Verslag bijeenkomst bezoekersraad 10 december 2014

Afwezig: Herman Maring. Voorzitter: Ad Fahner. Notulist: Klaas Zandberg.

1. Opening:

 • Het boekje ‘highlights’ wordt uitgedeeld.

2. Verslag vorige bijeenkomst:

 • Er is door omstandigheden geen verslag van de vorige bijeenkomst.

3. Mededelingen HCL en opmerkingen n.a.v. conceptjaarverslag (een selectie):

 • Er is de laatste maanden uitzonderlijk veel aan p.r. en marketing gedaan.
 • Er is in 2014 veel tijd aan tentoonstellingen en publicaties besteed.
 • De Oldehove heeft met ruim 26.000 bezoekers weer een nieuw record behaald.
 • De belangrijkste acquisitie van het afgelopen jaar betreft de collectie Schoustra.
 • De ‘opschoning’ van de kunstcollectie is afgerond.
 • Boek en tentoonstelling ‘Groeten uit Leeuwarden’ vallen in de smaak. Het boek gaat zelfs (in het kerstpakket) naar alle gemeenteambtenaren.
 • Tentoonstellingen over Sjoerd Andringa, J.H. Knoop en WO 2 zijn in voorbereiding.
 • De aanpassing van de schatkamer wordt in februari voltooid.
 • Het blad Leovardia krijgt een nieuwe vormgeving met meer kleur
 • Er kan meer worden gedaan met bekende Leeuwarders: prijsvraag ‘Wie is de grootste Liwwadder?’ (via bijv. facebook en/of Wall of fame op HCL-website uitbreiden). Meer infoborden op gevels? (Peter de Haan onderzoekt mogelijkheden voor een bord tbv Richard Hageman).
 • Men vindt de vorm van het HCL-jaarverslag niet verkeerd.

4. Nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden:

 • De nieuwjaarsbijeenkomst van Historisch Leeuwarden is op 16 januari in het voormalige landbouwhuis. Het is best lastig om elk jaar weer opnieuw een geschikte plek te bedenken.
 • Er worden plannen voorbereid t.b.v. KH 2018. Trainee Pieter v.d. Ende houdt zich hier o.a. mee bezig.
 • Binnenkort start weer een cursus Liwwadders. Een training voor nieuwe stadsgidsen staat eveneens in de planning.
 • De zondagmiddaglezingen voorzien zeker in een behoefte. Een nieuw element vormt ‘Leeuwarders in gesprek’, een maandelijkse serie interviews met spraakmakende gasten (over hun band met Leeuwarden en onderwerpen uit het recente Leeuwarder verleden). Een aantal suggesties worden gedaan. Ook wordt geadviseerd om een en ander vast te leggen tbv website en/of Leovardia.
 • Graag ook tzt suggesties tbv Maria Louisejaar en 300 jaar stadhuis.

5. Verbetering/aanpassing dienstverlening:

 • De nieuwe website werkt, maar er zijn nog enkele gebreken. Sommige databases vertonen hiaten en de beeldbankfunctionaliteiten werken minder gebruiksvriendelijk dan voorheen.
 • Er komt binnenkort nieuwe apparatuur in de Eekhoffzaal.
 • De verlichting bij de receptie wordt verbeterd.
 • Er komt een betere verbinding met de webcam op de Oldehove.

6. Rondvraag (en mededelingen):

 • Peter: Er komt een Sint Franciscusroute door Friesland (o.a. door Huizum). Kan geregeld worden dat de plaquette op het woonhuis van Gerrit Benner weer terug komt? Het Sint Anthoon regelt dat vast.
 • Tom: Er komt een tentoonstelling van de werkgroep archeologie in Bibliotheek Leeuwarden.
 • Sikko: Volgend jaar stoppen als lid. Nadenken over een opvolger?

7. Volgende bijeenkomst:

 • Woensdag 22 april (optioneel), 16.00 uur.
 • Onderwerpen: suggesties voor nieuwe activiteiten, ev. ook m.b.t. acquisitie en sponsoring e.d.?

8. Sluiting.

Terug