Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 


Grafschriften op de zerken afkomstig uit de Westerkerk te Leeuwarden, geplaatst op de kunstmatige grafheuvel in het Leeuwarder bos.

Opname augustus 1996

Verklaring van de gebruikte tekens:
( ) = gereconstrueerde tekst, letters zijn afgesleten, ontbreken of zijn nauwelijks leesbaar.
[ ] = weggehakte tekst, afhankelijk van de leesbaarheid gereconstrueerd.

.......

= geen leesbare tekst of letters meer aanwezig.

/

= einde regel.
? = waarschijnlijk, niet geheel zeker.

-----

= gereserveerde ruimte voor nadere data.

A1

Afmeting steen 71x200, sterk afgesleten, in 3 stukken, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.
ANNO (1)7.. DEN .../ IS GE(ST)ORV(EN) .../ ..... / ..... /(VROETMAN BINNEN)/
(LE.... RDEN OMTRENT) 64/ IAAREN EN (LEIT) ALHIER/ BEGRAVEN/
ANNO 1765 den 18 September is/ Gestorven MARGARETHA AURE=/LIA SYDERIUS Huisvrouw van de/ [....... ] I:T: WYNGAER=/DEN [...........] / [...........] Leeu=/ waerden Out 57 Iaar 6 Maanden en/ Leidt Alhier Begraven/
Anno 1782 den 25 Aug: is Gestorven/ Lucia Siderius Weduwe Wijlen den/ [...... Heer] Willem/ Meekhof in leven [........]/ dienste van den [....] Oud 63 Jaren/ en ruim 6 Maanden en leit alhier begraven/

A2

Afmeting steen 70x200, gebouchardeerde zerk, in 2 stukken, ongenummerd.
Den 7 Aprillis 1699 is in den Heere/ Ontslapen den Eerbaerden Ietske/ Tania Huisvrouwe van Docktor/ Maertinus Arnoldy Advocaet voor/ den Hoove van Frieslandt Lands/ Boumeester en Vroedtsman daer Stede/ Leeuwaerden oudt int Daertighs Iaer/ en leit alhier begraven/
Wapenbeschrijving.

  

ANNO 1699 DEN 30 DECEMBER/ IS IN DEN HEERE GERUST DE/ EERSAME MARTINUS ARNOLDY/ [IN] LEVEN ADVOCAET VOOR DEN/ HOOVE VAN FRIESLANDT LANDS/ BOUMEESTER EN VROEDTSMAN/ DER STEDE LEEUWAERDEN OUT/ INT 45 IAER EN LEIT ALHIER/ BEGRAVEN/
Anno 1720 den 29 Ianry is in den Heere/ gerust de Eersame Piërius Tania in leven/ old Boumester en Vroedsman van/ Leeuwaerden als mede Buijtenvoogd/ van s Landschaps Tugt en werkhuis/ en mede voogd van Popta s Gasthuis/ te Marsum in de ouderdom van 57/ Iaren en 5 Maanden en leit alhier begraven/


A3

Afmeting steen 70x197, hele zerk, ongenummerd.
Randschrift volledig weggehakt.
Wapenbeschrijving.
Den 4 Ianuary 171. is in den/ Heere gerust D. . (J)ohannes/ Steenhovius in Leven Conrector/ Sc(holae) Leovardienses oud in/ sijn 74 .. (I)aar en leijt alhier/ begraven/
Den ------- (is in de)n/ Heere gerus(t de. Eerbaren Aafk.?)/ Viglius (Au)...../ D. Iohannes Steenhovius oud/ ---- Iaar en leij(t) alhier begraven/


A4

Afmeting steen 70x201, hele zerk, genummerd: 60
Bovenregel:
ABOETIVS EN C YPMA ..O2/
Verder geen tekst.


A5

Afmeting steen 71x198, gebouchardeerde hele zerk, genummerd:

No111
DEN 7 AUGUSTI 1(6)99 IS IN DE/ HEERE GERUST [DE HEER]/ MATHIAS VAN VIERSSEN ME(D)./ [RAADT ORDINARIS IN DE HOVE]/ [VAN VRIESLANDT] OUDT 40 IAREN/ ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN/


Wapenbeschrijving.


A6

Afmeting steen 72x203, zerk in 2 stukken, genummerd: 96
Geen tekst.


A7

Afmeting steen 71x200, hele zerk, genummerd: No 181
Bovenregel:
De Erven van Mejuffrouw de Wed. Andeles/

A8

Afmeting steen 71x201, hele zerk, genummerd: 91
Wapenbeschrijving.
ANNO 1720 DEN 21/ AUGUSTUS IS SEER SCHIE=/ LYK OVERLEDEN DE/
ERENTFESTE EN VOOR=/ SIENIGE TACO BUMA IN/ LEVEN SECRETARIS VAN/ HET ED: KRYGSGERECHTE/ EN RENTEMEESTER DER/ STAD LEEUWAERDEN/ OLD 59 IAAR EN LEYT/ ALHIER BEGRAVEN/
Wapenbeschrijving.

B1

Afmeting steen 70x200, zerk in 2 stukken, genummerd: T.V.D / 112
Wapenbeschrijving.
Geen tekst.

B2

Afmeting steen 68x202, hele zerk, genummerd: 116
Geen tekst

B3

Afmeting steen 70x203, hele zerk, genummerd: 92
Hier is begraven de Heer en Mr/ Frederik de Wendt Advocaat/ voor den Hove en Gecommitteer=/ de Staat ten Landsdage Overle=/ den den 22 April 1785 Oud 25/ Jaaren 5 Maanden en 7 dagen/ hooggeacht Zijnde bij alle die hem/ kenden/

B4

Afmeting steen 70x195, sterk afgesleten hele zerk, ongenummerd.
Tekst bovenin onleesbaar.
Wapenbeschrijving.

B5

Afmeting steen 72x200, afgesleten hele zerk, genummerd: N 16
Wel rand, schrift onleesbaar.
Wapenbeschrijving.

Op Den 3den May 1777 stierf/ den Zeer Geaghten Jongeling/ Oene Klaasen Gorter in leven/ Litt. Hum. Stud. aan Vrieslands/ Hooge School te Franeker slegs/ den Ouderdom van 16 Jaaren/ 4 Maanden en 10 dagen bereikt/ hebbende, en legt alhier begraven/
1733 Den 23ste November wierd gebo=/ Janke Douwes Heimans, den 17de/ February 1760, in den Echt vereenigt/ met Klaas Oenes Gorter, Over=/ leed den 16de Augustus 1801 en Legt/ alhier begraven,/

B6

Afmeting steen 70x200, hele zerk, ongenummerd.
Randschrift:
AO 166(5?) DEN 20 SEP=/ =TEMBER ST..FF DE EE.IUFFER ....... HARDOMANS WEDUWE/ VAN W.COMMYS/ ISACK ADIUS. OLDT 6(5? IAE)REN ENDE LEIT HIER BEGRAVEN/
Tekst boven:
DEN IXEN NOVEMBER/ 1674 STURSF D. WEL/ EED: VROUW URSSUL/ VA WISSEMA HUISVROUW VA DE HEERE RAADS=/ HEER ADIUS OVT 27 IAER/ EN IS HIER BEGRAVEN/
Wapenbeschrijving.
Tekst onder:
ANNO 1676 DEN 11 NOVEM/ BER IS DEN HEER ONT/ SLAPEN DEN WEL EED: HEER MYNHEER GERARDUS/ ADIUS IND LEVE RAAD/ ORDINARIS IN DEN HOVE/ PROVINCIAEL VAN FRIES=/ =LANT OUT 49 IAAR/ ENDE RUST ALHIER/


B7

Afmeting steen 71x 198, zerk in 2 stukken, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.
Den 22 September 1786 is overled../ GEERTRUIDA, TOUSSAINT Oud 20/ Jaren 8 Maanden 9 dagen in leven/ Echtgenote van den Burger Capitein/ HAJE BEEKKERK en den 28 September/ hier begraven/
Den 28 Juny 1796 is Overleden/ HARMANUS, NICOLAAS BEEKKE(RK)/ Oud vijf weeken Zoon van HAJE BEEKKERK en ZYTSKE van SLO=/ TERDYEK en legt hier begraven/
Den 18 December 1804 is hier een/ Kind begraven zijnde een Zoon van/ GERARDT HEYMANS en GEERT=/ RUIDA TOUSSAINT BEEKKERK (het)/ werd doodgebooren/
Den 6 .....ber 1814 is Overleden/ ...SKE BEEKKERK Oud 8 weeken/ Dogter van WOUTER BEEKKERK/ en EEKE de VRIES en legt hier begraven/

B8

Afmeting steen 70x197, hele zerk, genummerd: 60
Wel rand, geen schrift.
Wapenbeschrijving.
Tekst onleesbaar.

