de kooplieden etc. gehouden zijn hun maten, voorzoverre die niet buiten gebruik zijn gesteld, voor 1 juli te doen ijken, 1823.

51. Afkondiging, houdende, dat de kohieren der bij de Wet vastgestelde belasting op het Personeel op 10 mei door de heer Gouverneur zijn executoir verklaard en ter invordering aan de Ontvanger overgegeven, 1823.*

52. Notificatie, houdende dat de kohieren voor de grondbelastingen op gebouwde en ongebouwde eigendommmen door de heer Gouverneur zijn gearresteerd en invorderbaar verklaard en aan de Ontvanger ter invordering zijn overgegeven, 1823.

53. Notificatie, houdende dat aan de ingezetenen wordt gepermitteerd, bij de komst van Z.M. de Koning, ’s avonds vuurwerken etc. af te steken, doch niet in de nabijheid van het paleis, 1823.

54. Publicatie, houdende tarief van zetting op het tarwebrood, 1823.*

55. Idem, 1823.

56. Notificatie, houdende ampliatie op het Reglement van belasting op de in- en uitvoer van meel, brood, vlees, wijn en sterke dranken, bij besluit van Ged. Staten van 7 januari 1823 gearresteerd, 1823.

57. Notificatie, houdende verbod, om op de verjaardag van Z.M. de Koning met pistolen, geweren en kanonnetjes te schieten, 1823.

58. Notificatie, houdende dat ook diegenen die bedelen binnen de gemeente waar zij woonachtig zijn, zullen worden gezonden naar één der Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, doch zij zullen zich daartoe ook vrijwillig mogen aanmelden, 1823.*

59. Notificatie, houdende Z.M. besluit omtrent de inwisseling van schellingen en zestehalven, om dezelve vervolgens als vijfstuiverstukken gangbaar te doen zijn, 1823.*

60. Notificatie, houdende bepaling der dagen wanneer op het Stadshuis de verwisseling van schellingen en zestehalven zal plaats hebben, 1823.*

61. Reglement voor de beurtschippers van Leeuwarden op Rotterdam v.v., 1823.*

62. Notificatie, houdende dat zij die vermenen vrijstelling van de Militie te hebben verkregen, zich voor 5 januari 1824 in geschrifte, met overlegging der bewijzen, aan het bestuur van deze stad moeten adresseren, 1823.

63. Kennisgeving, waarbij de leden van de Ed. Achtb. Raad, Burgemeester, Wethouders en Secretaris, zijn geïnstalleerd, 1824.

64. Idem, 1824.*

65. Notificatie, waarbij een suppletoir tarief van zetting op het roggebrood door Ged. Staten is gearresteerd, 1824.

66. Bekendmaking, houdende dat het kohier voor de grondbelasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen is gearresteerd en executoir verklaard, 1824.

67. Bekendmaking, houdende dat gedurende 14 dagen voor de belanghebbenden ter secretarie zal liggen de Lijst der bevoegd erkende beoeffenaren van de onderscheidene takken der Geneeskunst, 1824.

68. Bekendmaking aan de landbouwers en kooplieden in granen, om zich in het meten en zakken hunner granen, stiptelijk te gedragen naar de bepalingen naar ’s Rijks Wetten, t.a.v. de nieuwe maten, 1824.

69. Kennisgeving, waarbij wordt gelast om de door de landmeters gestelde signalen en andere bakens, ten opzichte van de triangulatie, ongehinderd te laten staan, 1824.

70. Bekendmaking, houdende uitnodiging aan de patentplichtigen om hun patenten over 1824 af te halen voor 25 juli, 1824.

71. Bekendmaking, waarbij ieder wordt gewaarschuwd, om zich in de gesloten vistijd te onthouden met de hengel of met ander vistuig te vissen, zonder consent bekomen te hebben, 1824.

72. Bekendmaking, houdende dat het kohier van het patentrecht over 1824 door de Gouverneur is gearresteerd en executoir is verklaard en aan de Ontvanger ter invordering is overgegeven, 1824.

73. Notificatie, houdende verbod om op de verjaardag van Z.M. de Koning geen pistolen, geweren, kanonnetjes etc. te lossen, 1824.

74. Notificatie, houdende kennisgeving aan de daarbij vermelde verlofgangers, welke verschoond zijn van de najaarsexercitiën, als dat die welke order ontvangen hebben om op te komen, 1824.

75. Notificatie, houdende verordening omtrent de zieke varkens, 1824.*

76. Kennisgeving, houdende, dat de tekening van een plek grond, in eigendom behorende aan dhr. Reneman, voor de belanghebbenden ter visie ligt op het stadshuis, waarvan de onteigening ter zake van publiek nut door Z.M. is gelast, 1824.

