In 1787 werd Weidum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland’.

test pdf

WEIDUM, weleer ook Wedum genoemd, is een schoon dorp en voorzien met een goede Kerkbuurt en spitsen toren, zeer wel ter vaart en reed, aan den ouden Zeedyk, en dus naby de Swette gelegen. Dit dorp heeft 25 stemmen, en weleer vond men hier veele Adelyke Staten als Hania, Dekema, Walta, Padinga, Wobbema enz. doch thans zyn alleen de twee eerstgenoemde met aanzienlyke huizingen voorzien; wordende de eerstgemelde State bewoond door den Oud-Raadsheer Jr. Eduard Marius van Burmania, een Heer, onder anderen, zeer beroemd, wegens zyne ervarenheid in de oude geschiedenissen en Geslagtkunde  der Friezen, en de laatstgenoemde door Jr. E.F. van Aylva, Grietman van deezen deele. In 't laatst der veertiende Eeuw woonde op Hania State Viglius Hania, en op Dekema State Sixtus van Dekema. De eerste was een zeer goed, doch de laatste een zeer stout en roofzuchtig man, die, by gelegenheid van een ontstaan verschil, zich niet alleen de goederen der Hania's toeeigende, maar ook de bezittingen van 't Konvent van Ludingakerk met geweld veroverde. Even ten Zuidoosten der Kerk, aan den rydweg, ligt de fraaie Hofstede Bornea, thans toebehoorende aan den Heere J.H. Verschuir, Hoogleraar in de Oostersche Taalen te Franeker.

Weidum - Google Streetview - september 2010 
Weidum - Google Streetview - september 2010: klik op de foto voor een digitale verkenningstocht.

Terug