Bronnen (hfdz.)

  • Stedelijke Bibliotheek Leeuwarden G55 (‘Handschrift De Blau’)
  • SB G54 (‘Handschrift De With’)
  • SB G56

Cursief = nieuw in de magistraat, [tot laatste zittingsjaar]

De magistraat bestond vanaf 1516 uit vier burgemeesters, zes schepenen en twee raden (later bouwmeesters). Magistraatswisseling meest in de loop van de maand januari


1512
Olderman: Feycke Dottinga [1504-]
Burgemeesters: Hemmo Oddez [1508-], Pyter Jansz [1498-1529], Wybe Gerryts [1503-1533]
Schepenen: Timen Freerks [1498-1520], Jan Sybes [ -1514?], Aesge Aesges [Cramer?, ‘op den Keller’? -1531], Arnt Pyters [tichelaar? -1525], Buwe Bijoutich (Bijouwtichz, Bijonting, Binautich, Binautick, Bijyouticke; = Smid?) [ -1521], Harmen op den Oord (of Pyter Pyters?)
Raadslieden: Pyter Pyters(?), Adam [Hertegh?] Alberts [Canter?; -1522 of 29], Wybe Saekles [ -1514]


1513 (als 1512? beh.:)
S: Foppe Matthijs [1487-1514]


1514
O: ?
1ste kwartjaar: Wybe Gerryts, Buwe Smidt (=Bijoutich?), Wybrant Boutsma [ -1521]
2e kwartjaar: Pyter Jans, Wybe Saekles, Gerryt Jacobs [1503-]
3e kwartjaar: Augustinus (Melchiors Rithamer) Apotheker [ -1533], Timen Freerks, Johan Sybets
4e kwartjaar: Tjaard Hania, Foppe Matthijs, Johannes [Hendriks??] Goch (Cock) [ -1519]
-- in 2e kwartjaar heet Foppe Matthijs ‘schepen’


1515 (als 1514?)


1516
Burgemeesters: Pyter Jans, Wybe Gerryts, Augustinus Apotheker, Timen Freerks
Schepenen: Aesge Aesges, Wybrant Boutsma, Frans Claes [ -1518], Adam Alberts, Wybe Saekles, Johannes Goch
Raadslieden: Buwe Smid (=Bijoutich?), Jacob Feddes [van Wieringen??]


1517 (als 1516?)


1518
B: Pyter Jans, Wybe Gerryts, Johan Goltsmid [= Onnema?; -1528], Dr. Joost Willems [Fenema??; -1539]
S: Bernt(Arnt??) Gerbrands [slotmaker van Bolsward; -1522 of 39??],
Timen Freerks, Arnt Pyters, Frans Claes, Wybrant Baukes, Haring (Sjoerds?) Sinnema? (=Buma?) [ -1534]
R: Augustinus Apotheker, Adam Alberts


1519
B: Pyter Jans, Wybe Gerryts, Augustinus Apotheker, Wybrant Boutsma
S: Timen Freerks, Haring Sinnema(?), Buwe Bijoutich(?), Johannes Goch, Bernt Gerbrants, Jacob (Jans van Buygers?) van Wieringen [ -1525]
R: Adam Alberts, Arnt Pyters


1520 (als 1519?)


1521
B: Pyter Jans, Wybe Gerryts, Wybrant Boutsma, Jan Goldsmidt
S: Augustinus Apotheker, Buwe Bijoutich(?), Bernt Gerbrants, Jacob van Wieringen, Aesge Aesges, Joost Willems
R: Adam Alberts, Allert Syerdts


1522
B: Pyter Jans, Wybe Gerryts, Jan Goldsmidt, Augustinus Apotheker
S: Jacob van Wieringen, Aesge Aesges, Joost Willems, Lieuwe Lieuwes [ -1539], Arnt Pyters, Bernt Gerbrants
R: Adam Alberts, Dominicus Pybes [ -1539]