C1

Afmeting steen 70x198, hele zerk, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.

C2

Afmeting steen 69x200, zerk in 4 stukken, genummerd: 119
Wapenbeschrijving.

C3

Afmeting steen 70x202, hele zerk, genummerd:

NO 133
Hierin begraven den 4de Maart 1805/ Samuel Adrianus van Overveldt in/ Leven oud Collonel en Captein ter Zee, ten/ (d)ienste der Zeven Veerenigde Nederlanden/ (ov)erleden den 25ste February 1805 in/ (d)en Ouderdom van 43 Jaaren en Seven/ Maanden/


C4

Afmeting steen 71x202, hele zerk, genummerd: 52
Wel rand, geen schrift.
Wapenbeschrijving.
Ao 17.7 DEN 1EN./ MARTY IS IN DEN HEERE/ GERUST (EN) ONTSLAPEN/ DEN EERSAMEN IOANNIS/ BRUINSMA IN LEVEN/ SECRETARIS VAN/ LEEUWARDERADEEL/ EN SCHRYVER VAN EEN/ COMPAGNIE CAVALLERY/ IN SYN (50) STE IAAR EN LEIT ALHIER/ BEGRAVEN/

C5

Afmeting steen 70x198, zerk in 2 stukken, genummerd: 58
ANNO 1719 DEN 29 APRIL/ IS IN DEN HEERE GERUST/ DE EERBARE CLARA OLTHOF/ WEDOUE WYLEN DOCTOR/ THEOTARDUS HELLINGA/ OUDT INT 69 STE IAAR EN LEIT/ ALHIER BEGRAVEN/

C6

Afmeting steen 71x198, gebouchardeerde hele zerk, ongenummerd.
Geen tekst.

C7

Afmeting steen 69x196, zerk in 2 stukken, genummerd: 145
Wel rand, geen schrift.
Wapenbeschrijving.
Anno 1700 den 1 sten/ April is in den Heere/ gerust de Eerbaare en/ Deughtsame Cathrina/ Rinnerts Ockema in/ leven Echte huisvrou/ van Wilhelmus Robartus/ Couzijn oudt 23 Iaar vijf/ Maanden en 3 daagen/ en is alhier op den 12/ April daaraan volgende/ ter aarden bestelt en/ begraven/
Anno 17(00) .. 23 Iuly is/ gestorven Robert ....ar./ eerste en eenighste kint van/ Chatarina Rinnerts Ockema/ in leven echte huisvrou van/ Wilhelmus Couzijn olt/ 18 weeken en 3 daagen en/ is daar op den 6 Augusty bij/ de Moeder ter aarden bestelt/ en alhier begraven/

C8

Afmeting steen 70x196, hele zerk, genummerd: 128
Randschrift:
Ao 17 -- DEN ---------- IS/ IN DEN HEERE GERUST DE [HEER] EELKO VAN GLINSTRA IN LEVEN [......]/ ------ EN [COLO]/ [NEL] VAN EEN REGIMENT INFANTERY TEN DIENSTE VAN DEN [STAAT] DER/
=VEREENGDE NEDER/ =LANDEN ETC: ETC:/ OUD—IAAR ----/
Wapenbeschrijving.
Ao 1749 DEN 1ste MAY/ IS IN DEN HEERE GERUST/ VROUW TITIA VAN/ BEYMA IN LEVEN HUIS/ =VROUWE VAN DE [HEER]/ EELKO VAN GLINSTRA/ [..........]/ EN [COLONEL] VAN EEN REGIMENT INFANTERY/ TEN DIENSTE VAN DEN [STAAT] DER VEREENIG=/=DE NEEDERLANDEN/ ETC: ETC: OUD 69 IAAR/ EN LEYD ALHIER/ BEGRAVEN/


D1

Afmeting steen 69x198, zerk in 2 stukken, genummerd: 142
Geen tekst.

D2

Afmeting steen 70x196, hele zerk, ongenummerd.
Randschrift:
AO: 1645 DEN ..../ ... (VAN DE) HEER. ANCHI/ ... (VAN A)NDLA RAAD VAN STAATE GEDEPVTEERDE STAAT REKENMEESTER VAN VRISLANT/
Wapenbeschrijving.
Anno ..../ is in den Here Gerust ../ E Ma(rtijss)..../ VAN..../ va Dr.ED...(FREDRIK).../ oover ... Co(mpagnie)/ Infantery..../ van het...../Aerde..../ end(e l)eit h(ier begraven)/


D3

Afmeting steen 71x203, zerk in 2 stukken, genummerd: 137
Geen tekst.

D4

Afmeting steen 70x193, hele zerk, genummerd: No 127
Ao 1801 den 23 Augustus is in den/ Heere Gerust Saapke Heimans in den/ Ouderdom van 84 Jaaren en circa 8/ Maanden Wedw van den old Scheepen/ P.H.Petriæus. en legt alhier begraven/
SARA CHRISTINA PETRÆUS/ Geboren den 30 November 1752/ Overleden den 26 Juny 1819/ ligt alhier begraven/
Dit graf mag nooit geopend wor(d)en/

D5

Afmeting steen 73x207, hele zerk, ongenummerd.
Randschrift:
AO 1679 DEN 15 DECEMBER/ IS IN DEN HEERE GERUST DEN ERENTPHESTEN EN WELGELEERDEN DR DOMINICVS/ BOSCENIVS ADVOCAET/ VOOR DEN HOVE VAN FRIESLANT OVT INT 35 IAER ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN/
Wapenbeschrijving.

ELISABETH IUDITH HA=/ MERSTER GEB D:6: OCTOB:/ 1749 GESTORVEN D. 26./ FEBRY 1762 EN LEIT ALHIER/ BEGRAVEN/
MARIA HAMERSTER GEB/ D. 2 DECEMB. 1751 GE=/ STORVEN D. 30 APRIL/ 1754 EN LEIT ALHIER/ BEGRAVEN/


D6

Afmeting steen 70x196, hele zerk, genummerd: 35
Randschrift:
ANNO 1685 DEN 11 IANVA®US/ IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN/ EERBARE VROU[.....]ELISABET HE(YDO)MA/ WE(DU)WE[....]/ ANDRIE(S)/ SCHUIRINGH OUDT INT 69ste/ IAER ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN/
Wapenbeschrijving.

D7

Afmeting steen 71x199, hele zerk, ongenummerd.

Den 15en November Anno 1646 is/ in den Heere gerust den Deuchtricke/ Elisabet Oliviers de huisvrouwe/ van Ian Jacobs Popta/
Den 26en Ianuary Anno 1675 is in de/ Heere gerust den Eersame Ian Iacobs/ Popta ende leggen alhier begraven/


D8

Afmeting steen 69x197, hele zerk, genummerd: 36
Wel rand, geen tekst.
Volledig weggehakte wapens.

