Afwezig: Bertus Molenbuur. Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg.

 1. Opening:

  - Een aantal publicaties van het HCL wordt uitgedeeld.
  - Peter kondigt aan dat hij eerder weg moet i.v.m. zijn bemoeienis met de Huizumer dorpskerk.

 2. Verslag vorige bijeenkomst:

  - De gemeentelijke bijdrage aan de Oldehove wordt eind augustus in de raad besproken.
  - Er is enige voortgang in het project ‘oral history'.

 3. Samenstelling, verbreding en toekomst van de bezoekersraad:

  - Ad en Herman blijven nog wel even.
  - Marloes Eskens lijkt geschikt als nieuw lid en wordt gepolst.

 4. Mededelingen HCL:

  - Het beleidsplan voor de komende jaren levert (nog) geen vragen op.
  - De konsekwenties van KH 2018 zijn nog niet te overzien. 6 september komt definitieve uitslag
  - Er worden nieuwe bezuinigingen op cultuur verwacht.
  - De toekomst van de openbare bibliotheek is in studie.

 5. Nieuwe manifestaties, tentoonstellingen en activiteiten:

  - De meeste activiteiten staan i.i.g. het komend half jaar in het teken van de manifestatie over Leeuwarden in de Gouden Eeuw. Misschien kan de bezoekersraad nog (meer) suggesties doen.
  - Volgend jaar wordt er ook aandacht geschonken aan Cambuur, de dagboeken van Hellema en Marijke Meu.
  - In juli start een tentoonstelling met foto's Abe de Vries; in december is de upgrading van de vaste expo voltooid.

 6. Boarnsterhim:

  - Alle medewerkers van de gemeente krijgen rond de jaarwisseling een boekje over de Leeuwarder dorpen. Het betreft een door de Friese Pers bewerkte versie van het dorpenboek van Peter Karstkarel.
  - Alexander Tuinhout, gemeentearchivaris van Boarnsterhim, werkt nu al wekelijks een aantal dagdelen in het HCL.

 7. Marketing Oldehove:

  - De stagiaire van de Reinwardt Academie is geslaagd (op basis van haar onderzoek naar de marketing van de Oldehove). Zij zal de komende weken haar rapportage vervolmaken.
  - Het onlangs verschenen magazine voor toeristisch Leeuwarden ‘Welkom in Leeuwarden' schenkt veel aandacht aan de Oldehove; het filmpje ‘fascinating Leeuwarden' eveneens.

 8. Verbetering/aanpassing dienstverlening:

  - Eind augustus is er in het HCL een bijeenkomst ten behoeve van benchmarking van de kwaliteit van de dienstverlening bij archiefinstellingen.
  - De vernieuwing/aanpassing van de HCL-website(s) is in voorbereiding.
  - De proef met verminderde dienstverlening in de zomer wordt uitgesteld.

 9. Rondvraag (en mededelingen):

  - Er schijnt een Havankherdenking te worden voorbereid.
  - Enkele tientallen schilderijen e.d. zijn onlangs aan het HCL geschonken. Geschilderde of getekende stadsgezichten (van bijv. Van Asperen) is ook een aardig thema voor tentoonstellingen.
  - Sicco vraagt of Leeuwarden ook betrokken kan worden bij zijn project m.b.t. het fotograferen van rechterlijke archivalia van voor 1700.

 10. Volgende bijeenkomst:

  - 6 november, 16.00 uur in het HCL.

 11. Sluiting

Terug