1525 tot jul 25
B: Wybe Gerryts, Pyter Jans, Arnt Pyters, Jacob van Wieringen
S: Joost Willems, Lieuwe Lieuwes, Jan Goldsmidt, Aesge Aesges, Arnt (of Bernt?) Gerbrants [ -1539], Obbe Dirks -1542; Bakkersboek 100?]
R: Augustinus Apotheker, Jacob Adams [Canter?; -1539]


1525 na jul 25
B: Wybe Gerryts, Pyter Jans, Arnt Pyters, Joost Willems
S: Jacob van Wieringen, Matthijs Foppes (Unia?), Lieuwe Lieuwes, Dominicus Pybes, Haring Buma (=Sinnema?), Hendrik (Hendriks?) Bakker [ -1528?]
R als tot jul 25


1527
B+S (Test.115): Wybe Gerryts, Mr. Tjepke Alardi [Sierksma; -1542], Jan Hendriks Goldsmid, Lieuwe Lieuwes
S (Test.116): Haring Symen zoen, Hendrik Pyters [Goldsmid?; -1532]


1528 (ook Test.121)
B: Joost Willems, Wybe Gerryts, Jan Goldsmidt, Gala Galama
S: Lieuwe Lieuwes, Hendrik Hendriks, Tjaert Eelkes?, Gerke Jorrits? [Jantiema? -1538], Jacob Jans?, Pyter Rintjes
R: Gerke Jorrits??, Tjaert Eelkes??


1529 als 1531??; of:
B: Pieter Jans Aukema?, .....
S: Abbe Buwes?, Adam Alberts?, Haring Symen zoon, Aesge Aesges, ....
R: Jacob Adams, ....


1530
S: Gerke Jorrits, ....
R: Jacob Adams?, ....


1531
B: Wybe Gerryts, Joost Willems, Lenart Huyges (Chb.II 343), Hans Cruyse [ -1537]
S: Jacob Adams, Jacob Jelis [ -1565], Aesge Aesges, Lieuwe Lieuwes, Dominicus Pybes, Pyter Pyters
[Goldsmid?; -1542]
R: Sytje Sytjes [ -1537],
Gerke Jorrits


1532
B: als 1531 (andere v.o.)
S: Dominicus Pybes, Arnt Gerbrants, Augustinus Apotheker, Hendrik Pyters, Haring Simons (Buma?, Sinnema?), Auke Onna
R: Jacob Adams, Sytje Sytjes


1533
B: Wybe Gerryts, Dominicus Pybes, Mr. Tjebbe [Alardi Sierksma?], Hans Cruyse
S: Augustinus Apotheker, Haring Sinnema, Pyter Pyters Goldsmidt, Arnt Gerbrants, Gerrit Stegeman [ -1539], Jacob Jelis
R: als 1532


1534
B: Dominicus Pybes, Joost Willems, Hans Cruyse, Pyter Pyters Goldsmid
S: Arnt Gerbrants, Haring Sinnema(?), Gerrit Stegeman, Jacob Jelis, Gerke Jorrits, Pyter Arnts [ -1539]
R: als 1532


1535
B: als 1534
S: Arnt Gerbrants, Lieuwe Lieuwes, Gerrit Stegeman, Jacob Jelis, Gerke Jorrits, Pyter Arnts
R: als 1532


1537
B: als 1534
S: als 1535
R: Jacob Adams, Antonis van Hees [ -1553]


1538
B: Joost Willems, Dominicus Pybes, Pyter Pyters, Jacob Adams
S: Dr. Ambrosius Rijchamer [ -1542], Arnt Gerbrants, Lieuwe Lieuwes, Gerrit Stegeman, Jacob Jelis, Gerke Jorrits
R: Pyter Arnts, Antonis van Hees


