Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 


Index van persoonsnamen voorkomende op de zerken

Klik op het zerk-nummer om bij de beschrijving van het grafschrift op de betreffende zerk te komen.

1650-1720 = geboorte jaar 1650 - overlijdens jaar 1720
(1725) = komt voor in 1725
v1725 = overleden voor 1725

Aarnias, Catharina 1643-1684 L3
Aboetius A4
Acronius, Hanso -1730 F1 Gedeputeerde Staat, Rekenmeester en burgemeester.
Acronius, Isaacq (1720) H6 monster commissaris.
Adius, Gerardus 1627-1676 B6 raadsheer.
Adius, Isack (1665) B6 commies.
Adius, NN (1674) B6 raadsheer.
Adius, Titia -1692 M1
Aylva, Vrouck Elisabeth 1692-1758 K8
Andeles, Eijso 1716-1751 M3 houtkoper.
Andeles, Weduwe A7
Andla, Anchi... van -1645 D2 raad van State, gedeputeerde Staat en Rekenmeester.
Arnoldy, Martinus 1654-1699 A2 advocaat, landsbouwmeester en vroedsman.
Balk, Claes v1762 I5 architect.
Balk, Maria 1715-1735 I5
Bauckes, Anna 1639-1709 L3
Beekkerk, ....ske 1814-1814 B7
Beekkerk, Geertruida Toussaint B7
Beekkerk, Haje (1786/1796) B7 burger kapitein.
Beekkerk, Harmanus Nicolaas 1796-1796 B7
Beekkerk, Wouter (1814) B7
Beilanus, Gerhardina Gebbina (1709) L2
Beilanus, Goyaena Geertruida van -1721 L5
Beilanus, Johan Hendrick van 1683-1766 L5 luitenant kolonel en kapitein van Comp. Infanterie.
Beilanus, Justus Johannes van (1709) L2 vroedsman.
Beyma, Titia van 1680-1749 C8
Beintema, Titia van 1654-1720 H6
Blocq, Anna de M2
Boscenius, Dominicus 1644-1679 D5 advocaat.
Bossenius, Catharina 1629-1704 N3
Bourboom, Catalina 1730-1748 F8
Bourboom, Petrus (1730) F8 advocaat.
Bouricius, Jacobus van v1748 N4 grietman.
Broersema, Nicolaas -1686 J8 advocaat, schepen en pensionaris.
Bruinsma, NN F6a
Bruinsma, Joannes C4 secretaris Leeuwarderadeel en schrijver van Comp. Cavalerie
Bruinsma, Reinuke 1674-1739 K6
Buma, Taco 1661-1720 A8 secretaris van het krijgsgerecht en rentmeester.
Chevalier, Jacobus 1728-1786 M3 Evangelie dienaar.
Chijs, Elisabeth van der 1633-1688 K3
Coenders, Alegonda van v1787 J2
Cock, Fredrik 1715-1764 N5 rentmeester.
Couzijn, Robert 1700-1700 C7
Couzijn, Wilhelmus Robartus (1700) C7
Crans, Wilhem -1712 M4
Danckelmann, Everhard Ludewig 1722-1745 L6
Dix, Bernardus J1
Dix, Hendrina -1741 J1
Dominici, Gellius 1624-1688 G3 notaris en landmeter.
Dor, Lijsbetie Minnes 1606/1614-1665 I3
Dorhout, Bernardus 1703-1789 M6 burgemeester en vroedsman.
Dotingh, NN -1680 O8 secretaris.
Douglas, Benjamina -1675 L4
Duivenstein, Cornelis 1717-1754 H9 medecina doctor en hopman.
Duivenstein, Henricus 1716-1780 N6 advocaat, secretaris en volmacht ten Landsdage.
Duivenstein, Stephanus 1682-1740 N6 secretaris.
Eges, Gertie I1
Engh, P.E.V.V.C.I.R.v. I4
Estwarda, Allardus (1714) F3 Dr.
Estwarda, Samuel (1739) F3,K6 burgemeester.
Faber, Wopco (1703) F6b advocaat en burger hopman.
