Verslag bijeenkomst bezoekersraad 19 maart 2014

Aanwezig: allen. Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg.

1. Opening:

2. Verslag vorige bijeenkomst:

 • De gemeentelijke bezuinigingen lijken wat mee te vallen.
 • De Gouden Eeuw-manifestatie trekt gelukkig veel bezoek en aandacht.

3. Mededelingen HCL (een selectie):

 • De nieuwjaarsbijeenkomst in het Cambuurstadion verliep prima.
 • Het nieuwe beleidsplan wordt nog voorgelegd aan de bezoekersraad. Contacten binnen het gemeentelijk apparaat spelen een belangrijke rol in dit plan.
 • De collectie Schoustra is eindelijk geacquireerd.

4. Nieuwe activiteiten (een selectie):

 • Op 5 april openen zowel de Oldehove als de vernieuwde vaste expo in het HCL.
 • Het HCL doet ook dit jaar weer mee aan de Stuk van het Jaar-verkiezing.
 • Het boek met foto’s van Gombault verschijnt in de loop van april.
 • Het HCL doet mee aan Open Joodse Huizen op 4 mei.
 • Er komt weer een aantal lezingen m.b.t. de Gouden Eeuw.
 • In het Pier Pander Museum wordt een kleine wisseltentoonstelling ingericht met werk van een leerling van Pier Pander.
 • Er wordt meegewerkt aan een boek en een tentoonstelling over 50 jaar Cambuur.
 • De Open Monumentendag met als thema ‘de nieuwe dorpen in het zuiden van de gemeente’ staat al aardig in de steigers.
 • Het HCL doet ook weer mee aan UIT op 31 augustus.
 • Volgende jaar komen er tentoonstellingen over Andringa, Knoop/Maria Louisa en stadsplattegronden c.s. in het HCL.

5. Verbetering/aanpassing dienstverlening:

 • Er wordt hard gewerkt aan een upgrading van de website, maar er is enige vertraging opgetreden.
 • Het HCL heeft (nog) niet alle regie over de webcam op de Oldehove.
 • Het HCL voert bij wijze van proef beperkte dienstverlening in gedurende de bouwvak. In principe zullen dan geen originele stukken ter inzage worden gegeven.
 • N.a.v. een verslag van Klaas over een branchebijeenkomst m.b.t. de kwaliteit van de dienstverlening, worden er de volgende opmerkingen gemaakt: Een aparte presentatie van de stadsgeschiedenis wordt belangrijk geacht.
 • De kwaliteit van de medewerkers moet worden bewaakt.
 • De rol van vrijwilligers is veel belangrijker geworden gedurende de laatste jaren en lijkt onomkeerbaar.

6. Leeuwarden op de kaart (upgrading van de vaste expo):

 • De upgrading van de vaste expo en Leeuwarden op de kaart is nog niet helemaal afgerond.

7. Rondvraag (en mededelingen):

 • Peter: Kan het HCL helpen bij de promotie van activiteiten in de dorpskerk van Huizum?
 • Tom: Er is een aantal Havank-activiteiten georganiseerd met verschillende partijen. Moet er niet een plaquette op het woonhuis van Benner? Die is er al.
 • Klaas: Kom s.v.p. met suggesties voor nieuwe activiteiten, ev. ook m.b.t. acquisitie en sponsoring e.d.

8. Volgende bijeenkomst:

 • Woensdag 2 juli, 15.00 uur. Onderwerpen: beleidsplan, nieuwe website en borrel/nazit?

9. Sluiting.

Terug