77. Notificatie, houdende verordening op de dollehondsziekte en op het vastleggen van de honden, 1824.*

78. Notificatie, houdende, dat, te beginnen met 1 december a.s., twee lijsten op het stadshuis ter visie zullen liggen voor de belanghebbenden, waarvan één de namen van de stemgerechtigden zal bevatten en de andere van personen welke de vereisten bezitten om tot kiezers te worden benoemd, 1824.

79. Notificatie, houdende om voor 1 januari 1825 door de eigenaars of gebruikers ter secretarie op te geven hun fabrieken en inrichtingen, 1824.*

80. Notificatie, houdende kennisgeving aan de belanghebbenden, dat diegenen die recht op vrijstelling van de Militie hebben verkregen, zich voor 5 januari 1825 aan het bestuur van deze stad moeten adresseren, 1824.

81. Notificatie, houdende kennisgeving aan een ieder, dat de verklaringen van aangifte in het patentrecht op 2 januari aan de huizen zullen worden afgegeven en op 10 januari weer zullen worden ingezameld, 1824.

82. Notificatie, houdende last aan de ingezetenen om hunne inhoudsmaten van natte waren voor 1 mrt. 1825 te laten ijken, 1824.

83. Afkondiging, houdende dat de Ontvanger der Directe Belastingen aan de huizen der ingezetenen ter invulling zal doen rondbrengen de biljetten aangaande de belasting op de huurwaarde, de deuren en vensters, haardsteden, mobilair, dienstboden en paarden, 1824.

84. Notificatie, houdende, dat in de maand juli 1825, te Haarlem, een tweede algemene tentoonstelling zal plaats hebben van voortbrengselen van volksvlijt, 1824.

85. Bekendmaking, houdende dat het kohier over 1825 voor de grondbelasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen executoir is verklaard, 1825.

86. Bekendmaking, houdende, dat op 24 febr. ten gevolge van Z.M. besluit een collecte zal plaats hebben, ten behoeve der slachtoffers, door de hoge watervloeden veroorzaakt, 1825.

87. Idem, 1825.

88. Kennisgeving, houdende opgave der leden van het Kiezers Collegie, 1825.

89. Bekendmaking, houdende, dat de patentplichtigen hunne patenten ’s ochtends van 10 tot 12 u. van het stadshuis kunnen afhalen, 1825.

90. Notificatie, houdende kennisgeving aan de ingezetenen dat binnen deze stad een burgerlijk hospitaal voor behoeftige zieken is opgericht en tot stand gebracht, 1825.

91. Publicatie van 24 dec. 1824 en gepubliceerd 9 apr. 1825, houdende Reglement op het planten van bomen, 1825.

92. Notificatie, houdende kennisgeving aan de ingezetenen, dat het contingent voor de Militie van dit jaar is bepaald op 41 manschappen, 1825.

93. Publicatie, houdende kennisgeving, dat de alfabetische lijst der ingezetenen dezer stad voor de lichting der Militie voor een ieder ter visie ligt, 1825.

94. Publicatie, houdende kennisgeving, dat door Z.M. een handgeld van 10 ducaten is toegelegd voor diegenen die zich willen engageren tot versterking der Landmacht in de Oost-Indiën, en dat de zorg en bestier daarvan zal worden toevertrouwd aan de plaatselijke commandanten, 1825.

95. Notificatie, houdende kennisgeving, dat de dag van verhuizing voor de ingezetenen op 11 mei zal plaatshebben, uit hoofde Hemelvaartsdag op 12 mei valt, 1825.

96. Notificatie, houdende oproeping van alle ongehuwde manspersonen van 18 tot 40 jaar, die niet tot de Schutterij behoren, om zich daartoe te laten inschrijven, 1825.

97. Kennisgeving, houdende besluit van Z.M. de Koning, aangaande het uitdelen van medailles aan militairen, wegens langdurige en trouwe dienst, 1825.

98. Notificatie, houdende dat de lijst der bevoegd erkende beoefenaren der geneeskunst ter secretarie ter visie ligt voor een ieder, 1825.

99. Notificatie, houdende kennisgeving, dat het Kohier der Patenten over 1825 aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is ter hand gesteld, 1825.

100. Publicatie, houdende verbod om op 24 dezer, de verjaardag van Z.M. de Koning, enig vuurwerk af te steken of te schieten, dan na 8 u. ’s avonds, 1825.

101. Notificatie, houdende kennisgeving en opgave van de personen, welke bevrijd zijn van de najaarsexercitie, 1825.

102. Publicatie, houdende Reglement op het Sluiten der Poorten en Tarief voor de heffing van Poort-, Boom- en Wipgelden binnen de Stad Leeuwarden, 1825.*

103. Publicatie, houdende Reglement omtrent de sloping van gebouwen binnen Leeuwarden, 1825.*

104. Kennisgeving, houdende opgave van tijd en plaats, wanneer en waar de inspectiën voor de verlofgangers zullen plaats hebben, 1825.