E1

Afmeting steen 71x203, hele zerk, genummerd: 83
Geen tekst.

E2

Afmeting steen 71x206, hele zerk, genummerd: 87
Wel rand, geen schrift.
Wapenbeschrijving.
Ao 1727 Den 2 Marty is/ in den Heere gerust [....] Ca=/ tharina Van Mensenburgh/ huisvrouwe van Dr. Bernhardus/ De Horn oud in haar 53 Iaar/ en leit alhier begraven/

E3

Afmeting steen 72x202, hele zerk, genummerd: 90
1812 Den 15 January/ is Overleden GOVERD/ AUKE DE VRIES ruim/ Zes Jaaren Oud en ligt/ alhier begraven/
1813 Den 15 January is/ Overleden GOVERD AUKE/ DE VRIES Oud Ruim tien/ Maanden/

E4

Afmeting steen 68x197, hele zerk, genummerd: 27
Geen tekst

E5

Afmeting steen 71x.185, zerk in 2 stukken (er ontbreekt een brok), genummerd: 97
Kopstuk steen kwartslag gedraaid.
Wapenbeschrijving.
(ANNO 1725 DEN) ...../ IANVARUS IS IN DEN/ HEERE GERUST YDA/ (IOH)ANNA SPANHEMIUS/ OVT 29 IAER EN LEIT/ ALHIER BEGRAVEN/
1743 Den 24 April/ is in den Heere Gerust/ Iuffrou Sophia Spanhe=/ mius Huisfrou van M/ Gabynnus:V:D.Lely/ en leidt alhier Begraven/

E6

Afmeting steen 72x203, zerk in 2 stukken, genummerd: 82
Geen tekst.

E7

Afmeting steen 71x202, zerk in 2 stukken, genummerd: 47
Wel rand, geen schrift.
Ao 1691 den (15) October/ is in den Heere gerust (de)n/ Eerbaren LYSBETIE/
HOYTE(S) weduw../ D.SUF.RIDUS SIN-/ NAMA (in leven) PRÆDI/ CANT (te Sex)bierum/ (en) is alhier begraven/

E8

Afmeting steen 71x202, hele zerk, genummerd: 76
Geen tekst.

F1

Afmeting steen 69x197, hele zerk, genummerd: 123
Den 13 Marty 1730 is overleden/ de Weldelgestrg Heer HANSO/ ACRONIUS oud Gedepde Staat/ werkelyk Rekenmr van dese/ Provincie ende oud Burgemr van/ de Stad Leeuwarden ende Leit/ alhier begraven/

F2

Afmeting steen 70x197, hele zerk, ongenummerd.
Geen tekst

F3

Afmeting steen 72x204, zerk in 3 stukken, genummerd: 118
Boven de cartouch: Æ
Wapenbeschrijving.

Anno 1714 den 30 (N)ovembe(r is) in den/ Heere gerust den Eerbaare Alegonda/ de Neef in tyden Echte huisvrou vna/ Dr Allardus Æstwarda old in haar/ 49ste Iaar en leit alhier begraven/
Anno 1715 den 2 Ianuary is in den/ Heere gerust den Eerbaare Ibeltie/ Rudolphi in tyden Echte huisvrou/ van Dr Samuel Æstwarda old in/ haar 39ste Iaar en leit alhier begraven/


F4

Afmeting steen 70x197, hele zerk, genummerd: T.V.D/ 101
Wel rand, geen schrift.
Geen tekst

F5

Afmeting steen 69x195, hele zerk, ongenummerd.
ANNO 1713 den 18/ Iay is gestorven (A)URELIA/ HANIA (in leven) Huisvrouw/ van (de) Old [...........]/ Sicco Syderius Ol. .... 23/ Iaar en is hier begraven/
ANNO 17.7 Den 1./ November [is gestorven] Den/ Eersame ....S SYDE/ RIUS O. ... 24 Iaar/ ......../
ANNO 1749 den 30/ Octo(ber) ..... .us/ den Eerwaerde..o./ GEORGIUS HIDDEMA/ in syn E... ..even/ [.......]/ [.......]/ [...] Leeuwaerden in/ de ouderdom van 43 Iaaren/ 3 dagen en leijt alhier/ begraven/
Anno 1783 den 18 Maart is/ in den Ouderdom van 72 Jaren/ en elf Maanden Gestorven/ en legt alhier begraven [Mejuf]/ [vrouw]Tettie Syderius weduwe/ wijlen den [Welelen Heer]/ Georgius Hiddema in leven/ Advocaat voor het Hof van/ Vriesland en [........] der/ Stad Leeuwarden/
De [Juffer] Clara Hiddema Ruim/ Twee en vijftig Jaaren Oud Overleden/ den 6 July 1791/

F6a

Afmeting steen 72x51, 1 brokstuk, genummerd: 51
Gedeelte randschrift:

---O BRUIJNSMA IN/ LEVEN SECRETARIS VAN/ LEEUWARDER---
/ LEVEN SECRETARIS/ VAN LEEUWARDERA:/ DEEL OLT IN HAAR 68/ STE IAAR EN LEYT/ ALHIER BEGRAVEN/


F6b

Afmeting steen 70x132, zerk in 2 stukken, bovenstuk ontbreekt, genummerd: FR. DE SWART/ 37
ANNO 1703 DEN 24 SEPTEMBER/ IS IN DEN HEERE GERUST DEN/ EER EN DEUGDRYCKE IUFFROU/ MACHTELDT DE SWART DE HUYSVROUWE VAN DR WOPCO/ FABER MEDE ADVOCAT S HOFS/ VAN FRISLANT ENDE BURGERHOPMAN/ VAN OOSTMINNEMA ESPEL OLD/ NEGENENVEERTYG IAREN EN VIJF MAENDEN EN VYFENTWINTIGH/ DAGEN EN LEIT ALHIER BEGRAVEN/

F7

Afmeting steen 68x200, gebouchardeerde hele zerk, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.

F8

Afmeting steen 71x202, zerk in 3 stukken, genummerd: 117
Wapenbeschrijving.

Ao 1730 DEN 21 IULY/ IS IN DEN HEERE GERUST/ [IU...OU] GERBRECHT REIT/ SMA OLD RUYM 25 IAEREN/ IN LEEVEN HUISVROUW/ VAN DR PETRUS BOURBOOM/ MEDE [A...] VOOR DEN/ HOVE VAN FRIESLANDT/ ETC: EN LEIT ALHIER/ BEGRAVEN/
ANNO 1748 DEN 12 SEP=/ TEMBR IS IN DEN HEERE/ GERUST [...] CATALINA/ BOURBOOM OLD 18 IAAREN/ EN 8 MAANDEN EN LEYT/ ALHIER BEGRAVEN/


G1

Afmeting steen 70x201, hele zerk, genummerd: 48
Randschrift:
ANNO 1699 DEN 22 OCTOBER/ IS IN DEN HEERE GERUST DEN ERENTPHESTEN ENDE VOORSIENIGEN HORATIUS/ VITRINGA OUD SUBSTITU/ GRAPHIER `S HOFFS VAN FRIESLANDT ENDE IONGST SCHEPEN DESER STADT/ LEEUWAERDEN IN/ HET 68 IAER SYNES/ OUDERDOMS ENDE/ LEIT ALHIER BEGRaven/
Wapenbeschrijving.