1539 als 1538


1541
B: Jacob Jelis (Test.171)
S: Pyter Pyters Goldsmid (Test.171)


1542
B: Mr. Tjepke Alardi Sierksma, Dr. Ambrosius Rijchamer, Jacob Jelis, Jacob Sybrants [Aukema; -1571]
S: Pyter Pyters Goltsmidt, Antonis van Hees, Lieuwe [Minnes?; Bakkersboek 116] Mellema [ -1547], Frans Jans, Obbe Dirks, Dirk Dirks kuiper [Bakkersvboek 100, 110?; -1554]
R: Jan Jans timmerman, Albert Frans [ -1557] 1544
B: Jacob Jelis, Jacob Sybrants, Antonis van Hees, Lieuwe Mellema
S: Gerrit Pyters, Eecke Abbes, Albert Frans, Tjerk Jans [ -1555], Dirk Dirks kuiper, Hans Lens [ -1547, 75??]
R: Sytje Doetjes [ -1552], Gerrit Buwes [Mamminga?; -1548]


1545
B: Jacob Jelis, Doctor Seerp Hania [medicijnmeester; -1567; 77??], Jacob Sybrants, Albert Frans
S: Lieuwe Mellema, Antonis van Hees, Dirk Dirks kuiper, Sytje Doetjes, Gerbrant Arnts [ -1558], Harmen Pheltis [Casteleyns?, S209e; -1561]
R: Hans Lens, Gerrit Buwes

1546
B: als 1545 (maar Hania voorop)
S: Lieuwe Mellema, Sytje Doetjes, Gerbrant Arnts, Tjerk Jans, Harmen Pheltis, Jan Lammerts [ -1567, 73??]
R: Dirk Dirks, Gerrit Buwes


1547
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Jelis, Jacob Sybrants, Antonis van Hees
S: Lieuwe Mellema, Hans Lens, Sytje Doetjes, Dirk Dirks kuiper, Tjerk Jans, Jan Lammerts
R: Harmen Pheltis, Gerrit Buwes
Gezworen Gemeente: Albert Frans, Gerbrant Arnts, Gerrit Peters, Bernt Jans, Thomas Jacobs, Govert Folkerts, Frans Reiners, Jan Adams, Rintje Folkerts, Frans Jans, Buwe Wybrants, Wybrant Eelkes, Johannes Jans Goldsmidt


1548
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Jelis, Jacob Sybrants, Peter Tjallings? (Teetlum?)
S: Antonis van Hees, Albert Frans, Harmen Pheltis, Tjerk Jans, Lammert Jans (of Jan Lammerts?), Andries Arents [ -1564]
R: Dirk Dirks (kuiper?), Gerrit Buwes
GG: Sytje Doetjes, Hans Lens, Gerbrant Arnts, Gerrit Peters, Bernt Jans, Thomas Jacobs, Govert Folkerts, Frans Reiners, A(O?)bbe Dirks, Frans Jans, Buwe Wybrants, Johannes Goldsmidt, Dirk Dirks


1549 als 1548??


1550
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Jelis, Harmen Pheltis, Jan Lammerts
S: Jacob Sybrants, Antonis van Hees, Albert Frans, Tjerk Jans, Bernt Jans [ -1575], Harmen Nijehoff [ -1557?]
R: Dirk Dirks kuiper, Sytje Doetjes
GG: Andries Arnts, Meinert (Martens) Druif, Frans Reiners, Gerrit Peters, Gerbrant Arnts, Govert Folkerts, Obbe Dirks, Frans Jans, Wybrant Eelkes, Jan Jacobs, Elinck Smit, Albert Goldsmidt, Wyger Goldsmidt


1551
B: Dr. Seerp Hania, Harmen Pheltis, Antonis van Hees, Albert Frans
S: Jacob Jelis, Jan Lammerts, Tjerk Jans, Harmen Nijehoff, Gerbrant Arnts, Jan Simons [Runia?; -1561]
R: Dirk Dirks, Bernt Jans
GG: Jacob Sybrants, Sytje Doetjes, Andries Arnts, Frans Reiners, Govert Folkerts, Frans Jans, Meinert Druif, Wybrant Eelkes, Jan Jacobs, Albert Goldsmidt, Wyger Goldsmidt, Gabbe Selsma, Claas Jans, Mr. Albert barbier