105. Bekendmaking, houdende kennisgeving, dat het kohier voor het Recht der Patenten over het 2de kwartaal invorderbaar is verklaard, 1825.

106. Notificatie, houdende kennisgeving dat het register der ingezetenen, waar opgebracht de zodanigen, welke voorkomende in het bestaande Reglement voor het bestuur van deze stad, en de samenstelling der Staten der Provincie, ter secretarie ter visie ligt, 1825.

107. Publicatie, houdende Reglement van Plaatselijke Belastingen op de invoer van elders voor het Rijk veraccijnsde wijnen, binnen- en buitenlands gedestilleerd en likeuren, etc., 1825.

108. Publicatie, houdende Reglement van Plaatselijke Belastingen op de invoer van elders voor het Rijk veraccijnsd vlees en spek, etc., 1825.

109. Publicatie, houdende Reglement van Plaatselijke Belastingen in de gemeenten van Friesland, t.a.v. het in die gemeenten, ter verkoop of consumptie ingevoerde, doch elders voor Rijksbelasting op het Gemaal, reeds verimposte meel, brood en gebak, etc., 1825.

110. Publicatie, houdende nadere bepalingen op de publicatiën van 6 okt. 1809 en 19 febr. 1820, aangaande de rooiingen der gevels van de huizen en het maken van vaste vooruitstekken, etc., 1825.

111. Notificatie, houdende kennisgeving, dat het suppletoir Patentkohier over het 3de kwartaal invorderbaar is verklaard, 1825.

112. Notificatie, houdende kennisgeving aan de belanghebbenden, welke vermenen recht van vrijstelling hebben verkregen en hun ontslag verlangen van de Militie, zich voor 5 januari 1826 in geschrifte, met overlegging van de bewijzen, aan het stadsbestuur moeten adresseren, 1825.

113. Publicatie, houdende het K.B. van 8 nov. 1825 (Staatsblad no. 74), aangaande het aannemen van vaste geslachtsnamen door de ingezetenen, welke die nog niet hebben verkregen, 1825.

114. Notificatie, houdende kennisgeving, dat de verklaringen van aangifte in het Patentrecht, door de Ontvanger der directe belastingen aan de huizen zullen worden uitgegeven op 2 jan. a.s., en dat de inzameling op 10 januari zal geschieden, 1825.

115. Publicatie, houdende kennisgeving dat door de besturen van Groningen en Leeuwarden is vastgesteld een Reglement op het Veer van Groningen op Leeuwarden onder de naam van het "kluinschip", 1825.

116. Afkondiging, houdende, dat door de Ontvanger der directe belastingen, aan de huizen der ingezetenen van 2 jan. a.s. tot 10 jan. zal doen bezorgen een inschrijvingsbiljet aangaande de huurwaarde, de deuren en vensters, de haardsteden, het mobilair, etc., 1825.

117. Bekendmaking, houdende kennisgeving dat het Kohier van de Grondbelasting over gebouwde en ongebouwde eigendommen over 1826 aan de Ontvanger ter invordering is overgegeven, 1826.

118. Publicatie, houdende bepalingen aangaande het uit- en ingaan der poorten en barrières, 1826.

119. Notificatie, houdende kennisgeving aan de belanghebbenden, dat de alfabetische naamlijst van personen voor de Militie op ’t stadshuis ter visie ligt en dat de loting op 6 maart 1826 zal plaats hebben, 1826.

120. Kennisgeving, houdende dat alle vorderingen ten laste van het Fonds van de Landbouw, binnen zes maanden, volgende op het jaar, waarover dezelve lopen, moeten zijn ingediend, 1826.

121. Notificatie, houdende kennisgeving van de bepaling van het contingent, door deze stad voor de lichting der Militie te leveren, 1826.

122. Publicatie aangaande het behoorlijk sluiten der emmers bij het verkopen van melk en brij aan de huizen, 1826.

123. Notificatie, houdende kennisgeving dat het suppeletoir kohier van het patentrecht over het 4e kwartaal van 1825 aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overgegeven, 1826.

124. Bekendmaking aangaande het afhalen der patenten voor 16 apr. etc., 1826.

125. Bekendmaking, houdende dat het Reglement omtrent de samenstelling van de Staten dezer Provincie, en dat op het Bestuur ten Platten Lande, ter inzage van de ingezetenen zullen liggen, 1826.

126. Notificatie, houdende oproeping van diegenen, die op 1 januari 1826 de ouderdom van 18 jaar hebben bereikt, gelijk mede van 18 tot 45 jaar, zich voor de Schutterlijken dienst moeten doen inschrijven, 1826.

