Afdeling I:


1-34     Mr. P.A. Bergsma: 1830-1915. Secretaris gemeente Leeuwarden.

2-35     Mr. J.C. Bergsma: 1828-1894. Rechter. Raadsheer gerechtshof.

3-2       D. van Konijnenburg: 1841-1905. Landbouwspecialist.

3-10     P. Pama de Kempenaer: 1820-1881. Directeur gasfabriek Leeuwarden.

4-27     J.B. Weerman: 1835-1882. Predikant Nieuwe Evangelische Gemeente.

4-30     G.  Bloembergen: 1805-1881. Wethouder gemeente Leeuwarden.            

5-22     R.D. Smeding: 1804-1885. (amateur) natuurkundige en meteoroloog.

5-34     Mr. A. Bloembergen: 1838-1901. Rechtsgeleerde. Liberaal lid 1e Kamer.

5-37     Jhr. Mr. J.M. van Beijma: 1813-1898. Officier van Justitie.

6-17     W. Sprenger: 1836-1911. Directeur Leeuwarder Courant.     

6-18     H.G. Knorre: 1798-1869: Directeur Leeuwarder Courant.

6-20     P. Koumans Smeding: 1791-1854: Directeur Leeuwarder Courant.

6-38     Mr. J.L. Huber: 1805-1871. Kantonrechter.

7-22     P.H. Asman: 1832-1870. Medicus.

7-38     C. P. Burger: 1825-1908. Directeur R.H.B.S. en pedagoog.

8- 6      E. Hora Adema: 1831-1916: Directeur stroopfabriek Huizum.

8-12     J. Andrea: 1812-1876. Conservatief lid 2e Kamer. Vice-admiraal.

8-33     Mr. J. Minnema van Haersma de With: 1825-1904. Advocaat. Wethouder.

8-38     G.T.N. Suringar: 1804-1884. Drukker-uitgever.

9-1       Dr. N. IJpey: 1794-1869. Medicus. Filantroop. Laat ‘bos van IJpey' aanleggen.

9- 3      Mr. A. Looxma IJpey: 1833-1892. Kunstliefhebber/verzamelaar. (hekwerk vernieuwd).

9-17     J.D. van der Plaats: 1780-1853. Notaris en schoolopziener.

9-20     J. Ledder: 1817-1855. Medicus.

9-31     Jhr. O.R. van Andringa de Kempenaer: 1801-1868. Lid G.S. Grietman van Lemsterland.

9-39     Jhr. J. Speelman: 1855-1883. Rijksbetaalmeester te Winschoten.

10-36   Mr. J. Bieruma Oosting: 1816-1885. Burgemeester. Kantonrechter. Lid 2e Kamer.


10-38   Jhr.Mr. C.J. Speelman: 1817-1891. Advocaat. Rechter.


11-27   O. Schreuder: 1818-1905. Medicus.

11-31   G.W. Heesen: 1846-1921. Predikant. Christusbeeld verplaatst naar Grote Kerk.

11-37   Mr. J.E. Cats: 1793-1853. lid 2e Kamer en rechter.

12-8     J.N. Witteveen: 1821-1915. Lid G.S.

12-37   Jhr. W.E. Engelen: 1817-1879. Burgemeester Leeuwarderadeel. Lid 2e Kamer 1853.

13-2     Mr. J.H. van Boelens: 1792-1865. Jurist. Burgemeester. Administrateur van 's Rijksschatkist.

13-8     J. Albarda Cz.: 1825-1862. Notaris. Advocaat. Burgemeester van Franeker.

13-9     C. Albarda: 1796-1866. Rechter.

13-16   E. Bruinsma: 1768-1843. Beeldhouwer. Werkte o.a. aan het orgelfront van de Grote Kerk.

13-17   A.A. Bruinsma: 1766-1849. Architect.

13-22   J.J.G. van Wicheren: 1808-1897. Schilder. Leerling van W.B. v.d. Kooi en Otto de Boer.