1552
B: Dr. Seerp Hania, Harmen Pheltis, Antonis van Hees, Jacob Jelis
S: Jacob Sybrants, Jan Lammerts, Sytje Doetjes, Gerbrant Arnts, Mr. Harmen Nijehoff, Peter van Groningen [ -1555]; Bernt Jans?
R: als 1551
GG: Tjerk Jans, Jan Simons, Andries Arnts, Frans Reiners, Govert Folkerts, Frans Jans, Meinert Druif, Jan Jacobs, Albert Jacobs, Wyger Jans, Gabbe Selsma, Claas Jans, Mr. Albert barbier


1553
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Jelis, Mr. Harmen Arnts, Jacob Sybrants
S: Antonis van Hees, Jan Lammerts, Mr. Harmen Nijehoff, Mr. Aesge Gerrits Ysra (Stamboek II 24) [ -1555], Peter van Groningen, Jacob Frans (Jans?) Canisius
R: Harmen Pheltis, Bernt Jans
GG?: Gerbrant Arnts, Dirk Dirks, Tjerk Jans, Jan Simons, Andries Arnts, Frans Reiners, Meinert Druif, Jan Jacobs, Albert Jacobs, Gabbe Selsma, Claas Jans ..?


1554
B: als 1553
S: Harmen Pheltis, Jan Lammerts, Mr. Harmen Nijehoff, Alle Teyes [ -1566], Mr. Aesge Gerrits Ysra, Peter van Groningen
R: Bernt Jans, Dirk Dirks
GG: Gerbrant Arnts, Tjerk Jans, Andries Arnts, Jan Simons, Meinert Druif, Wybrant Eelkes, Frans Reiners, Gabbe Selsma, Claas Jans, Albert Jacobs, Jan Jacobs, Gerrit Peters smid, Pyter Pyters


1555
B: Jacob Jelis, Jacob Sybrants, Harmen Pheltis, Mr. Aesge Gerrits Ysra
S: Jan Lammerts, Peter van Groningen, Jeronimus Bechel/Bekel [ -1560], Tjerk Jans, Albert Jacobs [Goldsmid?; -1572], Dionisius (Doytse) Remmerts (Rommarts??) Wyngie [ -1564]
R: Bernt Jans, Mr. Harmen Nijehoff
GG: Alle Teyes, Gerbrant Arnts, Andries Arnts, Jan Simons, Frans (Jacobs) Canter, Wybrant Eelkes, Frans Reiners, Claas Jans, Jan Jacobs, Gerrit Peters smid, Geurt Can, Ritske Sjoerds, Jan Ritskes


1556
B: Dr. Seerp Hania, Dr Gysbert Aerntsma, Jacob Jelis, Jacob Sybrants
S: Harmen Pheltis, Jan Lammerts, Bernt Jans, Jeronimus Bechel, Albert Jacobs, Dionisius Wyngie
R: Mr. Harmen Nijehoff, Alle Teyes
GG: Tjerk Jans, Gerbrand Arnts, Jan Simons, Andries Arnts, Frans Canter, Wybrant Eelkes, Frans Reiners, Claas Jans, Jan Jacobs, Geurt Can, Cornelis Vonk, Ritske Sjoerds, Jan Ritskes


1557?
GG?: Andries Arnts, Frans Canter, Geurt Can, Jan Ritskes, Frans Reiners, Cornelis Vonk, Wybrant Eelkes, Claas Jans, Jan Jacobs, Tjerk Jans, Jan Simons, Gerbrant Arnts?, Ritske Sjoerds


1558
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Jelis, Jacob Sybrants, Dionisius Wyngie
S: Jeronimus Bechel, Bernt Jans, Frans (Lenerts?) Huyges [ -1563], Cornelis Vonck [ -1565], Gerbrant Arnts, Hette Sickes [ -1572]
R: Alle Teyes, Albert Jacobs
GG: Harmen Pheltis, Jan Lammerts, Mr. Harm Nijehoff, Geurt Can, Tjerk Jans, Jan Simons, Andries Arnts, Frans Canter, Wybrant Eelkes, Frans Reiners, Claas Jans, Jan Jacobs, Jan Ritskes


