Aanwezig: allen. Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg.

1.      Opening

2.      Verslag vorige bijeenkomst

 • Oral history: Is het een idee om verhalen te werven via de HCL website m.b.v. standaardvragen of een formulier o.i.d.? Echte Oral history is ingewikkeld en moet eigenlijk begeleid worden door wetenschappers en uitgevoerd door goede journalisten. Er is een plan opgesteld door een student van de RUG. Oral history ‘light' oftewel verhalen vastleggen is wat anders. De ‘verhalenjacht' van de stadsproducers Jacco de Boer en Daan Levy is onlangs van start gegaan met een bijeenkomst in het HCL. Via diverse facebookpagina's, kranten, Leovardia, Omrop Fryslân en Mercurius (Leeuwarden Toen) gebeurt er ook al van alles.  
 • Cultuur-historische boottocht: Dit jaar komt er geen boottocht. Volgend jaar gaan we het weer proberen.
 • Zerken Oldehoofsterkerkhof: Er komen voorlopig ook geen nieuwe bewerkte zerken. Het is niet een HCL-aangelegenheid en de gemeente hecht er ook geen groot belang aan.

3.      Samenstelling, verbreding en toekomst van de bezoekersraad

 • Vrienden van het HCL: Voorlopig wordt er geen vriendenclub opgericht. Wellicht in de toekomst wel meer crowdfundingsacties, hoewel die veel tijd kosten.
 • Leden: Ad en Herman blijven nog wel even in de raad. Er wordt gezocht naar geschikte (jonge) vrouwelijke kandidaten. 

4.      Mededelingen HCL (een selectie)

 • De Manifestatie ‘Sporen van Saskia', met tentoonstelling, publicaties en activiteiten is afgelopen. Er is met ca. 3200 bezoekers relatief veel publiek bereikt.
 •  (Wandel) Gidsjes m.b.t. de museumhaven/grachten en de oude begraafplaats/Rengerspark zijn in voorbereiding.
 • De lezingen over stadstypes en Aebingastate trokken de laatste zondagen veel (nieuw) publiek.

5.      Nieuwe manifestaties, tentoonstellingen en activiteiten                     

 • BKR:Vanaf 20 april is in het HCL te zien 'De Kunst kome overal' BKR in Leeuwarden 1949-1992, een tentoonstelling over de Beeldende Kunstenaarsregeling. Er komen ook activiteiten en een documentaire. Het HCL werkt hierbij samen met de NHL en de Omrop.
 • Museumweekend:  Zaterdag 6 en zondag 7 april is het weer museumweekend. Ook het HCL doet mee met verschillende exposities en presentaties. Bovendien is er gratis toegang tot het Pier Pander Museum en de Oldehove. Dit laatste monument vormt een belangrijk onderdeel van het programma.
 • Gouden Eeuw:Medio september start de manifestatie Leeuwarden in de Gouden Eeuw (die daarmee aansluit bij de tentoonstelling over de Gouden Eeuw in het Fries Museum).Een tentoonstelling in het HCL wordt voorbereid; onderwijsprojecten en lezingen e.d. eveneens.Ook de Open Monumentendag op 14 september staat in het teken van de Gouden Eeuw.
 • Upgrading vaste expo:  De vaste tentoonstelling ‘Het Verhaal van Leeuwarden' moet ingrijpend worden aangepast. Mede door het project Leeuwarden in 3D kan dit nog in 2013 worden gerealiseerd.

6.      Boarnsterhim

 • De digitalisering en verhuizing van belangrijke archivalia is in voorbereiding.
 • Er komt extra personeel.
 • Publieksactiviteiten en publicaties zijn in studie.

7.     Marketing Oldehove

 • De gemeenteraad praat nog voor de zomer over structurele subsidie voor de exploitatie van de toren.
 • De gegevens van een enquête onder bezoekers van de Oldehove zijn verwerkt door een stagiaire. Een rapport komt in juni.
 • William Lord is de nieuwe coördinator van de Oldehovevrijwilligers.

8.    Verbetering/aanpassing dienstverlening  

 • Het gemeentelijk intranet is vernieuwd. Er wordt nu veel meer uitgelegd over het HCL.
 • Mogelijk doet het HCL mee aan een pilot van koepelorganisatie Brain over benchmarking.

9.      Rondvraag (en mededelingen): Geen.

10.     Volgende bijeenkomst:

11.     Sluiting

Terug