13-24   Mr. C. Wichers Wierdsma: 1823-1902. Grietman van Hennaarderadeel.

13-26   Mr. J. Schik: 1800-1847. Griffier der Staten.

13-28   P. Wierdsma: 1776-1846. Advocaat. Rechter.

14-16   J.A. Baron van Zuijlen van Nijevelt: 1776-1840. Gouverneur der provincie.

14-29   Mr. J. Dirks: 1811-1892. Advocaat. Lid 2e Kamer. Medeoprichter Fries Museum.

14-40   M. Manger Cats: 1817-1896. Grietman van Smallingerland..

15-19   Jhr. G.W.F. Lycklama a Nijeholt: 1808-1875. Advocaat.Grietman van Oost-Stellingwerf.

15-20   Jhr. T.M. Lycklama a Nijeholt: 1766-1844. Grietman van Oost-Stellingwerf. Lid 2e Kamer.

15-21   C. Kuipers: 1765-1837. Apotheker. Oprichter Natuurkundig Genootschap.

15-31   H. Schutte: 1807-1860. Luthers predikant.

16-29   Mr. A.A.F. Baron van Panhuys: 1841-1894. Griffier gerechtshof. Kamerheer.

16-32   Jhr. W.L.B. van Panhuys: 1811-1880.  Surnumerair betaalmeester.

16-35   Ph. Silvergieter Hoogstad: 1777-1859. Predikant.

16-37   J. Baart de la Faille: 1839-1918. Medicus.

16-40   S. Crommelin: 1778-1858. Predikant.

17-2     S.J. Vermaes: 1839-1902. Hoofdingenieur Provinciale Waterstaat.

17-18   Jhr. Mr. F.J.J. van Eysinga: 1818-1901. Voorzitter 1e Kamer. Minister van Staat.

17-23   D. Menalda: 1856-1898. ‘Frau Regierungsrath Lehman'.

17-34   Jhr. T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer: 1806-1870. Grietman van Het Bildt. Lid 1e Kamer.

17-36   Jhr. I.J.W.H. van Andringa de Kempenaer: 1844-1895. Burgemeester Ferwerderadeel.

17-38   Jr. H. van Andringa de Kempenaer: 1807-1872. Bewaarder Hypotheken.

17-39   S. Brouwer: 1793-1856. Medicus. Hoogleraar Groningen. Lid 2e Kamer.

18-14   Jhr. Mr. I.F. van Eysinga: 1794-1870. Grietman van Hennaarderadeel.

18-16   Jhr. Mr. C. van Eysinga:1841-1862. Lid G.S. Grietman van Hennaarderadeel.

18-27   Dr. P.J. van der Gijp: 1819-1897. Medicus. Kolonel Geneeskundige Dienst.

18-29   J.G. Ottema: 1804-1879. Classicus. Uitgever Oerlalindaboek.

18-35   M.A.J. Losgert: 1826-1911. Directeur Registratie Domeinen. Directeur Staatsloterij.

19-3     Ir.  H.G. Levert: 1841-1892. Waterleidingexpert, o.a. in Ned.-Indië.

19-14   Jhr. Mr. WC.G. van Eysinga: 1866-1910. Landbouwexpert.

19-26   G. Andrea Pz.: 1805-1887. Vicepresident Gerechtshof.

19-31   A. van Halmael: 1788-1850. Jurist. Publicist (met name over Friese geschiedenis).

19-33   G.E. le Maire: 1810-1882. Rechter.

20-11   Dr. A. Meursinge: Medicus.

20-16   Mr. C.A. Römer: 1855-1935. Vooraanstaand advocaat.

20-24   Mr. W.A. van Sloterdijck: 1834-1918. Auditeur militair.

21-26   D. Burger: 1853-1876. Diergeneeskundige. Buitengewoon verstand, zwak gestel.

