Afwezig: Herman Maring en Peter de Haan (deels). Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg. Verder aanwezig: Geart de Vries (dir. HCL), Sicco van Albada, Rients Faber, Tom Sandijck, en Bertus Molenbuur.

 1. Opening:

 2. Verslag vorige bijeenkomst:

 • De gemeentelijke bijdrage aan de Oldehove is inmiddels door de gemeenteraad structureel geregeld.
 • Marloes Eskens heeft het voorlopig te druk om zitting te nemen in de bezoekersraad.

 3. Mededelingen HCL (een selectie): - Er zijn nieuwe bezuinigingsvoorstellen gelanceerd.

 • De Oldehove heeft zo'n 22.000 bezoekers getrokken, een absoluut record.
 • Het onderwijsproject Friesland in de Gouden Eeuw (met Tresoar en Fries Museum) trekt duizenden leerlingen.
 • Sinds oktober zijn in het HCL twee nieuwe mini-exposities met archeologische vondsten te zien.

 4. Nieuwe manifestaties, tentoonstellingen en activiteiten (een selectie, zie ook het concept jaarverslag met vooruitblik):

 • Het boekje over de Museumhaven e.o. wordt in december gepubliceerd.
 • Het HCL doet mee aan Serious Request in december.
 • Het HCL is de hoofdorganisator van de nieuwjaarsbijeenkomst van Historisch Leeuwarden in januari.
 • Het Leeuwardenboek van Pieter de Groot verschijnt waarschijnlijk in maart.
 • Het HCL doet mee aan Cambuur- en Havank-jubilea.
 • Er komt eind 2014 een historische atlas van Leeuwarden.
 • Met schilderijen van Andringa en foto's van Gombault wordt het een en ander gedaan in 2014.
 • Rond D.W. Hellema en Marijke Meu worden in 2015 activiteiten georganiseerd.

 5. Boarnsterhim:

 • De verhuizing van de archieven is al in gang gezet.
 • De digitalisering van de belangrijkste archivalia wordt nog dit jaar afgerond.
 • Er zijn inmiddels goede contacten met het museum in Grou. Met anderemuseale instellingen en historische werkgroepen wordt ook contact gezocht.
 • Hoogst waarschijnlijk gebeurt er tijdens Open Monumentendag 2014 van alles in de nieuwe Leeuwarder dorpen.
 • Twee medewerkers van Boarnsterhim komen (deels) in het HCL te werken.

 6. Verbetering/aanpassing dienstverlening:

 • Er zal meer aan benchmarking (met andere relevante archiefinstellingen) worden gedaan.
 • Er komt hoogst waarschijnlijk een aparte Oldehove website, gesponsord door de Vrienden van de Oldehove.

 7. Leeuwarden op de kaart (upgrading van de vaste expo):

 • De upgrading van de vaste expo kan waarschijnlijk in maart worden afgerond.
 • De multitouchtafel is al geïnstalleerd. Er komt tzt ook een (rouleerbaar) exemplaar elders in de stad.
 • Aan de content van de multitouchtafel wordt gewerkt; aan bijbehorende filmpjes en een portrettengalerij eveneens.

 8. Rondvraag (en mededelingen):

 • Peter: De dorpskerk van Huizum krijgt een culturele bestemming (als lokaal activiteitencentrum). De website ‘herdenkingen Fryslân' komt binnenkort online.
 • Klaas: Kom s.v.p. met suggesties voor nieuwe activiteiten.

 9. Volgende bijeenkomst:

 • Woensdag 19 maart, 16.00 uur.

10. Sluiting.

Terug