Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) wil voorzien in de behoefte van burger en overheid aan informatie over de Leeuwarder samenleving en haar geschiedenis. Deze website is daarvoor een belangrijk medium. Hij ontsluit de collecties die het HCL beheert en fungeert zo als startpunt voor eigen onderzoek. Ook bij de dienstverlening speelt de website een steeds grotere rol. Steeds meer gezochte informatie is hier te vinden. Op de site staan verder mogelijkheden om het aanvragen en bestellen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Er wordt vooral gebruik gemaakt van informatie die als onderdeel van de collectie in beheer en beschikbaar is bij het HCL. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De gemeente Leeuwarden / het Historisch Centrum Leeuwarden sluit elke aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid vanwege het personeel is ontstaan, uit.

Alle rechten voorbehouden
Kennisneming en gebruik van informatie in de vorm van teksten, afbeeldingen, geluid en bewegend beeld op deze website is alleen toegestaan voor eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, zonder dat deze gegevens worden opgeslagen op gegevensdragers  van anderen, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Vermenigvuldiging, downloaden, opslaan op gegevensdragers ten behoeve van derden, doorgeven aan derden of anderszins reproduceren voor derden is onder geen beding toegestaan.

Eventuele hyperlinks worden alleen door het HCL toegestaan indien slechts gelinkt wordt aan de website van het HCL. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van informatie zijn niet toegestaan.

Auteursrechten
Deze website is een publicatie van het HCL. Men moet er rekening mee houden dat de Archiefwet 1995, de Auteurswet 1912, de Databankwet, Wet op de naburige rechten en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing kunnen zijn op de informatie, zoals die op de website is te raadplegen. Die rechten kunnen  gelden voor documenten en gegevens, zoals bouw- en constructietekeningen,  foto’s, films, portretten, geluidsfragmenten, registraties van optredens van artiesten, ander werk of andere (wetenschappelijke) documenten, databases, metadata, de afbeeldingen en de teksten, etc. Alle rechten hierop zijn voorbehouden aan de gemeente Leeuwarden en/of aan de overige rechthebbenden.

Verveelvoudiging van de content c.q. documenten met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of die commercieel te exploiteren is niet toegestaan zonder toestemming van andere rechthebbenden dan de gemeente.

Vorderingen wegens inbreuken op intellectueel eigendomsrecht
Het HCL heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde informatie te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt.
Indien u meent dat uw werk of werk waarop u rechthebbend bent zodanig is verveelvoudigd of gedistribueerd dat inbreuk wordt gemaakt op uw intellectueel eigendomsrecht of als u weet dat bepaald inbreukmakend materiaal beschikbaar is via de onze website stel ons op de hoogte via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Toestemming van de directeur Historisch Centrum Leeuwarden
In alle gevallen hebt u schriftelijke toestemming nodig van de directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden, indien u het werk wilt reproduceren, verveelvoudigen of aan derden al dan niet in kopie wilt doorgeven. In uw verzoek om toestemming moet u duidelijk aangeven:

-welk materiaal u openbaar wilt maken of kopiëren,

-hoe u het materiaal openbaar wilt maken (boek, tentoonstelling, radio/tv, internet, etc.)

-bij drukwerk: de oplage

-bij tentoonstellingen: de duur van tentoonstelling

 

U krijgt toestemming onder voorwaarde dat u:

-een bewijsexemplaar van de publicatie aan het HCL verstrekt

-het materiaal met een correcte naams- en bronvermelding publiceert

-En – indien daarom gevraagd door of namens de rechthebbende – een gebruiksvergoeding t.b.v. de rechthebbende betaalt.

Toestemming auteursrechthebbenden
Indien het werk beschermd is dan wel een rechthebbende daarop het intellectueel eigendom heeft, bent u wettelijk verplicht tevens toestemming te vragen aan de rechthebbende(n). In de meeste gevallen kan dat de maker van het werk of diens erfgenaam zijn . Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

Hoe vraagt u toestemming aan de auteursrechthebbende(n)?
In eerste instantie kunt u zich wenden tot de medewerkers van de studiezaal. Zij beschikken over een adressenbestand van auteursrechthebbenden. Als de auteursrechthebbende niet in het bestand zit, onbekend of onvindbaar is, kunnen zij u verwijzen naar instanties die de belangen behartigen van nu nog onbekende rechthebbenden.

Privacystatement en cookies
Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Download hier een PDF-versie van de disclaimer