G2

Afmeting steen 71x201, hele zerk, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.
Den ......../ .nde Dru...../ leven huisvrou...../ (V)IERSSE(N) ...../ .rijslant ...../ werden en leit h.../ den ......./ Hier ....../ Van Iuffrouw ...../ .n regens..uv tsch..../ .. ver tot ....../ .ant gulsich haatsij(?) .../ Dat Siele .uijver(?)..../ Waerdoor S’eer voor...../ .tbiussche’ ..../ .. Vleesch of ..../ Sij als een tro..../ Verdreef die ....../ O voorbeelt ..../ ......./ ....../


G3

Afmeting steen 71x203, hele zerk, genummerd: 53
ANNO 1688 DEN 12 IULY IS/ IN DEN HEERE ONTSLAPEN/ DEN EERENTPHESTEN SEER/ DISCRETEN GELLIUS DOMINICI/ IN LEVEN NOTARIUS PUBLICUS/ ENDE GEADMITTEERDE/ LANDTMETER VOOR D../ HOVE VAN FRIESLANT O..../ INT VIEREN SEST......../ IAER EN RUST ALHI.../ ZIELE GODT GEN..../
Wapenbeschrijving.

G4

Afmeting steen 78x195, hele zerk, genummerd: 59
Wel rand, geen schrift.
Wapenbeschrijving.


G5

Afmeting steen 70x197, hele zerk, genummerd: R
VELSEN ROORDA/


G6

Afmeting steen 72x 186, van zerk ontbreekt onderstuk, geen nummer.
ANNA KOERS/ HUISVROUWE VAN PYTER-/ RAASVELT OVERLEDEN/ DEN 16 MAART 1756 IN/ DEN OUDERDOM VAN 65/ IAREN 5 MAANDEN EN/ 15 DAGEN IS IN DEN 23STE/ DER SELVER MAANDT AL=/ HIER TER AARDEN BESTELT/
Wapenbeschrijving.


G7

Afmeting steen 70x200, van zerk ontbreken de bovenhoekjes en het rechtsonderstuk, genummerd: No 8
Hier Leit begraven den Edelen Erent=/ =vesten ende [...... Heer]/ Simon Simonides gebooren binnen/ Emdden den 1 Iuly anno imvicix/ ontzielt binnen Leeuwaerden den xvi/ Ianuarij imvicliiii/
Wapenbeschrijving.


G8

Afmeting steen 87x182, hele zerk, ongenummerd.
1656 den (1. A)ugustus sterft Grytie Rienks/ (out) 28 jaar/
16.. den .. Maart sterft Sytske Thoms/ ....... jaar/
1688 den .. (january) sterft Nieske Sybes/ out 62 Iaer en 7 Maenten/
1699 den (2)9 Mayus (st)erft Wessel Harmens/ Goud(beek) Burg... binnen Leeuwaerden/ out (7)5 leit hier met desen vrouwen/ en 10 kinderen begraven/
Anno 167. den 11 Apryl is in den Heere/ ontslapen Ietsche Wessels Goudbeek out/ 22 Iaer en is hier begraven/
---- den ------- is in den Heere Ontslapen/ Aefke Goudbeek/
Wapenbeschrijving.


H1

Afmeting steen 72x202, van zerk ontbreekt rechter bovenstuk, omgekeerde ligging, bovenin genummerd: 95
Geen tekst.


H2

Afmeting steen 70x201, zerk in 2 stukken, genummerd: 114
Geen tekst.

H3

Afmeting steen 69x196, van zerk ontbreken onderhoekjes, genummerd: I:H:KRESER/ 84
Verder geen tekst.

H4

Afmeting steen 73x178, gebouchardeerde zerk, onderstuk ontbreekt, ongenummerd.
Geen tekst.

H5a

Afmeting steen 70x.., van zerk alleen bovenstuk, zonder nummer.
In bovenrand: I.A
Wapenbeschrijving.

H5b

Afmeting steen 70x.., van zerk ontbreekt bovenstuk, genummerd: 30
Den 16 November 1811/ Overleed binnen Leeuwarden de/ HOOG WEL GEBOREN HEEREN/ MR MONTANUS HETTEMA in/ Leven oud Raad in het Hooge/ Geregtshof van het Koningrijk/ Holland en Ridder van de unie/ in den Ouderdom van 65 Jaaren 5/ Maanden en 19 dagen en ligt/ alhier begraven/ R.I.P/

H6
Afmeting steen 71x135, hele zerk, genummerd: 42
ANNO 1720 DEN 18EN/ AUGUSTI STIERF VROUW/ TITIA VAN BEINTEMA/ WED. WYL [DE HEER]/ ISAACq ACRONIUS IN LEVEN/ MONSTER COMMISSARIS/ DESER PROVINCIE OLDT/ 66 IAAR EN 14 DAGEN EN/ LEIT ALHIER BEGRAVEN/

H7

Afmeting steen 70x152, van zerk ontbreekt onderstuk, ongenummerd.
Den 3 January 1780 Overleed in/ den Ouderdom van 8 Jaaren en/ 3 dagen George Daniel Werkman/ en legt alhier Begraven/
Den 8 July 1792 Overleed in/ den Ouderdom van 55 Jaaren/ en Ruim Seven Maanden/ vrouwe Fokeltje Raneman/ laast Weduwe van wijlen den/ Wel Edelen Gestrengen Heer J.T./ Wiehl in leeven Mayor ten dien=/ ste van den Staat der Vereenig=/ de Nederlanden en Legt alhier/ Begraven/
Zullende dit Graft Ingevolg/ een Uitdrukkelijke Begeerte/ Nooit weder mogen werden/ Geopend/

H8

Afmeting steen 70x192, van zerk ontbreekt bovenstuk en linkeronderstuk, ongenummerd.
Geen tekst.

H9

Afmeting steen 73x157, zerk in 2 stukken, onderstuk ontbreekt, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.

Anno 1709 den 19de Ianuari Stierf de/ Eerbare Dueghtsame Tettie Ians/ huisvrou van Cornelis Harm: Visscher/ [Regerende Burgemeester .....]/ deser Stede out in het 65ste Iaer en leit/ alhier begraven/
Ao 1724 den 2. April is in den Heere/ gerust de Aghtbare Eerentfeste Heer/ Cornelis Harmens Visscher in leeven old/ [Burgemeester .......]/ Steede en oldste Vooghd van Anthony/ Gasthuis old in sin 71ste Iaar en leit alhier/ begraven/
Den 19 December 1754 is in den/ Heere gerust de [Heer] Cornelius Duiven=/ stein in Leven Medecina Doctor en [oud]/ [Hopman der] steede Leeuwarden oudt/ 37 Iaren en 2 Maanden en leit alhier/ Begraven/


I1

Afmeting steen 70x198, van zerk ontbreekt rechter bovenhoekje, genummerd: 62
Onderschrift:
GERTIE EGES/
Dit graf moet niet geopend worden/ voor Maart 1762/

I2

Afmeting steen 71x163, gebouchardeerde zerk, bovenstuk ontbreekt, ongenummerd.
... (dit) graft volgens (hu)../ Testament niet worden geopend/ voor den Jare 1839/

I3

Afmeting steen 71x199, hele zerk, ongenummerd.
Anno 16.(5) den (19) April is in den heere g...../ den Eersamen seer discreten Iacob Fonger/ Oosterbaen out Boumeister ende vroedsma./ der stede Leuwaerden out 66 iaren end/ leit alhier begraven/
Anno 1665 den 21 Augusti is in den Heere geru../ de Eerbare Lysbetie Minnes Dor de huis./ van de out Boumeister Oosterbaen out 5./ iaren ende leit alhier begraven/
Wapenbeschrijving.

I4

Afmeting steen 70x197, hele zerk, genummerd: 107
Bovenrand:
P.E.V.V.C.I.R.v.Engh/
Wapenbeschrijving.