1559
B: als 1558 (andere v.o.)
S: Harmen Pheltis, Jan Simons, Alle Teyes, Albert Jacobs, Frans Huyges, Cornelis Vonck
R: Jeronimus Bechel, Bernt Jans
GG: Hette Sickes, Mr. Harm Nijehoff, Geurt Can, Andries Arnts, Frans Canter, Wybrant Eelkes, Frans Reiners, Claas Jans, Jan Jacobs, Jan Ritskes, Jan Frans, Jelte (of Jelbe, Jelle?) Jacobs, Tjerk Walles


1560
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Sybrants, Dionisius Wyngie, Jeronimus Bechel
S: Jacob Jelis, Cornelis Vonck, Harmen Pheltis, Jan Simons, Hette Sickes, Tjerk Walles [ -1566]
R: Bernt Jans, Alle Teyes
GG: Frans Huyges, Albert Jacobs, Andries Arnts, Frans Canter, Jan Frans, Geurt Can, Wybrant Eelkes, Mr. Harm Nijehoff, Jan Ritskes, Jan Jacobs, Claas Jans, Jelte(?) Jacobs, Frans Reiners


1561
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Sybrants, Dionisius Wyngie, Jacob Jelis
S: Cornelis Vonck, Harmen Pheltis, Jan Simons, Frans Lenarts (=Huyges?), Hette Sickes, Tjerk Walles
R: als 1560
GG: Albert Jacobs, Andries Arnts, Jan Frans, Wybrant Eelkes, Mr. Harm Nijehoff, Jan Ritskes, Jan Jacobs, Jelte(?) Jacobs, Claas Jans, Frans Reiners, Gosse Heerkes, Willem Arnts, Sybrant Sybrants


1562
B: Dr. Seerp Hania, Dionisius Wyngie, Jacob Jelis, Cornelis Vonck
S: Jacob Sybrants, Frans Huyges, Tjerk Walles, Bernt Jans, Jan Ritskes, Gerrit Floris [van Delff?; -1566]
R: Alle Teyes, Foeke Scheltes Aysma [ -1566]
GG: Harmen Pheltis, Jan Simons, Hette Sickes, Albert Jacobs, Andries Arnts, Jan Frans, Wybrant Eelkes, Jan Jacobs, Jelte(?) Jacobs, Claas Jans, Willem Arnts, Frans Reiners, Sybrant Sybrants


1563
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Jelis, Jacob Sybrants, Cornelis Vonck
S: Tjerk Walles, Frans Huyges, Bernt Jans, Gerrit Floris, Foeke Scheltes Aysma, Willem Arnts [ -1565]
R: Alle Teyes, Peter Arnts [ -1581]
GG: Dionisius Wyngie, Jan Ritskes, Jan Simons, Hette Sickes, Albert Jacobs, Andries Arnts, Jan Frans, Wybrant Eelkes, Jelte(?) Jacobs, Claas Jans, Frans Reiners, Sybrant Sybrants, Jarich Ritskes


1564
B: Dr. Seerp Hania, Dionisius Wyngie (sep 16 niet meer), Jacob Sybrants, Cornelis Vonck
S: Tjerk Walles, Jelte(?) Jacobs [ -1566], Bernt Jans (jul 29 intussen Burgemeester), Gerrit Floris, Foeke Scheltes Aysma, Willem Arnts
R: Alle Teyes, Wybrant Eelkes [ -1565]
GG: Jacob Jelis, Peter Arnts, Jan Simons, Hette Sickes, Albert Jacobs, Andries Arnts, Jan Frans, Claas Jans, Frans Reiners, Sybrant Sybrants, Jarich Ritskes, Jan Gommerts, Hessel Tjerks