127. Bekendmaking, houdende dat de lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken van geneeskunst, ter visie van de belanghebbenden ter secretarie zal liggen, 1826.

128. Notificatie, houdende dat het kohier de patenten over 1826 aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overhandigd, 1826.

129. Notificatie, houdende dat zij, die vermenen aanspraak te kunnen maken op onderstand wegens verliezen van veldvruchten, zich daartoe zullen behoren te adresseren, 1826.

130. Notificatie, houdende opgave der verlofgangers, welke van de najaarsexercitiën verschoond zijn, 1826.

131. Publicatie, houdende verbod wegens het afsteken van enig vuurwerk of te schieten, dan alleen op 24 augustus a.s., zijnde de verjaardag van Z.M. de Koning, 1826.

132. Publicatie, houdende bepalingen omtrent de slepers en kruiers, 1826.

133. Bekendmaking, houdende dat de ijkers der maten en gewichten voor deze stad zullen vaceren tot de herijk voor dit jaar 1826, gedurende 4 weken, te beginnen op 28 augustus 1826, 1826.

134. Notificatie, houdende dat het suppletoir patentkohier over het 1e kwartaal 1826 aan de Ontvanger ter invordering is overhandigd, 1826.

135. Bekendmaking, houdende de tijd van bepaling voor de inspectie voor de verlofgangers der Nat. Militie, 1826.

136. Bekendmaking, houdende dat het 2e suppletoir kohier van het patentrecht over het jaar 1826 aan de Ontvanger ter invordering is overgegeven, 1826.

137. Notificatie, houdende dat voortaan geen lijken meer in de kerken zullen worden begraven, 1826.

138. Bekendmaking, houdende dat het suppletoir kohier van het patentrecht over het 3e kwartaal van 1826 aan de Ontvanger der direchte belastingen ter invordering is overhandigd, 1826.

139. Notificatie van 5 dec. 1826, houdende dat diegenen welke vermenen recht op vrijstelling van de Militie hebben verkregen, zich daartoe moeten adresseren aan het Bestuur der Stad voor 5 januari 1827.

140. Afkondiging, houdende, dat de Ontvanger der directe belastingen aan de huizen der ingezetenen de biljetten van de grondslagen in de belastingen wegens de huurwaarde, de deuren en vensters, de haardsteden etc. zal doen bezorgen, 1826.

141. Notificatie, houdende, dat de verklaringen wegens het patentrecht aan de huizen van de ingezetenen zullen worden rondgebracht, en bepaald wanneer zij hun patent zullen moeten afhalen, etc., 1826.

142. Notificatie, houdende last aan iedereen om de bij het in gebruik zijnde inhoudsmaten van natte waren, voor 1 mrt. 1827 te doen verifiëren en ijken, 1827.

143. Publicatie, houdende oproeping van de jongelingen, welke in 1808 geboren zijn, om zich voor de Militie te doen inschrijven, 1827.

144. Publicatie, houdende dat ingaande 1 febr. a.s., het nieuw Regelement voor de de beurtschippers van Leeuwarden en Heerenveen in werking zal worden gebracht, 1827.

145. Bekendmaking, houdende dat het provisioneel kohier voor de grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overgegeven, 1827.

146. Notificatie, houdende, dat de alfabetische naamlijst van alle personen die aan de lichting der Militie hebben moeten deelnemen, ter visie op het stadshuis ligt, 1827.

147. Bekendmaking, houdende, dat het Register van de Landen en dat van tauxatie en opneming van de huizen welke tot onderhoud van het stenen voetpad op de Oldegalileën moeten contribueren, ter visie ligt op de secretarie, 1827.

148. Notificatie, houdende dat het contingent door de stad te leveren voor de Militie is 62 man, 1827.

149. Bekendmaking, houdende dat het suppletoir kohier voor het Patent over het 4e kwartaal 1826, aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overhandigd, 1827.

150. Publicatie, houdende verbod om geene hoenders etc. binnen de stad te mogen laten lopen, 1827.*

151. Bekendmaking, houdende, dat de verlofgangers van de Nat. Militie voortaan geen buitenlandse reizen mogen ondernemen, zonder daarvoor verlof te hebben verkregen, 1827.

152. Publicatie, houdende, dat alle plaatsen van vereniging binnen deze gemeente, bekend onder de naam van sociëteiten, koffiehuizen, wijnhuizen, etc. ’s avonds om elf uur moeten worden gesloten, 1827.*

153. Bekendmaking, houdende dat de patentplichtigen hun patenten over 1827 ten Raadhuize moeten afhalen voor 1 apr. a.s., 1827.

154. Bekendmaking, houdende dat de lijst van de bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst ter visie zal liggen ter stadssecretarie, 1827.

155. Bekendmaking, houdende oproeping van alle ongehuwde manspersonen en weduwnaars zonder kinderen, om zich voor de Schutterij te doen inschrijven, 1827.