I5

Afmeting steen 73x206, hele zerk, genummerd: 3
Wapenbeschrijving.
1735 den 19 Augusti is Overleeden/ de Eerbare Jonge Dochter Maria/ Balk out 20 Jaren en 7 Maenten/ ende leit alhier begraven/
Den 14 Iannuari 1762 is Over=/ leden Neeltie Reen Weduwe van/ den Architect Claes Balk Out ruim/ Tagtigstehalf Iaar/ ......../

I6

Afmeting steen 71x202, hele zerk, genummerd: 74
Geen tekst

I7

Afmeting steen 71x170, hele zerk, ongenummerd.
Randschrift:
OPD. 11. MEY 1774 IS IN DEN/ HEERE ONTSLAPEN DE [HOOG ED GESTR HEER] MR DOMINICUS HAMER...../ / ....DOM VAN 84 IAAREN 5 MAANDEN EN 27 DAGEN EN LEGT ALHIER BEGRAVEN./
Wapenbeschrijving.

DEN 17 MAY 1756. IS IN DEN/ HEERE ONTSLAAPEN [DE WEL]/ [ED. HEER]: VROUWE MARIA/ AGNES HUBER HUISVROUWE/ VAN DEN [HEER] RAADS[H...]/ DOMINICUS HAMERSTER IN/ ’T LVIIISTE IAAR HAARS OU=/ DERSDOMS, EN PLEGTIG AL=/ HIER TER AARDE BESTELT DEN/ 28STE DER ZELVE MAAND./
GRAFSCHRIFT./ RUST ZAGT VERGANKLYK STOF/ VAN HUBERS KROOST IN’T GRAF,/ MARIAS BESTE DEEL, HEEFT/ DE EEDLE ZIEL VERKOOREN./ ZY STORF DIE DOOR GODS/ GUNST AAN AGTIEN’T LEVEN/ BAD, ZELVE UYT GODS GEEST/ HERBOOREN. ’T IS HAMERSTER/ DIE MET ZYN KROOST HAAR/ DOOT BESCHREIT. VOLG LE=/ ZER, HAAR GELOOF, ZOO/ LEEFT GY IN EEUWIGHEID./ R.SCHUTTE./

I8

Afmeting steen 87x204, van zerk ontbreekt rechter onderstuk, genummerd: HP 1698
Wapenbeschrijving.
Randschrift:

[..IUSTINUS ROOR(?)]/ [IN DEN HEERE GER]..../ [V.....]/ [......]/
ANNO 16-- den ----/

verder niet leesbaar.
Wapenbeschrijving.


J1

Afmeting steen 69x198, hele zerk, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.
1741 IS IN DEN/ HEERE GERUST/ HENDRINA DIX/ EN LEIT ALHIER/ BEGRAVEN/
DIT IS T GRAF VAN/ DE COMMISSARIS/ BERNARDUS DIX/


J2

Afmeting steen 72x201, hele zerk,

NO 87
Hier legt begraven Titia (Ho)ldinga/ van Idsinga Dogter van de Generaal/ Majôr Johan van Idsinga en Alegon=/ da van Coenders Overleden binnen/ Leeuwarden den 25 January 1787/ in de Ouderdom van 79 Jaren 2/ Maanden 19 dagen/
Zullende dit Graf niet weder mogen/ worden geopend en geen ander daar/ inne geplaatst/


J3

Afmeting steen 71x203, gave ongebruikte hele zerk, genummerd: 75

J4

Afmeting steen 70x201, gebouchardeerde zerk in 2 stukken, genummerd: 143
Randschrift:
[.........../ ...... .ODSALIG IN DEN HEERE GERUST DE EERSAME HENDRICK GOE=/ DERBERG OUT 56 IAAR/ IN LEVEN STADSB.AARDIER .(N) LEIT ALHIER .......]/
Laatste deel van een ca. 15-regelige tekst:
[de Doo(d?) .. .en, zijn/ ziel .....d. vlucht/ Naer S Hemels/ GO(.)DEN BERGEN]/

J5

Afmeting steen 70x198, zerk in 2 stukken, genummerd: 68
Wapenbeschrijving.
Randschrift:
ANNO M.D.C.XC.IV. DEN XIII VAN/ DE MAANT FEBRUARIUS IS INDEN HEERE GERUST V®OUW CATHARINA VAN HAERSMA DE/ HUISVROUW VAN DE [HEER]/ HOBBE BAERDT VAN SMINIA OUDT X.(X)VIII IAREN ENDE LEGT ALHIER BEGRAVEN/

J6

Afmeting steen 70x196, gladde, ongebruikte hele zerk, genummerd: 69

J7

Afmeting steen 72x204, gebouchardeerde hele zerk, ongenummerd.
Randschrift:
........... .N DEN/ HEERE SALIGLYCK ONTSLAPEN DEN ED; HEER GABRIEL KUTSCH SECRETARIS/ DER ED; MO; HEEREN/ GEDEP;DE STATEN VAN FRIESLANT OVT 52 IAER EN LEIT .IE. B......./
Wapenbeschrijving.
Onder het wapen een tweeregelig vers:
Hos Kutschi (Cineres?) (saxilibus?) .... ...t/ Ossa sub Exi(c/g)uo Ma(r.n?)ore saxo Iacent./

J8

Afmeting steen 71x202, gladde zerk in 2 stukken, genummerd: 88
Anno 1686 den 3 Meij is/ in den Heere gerust de Heer/ Ni(co)la(a)s Broersema Advocaet/ voor den Hoove van Fries=/ l... oud Schepen en/ Pensionaris deser Stede en/ (l)ei(t) alhier begraven/

K1

Afmeting steen 72x204, hele zerk, genummerd: 138
Wapenbeschrijving.
den 13 Mayus 1734 Stierf den/ [........] Guniera van Vierssen/ in het 52 Iaar haaris Ouderdoms en/ leidt alhier begraaven/

K2

Afmeting steen 69x197, hele zerk, genummerd: 150
Wapenbeschrijving.

DEN 23 IANURY 1704/ STERFT DE EERENFESTE EN/ GELEERDE DO’: ABELUS/ DOUGLAS SICCAMA ADT’:/ VOOR DEN HOVE VAN FRIES./ LANT SCHRIEVER VAN EEN/ COMP’: INFANTERY ENDE/ BORGER VAENDRICK BINNEN/ LEEUWARDEN OLD EN 29 IAER/ LEIDT ALHIER BEGRAVEN/
DEN 6 APRIL 1732 STERFT/ DJEUCKE HORATY WEDUE/ VAN WYL: DE HEER ADVT/ ABELUS DOUGLAS SICCAMA/ OLD IN HAAR 62 IAAR EN LEIDT/ ALHIER BEGRAVEN|
|NOCH DE/ DEUGDRYKE BERBERA SICCAMA/ HUISVR: P. HORREUS PRED. TOT/ WORCUM DER SELVER IONGSTE/ DOCHTER OLD IN’T 25ste IAAR/ ONTSLAAPEN DEN 30 OCTOBR/ 1725


K3

Afmeting steen 70x202, hele zerk, ongenummerd.
Randschrift:
Ao 1690 DE/ 24 AUGU: IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DR HENRICUS NANNINGHS/ ADVOCAT/ VOOR DEN HOVE VAN VRIESLANT OVT 66 IAER EN IS HIER BEGRAVE/
Wapenbeschrijving.
Ao 1688 den 9 Decemb. .s/ in den Heere ontslapen/ Elisabeth van der Chys/ huisvrouw .... D/ Nanninghs out int55 Iaer/ ende leit hier begraven/

K4

Afmeting steen 70x196, hele zerk, ongenummerd.
Randschrift:
DEN 11 NOR. 1723 STIERF/ CHRISTELYK DE HEER HORASIUS/ TANIA ONTVANGER DER BOELGOEDEN/ DER STAD LEEUWARDEN/ OUD 26 IAAR EN VYFTIEN DAGEN EN VERWAGT ALHIER EEN SALIGE/ OPSTANDIN(G)/
Wapenbeschrijving.
Anno 1668 DE ...../ STERF (DE EERBAREN) .../ DENRYCKE (ET.ROMME?)../ OLT.INT 6(2?) IAER ENDE LEIT/ BY HAER MAN / ALHIER BEGRAVEN/
Ao 1688 den .. February is/ in den Heere gerust d’Eerbare/ Reinuke Tania .e huisvro/ van Nicola.. H..../ Burger Hop(man) .../ Steede..../ Iaer.../
Onleesbare teks.
Den 18 M... 172. .. o. de/ doo...../ Tan..../ ......../

K5

Afmeting steen 70x202, hele zerk, genummerd: 93
Weggehakte tekst.