1565
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Jelis, Jacob Sybrants, Cornelis Vonck
S: Tjerk Walles, Bernt Jans, Alle Teyes, Willem Arnts, Gerrit Floris, Jan Frans [ -1568]
R: Wybrant Eelkes, Sybrant Sybrants
GG: Jelte(?) Jacobs, Foeke Scheltes Aysma, Hette Sickes, Albert Jacobs, Claas Jans, Frans Reiners, Jarich Ritskes, Hessel Tjerks, Jan Lammerts d’olde, Pyter Pyters exchijsmr., Hendrik Alberts, Benedictus Wybes, Tjerk Peters


1566
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Sybrants, Tjerk Walles, Alle Teyes
S: Dr. Johannes Wilhelmi Velsius [ -1570], Bernt Jans, Foeke Scheltes Aysma, Gerrit Floris, Pyter Pyters (exchijsmr.), Hendrik Alberts
R: Jelte(?) Jacobs, Albert Jacobs
GG: Jacob Jelis, Cornelis Vonck, Willem Arnts, Jan Frans, Hette Sickes, Claas Jans, Frans Reiners, Jarich Ritskes, Hessel Tjerks, Jan Lammerts d’olde, Tjerk Peters, Jan van der Hoyl, Cornelis Jelles


1567
B: Dr. Seerp Hania, Jacob Sybrants, Dr. Johannes Wilhelmi Velsius, Albert Jacobs
S: Bernt Jans, Gerrit Wybes [Jelgerhuis?; -1576], Doede Sierksma [ -1570], Jan Lammerts d’olde, Frans Reiners [ -1571], Jacob Reiners [ -1575]
R: Ypke Oedts [ -1573], Jan Hubrechts [Katzhius?; -1576]
GG: Jelte(?) Jacobs, Jan Frans, Asmus Melchiors, Jarich Wopkes, Hendrik Claas, Laas Jelles, Freerk Peters, Benedictus Gerbrants, Wyger Jans, Hendrik Jarichs, Meinert Martens (Druif?), Peter Theus, Andries int Claverblad

1568
B: Jacob Sybrants, Dr. Johannes Willems Velsius, Albert Jacobs, Bernt Jans
S: Gerrit Wybes, Doede Sierksma, Frans Reiners, Jacob Reiners, Jan Frans, Freerk Peters [ -1571]
R: Cornelis Claas [ -1569], Jan Peters [ -1569]

GG: Jan Lammerts, Ypke Oedts, Jan Hubrechts, Wyger Jans, Jarich Wopkes, Jan Jeronimus Bechel, Asmus Melchiors, Nanne Frans, Gerbrand Peters, Steven Reiners, Benedictus Gerbrants, Peter Theus, Alle Alles


1569 Magistraat als 1568
GG: Jan Lammerts, Ypke Oedts, Jan Hubrechts, Wyger Jans, Jarich Wopkes, Jan Jeronimus Bechel, Asmus Melchiors, Nanne Frans, Gerbrant Peters, Benedictus Gerbrants, Peter Theus, Alle Alles, Aesge Harmens Pheltis(?)


1570
B: Jacob Sybrants, Albert Jacobs, Gerrit Wybes, Doede Sierksma
S: Dr. Johannes Willems Velsius, Bernt Jans, Jacob Reiners, Frans Reiners, Benedictus Gerbrants [ -1571], Ypke Oedts
R: Tymon Peters [ -1576], Aesge Harmens (Ysra? Pheltis?) [ -1576]
GG: Freerk Peters, Jan Peters, Jan Lammerts, Jan Hubrechts, Wyger Jans, Jarich Wopkes, Jan Jeronimus Bechel, Nanne Frans, Gerbrand Peters, Peter Theus, Alle Alles, Andries Egberts, Warner Willems


