In de periode 1986-2000 is een groot aantal boekjes uitgegeven in de serie 'Monument van de Maand'. Deze boekjes werden uitgegeven door Stichting Fryslân Kultuer en Toerisme in de maanden april t/m november. Doel was om het Friese cultuurbezit in kaart te brengen en dit op een aansprekende manier onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Hieronder staat een overzicht van de boekjes die zich in de collectie van het Historisch Centrum Leeuwarden bevinden.  

Serie 1 

1991.1
April 1991: Sint Annakerk-
Hantumhuizen
1991.2
Mei 1991: De Schierstins-
Veenwouden
1991.31
Juni 1991: Sint Gertrudiskerk-Workum

  

1991.41
Juli 1991: Gereformeerde kerk
en postkantoor-Kollum
1991.51
Augustus 1991:
Hollum-Ameland
1991.61
September 1991: Stadhuis-Franeker

 

1991.71
Oktober 1991: Krullen en slingers-Sneek
1991.81
November 1991: Rooms-katholieke
kerk Sint Nicolaasga
1992.11
April 1992: Thomas
Romein-Terband

  

1992.21
Mei 1992: W.C. de Groot-Cornjum
1992.31
Juni 1992: Van Dam-
Burgum
1992.41
Juli 1992: L.P. Roodbaard
Leeuwarden

  

1992.51
Augustus 1992: Gysbert
Japicx-Bolsward 
1992.61
September 1992: J.J.
Slauerhoff-Jorwerd
1992.71
Oktober 1992: Ype en
Jurjen Staak-Drachten 

 

1992.81
November 1992: J. van
Hulst-Harlingen 
1993.1
Mei 1993: Watertoren-Sneek
 1993.2
Juni 1993: Bildtdijken-
Oude Bildtzijl

 

1993.3
September 1993: De
Academia van Vrieslant
Franeker
1993.4
Oktober 1993: Skûtsjes
Balk 
 1993.5
November 1993: Paleis van Justitie
-Leeuwarden

 

1994.11
April 1994: Sudersee igge-
Workum-Molkwerum
 1994.1
Mei 1994: Kleasterpaad-
Bolsward-Tirns
 1994.21
Juni 1994: Turfrûte-
Gorredijk-Appelscha

 

1994.3
Juli 1994: Stenen getuigen-Friesland
 
 1994.4
September 1994:
Op pylgerreis-Dokkum
1994.5
Oktober 1994: Penjumer Halsbân
-Pingjum 

 

1995.1
April 1995: Terpenland-
Hallum-Marrum-
Westernijkerk-Ferwerd-
Blija
1995.2
Mei 1995: Dorpsgezicht-Heeg
1995.3
Juni 1995: Lindevallei-
Wolvega en omstreken

 

1995.4
September 1995:
De Bjirmen-Oosterbierum-
Pieterbierum-Sexbierum
1995.5
 Drie eeuwen Joods leven
-Friesland
 

 

Serie 2

1996.1
Mei 1996: Doopsgezind
Friesland, het land van
Menno Simons
1996.2
Juni 1996: Friese Nassaus
uit de schaduw
1996.3
September 1996: Leeuwarden,
marktstad door de eeuwen heen

 

1996.4
Oktober 1997: Friesland
malen om het peil
1997.1
Mei 1997: Voornaam wonen in en rond
Leeuwarden
1997.2
Juni 1997: Met de Friese slag

 

1997.3
September 1997: De Friese elf steden,
bolwerken van cultuur 
1997.4
Oktober 1997: De heide
van Duurswoude 
1998.1
Mei 1998: Notabele
woningen in Mantgum 

 

1998.2
Juni 1998: Een eeuw
volkshuisvesting in
Friesland 
1998.3
September 1998: Van
Blokhuis tot Stadskantoor 
1998.4
Oktober 1998: A krom
slordig reuzenwerk 

 

1999.1
Mei 1999: Dorpenkwartet
Wûnseradiel
1999.2
Juni 1999: Pleisteren en
ontnuchteren 
1999.3
September 1999:
Stof zijt ge 

 

1999.4
Oktober 1999: Tussen
Rijswit & Spanjolen
2000.1
Mei 2000: Dorpen aan de grens 
2000.2
Juni 2000: Trije terpen
tusken Waad en Ie 

 

2000.3
Juni 2000: Vlieland 
   

Terug