K6

Afmeting steen 73x205, hele zerk, genummerd: 77
Wel rand, geen tekst.
Wapenbeschrijving.

Ao 1708 DEN 8EN/ APRYL IS IN DEN/ HEERE GERUST/ DEN EERSAMEN/ PETERUS VAN DER/ STRATEN IN LEEVEN/ SCHRIEVER VAN DE/ [.....]/ [SYN...]/ [D....]/ [... HEER PRINS]/ [VAN ORANY ...]/ [.....]. OLT IN/ SYN 40ste IAAR/ ENDE LEYT ALHIER/ BEGRAVEN/
AO 1739 DEN 11 MAART IS/ OVERLEDEN [IUFF] REINUKE/ BRUINSMA OLD 64 IAAR EN/ 5:M: EERST WEDU VAN DE/ [HEER] PETRUS VAN DER STRA=/ =TEN EN NU HUYSVROU VAN/ DR SAMUEL ESTWARDA/ [... BURGEMR ...]/ [... DESER STAD] EN IS/ ALHIER BEGRAVEN/


K7

Afmeting steen 70x203, zerk in 2 stukken, ongenummerd.
Randschrift:
DEN 14 IANy 1697 STERFT/ VROUW ERITIA VAN SCHELTINGA HUISVROUW VAN HESSEL VAN SMINIA RAAD TER/ ADMRLT INT~ NOORDE./ QUARTIER EN SECRIS VAN DE REKENCAMER IN VR(IESLA)NT OUT 36 IAER EN IS ALHIER BEGRAVE~/
Wapenbeschrijving.
den 17 October 1718 is/ gestorven Vrouwe Anna/ Maria van Sminja Huis=/ vrouwe van de [....] Johan=/ nis Saeckma van Wyckel/ Secretaris van het Col=/legie der [....]/ .[.....] van/ frieslandt oud int 23ste Jaer/ ende leidt alhier begraven/

K8

Afmeting steen 70x198, zerk in 2 stukken, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.
HIER RUST IN DEN HEERE/ DEN [HOOG WEL GEB] VROUW VROUWE/ VROUCK ELISABETH [..........] VAN/ AYLVA DOUAIRIERE WYLEN DEN [HOOG]/ [WEL GEB ....] ALBERTUS. EMILIUS/ LAMORAEL. RENGERS IN LEVEN/ [GRIETMAN] OVER OOSTDONGERADEEL/ OBIIT DEN 11 IUNI 1758 ÆTATIS 66/ VOLGENS DE UITTERSTE WILLE VAN/ DEN OVERLEDENE MAG DIT GRAFT/ NOOYT BUITEN HAERE DECENDENTEN/ VERALIEENEERT WORDEN/

L1

Afmeting steen 71x198, ongebruikte, gebouchardeerde hele zerk, genummerd: 81

L2

Afmeting steen 70x198, fraaie, hele zerk, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.
Anno 1709 den 9 October is op Woens/ dagh Middagh de Klock een uyr/ seer Godtsaligh in den Heere ontslapen/ IUFFROU ANNA ELBERTINA van FORTUIN de huisvrouw van de HEER IUSTUS JOHANNIS van BEILANUS/ meede vroetsman der stede Leuwaerden/ in haar ouderdom van drie en veertigh/ Iaaren ende leit alhier begraven/
Anno 17-- den -------- is ---- / seer Godtsaligh in den Heere ontslape./ DE E. HEER IUSTUS IOHANNIS/ van BEILANUS in syn ED. Leeven/ ----------/ -----------/
Dit is ons beyde begeren als dat dit graft/ noyt magh worden geopent ten sy dat/ onse dochter GERHARDINA GEBBINA/ .(w)am te sterven ongetrout op dat dan/ ... ons aartsche lichaam hier magh rusten/ tot den Iongsten dagh/

L3

Afmeting steen 71x202, gebouchardeerde zerk in 2 stukken, ongenummerd.
Anno 17-- den ----------/ is in den Heere gerust Isack/ Wielant Wynkoper out—Iaer/
en des selfs eerste Huisvrouve/ Catharina Aarnias out 41 Iaer/ overleden den 9
Ianuarius 1684/
Zijn twede Huisvrouve Hiltie/ Luertsma out 40 Iaer overleden/ den 3 Ianuarius 1691/
des selfs darde Huisvrouve Anna/ Bauckes out 70 Iaer overleden den/ 26 Februari 1709/
Anno 1716 den 15 December is/ in den Heere gerust den Eersaamen/ Isack Wielant burger en Coopman/ in wynen binnen Leeuwaerden/ out in syn 75 Iaer en leit met ..../ syner (v)rou(wen) alhier begraven/

L4

Afmeting steen 73x205, gebouchardeerde hele zerk, genummerd: 149
Wapenbeschrijving.
DEN 17 FEBRY: 1708 STERFT/ DE ACHTBAERE SEER GELEERDE/ [HEER] WELHELMUS SICCAMA/ I.V.D. MEEDE OUDSTE ADVOCAET/ VOOR DEN HOVE VAN/ FRIESLANT OUD MUNSTER/ COMMESARIS VAN DESE/ PROVINCIE EN VROEDSCHAP/ BINNEN LEEUWARDEN OLD EN 64/ IAER LEIDT ALHIER BEGRAVEN/ EN IS ALHIER MEDE OVER/ GEBRACHT HET GEBEENTE VAN/ SYN WIL: HUISVROU IUFF:/ BENIAMINA DOUGLAS GESTORVEN/ DEN 15 DECEMB: 1675/

L5

Afmeting steen 72x202, hele zerk, in het midden genummerd:

No 66
Wapenbeschrijving.
Hier onder dese serk Rust De Godt/ Vrughtige en seer Deughryke de/ [........] Goyaena Geert/ ruda Van Beilanus Gesturven/ Den 12 Iuny 1721/
[.................]/ IOHAN HENDRICK van BEILA=/ NUS Luytenant Collonel en Captein/ van een Compagnie Invanterye Ten/ Dienste van de [.........] oudt/ 83 7/12 Iaaren Gesturven Den 7 7ber/ Anno 1766 En Leit Alhier Be=/ graven./
En
[................]/ [.....] PETRONELLA van BEILANUS/ Gebn STEENWYCK, Huisvrouwe van/ de [H.........] I: H: van BEILA/ NUS, Luynt Coel en Dienste van den/ [H.........] Gesturven den/ 7 November 1756 oudt 77 Iaaren/ En leit Alhier Begraven./


L6

Afmeting steen 71x203, gebouchardeerde hele zerk, genummerd: 148
Wapenbeschrijving.
HIER RUST EVERHARD/ LUDEWIG [.....VAN]/ DANCKELMANN OUDT/ 23 IAREN GESTURVEN/ DEN 8 ENDE BEGRAVEN DEN/ 12 OCTOBER ANNO 1745/

L7

Afmeting steen 72x206, gebouchardeerde zerk in 2 stukken, genummerd: 79
De lijnen van een ongebruikte tekstrand deels overschreven.
Wapenbeschrijving.

