Logo Historisch Centrum Leeuwarden

De chat is op dit moment niet beschikbaar.


Voor meer informatie bezoek onze contactpagina.

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Aed Levwerd

Het Historisch Centrum Leeuwarden werkt veel samen met de Historische Vereniging Aed Levwerd. Deze vereniging heeft diverse werkgroepen (waaronder Archeologie en Industrieel Erfgoed) en geeft het historisch tijdschrift Leovardia uit.

Historische verenigingen dorpen

Door enkele gemeentelijke fusies in de afgelopen decennia is het aandeel van de dorpen in de Gemeente Leeuwarden alsmaar groter geworden. Diverse historische verenigingen zetten zich in voor het onderzoeken van de lokale geschiedenis, het uitgeven van publicaties en het duurzaam veiligstellen van bepaalde collecties:

Jelsum Koarnjum

Jelsum Dekemastate

Doarpsnut Jorwert

Leeuwarderadeel Documentatiestichting

Leeuwarderadeel Stichting Mon. Zorg l

Lekkum Miedum Snakkerburen

Mantgum Werkgroep historie

Reduzum, Friens, Idaerd/Eagum  Doarpsargyf

Stichting "Tsjerke en Uniastate Bears"

Wartena Museum It Earmhûs

Wartena Dorpsbelangen

Plaatselijk Belang Warstiens

Weidum, Doarpsbelang

Werregea Ald – Wergea Nij,  Stichting “Wurkgroep

Wirdum Swichum

Dorpsbelang Wytgaard

Zuiderburen, Wijkpanel

Zuidlanden, Wijkpanel