Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Okkerdeis is de nije fyts- en kuierrûte Spoaren fan Piter Jelles Troelstra yn en om Ljouwert hinne ferskynd, makke troch Tresoar en it Histoarysk Sintrum Ljouwert. De brosjure dy't der by heart is tige nijsgjirrich, ek as jo de kuier net meitsje. De rûte fiert benammen troch it sintrum fan Ljouwert, dochs nimt de ynteressearre fytser/kuierder ek mei nei Stiens en Grou. De digitale ferzy van dizze brosjure  wurdt jo fergees oanbean; in printe eksemplear is foar € 2,-- te keap yn 'e winkel fan it HSL.

454 piter jelles kuier frysk