156. Notificatie, houdende, dat het kohier der patenten over 1827 aan de Ontvanger ter invordering is overhandigd, 1827.

157. Publicatie, houdende Algemene Verordening op het keuren van Vlees, 1827.*

158. Bekendmaking, houdende dat het suppletoir kohier van het patentrecht over het 1e kwartaal 1827, aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overhandigd, 1827.

159. Bekendmaking, houdende, dat op het stadshuis twee lijsten ter visie zullen liggen, als een van stemgerechtigden en een van hen, die bevoegdheid hebben om als kiezer te kunnen worden benoemd, 1827.

160. Publicatie, houdende bepaling aangaande het verkopen van vis, 1827.

161. Publicatie, houdende verbod om geen vuurwerk af te steken of te schieten dan alleen op 24 aug. a.s., de verjaardag van Z.M. de Koning, ’s avonds na 19.00 u., 1827.

162. Bekendmaking, houdende dat de maten en gewichten binnen deze stad voor het jaar 1827 zullen moeten worden herijkt, 1827.

163. Notificatie, houdende opgave van de verlofgangers der Nat. Militie, welke van de najaarsexercitiën zijn verschoond, 1827.

164. Kennisgeving, houdende opgave welke Heren zijn benoemd tot kiezers, 1827.

165. Bekendmaking, houdende tijdsbepaling der driemaandelijkse inspectiën voor de verlofgangers der Militie, 1827.

166. Bekendmaking, houdende, dat dhr. Jan Reerink als opperbrandmeester is benoemd, 1827.

167. Bekendmaking, houdende dat het suppletoir kohier der patenten over het 2e kwartaal 1827 aan de Ontvanger der directe belastingen ter invordering is overhandigd, 1827.

168. Bekendmaking, houdende tarief van invordering wegens boter aan de waag, voor de keurmeester, 1827.

169. Publicatie, houdende Reglement van Plaatselijke Belasting op de voor haardbrand en fabriek dienende turf en steenkolen, 1827.*

170. Notificatie, houdende dat zij, welke bij de Nationale Militie reeds werkelijk dienen en redenen van vrijstelling vermenen te hebben verkregen, zich daartoe moeten adresseren aan het Bestuur der stad voor 5 januari 1828, 1827.

171. Bekendmaking, houdende dat de verklaringen wegens het patent aan de huizen der ingezetenen zullen worden rondgebracht en bepaald wanneer zij hunne patenten moeten afhalen ter secretarie, 1827.

172. Afkondiging, houdende dat de Ontvanger der directe belastingen aan de huizen der ingezetenen de biljetten van de grondslagen in de belastingen wegens de huurwaarde, de deuren en vensters, etc. zal doen bezorgen, 1827.

 

STEDELIJKE PUBLICATIEN V (1828-1831)

N.B. Publicatiën, gemerkt met * zijn gedrukt.

1. Bekendmaking betreffende de inschrijving voor de militie, 1828.

2. Bekendmaking betreffende de invordering van de patentbelasting, 1828.

3. Bekendmaking betreffende de grondbelasting, 1828.

4. Idem.

5. Bekendmaking betreffende het verkrijgen van onderstand uit het veefonds, 1828.

6. Bekendmaking betreffende de loting voor de nationale militie, 1828.

7. Bekendmaking van de grootte van het door Leeuwarden te leveren contingent voor de nationale militie, 1828.

8. Bekendmaking betreffende de oprichting van een fonds ter oprichting van een gedenkteken te Groningen voor H.O. Guyot (oprichter doofstommeninstituut te Groningen), 1828.

9. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

10. Publicatie betreffende de wijnwerkers, 1828.*

11. Publicatie betreffende de turfmeters, 1828.*

12. Publicatie betreffende de turfdragers, 1828.*

13. Publicatie betreffende de korenmeters, 1828.*

14. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

15. Reglement van policie voor de dienst voor het trekveer tussen Leeuwarden en Sneek, 1828.*

16. Bekendmaking betreffende de inschrijving voor de schutterij, 1828.

17. Reglement voor de trekschippers varende van Hallum op Leeuwarden en terug, 1828.*

18. Bekendmaking betreffende de inschrijving voor de schutterij, 1828.

19. Reglement voor de dienst van het trekveer tussen Bolsward en Leeuwarden, 1828.*

20. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

21. Bekendmaking van het ter inzage liggen van de lijst van geneeskundigen, 1828.

22. Publicatie betreffende de broodzetting, 1828.*

23. Publicatie betreffende de loting voor de schutterij, 1828.

24. Bekendmaking betreffende de plechtige dank- en bededag op 18 juni, 1828.

25. Bekendmaking van de mogelijkheid tot "nummerverwisseling door de lotelingen voor de schutterij, 1828.

26. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

27. Bekendmaking betreffende het veefonds, 1828.

28. Publicatie betreffende de schutterij, 1828.

29. Idem.

30. Bekendmaking van de herijking van de maten en gewichten, 1828.

31. Bekendmaking van een verbod op het afsteken van vuurwerk t.g.v. de verjaardag van de koning, 1828.

32. Bekendmaking van de namen van de verlofgangers der nationale militie die van de a.s. najaarsexercitiën zijn verschoond, 1828.

33. Publicatie betreffende de turfdragers, 1828.*

34. Bekendmaking van het ter inzage leggen van het vernieuwde landsfloreenkohier, 1828.

35. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

36. Bekendmaking van de data van de inspectie van de verlofgangers der nationale militie, 1828.

37. Publicatie betreffende de turfmeters, 1828.*

38. Bekendmaking betreffende de herijking van maten en gewichten, 1828.

39. Publicatie van het verbod om te paard of met rijtuigen over de bruggen die over de stadsgracht liggen, anders dan stapvoets te rijden, 1828.*

40. Publicatie betreffende schuttingen, hokken e.d. op de straten en wallen, 1828.*

41. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

42. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1828.

43. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1828.

44. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1828.

45. Publicatie betreffende de inschrijving voor de nationale militie, 1829.

46. Bekendmaking betreffende de grondbelasting, 1829.

47. Bekendmaking van de herijking van inhoudsmaten van natte waren, 1829.

48. Verordening voor het beurtveer tussen Leeuwarden en Zwolle, 1829.*

49. Idem.

50. Bekendmaking van de datum van de loting voor de nationale militie, 1829.

51. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

52. Bekendmaking van de omvang van het door Leeuwarden te leveren contingent voor de nationale militie, 1829.

53. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

54. Publicatie tot oproeping van lotelingen voor de schutterij, 1829.

55. Bekendmaking betreffende de 3e algemene tentoonstelling te Brussel m.b.t. nijverheid, 1829.

56. Publicatie van het verbod om met koetsen, wagens en sleden anders dan op de balstenen te rijden, alsmede tegen het hardrijden met molenaarskarren, 1829.*

57. Bekendmaking van een nieuwe indeling van de jachtdistricten, 1829.

58. Publicatie betreffende de inschrijving voor de schutterij, 1829.

59. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

60. Bekendmaking van de vaststelling van de lijst van bevoegde geneeskundigen, 1829.

61. Publicatie betreffende prijsbepaling van waren en goederen, 1829.

62. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

63. Bekendmaking betreffende het zegelrecht, 1829.

64. Publicatie betreffende de loting voor de schutterij, 1829.

65. Publicatie betreffende het kadaster, 1829.*

66. Idem.

67. Bekendmaking van een plechtige dankdag, 1829.

68. Publicatie betreffende de schutterij, 1829.

69. Publicatie van een verbod om vuurwerk af te steken of te schieten, 1829.

70. Bekendmaking van de namen van de verlofgangers der nationale militie binnen Leeuwarden, 1829.

71. Bekendmaking betreffende de herijking van de maten en gewichten, 1829.

72. Bekendmaking betreffende het gebruik van stoomwerktuigen, 1829.

73. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

74. Verordening en vrachtlijst voor het beurtveer tussen Amsterdam en Leeuwarden, 1829.*

75. Bekendmaking van de data van verlof voor de nationale militie, 1829.

76. Publicatie betreffende de volkstelling, 1829.

77. Idem.

78. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

79. Publicatie betreffende het aanleggen van schepen bij de stadswallen, 1829.

80. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1829.

81. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1829.

82. Bekendmaking betreffende de herijking der maten en gewichten, 1829.

83. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1829.

84. Publicatie betreffende de plaatselijke belastingen, 1829.

85. Publicatie betreffende de inschrijving voor de militie, 1830.

86. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1830.

87. Bekendmaking betreffende de grondbelasting, 1830.

88. Bekendmaking van de nationale nijverheidstentoonstelling in Brussel, 1830.

89. Bekendmaking van het tijdstip van de loting voor de nationale militie, 1830.

90. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1830.

91. Bekendmaking van de grootte van het door de stad te leveren contingent voor de nationale militie, 1830.

92. Publicatie betreffende de invoering van nieuwe Nederlandse vochtmaten, 1830.

93. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1830.

94. Publicatie betreffende het oproepen van lotelingen voor de schutterij, 1830.

95. Publicatie betreffende de plaatselijke belastingen op het gemaal, de wijn en het gedistilleerd, 1830.

96. Bekendmaking betreffende de nijverheidstentoonstelling te Brussel, 1830.

97. Publicatie betreffende de inschrijving voor de schutterij, 1830.

98. Reglement voor het beurtveer tussen Leeuwarden en Schiedam, mitsgaders Haarlem, 1830.*

99. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1830.

100. Bekendmaking van de mogelijkheid tot plaatsing op de lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst, 1830.

101. Publicatie betreffende de loting voor de schutterij, 1830.

102. Bekendmaking van maatregelen betreffende de dankstond van 18 juni en de dank- en bededag van 20 juni, 1830.

103. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1830.

104. Publicatie betreffende vrijstelling voor de schutterij, 1830.

105. Publicatie betreffende de plaatselijke belasting op het gemaal, de wijn en het gedistilleerd, 1830.

106. Bekendmaking betreffende aanvulling van het kiezerscollege, alsmede betreffende de patentbelasting, 1830.

107. Aankondiging van de verlenging van de kermis, 1830.

108. Bekendmaking van de herijking van de maten en gewichten, 1830.

109. Publicatie betreffende het afsteken van vuurwerk en schieten met vuurwapens, 1830.

110. Notificatie van de namen der verlofgangers der nationale militie, 1830.

111. Notificatie van de intrekking van verloven voor de nationale militie, 1830.

112. Kennisgeving van de namen van de door de stemgerechtigden benoemde kiezers, 1830.

113. Publicatie tegen het los laten lopen van vee, 1830.*

114. Bekendmaking betreffende de direkte belastingen, 1830.

115. Notificatie betreffende de inkwartiering van een bataljon schutterij, 1830.

116. Publicatie ter herinnering aan de verordening tegen het bouwen langs straatwegen zonder toestemming, 1830.

117. Aankondiging van de dag waarop st. Nicolaas wordt gevierd, 1830.

118. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1830.

119. Idem.

120. Publicatie betreffende de akten tot "remplacement" bij de mobiele schutterij, 1830.

121. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1830.

122. Idem.

123. Kennisgeving van de tijden waarop "Leeningsschuldigen" de ontvanger der direkte belastingen kunnen spreken, 1830.

124. Afkondiging betreffende de direkte belastingen, 1830.

125. Kennisgeving betreffende de direkte belastingen, 1830.

126. Publicatie betreffende de rijksaccijnzen en plaatselijke belastingen, 1830.

127. Publicatie van het reglement betreffende het heffen belasting op het gemaal, 1831.*

128. Bekendmaking betreffende de herijking van de Nederlandse maten en gewichten, 1831.

129. Bekendmaking van het tijdstip waarop de loting voor de nationale militie plaats vindt, 1831.

130. Bekendmaking betreffende de grondbelasting, 1831.

131. Bekendmaking van de grootte van het te leveren contingent voor de nationale militie, 1831.

132. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

133. Publicatie betreffende de floreenbelasting, 1831.

134. Kennisgeving betreffende de personele belasting, 1831.

135. Kennisgeving van de vaststelling van de lijst der bevoegd erkende geneeskundigen, 1831.

136. Publicatie betreffende de schutterij, 1831.

137. Idem.

138. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

139. Bekendmaking betreffende de herijking van de maten en gewichten, 1831.

140. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

141. Publicatie betreffende de loting voor de schutterij, 1831.

142. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

143. Publicatie betreffende de schutterij, 1831.

144. Publicatie waarbij de burgers worden opgeroepen om geld aan de staat te lenen, 1831.

145. Bekendmaking betreffende de kiezerslijst, 1831.

146. Bekendmaking betreffende de cholera, 1831.

147. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1831.

148. Kennisgeving van de benoeming van R.H. Burmania, baron Rengers tot kiezer, 1831.

149. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

150. Bekendmaking betreffende de floreenbelasting, 1831.

151. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

152. Bekendmaking betreffende de nationale militie, 1831.

153. Publicatie betreffende het ter inzage liggen van de goedgekeurde stedelijke rekening, 1831.

154. Bekendmaking betreffende de patentbelasting, 1831.

155. Afkondiging betreffende de direkte belastingen, 1831.

 

STEDELIJKE PUBLICATIEN VI (1656-1777)

N.B.: Alle publicatiën in band VI zijn gedrukt.


1. Index

2. Ordonnantie voor de doodgravers, 1656

3. Ordonnantie voor de slepers, 1660.

4. Reglement voor de bier- en roggedragers, 1697.

5. Placcaet tegen fraude bij de verkoop van meel, 1698.

6. Reglement voor de trekschippers van Leeuwarden op Harlingen, Bolsward en Franeker, 1700.

7. Articulen voor de zijlman van Nesterzijl, 1704.

8. Ordonnantie en taux van de tol of gerechtigheyt van de schouw, 1711.

9. Ordonnantie en taux betreffende de Irnsummerzijl- en tol, 1718.

10. Taux op het wagenveer van Leeuwarden op Groningen en steden en dorpen en Friesland, 1705.

11. Instructie en taux voor de doodgravers, 1722.

12. Placcaet en waerschouwinge om geen as, vulnis of andere onreynigheyt in de stadsvaarten of op andere onbehoorlijke plaatsen te brengen, 1723.

13. Instructie en taux voor de schuitevoerders van de waag, 1723.

14. Ordre ende reglement noopens het verkoopen van zeevis, 1724.

15. Lijste van de seste penningh, 1725.

16. Publicatie van de verhoging van de floreenbelasting t.b.v. het slatten van de Harlinger trekvaart, 1733.

17. Taux op het wagenveer, 1734.

18. Placcaat tegen de bedelaars, 1741.

19. Ordonnantie en taux betreffende de Irnsummerzijl, 1741.

20. Ordre en reglement voor de viswijven, 1744.

21. Ordonnantie en taux betreffende de vallaat, 1747.

22. Publicatie van een belasting op het bier, 1751.

23. Ordonnantie ende taux van de stadstollen op de Zwarte weg, 1751.

24. Extract uit het resolutieboek betreffende de belasting op wijnen en brandewijnen, 1751.

25. Publicatie waarbij wordt gewaarschuwd tegen soldaten die veel schulden maken, 1751.

26. Publicatie tegen het verkopen van waren door personen van buiten de stad, 1752.

27. Instructie en commissie voor de wykmeesters der stad Leeuwarden, 1752.

28. Taux waarna de merkgelden ofte belasting zal werden ingevordert en betaald van de groenten en aardgewassen van buiten inkomende, 1752.

29. Publicatie tegen de invoer van brood- en andere bakkerswaren behalve tijdens jaarmarkten, 1753.

30. Reglement op de invoer en doorvoer der distillatie van buiten inkomende, 1754.

31. Reglement tot redres en verbeteringe der straten en wallen, 1754.

32. Reglement betrekkelijk tot de graffsteden op Oude Hoofster kerkhof, 1754.

33. Publicatie van de verandering in de ordonnantie op de impost, 1759.

34. Publicatie van een belasting t.b.v. het onderhoud der brandspuiten, 1759.

35. (niet ingevuld) certificaat t.b.v. reizigers, (c. 1760).

36. Publicatie betreffende verkopinge van verscheide kamers ofte wooningen, 1761.

37. Publicatie betreffende de begrafenis van Maria Louise van Hessen-Kassel, 1765.

38. Notificatie der veranderingen in de ordonnantiën op de impost, 1764.

39. Instructie voor de wijkmeesters, 1765.

40. Publicatie van de veranderinge gemaakt in de ordonnantie van het klein-zegel, 1765.

41. Publicatie tegen de invoer van brood- en andere bakkerswaren, 1766.

42. Publicatie van de plicht tot het verwijderen van "keysel" voor de huizen, 1766.

43. Publicatie betreffende de plechtigheden t.g.v. het meerderjarig worden van de erfstadhouder, 1766.

44. Publicatie betreffende de feestelijkheden t.g.v. het huwelijk van de erfstadhouder, 1767.

45. Extract uit het bakkers settingboek, 1767.

46. Bekendmaking van de maatschappij ter behoudenis van drenkelingen te Amsterdam, 1767.

47. Amsterdamsche dinsdagsche nacourant betreffende een koninklijk bezoek aan Amsterdam, 1768.

48. Publicatie van het verbod op het koken van gevaarlijke stoffen binnen de stadswallen, 1768.

49. Notificatie der veranderingen in de ordonnantie op de impost, 1768.

50. Publicatie van het wijzigen der regels, zodat voortaan ook minderjarige zonen van grietmannen hun vaders kunnen opvolgen, 1768.

51. Notificatie der veranderingen in de ordonnantiën op de impost, 1769.

52. (niet ingevulde) opteekening neffens yder wooning in de wyk, (c. 1770).

53. Publicatie waarbij inwoners wordt bevolen niet meer gebruikte putten dicht te maken, 1771.

54. Publicatie waarbij kroeghouders wordt verboden na 10 uur ’s avonds drank te verkopen, 1771.

55. Publicatie tegen de invoer van brood- en andere bakkerswaren, 1771.

56. Publicatie tegen het afschieten van vuurwapens bij trouwerijen e.d., 1772.

57. Generale conditiën voor de verhuring van landen en huizen, 1773.

58. Gebed voor en dankzegging na de handelinge der diaconen, 1774.

59. Publicatie betreffende de turfmeters, 1775.

60. Idem.

61. Publicatie tegen het schenken aan wezen, 1775.

62. Publicatie tegen baldadigheid tijdens de parades en exercities van de militie, 1776.

63. Publicatie van het houden van een 2e veemarkt in de week, 1776.

64. Publicatie betreffende de feestelijkheden t.g.v. het bezoek van de stadhouder, 1777.


Terug