Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Aed Levwerd

Het Historisch Centrum Leeuwarden werkt veel samen met de Historische Vereniging Aed Levwerd. Deze vereniging heeft diverse werkgroepen (waaronder Archeologie en Industrieel Erfgoed) en geeft het historisch tijdschrift Leovardia uit.

Historische verenigingen dorpen

Door enkele gemeentelijke fusies in de afgelopen decennia is het aandeel van de dorpen in de Gemeente Leeuwarden alsmaar groter geworden. Diverse historische verenigingen zetten zich in voor het onderzoeken van de lokale geschiedenis, het uitgeven van publicaties en het duurzaam veiligstellen van bepaalde collecties:

 • Jelsum Koarnjum
 • Jelsum Dekemastate
 • Doarpsnut Jorwert
 • Leeuwarderadeel Documentatiestichting
 • Leeuwarderadeel Stichting Mon. Zorg l
 • Lekkum Miedum Snakkerburen
 • Mantgum Werkgroep historie
 • Reduzum, Friens, Idaerd/Eagum  Doarpsargyf
 • Stichting "Tsjerke en Uniastate Bears"
 • Wartena Museum It Earmhûs
 • Wartena Dorpsbelangen
 • Plaatselijk Belang Warstiens
 • Weidum, Doarpsbelang
 • Werregea Ald – Wergea Nij,  Stichting “Wurkgroep
 • Wirdum Swichum
 • Dorpsbelang Wytgaard
 • Zuiderburen, Wijkpanel
 • Zuidlanden, Wijkpanel