Den 22 Maart 1762 is in den Heere/ gerust de [Hoog Ed. Geboren jo. Heer] Tinco Lycklama ’a. Nyeholt in leven/ laast [Grietman ... .tingeradeel ...]/ in den ouderdom van byna 66 Jaren/
Den 18 February 1778 ontsliep sagtelyk/ in den Heere Desselfs huisvrouw Vr/ Martha Kinnema van Scheltinga in/ den ouderdom van 75 Jaren,/ 5 maanden en eenige dagen zynde door/ de laast overledene begeerd: dat dit Graf(t)/ binnen de twintig Jaaren niet sal mogen/ geopend worden/


L8

Afmeting steen 70x197, gebouchardeerde, ongebruikte hele zerk, genummerd: 73

M1

Afmeting steen 70x200, zerk in 2 stukken, genummerd: 64
Randschrift gebouchardeerd.
Wapenbeschrijving.
A.: (1)692 DEN 8 JUNY IS/ ....CK IN DEN/ ...../ ... EERBARE EN DEUG/ DEN RYCKE TITIA ADIUS./ ...... WAARDE ECHT/ GENOOT VAN LUCAS/ (VAN GREVEN) NOT.PUB:/ ....... PRE/ ..... OQ DER/ ...... LEEUWARDE/ O..... (IAREN) 6 MAEN/ DEN .... DEN 16 DITO/ ALHIER BEGRAVEN/ Mors jucunda bonis/
Ao: 1698 DEN 22 SEPTEMR/ IS GESTURVEN DEN VRO/ MEN JONGELINGH LAM/ BERTUS VAN GREVEN/ OLT 16 IAREN 7 MAEN/ DEN 15 DAGEN EN DEN 28/ DITO ALHIER BEGRAVEN/ satus vivit qui/ bene moritur/

M2

Afmeting steen 70x196, hele zerk, ongenummerd.
Gladde steen met getekend ontwerp.
Wapenbeschrijving.
de E Eerbare i.er..../ deugdrycke Juffrou/ Anna de blocq./ Weduwe van wijllen/ de E Heer Secretaris/ Livius van Sch(e)ltinga/ is gesturven den :: VI/ Julius MDCIX (?)

M3

Afmeting steen 69x202, hele zerk, genummerd: NO 39
Wapenbeschrijving.
Onder elk wapen een naam:

ANDELES / CHEVALIER / IONGSMA/
Den 23 Augustus 1751 is/ Overleeden den Heer Eijso/ Andeles in Leeven Houtkoper/ te Leeuwarden in den Ouderdom/ van 35 Jaaren en 19 dagen en leit/ alhier Begraven/
Den 8 Augustus 1786 Overleed/ den Wel Eerwaardigen Heer/ Jacobus Chevalier Laast Waar=/ dig Eevangelie Dienaar te Stiens/ in den Ouderdom van bijna 58/ Jaa(re)n en leit alhier begraven/
D(en) 6 May 1789 Rustte Mejuf=/ frouw Gertie Jongsma Eerst Weduwe/ van wijlen den Heer E: Andeles/ en daarna van den Wel Eerwd/ Heer J: Chevalier Oud Zijnde 74/ Jaaren en 3 weeken en leit alhier/ Begraven/
en heeft begeert dat dit Graf Gesloo=/ ten en Nimmer weeder Geopend/


M4

Afmeting steen 71x202, hele zerk, genummerd: 132
Wapenbeschrijving.
Wilhem Crans/ in tijden ge..st/ Bur(g)........(h)ap/ der Sta....en/ Am.......rl:/ van ...... e/ vo....... t is/ geb....... ari/ 16(4). ......en/ den .......ti/ 17(1)2 en ....graf?/ hier begraven/
D...... (Cran)s/ is ..... y/ 168...... o/ Iuly ..... uis/

M5

Afmeting steen 71x197, waarschijnlijk hergebruikte hele zerk met geaccidenteerd, sterk afgesleten oppervlak, onderaan genummerd: 24
Randschrift:
Ao 1687 DEN 6 APRIL STERFT/ DOMINICVS THYSSEN OLDT INT 52 IAER IN LEVEN OUD [BURGEMEESTER EN VROETSMAN DE.]/ STEDE LEEUWAEREN MEDE/ [GECOMMITEERDE ALS EYGENERFDE TEN LANDSD...] ..T DE GRIETENY VA IDAERDARADE/
Wapenbeschrijving.
Ao 1672 den 21 Marti sterft/ de Eerbare Hiltie Hansis van/ Milhuisen oudt int 36 Iaer in/ leven Huisvrou van Dominic=us/ Thiissen,/

M6

Afmeting steen 72x200, gebouchardeerde zerk, waarvan de bovenhoeken ontbreken, onderaan genummerd: No 63
(17)89 de 6 January is ov......./ Bernhardús Dorhoút ....../ Burgemr en meede Raad in .../ Vroetschap deeser Stad in den/ Oúderdom van 85 Jaaren en/ byna 4 Maanden 1789 de 20/ Maart is Gestorven Neltje Mercator/ desselfs Nagelaaten Wedúwe Oúd/ 76 Jaaren en 8 dagen Zynde te/ Saamen 57 Jaaren en 8 Maan=/ den door den Echt Vereenigt Geweest/

M7

Afmeting steen 68x199, gebouchardeerde, ongebruikte hele zerk, onderaan genummerd: 93

M8

Afmeting steen 73x205, zerk in 2 stukken, onderaan genummerd: 86
Wapenbeschrijving.
Den 10 October 1799 is Overleden/ Margrieta Cornelia Hanenburg/ Huisvrouw Van de Oud Burger Faandrik/ Auke de Vries in den Ouderdom van byna/ 66 Jaaren en Legt Alhier Begraven/
DEN 11 JULY 1800 IS OVERLEDEN/ AUKE DE VRIES OLD BURGER/ VAANDRIK OLYSLAGER EN ZEEP/ ZIEDER TE LEEUWARDEN IN/ DEN OUDERDOM (60?) IAAR/ (2) MAANDEN EN LEIT ALHIER/ BEGRAVEN/
DIT GRAF MAG NIMMER/ VERKOGT WORDEN/

N1

Afmeting steen 70x201, hele zerk, genummerd: 113
Geen tekst.

N2

Afmeting steen 70x197, zerk in 2 stukken, genummerd: 103
Randschrift:
DEN 24 DECEMBER/ 1703 STERFT [......]ROUW ANNA VAN VIERSEN IN/ HET 52STE IAER/ HAERES OUDERDOMS ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN/
Wapenbeschrijving.
DEN 14 MAERT 1706/ STERFT [IV.]ROUW/ CATHARINA VAN/ VIERSSEN IN HET 49/ STE IAER HAERES/ OUDERDUMS ENDE LEIT/ ALHIER BEGRAVEN/

N3

Afmeting steen 70x196, hele zerk, genummerd: 105
Wapenbeschrijving.
DEN 23 DECEMB: 1691 SYN/ IN DEN HEERE GERUST DE/ E: ACHTBARE DOMINICUS/ HAMERSTER IN LEVEN/ (RE)GEREND [.......] EN/ [........] DE® STEE=/ DE LEUWARDEN OLDT/ SYNDE IN HET 61STE IAAR/
EN/
DEN 14 MAY 1704 CATHA/ =RINA BOSSENIUS DES SELFS/ HUYSVROUW OLDT IN/ HET 75STE IAAR EN LEGG(E)/ ALHIER BEGRAVEN/
AGGÆUS HAMERSTER OUDSTE/ SOON VAN DE RAADS[.....]D:/ HAMERSTER IS GESTORVEN/ DEN 12STE IANRY: 1731 OUD IN/ ZYN 15STE IA... TOT OVER/
= GROTE DROEFHEIT ZYNER/ OUDEREN/