1571
B: Jacob Sybrants, Albert Jacobs, Gerrit Wybes, Bernt Jans
S: Jacob Reiners, Frans Reiners, Jan Hubrechts, Freerk Peters, Ypke Oedts, Tymon Peters
R: Sjoerd Peters [ -1572], Benedictus (Arnt??) Gerbrants
GG: Aesge Harmens Ysgra(?), Jan Peters, Jan Lammerts, Jarich Wopkes, Jan Jeronimus Bechel, Nanne Frans, Gerbrant Peters, Peter Theus, Alle Alles, Andries Egberts, Warner Wilems, Lyckle Piers, Rienk Jans


1572
B: Albert Jacobs, Gerrit Wybes, Jacob Reiners, Jan Hubrechts
S: Ypke Oedts, Aesge Harmens (Pheltes?), Peter Theus [ -1577], Hans Lens [ -1575], Lyckle Piers, Sjoerd Peters
R: Hette Sickes, Warner Willems
GG: Bernt Jans, Freerk Peters, Tymon Peters, Benedictus Gerbrants, Jan Lammerts, Jan Peters, Jarich Wopkes, Nanne Frans, Gerbrant Peters, Alle Alles, Andries Egberts, Rienk Jans, Sybrant Jacobs


1573
B: als 1572
S: Bernt Jans, Aesge Harmens, Ypke Oedts, Peter Theus, Hans Lens, Jan Lammerts
R: Alle Alles [ -1575], Leo Arum (=Lieuwe Jans??)
GG: Dr. Johan Willems, Freerk Peters, Tymon Peters, Nanne Frans, Gerbrant Peters, Andries Egberts, Rienk Jans, Sybrant Jacobs, Benedictus Idserts, Tjerk Peters, Thijs Bockes, Ritske Jans, Aene Pybes


1574??
B: Gerrit Wybes, Jacob Reiners, Peter Theus, Peter Arnts
S: als 1575
R: als 1575


1575
B: Gerrit Wybes, Jacob Reiners, Jan Hubrechts, Aesge Harmens
S: Bernt Jans, Hans Lens, Tjerk Peters [ -1576?], Sybrant Jacobs [Aukema?], Lieuwe Jans (Leo Arum??),
Tymon Peters (Goldsmidt?)
R: Jan Gommerts (=Lammerts?), Alle Alles
GG: Ypke Oedts, Peter Theus, Benedictus Idserts, Rienk Jans, Thijs Bockes, Andries Egberts, Gerbrant Peters, Ritske Jans, Peter Georgiens, Jan Peters, Dominicus Gosses, Meinert Wygers, Aene Pybes


1576
B: Gerrit Wybes, Frans [Jacobs?] Canter [ -1577?], Peter Theus, Aesge Harmens
S: Tymon Peters, Fedde Goytses [ -1577], Tjerk Peters?, Jan Hubrechts?
GG: Jan Hubrechts?, Jacob Reiners, Ypke Oedts ..?


1577
B: Dr. Seerp Hania of Frans Canter, Peter Theus, Jarich Wopkes [ -1578], Meinert Wygers [Poll?; -1581]
S: Fedde Goytses, Pyter Jacobs, Sjouke Claas [ -1589], Hendrik Martens, Hendrik Hans (Jans?) [ -1578], Feike Feikes [ -1580]
R: Upke Gerkes [ -1581], Ritske Jans [ -1591]
GG: Adje Lammerts, Andries Jans, Jan Hubrechts, Peter Arnts, Jacob Reiners, Hendrik Claas, Peter Georgiens, Ypke Oedts, Jelle Sybes, Peter Jans, Hendrik Jarichs, Warner Willems, Hette Sickes


1578
B: Jarich Wopkes, Meinert Wygers, Adje Lammerts [ -1586], Jelle Sybes [Wythama?; -1582]
S: Hendrik Hans, Feike Feikes, Ritske Jans, Peter Arnts, Jan Aysma [ -1580], Watze Eelkes [ -1609]
R: Upke Gerkes, Cornelis Simons [ -1607]
GG: Hendrik Claas, Sicke Jacobs, Hendrik Jarichs, Peter Georgiens, Douwe Egberts, Meinert Peters, Arnt Hardenberch, Peter Jans, Sjouke Claas, Jan Arnts, Gerke Wybes, Peter Jacobs?, Albert Everts


