Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Open hier Bibliografie Leeuwarden (PDF - 4,5 Mb) in een apart venster

Rubriekenindeling

0 Algemene naslagwerken

1 Algemene en politieke zaken

10 Algemeen
11 Prehistorie en vroege middeleeuwen (tot ca. 1000)
12 Middeleeuwen (ca. 1000 - 1498)
13 Saksische en Habsburgse periode (1498 - 1568)
14 Periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648)
15 Periode van de Republiek (1648 - 1795)
16 Bataafse en Franse tijd (1795 - 1813)
17 Periode 1813 - 1940
18 Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945)
19 Periode na 1945

2 Staat

20 Algemeen
21 Overheden, bestuur (gemeente, provincie, rijk) 

      211 Overheidsdiensten, nutsbedrijven, openbare werken, waterstaat
      212 Overheidsfinanciën
      213 Friese Nassaus en Koninklijk Huis

22 Recht, justitie, politie
23 Militaire zaken, schutterij


3 Economie

30 Algemeen
31 Bodem, natuur, klimaat, milieu
32 Agrarische zaken

321 Dierenartsenij, dierenbescherming

33 Nijverheid en industrie

331 Afzonderlijke bedrijven

34 Handel en zakelijke dienstverlening

341 Afzonderlijke bedrijven

35 Verkeer en vervoer
36 Post, telecommunicatie
37 Bank- en verzekeringswezen
38 Horeca
39 Bouwsector


4 Sociale zaken

40 Algemeen

401 Sociaal leven per buurt, wijk, dorp, straat; buurt- en dorpsorganisaties

41 Bevolking

411 Standen, klassen, groepen, zuilen

                                        4111 Vrouwen
                                        4112 Joden

42 Bezit, armoede

421 Materiële cultuur

43 Onmaatschappelijkheid, criminaliteit, prostitutie, alcoholisme, drugs
44 Arbeid, werkloosheid
45 Arbeiders-, vakbeweging
46 Volkshuisvesting

461 Idem, per buurt, wijk, dorp of straat

47 Volksgezondheid, gezondheidszorg

471 Niet-reguliere gezondheidszorg

48 Sociale hulpverlening, armenzorg, maatschappelijk werk, volksontwikkeling, vormingswerk

481 Buurtwerk
482 Kinder-, jeugdzorg, gezin, opvoeding, jeugdorganisaties
483 Bejaardenzorg
484 Gehandicaptenzorg

49 Diversen


5 Geestelijk leven, Kerken

50 Algemeen
51 Rooms-Katholieke Kerk
52 Gereformeerde Kerk (tot 1816), Nederlandse Hervomde Kerk (1816-2004) en Protestantse Kerk in Nederland (v.a. 2004)
53 Doopsgezinde Gemeente
54 Lutherse Gemeente
55 Israëlitische Gemeente
56 Gereformeerde richtingen (v.a. ca. 1830)
57 Overige kerkgenootschappen en sekten
58 Levensbeschouwelijke verenigingen; esoterie


6 Cultuur

60 Algemeen

601 Friese beweging

61 Onderwijs

611 Lager, kleuter- en basisonderwijs
612 Algemeen voorgezet onderwijs
613 Lager en middelbaar beroepsonderwijs
614 Hoger beroepsonderwijs
615 Wetenschappelijk onderwijs
616 Buitengewoon/speciaal onderwijs
617 Diversen

62 Archief-, bibliotheek- en museumwezen

621 Archiefwezen
622 Bibliotheek- en documentatiewezen
623 Museumwezen

6231 Fries Museum
6232 Museum Het Princessehof

63 Wetenschappen

631 Historiografie

6311 Hulpwetenschappen van de historiografie, zoals genealogie, archeologie, wapenkunde, munten, vlaggen e.d.

64 Taal en letteren

641 Taal
642 Letteren

6421 Oera Linda Boek

643 Bellettrie, fictie, (deels) spelend in Leeuwarden

65 Boek- en perswezen, media

651 Boek- en perswezen, drukkerij, boekhandel, uitgeverij, boekbinderij
652 Radio en televisie

66 Beeldende kunsten en bouwkunst

661 Beeldende en decoratieve kunst, kunstnijverheid, vormgeving, fotografie
662 Bouwkunst, monumentenzorg

67 Theater en muziek

671 Theater, film, circus
672 Muziek

68 Ontspanning, sport

681 Ontspanning, recreatie, toerisme, hobby's, kermis
682 Sport en spel

6821 Schaatsen
6822 Voetbal
6823 Kaatsen
6824 Wielrennen
6825 Dammen

69 Volksgebruiken, volkskunde


7 Plaatsbeschrijving

70 Algemeen
71 Buurten, wijken, dorpen
72 Straten, wegen, pleinen, bruggen

721 Straten, wegen, pleinen, bruggen afzonderlijk

73 Gebouwen

731 Soorten gebouwen
732 Afzonderlijke gebouwen

74 Wateren, havens, sluizen, dijken
75 Tuinen, parken, plantsoenen, begraafplaatsen, recreatiegebieden, sportterreinen, bossen
76 Overige terreinen, terpen, wallen, velden, polders
77 Gedenktekens, beelden, fonteinen


8 Families en personen

80 Algemeen

801 Afzonderlijke families en personen