Feyckama, Margareta -1692 N5
Fortuin, Anna Elbertina van 1666-1709 L2
Glinstra, Eelko van C8 kolonel Regiment Infanterie.
Goederberg, Hendrick J4 stadsbeiardier.
Gorter, Klaas Oenes (1760/1801) B5
Gorter, Oene Klaasen 1761-1777 B5 student.
Goudbeek, Aefke G8
Goudbeek, Ietsche Wessels 1648/1657-1670/1679 G8
Goudbeek, Wessel Harmens 1624-1694 G8
Greven, Lambertus van 1682-1698 M1
Greven, Lucas van (1692) M1 notaris.
Haen, Adrianus 1653-1712 O4 schrijver van Compagnie Guardes.
Haersma, Catharina van 1666-1694 J5
Hamerster, Aggæus 1716-1731 N3
Hamerster, Dominicus 1630-1691 N3 raadsheer.
Hamerster, Dominicus 1690-1774 I7 raadsheer.
Hamerster, Elisabeth Judith 1749-1762 D5
Hamerster, Maria 1751-1754 D5
Hanenburg, Margrieta Cornelia 1733-1799 M8
Hania, Aurelia 1690-1713 F5
Hardomans, juffrouw 1660-1665 B6
Heydoma, Elisabet 1616-1685 D6
Heimans, Janke Douwes 1733-1801 B5
Heymans, Gerard (1804) B7
Heimans, Saapke 1717-1801 D4
Hellinga, Theotardus 1645-1695 C5,O6 dockter medicus.
Hettema, Montanus 1746-1811 H5b raad van Hooggerechtshof.
Hiddema, Georgius 1706-1749 F5 advocaat.
Hiddema, Clara 1739-1791 F5
Hoytes, Lysbetie -1691 E7
Holdinga van Idsinga, Titia 1707-1787 J2
Horaty, Djeucke 1670-1732 K2
Horn, Berhardus de (1727) E2 Dr.
Horreus, P. (1725) K2 predikant.
Houten, Geert..ru.. van 1673-1740 O7
Huber, Maria Agnes 1698-1756 I7
Huij, Grietje Geerts 1661-1736 O4
Idsinga, Johan van v1787 J2 generaal, majoor.
Idsinga, Titia van 1673-1717 O3
Idsinga, Titia Holdinga van 1707-1787 J2
Jans, Tettie 1644-1709 H9
Jongsma, Gertie 1715-1789 M3
Kinnema van Scheltinga, Martha 1703-1778 L7
Koers, Anna 1691-1756 G6
Kreser, I.H. H3
Kutsch, Gabriel J7 secretaris Gedeputeerde Staten.
Lely, Gabynnus v.d. (1743) E5
Lycklama a Nyeholt, Tinco 1696-1762 L7 grietman.
Luertsma, Hiltie 1651-1691 L3
Meekhof, Willem (1782) A1
Mensenburgh, Catharina van 1674-1727 E2
Mercator, Neltje 1713-1789 M6
Milhuisen, Hiltie Hansis van 1636-1672 M5
Nanninghs, Henricus 1624-1690 K3 advocaat.
Nauta, Hendrik O6 erven.
Neef, Alegonda de 1665-1714 F3
Ockema, Catharina Rinnerts 1677-1700 C7
Oliviers, Elisabet -1646 D7
Olthof, Clara 1650-1719 C5
Oosterbaen, Jacob Fonger 1579/1599-1645/1665 I3 bouwmeester en vroedsman.
Overveldt, Samuel Adrianus van 1762-1805 C3 kolonel en kapitein ter Zee.
Petreus, Sara Christina 1752-1819 D4
Petrieus, P.H. v1801 D4 schepen.
Popta, Jan Jacobs -1675 D7
Raasvelt, Pyter (1756) G6
Raneman, Fokeltje 1737-1792 H7
Reen, Neeltie 1682-1762 I5
Reitsma, Gerbrecht 1705-1730 F8
Rengers, Albertus Emilius Lamorael v1758 K8 grietman.
Rienks, Grytie 1628-1656 G8
Roor?, ..iustinus I8
Roorda, Velsen G5
Rossum, Tjeerd Eelkes 1718/1727-1770/1779 N6
Rudolphi, Ibeltie 1676-1715 F3
Saeckma van Wijckel, Johannis (1718) K7 secretaris.
Scheltinga, Eritia van 1661-1697 K7
Scheltinga, Livius M2 secretaris.
Scheltinga, Martha Kinnema van 1707-1787 L7
Scheltinga, Wiskien van 1686-1748 N4
Schuiringh, Andries v1685 D6
Sybes, Nieske 1626-1688 G8
Sibrens, Age 1642-1705 O1 mr.wagenmaker.
Sibrens, Lisbet 1662-1709 O1
Sibrens, Meinske 1648-1738 O1
Siderius, Lucia 1715-1782 A1
Syderius, Margaretha Aurelia 1708-1765 A1
Syderius, NN F5
Syderius, Sicco (1713) F5
Syderius, Tettie 1711-1783 F5
Siccama, Abelus Douglas 1675-1704 K2 advocaat, schrijver van Comp. Infanterie en burger vaandrik.
Siccama, Berbera 1700-1725 K2
Siccama, Welhelmus 1644-1708 L4 advocaat, monster commissaris en vroedsman.
Simonides, Simon 1609-1654 G7
Sinnama, D.Suffridus v1691 E7 predikant.
Sloterdyek, Sytske (1796) B7
Sminia, Anna Maria 1695-1718 K7
Sminia, Hessel van (1697) K7 raad ter Admiraliteit, secretaris van de Rekenkamer.
Sminia, Hobbe Baerdt (1694) J5
Spanhemius, Yda Johanna E5
Spanhemius, Sophia -1743 E5
Steenhovius, D. Johannes 1636/1645-1710/1719 A3 conrector.
Steenwyck, Petronella 1679-1756 L5
Straten, Petrus van der 1668-1708 K6 schrijver.
Strigelius, Cornelius (1692) N5 Rekenmeester en vroedsman.
Swart, Fr. de F6b
Swart, Machteldt de 1654-1703 F6b
Tania, Horasius 1697-1723 K4 ontvanger der boelgoeden.
Tania, Ietske 1669-1699 A2
Tania, Piërius 1663-1720 A2 bouwmeester, vroedsman, voogd van tucht- en werkhuis, voogd van
Popta’s Gasthuis.
Tania, Reinucke -1688 K4
Thijssen, Dominicus 1653-1687 M5 burgemeester, vroedsman en gecommiteerde ten Landsdage.
Thoms, Sytske G8
Toussaint, Geertruida 1766-1786 B7
Toussaint, Geertruida Beekhof B7
Vierssen, Catharina van 1657-1706 N2
Vierssen, Guniera van 1682-1734 K1
Vierssen, Mathias van 1659-1699 A5 raadsheer.
Vierssen, NN van 1651-1703 N2
Vierssen, NN van G2
Vigliud Au...., Aafke A3
Visscher, Cornelis Harmens 1653-1724 H9 burgemeester en voogd Anthony Gasthuis.
Visscher, Janneke 1688-1761 N6
Vitringa, Horatius 1631-1699 G1 griffier en schepen.
Vries, Auke de 1740-1800 M8 burger vaandrig, olieslager en zeepsieder.
Vries, Eeke de (1814) B7
Vries, Goverd Auke de 1806-1812 E3
Vries, Goverd Auke de 1812-1813 E3
Wendt, Frederik de 1760-1785 B3 advocaat en gecommiteerde ten Landsdage.
Werkman, George Daniel 1772-1780 H7
Wiehl, J.T. v1792 H7 majoor.
Wielant, Isack 1641-1716 L3 wijnkoper.
Wigeri, Heynsius 1662-1714 O7 deurwaarder.
Willems, Geiske -1680 O1 vlaskoopster.
Wissema, Urssul van 1647-1674 B6
Wijckel, Johannis Saeckma van (1718) K7 secretaris.
Wyngaerden, I.T. (1765) A1
Ypma, C. A4