N4

Afmeting steen 71x200, hele zerk, ongenummerd.
ANNO 1748 DEN 29 IANUARY IS/ IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN/ [WEL EDELEN] GEBOREN VROUW/ [..........] WISKIEN VAN SCHEL=/ =TINGA WED: WYLEN DEN [WEL]/ [EDELEN] GEBOREN [HEER] IACOBUS/ VAN BOURICIUS IN LEVEN [GRIET]/ [MAN] OVER ÆNGWIRDEN (&)C:&C:/ OUD 62 IAEREN EN 7 DAGEN EN/ LEIT ALHIER BEGRAVEN/
WORDEN DES SELFT NACOME=/ LINGEN VERSOGT OM DIT GRAFT/ NOYT TE LATEN OPENEN/

N5

Afmeting steen 71x204, zerk in 2 stukken, genummerd: 115
Randschrift:
A 1692 DEN 8 AUGUSTUS IS/ IN DEN HEERE ONTSLAEPEN DE EERBAERE MARGARETE FEYCKAMA IN LEVEN/ HUISVROU VAN DR.CORNELIUS/ STRIGELIUS REECKENMEESTER VA FRIESLANDT EN VROETSCHAP DER STADT (L)EEWAERDE/
Wapenbeschrijving.
De [Heer] en Mr Fredrik/ Cocq in Leven [Burgemeester]/ en Rentemeester Der Stad/ Vollenhove Overleden den 21/ Augustus 1764 Oud in ’t/ 49ste Jaar en Legt Alhier/ Begraven/

N6

Afmeting steen 70x195, hele zerk, ongenummerd.
Ao 1717(?)den 21 Ianuary stierf de/ Eersame Tieerd Eelkes Rossum out/ in het 52ste Iaer en Leit alhier/ begraven/
1780 den 21 January is in den Heere Gerust/ de [Wel Edele Heer] Henricús Dúiwenstein/ J:U:Dr Advocaat voor den Hove van/ Vriesland en Old [Secretaris] V. Leuwaar=/ deradeel en [volmagt ten Landsdage] oud/ circa 64 Jaren en legt alhier Begraven/
Wapenbeschrijving.

Ao 1740 den 13 May is in den/ Heere gerust de [Wel Ed: Heer]/ STEPIHANUS DUIVENSTEIN/ I.U.Dr [........] den [...]/ van [...Secretaris] van/ Leeuwardera[....Volmagt ten]/ [Landsdage] oud 58 Iaren en 3/ Maanden en legt alhier begraven/
1761 Den 16 Septemb: is in den/ Heere gerust [Iuffrouw] IANNEKE/ VISSCHER wed: van wylen de Heer Sekretaris DR STEPHANU(S)/ DUIVENSTEIN in Leeven [.....]/ [......] Gasthuis binnen/ deese Stad oud 73 Iaren en ruim 5/ Maanden en legt a(lhi)er begraven/


N7

Afmeting steen 70x197, hele zerk, ongenummerd.
Wapenbeschrijving.

N8

Afmeting steen 73x204, zerk in 2 stukken, genummerd: 78
Wel rand, geen schrift.
Wapenbeschrijving.

O1

Afmeting steen 71x202, hele zerk, ongenummerd.

Anno 1680 den 4 Ianneuary is/ in den Heere gerust de Eerbare/ Geiske Willems in Leven Vlas=/ koopster in de Koninck Straet/ binnen Leuwaerden en leit hier/ begraven/
AO 1705 den 28 Iuni is in den/ Heere gerust de Eersamen Age/ Sibrens Mr Wagenmaker oudt/ 63 iaeren. AO 1709 den 4 Augusti/ is in den Heere gerust de Eerbare/ Lisbet Sibrens oud int 47 iaeren en/ leggen hier begraven/
Den 4en Junii 1738 is Overleden/ Meinske Sibrens Oud 90 Iaren 9/ Maanden en 5 dagen en is den 11 dito/ alhier Begraven Hebbende Begeert/ dat dit Graf Binnen Veertig Iaren/ niet sal worden Geopent nog Verkogt/


O2

Afmeting steen 73x202, hele zerk, genummerd: 54
Wapenbeschrijving.
[ANNO .... DEN 23 MAART/ IS CHRISTELYK IN DEN HEERE/ ONTSLAPEN DE EERBARE/ DEUGDRYKE GRIETIE RIENKS/ IN LEVEN ECHTE HUISVROUVE/ VAN DE NOTARIS GELLIUS/ DOMINICI OUT 83 IAAR EN/ LEYT ALHIER BEGRAVEN/ HAARE SIELE RUSTE IN VREEDE]/

O3

Afmeting steen 71x199, hele zerk, ongenummerd.
Randschrift:
DEN 19 IULIUS 1717 IS IN/ DEN HEERE GERUST ....... TITIA VAN IDSNIGA HUISV..../ ......./ ..... VRIESLANDT EN VROEDTSMAN DER STAD LEEU/ WARDEN ÆT? 44 I®/ 9 M: 26 D...EN LIT/ ALHIER BEGRAVEN/
Wapenbeschrijving.

O4

Afmeting steen 70x197, zerk in 2 stukken, genummerd: 56
Wapenbeschrijving.

Den 26 Febr 1712 is Overl=/ ADRIANVS HAEN/ [..........] en/ [.....] der Stede Leeuw/ als mede Schriever van de/ Comp=Guardes [......]/ [.......]/ [.......]/ [......] out/ 59 iaar en leit alhier/ begraven/
Den 30 Maert 1736 is in den/ Heere gerust Grietje Geerts Huij/ Wed: Wijl: de [...] Adrianus/ de Haan out 75 Iaer en leit alhier/ begraven/


O5

Afmeting steen 71x196, hele zerk, genummerd: No 94
Weggebouchardeerde teksten.

O6

Afmeting steen 70x196, hele zerk, genummerd: 57
ANNO 1695 DEN 19 IULIUS IS IN DEN/ HEERE GERUST DEN EERSAMEN/ THEOTHARDUS HELLINGA IN LEEVE/ DOCKTER MEDICUS EN DE [......]/ [.....] DER STEEDE LEEUWAERDEN/ OUDT 50 IAEREN ENDE LEIT ALHIER/ BEGRAVEN/
Wapenbeschrijving.
Onderschrift: Hendrik Nauta Erven.

O7

Afmeting steen 70x197, hele zerk, genummerd: 14
AO. 1724 DEN 11 No IS IN/ DEN HEERE GERUST HEYN/ =SIUS WIGERI IN LEVEN/ DEURWR S:HOFS VAN/ VRIESLAND OUT 52 IAAR/ EN LEIT HIER BEGRAVEN/
1740 DEN 18 AUGUSTUS IS IN/ DEN HEERE GERUST GEERT=/ RUIT VAN HOUTEN HUISVROU/ VAN DE DEURWAARDER HEIN/ SIUS WIGERI OUDT 67 IAAR/ NEGEN MAANDEN 18 DAGEN/ EN IS HIER BEGRAVEN/

O8

Afmeting steen 70x199, hele zerk, ongenummerd.
Randschrift:
DEN 10 MAART 1680 IS seer/ CH(RISTEL)CK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE .....RL..A.... C...../ ...../ ..RENT.... .... DOTINGH OLD ....... MR EN SECRETARIS DER STAD LEEUWARDEN EN IS ALHIER BE...R..../
Wapenbeschrijving.
DEN 26 8 BR 1694/ STIERF SEER CHRISTE:/ LYCK DEN ERENFESTEN/ EN .....
Zerk geplaatst tegen het Coulonhûs, Doelestraat 8 in Leeuwarden:
XXXX.....

Opgenomen door: J.G.N.v.d.Meulen, M.Tangerman en H.A.Zeinstra, leden van het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.