22-6     C.J. Prakken: 1852-1916. Schoolopziener. Rechter.

22-22  A. van der Meulen: 1842-1891: Moeder van Mata Hari.

NB: de grafsteen vermeldt ook de grootouders van Mata Hari. Cornelis Zelle is hier inderdaad ook begraven. Margaretha Hamstra is echter begraven in IV-38-25.

22-28   Dr. L. Proes: 1805-1891. Vooraanstaand predikant. Publicist.

22-34   W.C.A. Hofkamp: 1849-1924. Directeur Gemeentewerken.

23-1     A.E. Kempees: 1856-1913. Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat.

24-3     Mr. A.C. Folkersma: 1846-1915. Raadsheer Gerechtshof.

24- 5    Ir. D.F. Wouda: 1880-1961. Hoofdingenieur Provinciale Waterstaat en architect gemaal Lemmer.

24-11   Ph.J.H. Hayward: 1819-1882. Hoofdingenieur Rijkswaterstaat.


Afdeling II:

5-14     H. de Jong: 1835-1916. Directeur Stedelijk Muziekkorps. Gaf dansles aan de jonge Mata Hari.

8-14     S. Baron: 1854-1909. Eerste directeur Ambachtsschool.

9-31     Ir. R. Kielstra: 1828-1894. Bouwer Dam naar Ameland in 1881.

11-25   J. Troelstra: 1833-1906. Vader van P.J. Wethouder. Directeur brandwaarborgmaatschappij.

12-27   C. van Dalen Fontein: 1842-1897. Burgemeester van Barradeel.

13-27   Jhr. Mr. S.W.H.A. van Beyma thoe Kingma: 1812-1877. Rechter. Vooraanstaand liberaal.

13-48   B. Albarda: 1797-1862. Vooraanstaand rechtsgeleerde. Liberaal lid 2e Kamer.

14-43   L.P. Roodbaard: 1782-1851. Tuinarchitect van o.a. deze begraafplaats (steen uit 2005.

15-17   S.A.B. Taconis: 1867-1928. Tabaksfabrikant en amateur-fotograaf.

15-19   Mr. J.G. van Blom: 18370-1893. Griffier der Staten.

15-38   S. Wigersma Hz.: 1857-1912. Koopman en penningkundige.

15-48   Mr. J.H. Albarda: 1826-1898. Advocaat. Lid G.S. Bekwaam ornitholoog.

15-50   Dr. M. van Staveren: 1815-1900. Predikant. Publiceerde vele theologische geschriften.

16-15   M. van Geuns: 1824-1904. Invloedrijk en geliefd Doopsgezind predikant.          

17-16   T.A. Keikes: 1804-1886. Zilversmid, graveur en stempelsnijder.

19-36  H.J. Prakke: 1825-1881. Veearts. Publiceerde veel over diergeneeskunde.

20-35   S. Coronel: 1827-1892. Stadsgeneesheer. Publicist (o.a. voor de LC).


Afdeling III:

3-52     A. de Jong: 1864-1936. Fotografe.

8-53     F. Bakker Pzn.: 1842-1904. Orgelfabrikant (Bakker & Timmenga).

9-45     B. Goedemoed: 1862-1944. Bekend calligraaf.

10-18   W.C. van Munster: 1839-1913. Voorvechter Christelijk Onderwijs.

10-82   J.F.L. van Loo: 1859-1879. Vroeg overleden leerling R.H.B.S.

11-93   D. Alkema: 1848-1887. Chef Friesland Singer Company.

12-76   L. Zandstra: 1848-1923. Strijder voor het Socialisme.

14-61  G. Colmjon: 1828-1884. Archivaris-bibliothecaris. Prominent lid Frysk Selskip.

14-70   C.B. Broersma: 1841-1919. Fotograaf.

14-82   C. Feiters: 1864-1913. Chef firma Mohrman en Co.

15-29   O. Stellingwerf: 1847-1897. