Verslag bijeenkomst bezoekersraad 10 december 2014

Afwezig: Herman Maring. Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg.

1. Opening:

 • Het boekje ‘highlights’ wordt uitgedeeld.

2. Verslag vorige bijeenkomst:

 • Er is door omstandigheden geen verslag van de vorige bijeenkomst.

3. Mededelingen HCL en opmerkingen n.a.v. conceptjaarverslag (een selectie):

 • Er is de laatste maanden uitzonderlijk veel aan p.r. en marketing gedaan.
 • Er is in 2014 veel tijd aan tentoonstellingen en publicaties besteed.
 • De Oldehove heeft met ruim 26.000 bezoekers weer een nieuw record behaald.
 • De belangrijkste acquisitie van het afgelopen jaar betreft de collectie Schoustra.
 • De ‘opschoning’ van de kunstcollectie is afgerond.
 • Boek en tentoonstelling ‘Groeten uit Leeuwarden’ vallen in de smaak. Het boek gaat zelfs (in het kerstpakket) naar alle gemeenteambtenaren.
 • Tentoonstellingen over Sjoerd Andringa, J.H. Knoop en WO 2 zijn in voorbereiding.
 • De aanpassing van de schatkamer wordt in februari voltooid.
 • Het blad Leovardia krijgt een nieuwe vormgeving met meer kleur
 • Er kan meer worden gedaan met bekende Leeuwarders: prijsvraag ‘Wie is de grootste Liwwadder?’ (via bijv. facebook en/of Wall of fame op HCL-website uitbreiden). Meer infoborden op gevels? (Peter de Haan onderzoekt mogelijkheden voor een bord tbv Richard Hageman).
 • Men vindt de vorm van het HCL-jaarverslag niet verkeerd.

4. Nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden:

 • De nieuwjaarsbijeenkomst van Historisch Leeuwarden is op 16 januari in het voormalige landbouwhuis. Het is best lastig om elk jaar weer opnieuw een geschikte plek te bedenken.
 • Er worden plannen voorbereid t.b.v. KH 2018. Trainee Pieter v.d. Ende houdt zich hier o.a. mee bezig.
 • Binnenkort start weer een cursus Liwwadders. Een training voor nieuwe stadsgidsen staat eveneens in de planning.
 • De zondagmiddaglezingen voorzien zeker in een behoefte. Een nieuw element vormt ‘Leeuwarders in gesprek’, een maandelijkse serie interviews met spraakmakende gasten (over hun band met Leeuwarden en onderwerpen uit het recente Leeuwarder verleden). Een aantal suggesties worden gedaan. Ook wordt geadviseerd om een en ander vast te leggen tbv website en/of Leovardia.
 • Graag ook tzt suggesties tbv Maria Louisejaar en 300 jaar stadhuis.

5. Verbetering/aanpassing dienstverlening:

 • De nieuwe website werkt, maar er zijn nog enkele gebreken. Sommige databases vertonen hiaten en de beeldbankfunctionaliteiten werken minder gebruiksvriendelijk dan voorheen.
 • Er komt binnenkort nieuwe apparatuur in de Eekhoffzaal.
 • De verlichting bij de receptie wordt verbeterd.
 • Er komt een betere verbinding met de webcam op de Oldehove.

6. Rondvraag (en mededelingen):

 • Peter: Er komt een Sint Franciscusroute door Friesland (o.a. door Huizum). Kan geregeld worden dat de plaquette op het woonhuis van Gerrit Benner weer terug komt? Het Sint Anthoon regelt dat vast.
 • Tom: Er komt een tentoonstelling van de werkgroep archeologie in Bibliotheek Leeuwarden.
 • Sikko: Volgend jaar stoppen als lid. Nadenken over een opvolger?

7. Volgende bijeenkomst:

 • Woensdag 22 april (optioneel), 16.00 uur.
 • Onderwerpen: suggesties voor nieuwe activiteiten, ev. ook m.b.t. acquisitie en sponsoring e.d.?

8. Sluiting.

Terug

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 19 maart 2014

Aanwezig: allen. Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg.

1. Opening:

2. Verslag vorige bijeenkomst:

 • De gemeentelijke bezuinigingen lijken wat mee te vallen.
 • De Gouden Eeuw-manifestatie trekt gelukkig veel bezoek en aandacht.

3. Mededelingen HCL (een selectie):

 • De nieuwjaarsbijeenkomst in het Cambuurstadion verliep prima.
 • Het nieuwe beleidsplan wordt nog voorgelegd aan de bezoekersraad. Contacten binnen het gemeentelijk apparaat spelen een belangrijke rol in dit plan.
 • De collectie Schoustra is eindelijk geacquireerd.

4. Nieuwe activiteiten (een selectie):

 • Op 5 april openen zowel de Oldehove als de vernieuwde vaste expo in het HCL.
 • Het HCL doet ook dit jaar weer mee aan de Stuk van het Jaar-verkiezing.
 • Het boek met foto’s van Gombault verschijnt in de loop van april.
 • Het HCL doet mee aan Open Joodse Huizen op 4 mei.
 • Er komt weer een aantal lezingen m.b.t. de Gouden Eeuw.
 • In het Pier Pander Museum wordt een kleine wisseltentoonstelling ingericht met werk van een leerling van Pier Pander.
 • Er wordt meegewerkt aan een boek en een tentoonstelling over 50 jaar Cambuur.
 • De Open Monumentendag met als thema ‘de nieuwe dorpen in het zuiden van de gemeente’ staat al aardig in de steigers.
 • Het HCL doet ook weer mee aan UIT op 31 augustus.
 • Volgende jaar komen er tentoonstellingen over Andringa, Knoop/Maria Louisa en stadsplattegronden c.s. in het HCL.

5. Verbetering/aanpassing dienstverlening:

 • Er wordt hard gewerkt aan een upgrading van de website, maar er is enige vertraging opgetreden.
 • Het HCL heeft (nog) niet alle regie over de webcam op de Oldehove.
 • Het HCL voert bij wijze van proef beperkte dienstverlening in gedurende de bouwvak. In principe zullen dan geen originele stukken ter inzage worden gegeven.
 • N.a.v. een verslag van Klaas over een branchebijeenkomst m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening, worden er de volgende opmerkingen gemaakt: Een aparte presentatie van de stadsgeschiedenis wordt belangrijk geacht.
 • De kwaliteit van de medewerkers moet worden bewaakt.
 • De rol van vrijwilligers is veel belangrijker geworden gedurende de laatste jaren en lijkt onomkeerbaar.

6. Leeuwarden op de kaart (upgrading van de vaste expo):

 • De upgrading van de vaste expo en Leeuwarden op de kaart is nog niet helemaal afgerond.

7. Rondvraag (en mededelingen):

 • Peter: Kan het HCL helpen bij de promotie van activiteiten in de dorpskerk van Huizum?
 • Tom: Er is een aantal Havank-activiteiten georganiseerd met verschillende partijen. Moet er niet een plaquette op het woonhuis van Benner? Die is er al.
 • Klaas: Kom s.v.p. met suggesties voor nieuwe activiteiten, ev. ook m.b.t. acquisitie en sponsoring e.d.

8. Volgende bijeenkomst:

 • Woensdag 2 juli, 15.00 uur. Onderwerpen: beleidsplan, nieuwe website en borrel/nazit?

9. Sluiting.

Terug

Aanwezig: allen. Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg.

1.      Opening

2.      Verslag vorige bijeenkomst

 • Oral history: Is het een idee om verhalen te werven via de HCL website m.b.v. standaardvragen of een formulier o.i.d.? Echte Oral history is ingewikkeld en moet eigenlijk begeleid worden door wetenschappers en uitgevoerd door goede journalisten. Er is een plan opgesteld door een student van de RUG. Oral history ‘light' oftewel verhalen vastleggen is wat anders. De ‘verhalenjacht' van de stadsproducers Jacco de Boer en Daan Levy is onlangs van start gegaan met een bijeenkomst in het HCL. Via diverse facebookpagina's, kranten, Leovardia, Omrop Fryslân en Mercurius (Leeuwarden Toen) gebeurt er ook al van alles.  
 • Cultuur-historische boottocht: Dit jaar komt er geen boottocht. Volgend jaar gaan we het weer proberen.
 • Zerken Oldehoofsterkerkhof: Er komen voorlopig ook geen nieuwe bewerkte zerken. Het is niet een HCL-aangelegenheid en de gemeente hecht er ook geen groot belang aan.

3.      Samenstelling, verbreding en toekomst van de bezoekersraad

 • Vrienden van het HCL: Voorlopig wordt er geen vriendenclub opgericht. Wellicht in de toekomst wel meer crowdfundingsacties, hoewel die veel tijd kosten.
 • Leden: Ad en Herman blijven nog wel even in de raad. Er wordt gezocht naar geschikte (jonge) vrouwelijke kandidaten. 

4.      Mededelingen HCL (een selectie)

 • De Manifestatie ‘Sporen van Saskia', met tentoonstelling, publicaties en activiteiten is afgelopen. Er is met ca. 3200 bezoekers relatief veel publiek bereikt.
 •  (Wandel) Gidsjes m.b.t. de museumhaven/grachten en de oude begraafplaats/Rengerspark zijn in voorbereiding.
 • De lezingen over stadstypes en Aebingastate trokken de laatste zondagen veel (nieuw) publiek.

5.      Nieuwe manifestaties, tentoonstellingen en activiteiten                     

 • BKR:Vanaf 20 april is in het HCL te zien 'De Kunst kome overal' BKR in Leeuwarden 1949-1992, een tentoonstelling over de Beeldende Kunstenaarsregeling. Er komen ook activiteiten en een documentaire. Het HCL werkt hierbij samen met de NHL en de Omrop.
 • Museumweekend:  Zaterdag 6 en zondag 7 april is het weer museumweekend. Ook het HCL doet mee met verschillende exposities en presentaties. Bovendien is er gratis toegang tot het Pier Pander Museum en de Oldehove. Dit laatste monument vormt een belangrijk onderdeel van het programma.
 • Gouden Eeuw:Medio september start de manifestatie Leeuwarden in de Gouden Eeuw (die daarmee aansluit bij de tentoonstelling over de Gouden Eeuw in het Fries Museum).Een tentoonstelling in het HCL wordt voorbereid; onderwijsprojecten en lezingen e.d. eveneens.Ook de Open Monumentendag op 14 september staat in het teken van de Gouden Eeuw.
 • Upgrading vaste expo:  De vaste tentoonstelling ‘Het Verhaal van Leeuwarden' moet ingrijpend worden aangepast. Mede door het project Leeuwarden in 3D kan dit nog in 2013 worden gerealiseerd.

6.      Boarnsterhim

 • De digitalisering en verhuizing van belangrijke archivalia is in voorbereiding.
 • Er komt extra personeel.
 • Publieksactiviteiten en publicaties zijn in studie.

7.     Marketing Oldehove

 • De gemeenteraad praat nog voor de zomer over structurele subsidie voor de exploitatie van de toren.
 • De gegevens van een enquête onder bezoekers van de Oldehove zijn verwerkt door een stagiaire. Een rapport komt in juni.
 • William Lord is de nieuwe coördinator van de Oldehovevrijwilligers.

8.    Verbetering/aanpassing dienstverlening  

 • Het gemeentelijk intranet is vernieuwd. Er wordt nu veel meer uitgelegd over het HCL.
 • Mogelijk doet het HCL mee aan een pilot van koepelorganisatie Brain over benchmarking.

9.      Rondvraag (en mededelingen): Geen.

10.     Volgende bijeenkomst:

11.     Sluiting

Terug

Afwezig: Herman Maring en Peter de Haan (deels). Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg. Verder aanwezig: Geart de Vries (dir. HCL), Sicco van Albada, Rients Faber, Tom Sandijck, en Bertus Molenbuur.

 1. Opening:

 2. Verslag vorige bijeenkomst:

 • De gemeentelijke bijdrage aan de Oldehove is inmiddels door de gemeenteraad structureel geregeld.
 • Marloes Eskens heeft het voorlopig te druk om zitting te nemen in de bezoekersraad.

 3. Mededelingen HCL (een selectie): - Er zijn nieuwe bezuinigingsvoorstellen gelanceerd.

 • De Oldehove heeft zo'n 22.000 bezoekers getrokken, een absoluut record.
 • Het onderwijsproject Friesland in de Gouden Eeuw (met Tresoar en Fries Museum) trekt duizenden leerlingen.
 • Sinds oktober zijn in het HCL twee nieuwe mini-exposities met archeologische vondsten te zien.

 4. Nieuwe manifestaties, tentoonstellingen en activiteiten (een selectie, zie ook het concept jaarverslag met vooruitblik):

 • Het boekje over de Museumhaven e.o. wordt in december gepubliceerd.
 • Het HCL doet mee aan Serious Request in december.
 • Het HCL is de hoofdorganisator van de nieuwjaarsbijeenkomst van Historisch Leeuwarden in januari.
 • Het Leeuwardenboek van Pieter de Groot verschijnt waarschijnlijk in maart.
 • Het HCL doet mee aan Cambuur- en Havank-jubilea.
 • Er komt eind 2014 een historische atlas van Leeuwarden.
 • Met schilderijen van Andringa en foto's van Gombault wordt het een en ander gedaan in 2014.
 • Rond D.W. Hellema en Marijke Meu worden in 2015 activiteiten georganiseerd.

 5. Boarnsterhim:

 • De verhuizing van de archieven is al in gang gezet.
 • De digitalisering van de belangrijkste archivalia wordt nog dit jaar afgerond.
 • Er zijn inmiddels goede contacten met het museum in Grou. Met anderemuseale instellingen en historische werkgroepen wordt ook contact gezocht.
 • Hoogst waarschijnlijk gebeurt er tijdens Open Monumentendag 2014 van alles in de nieuwe Leeuwarder dorpen.
 • Twee medewerkers van Boarnsterhim komen (deels) in het HCL te werken.

 6. Verbetering/aanpassing dienstverlening:

 • Er zal meer aan benchmarking (met andere relevante archiefinstellingen) worden gedaan.
 • Er komt hoogst waarschijnlijk een aparte Oldehove website, gesponsord door de Vrienden van de Oldehove.

 7. Leeuwarden op de kaart (upgrading van de vaste expo):

 • De upgrading van de vaste expo kan waarschijnlijk in maart worden afgerond.
 • De multitouchtafel is al geïnstalleerd. Er komt tzt ook een (rouleerbaar) exemplaar elders in de stad.
 • Aan de content van de multitouchtafel wordt gewerkt; aan bijbehorende filmpjes en een portrettengalerij eveneens.

 8. Rondvraag (en mededelingen):

 • Peter: De dorpskerk van Huizum krijgt een culturele bestemming (als lokaal activiteitencentrum). De website ‘herdenkingen Fryslân' komt binnenkort online.
 • Klaas: Kom s.v.p. met suggesties voor nieuwe activiteiten.

 9. Volgende bijeenkomst:

 • Woensdag 19 maart, 16.00 uur.

10. Sluiting.

Terug

Afwezig: Bertus Molenbuur. Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg.

 1. Opening:

  - Een aantal publicaties van het HCL wordt uitgedeeld.
  - Peter kondigt aan dat hij eerder weg moet i.v.m. zijn bemoeienis met de Huizumer dorpskerk.

 2. Verslag vorige bijeenkomst:

  - De gemeentelijke bijdrage aan de Oldehove wordt eind augustus in de raad besproken.
  - Er is enige voortgang in het project ‘oral history'.

 3. Samenstelling, verbreding en toekomst van de bezoekersraad:

  - Ad en Herman blijven nog wel even.
  - Marloes Eskens lijkt geschikt als nieuw lid en wordt gepolst.

 4. Mededelingen HCL:

  - Het beleidsplan voor de komende jaren levert (nog) geen vragen op.
  - De konsekwenties van KH 2018 zijn nog niet te overzien. 6 september komt definitieve uitslag
  - Er worden nieuwe bezuinigingen op cultuur verwacht.
  - De toekomst van de openbare bibliotheek is in studie.

 5. Nieuwe manifestaties, tentoonstellingen en activiteiten:

  - De meeste activiteiten staan i.i.g. het komend half jaar in het teken van de manifestatie over Leeuwarden in de Gouden Eeuw. Misschien kan de bezoekersraad nog (meer) suggesties doen.
  - Volgend jaar wordt er ook aandacht geschonken aan Cambuur, de dagboeken van Hellema en Marijke Meu.
  - In juli start een tentoonstelling met foto's Abe de Vries; in december is de upgrading van de vaste expo voltooid.

 6. Boarnsterhim:

  - Alle medewerkers van de gemeente krijgen rond de jaarwisseling een boekje over de Leeuwarder dorpen. Het betreft een door de Friese Pers bewerkte versie van het dorpenboek van Peter Karstkarel.
  - Alexander Tuinhout, gemeentearchivaris van Boarnsterhim, werkt nu al wekelijks een aantal dagdelen in het HCL.

 7. Marketing Oldehove:

  - De stagiaire van de Reinwardt Academie is geslaagd (op basis van haar onderzoek naar de marketing van de Oldehove). Zij zal de komende weken haar rapportage vervolmaken.
  - Het onlangs verschenen magazine voor toeristisch Leeuwarden ‘Welkom in Leeuwarden' schenkt veel aandacht aan de Oldehove; het filmpje ‘fascinating Leeuwarden' eveneens.

 8. Verbetering/aanpassing dienstverlening:

  - Eind augustus is er in het HCL een bijeenkomst ten behoeve van benchmarking van de kwaliteit van de dienstverlening bij archiefinstellingen.
  - De vernieuwing/aanpassing van de HCL-website(s) is in voorbereiding.
  - De proef met verminderde dienstverlening in de zomer wordt uitgesteld.

 9. Rondvraag (en mededelingen):

  - Er schijnt een Havankherdenking te worden voorbereid.
  - Enkele tientallen schilderijen e.d. zijn onlangs aan het HCL geschonken. Geschilderde of getekende stadsgezichten (van bijv. Van Asperen) is ook een aardig thema voor tentoonstellingen.
  - Sicco vraagt of Leeuwarden ook betrokken kan worden bij zijn project m.b.t. het fotograferen van rechterlijke archivalia van voor 1700.

 10. Volgende bijeenkomst:

  - 6 november, 16.00 uur in het HCL.

 11. Sluiting

Terug