1579 Magistraat als 1578
GG: Hendrik Claas, Sicke Jacobs, Hendrik Jarichs, Peter Georgiens, Douwe Egberts, Meinert Peters, Arnt Hardenberch, Peter Jans, Sjouke Claas, Jan Arnts, Gerke Wybes, Peter Alberts?, Albert Everts


1580
B: Adje Lammerts, Jan Aysma, Peter Arnts, Jelle Sybes
S: Cornelis Simons, Upke Gerkes, Feike Feikes, Sjouke Claas, Sybe Orcks [ -1583], Pyter Pyters [ -1586]
R: Meinert Wygers, Douwe Dirks
GG: Jarich Wopkes, Hendrik Hans (Jans?), Ritske Jans, Watze Eelkes, Hendrik Jarichs, Jan Asrnts, Albert Everts, Eylert Meinerts, Jan Freerks, Reiner Jelmers, Harmen Harckes, Hendrik van Rossem, Simon Simons


1581
B: Adje Lammerts, Peter Arnts, Jelle Sybes, Cornelis Simons
S: Upke Gerkes, Sjouke Claas, Sybe Orcks, Gerke Wybes [ -1587], Watze Eelkes, Hendrik Jarichs
R: Meinert Wygers, Floris Lenarts [ -1594]
GG: Pyter Pyters, Douwe Dirks, Hendrtik Hansen, Ritske Jans, Jan Arnts, Albert Everts, Hendrik van Rossem, Reiner Jelmers, Dirk Alberts, Peter Jurgiens, Sjoert Sjoerts, Hette Sickes(?), Arnt Ariens(?) crudenier


1582
B: Adje Lammerts, Jelle Sybes, Cornelis Simons, Sybe Orcks
S: Sjouke Claas, Watze Eelkes, Pyter Pyters, Ritske Jans, Bartel Hendriks [ -1588], Albert Everts (Erkens? Arnts?) Boner [ -1590]
R: Floris Lenarts, Gerke Wybes
GG: Upke Gerkes, Hendrik Jarichs, Meinert Wygers, Douwe Dirks, Hendrik Hans, Jan Arnts, Hendrik van Rossem, Reiner Jelmers, Dirk Alberts, Peter Jurgiens, Arnt Arnts(?), Hessel Aysma, Jacob Valk


1583
B: Adje Lammerts, Sybe Orcks, Watze Eelkes, Albert Everts Erkens (Boner?)
S: Sjouke Claas, Ritske Jans, Bartel Hendriks, Hessel Aysma [ -1597], Jacob (de) Valk (Mr. Goldsmid) [ -1620], Georgien [Hendriks?] Ennes
R: Gerke Wybes, Meinert Peters
GG: Jelle Sybes, Cornelis Simons, Pyter Pyters, Floris Lenarts, Upke Gerkes, Meinert Wygers, Douwe Dirks, Hendrik Hans, Jan Arnts, Hendrik van Rossem, Peter Jurgiens, Peter Theus, Marten Gerrits


1584 - 1586 nov 29?
B: Adje Lammerts, Albert Everts Boner, Hessel Aysma, Dr. Rembartus Ulenburg [ -1597]
S: Sjouke Claas, Jacob Valk, Reiner Jelmers [ -1599], Marten Gerrits [ -1600], Lammert Jans, Jan Arnts [ -1607]
R: Gerke Wybes, Floris Lenarts
GG: Sybe Orcks, Watze Eelkes, Ritske Jans, Bartel Hendriks, Georgien Ennes, Meinert Peters, Cornelis Simons, Meinert Wygers, Douwe Dirks, Hendrik Hans, Pyter Pyters, Hendrik van Rossem, Arnt Ariens(?)

Terug