Onderzoek in niet-openbare archieven

 

In principe zijn archieven die zijn overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats openbaar en kosteloos te raadplegen. Een uitzondering vormen archivalia met betrekking tot nog levende personen. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt hier veelal een openbaarheidsbeperking van 110 jaar na het haar waarin de betreffende persoon is geboren. In de via www.archieven.nl digitaal aangeboden archiefinventarissen staat echter niet expliciet aangegeven op welke inventarisnummers een openbaarheidsbeperking rust. Hier geldt het principe dat gezond verstand meestal de beste raadgever is. Indien toch mocht worden getwijfeld aan de openbaarheid van bepaalde archivalia verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen via het callcenter van de gemeente Leeuwarden (tel. 14 058) en te vragen naar een medewerker van het Informatiecentrum van het Historisch Centrum Leeuwarden. Hier kan worden nagegaan of een stuk openbaar is of niet.

Onder strikte voorwaarden - b.v. in het kader van wetenschappelijk onderzoek of een zwaarwegend persoonlijk belang - kan door de gemeentearchivaris die optreedt namens het College van Burgemeester & Wethouders, ontheffing van de openbaarheidsbeperking worden verleend.

Het hieronder te downloaden formulier 'Ontheffing Openbaarheidsbeperking' dient hiertoe volledig ingevuld en ondertekend te worden opgestuurd naar:

Historisch Centrum Leeuwarden
t.a.v. de Gemeentearchivaris R.S. Jonker
Postbus 21000
8900 JA  LEEUWARDEN

U ontvangt dan binnen 14 dagen een beschikking.

Download hier het formulier 'Ontheffing Openbaarheidsbeperking'

Terug