Bronnen (hfdz.):

  • W. Eekhoff, W.W. Buma en S.W. Tromp (uitg.), Oorkonden der geschiedenis van het Sint Anthonij-gasthuis te Leeuwarden uit de 15e en 16e eeuw. 2 dln.; Leeuwarden 1876
  • Simon Abbes Gabbema, Verhaal van de stad Leeuwarden, van 1190 tot 1573. Oovergezien en in ’t ligt gebragt door Tobias Gutberleth. Franeker 1701
  • M. Schroor, ‘Een lijst met Leeuwarder burgers uit 1492’, in De Vrije Fries 73 (1993) 63-102
  • G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, Groot placaat en charterboek van Vriesland. 6 dln.; Leeuwarden 1768-1795
  • J.C. Singels, Inventaris van het oud-archief der stad Leeuwarden. Leeuwarden 1893
  • P. Sipma en O. Vries (uitg.), Oudfries(ch)e oorkonden. 4 dln.; ’s-Gravenhage 1927-1977
  • G. Verhoeven en J.A. Mol (uitg.), Friese testamenten tot 1550. Leeuwarden 1994
  • O. Vries en M.G. Oosterhout (red.), De Leeuwarder Stedstiole 1502-1504. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen, indices en glossarium; Groningen 1982

Gedurende deze periode bestond het stadbestuur vermoedelijk doorgaans uit 1 of 2 oldermannen, 9 schepenen waarvan 3 burgemeesters, 3 raadslieden.

1318
Olderman: Thako

1430
O: Sipka Yaikama

1432
O: Benka Siukisma
S: Iakop Wikimma, Buwa Haythummama

1433
O: Beneko Syuxzama
Schepenen: Henneko Thadinggha, Jacob Wikama

1436
O: Beenka Siukesma
S: Ielteka Wiggama, Heenka Tadinga

1438
O: Sepka Jakoma
S: Beenka Siucksma

1442
O: Doedo Allerts zoen [Siercksma]
S: Sipko Mennema, Beenko Syuxma

1443
O: Hemka Tadinga

1446
O: Kempa Unynga??

1450
O: Kempo Unyngha??
S: Kempo Unyngha?, Heneko Tadingha, Sibrent Hiddema

1453
O?: Jaerich Joenkiens zen Joenkema
S: Gerlof Broersma

1455
O:Doeda Syrkisma
S: Johannes Ids zoen

1456
O: Doede Allerts Sierksma?
S: Sibrant Hiddema, Doede Allerts Sierksma(??)

1462
O: Doede Allerts Sierksma?, Jarich Joenkiens zen

1463
O: Sipke Minnema?

1464
O: Doede Allert Sierksma
S: Gerlof Broersma

1472
S: Doeda Syrckisma

1475
O: Hayo Kamminga

1476
O: Watse Camminga
Raad: Sipka ter Leya?

1477
O: Willa Heentiama
S: Hertich Alberth

1478
O: Keimpe Unia, Willa Heentiama?

1479
O: Haya Heringa

1480
O: Watthia Abba zoen [Tijessingha]

1481
S?: Lange Symon [Jans]

1482
O: Rienk Burmanghia
S: Jakob Sipkes Jaytiama, Allert Claeszoon

1483
O: P. Haya
S: P.S. Auckema

1484
R: Jacob Kuper

1485
O: Haya [Sasker?] Heringa
S: Gerlacus?

1486
O: Haya [Sasker?] Kammingha?

1487
O: Peter Sybrens zoen Auckama
Magistraat: Foppe Matthijs [Unia]; Jacop Cuper, Gherlyf Folperts, Peter Peters (Kamminga?), Andries Gherrits Mene Trettenen: Wibe [Jarichs?], maester Jan, Luitzen Cops, Peter Gherits, Tiaerd [Eelckes?] Schomaker

1489
S: Wytia Wanttia zoen [Tijessingha?]

1493
O: Remren Jargen zoen [Joenckema]

1494?
Kastelein: Lambert Fredricx zoon
Mag.?: Willa Hentiama, Jan Sibrantszoon [Auckama], Lange Simon [Allertz?, Jans?], Gerleff Folpertsma
Mag. of M.Tr.: Jan Sipkis (S81)

1495
O: Peter Kamga, Jan Sibrant zoen Auckama
S: Willa Hentiama, Worp Unya

1496
S?: Jarich [Timens?] Goldsmidt

1497
O: Gerka (Herka?) Sickaz [Herkama?]
S: Willa Heentiema

1498
O: Jan Sibren zoen [Auckema] en Foppe Matthijsen
S: Timen Freerks
R: Pyter Jansz [Aukema]

1500
O: Frans Mynnama

1501
B: Jacob Adams [Canter]
S: Timen Freerks, Foppe Matthijs, Jarich Timens [Goldsmidt?]

1502
O: Frans Minnema
S?: Foppe Matthijs, Timen Freerks

1503
O: Frans Minnema
S?: Allert Dodazin, Foppe Matthijs, Gerrit Jacobs, Gerrit Stevens?, Jarich Timens, Johan
Rioerds, Peter Jansz, Timen Freerks, Wybe [Jan Ripperts] Gerryts [Jelgerhuis?]

1504
O: Feyko Doetinga en Peter Kammingha
S: Jan Sybrens Auckema, Foppe Matthijs

1505
S: Foppa Matthijszoen Oengha, Gherit Jacobsz

1506
S: Foppa Matthijszoen Unia, Allert Doedes Sierksma, Timen Freerks, Wybe Gerryts, Jacob Feddaz

1507
S: Foppa Matthijszoen Unia, Thimen Frerickzoen

1508
S: Timen Freerks, Hemme Oddes, Foppe Matthijs

1509
B: Wybe Gerryts
S: Timen Freerks

1510
O: Feyko Doetinga?
B: Wybe Gerryts
S: Timen Freerks, Foppe Matthijs

1511
O: Frans Mennama
B: Ulbet Ydes?
R: Willem Folkerts, J.W. Schrieck?

Terug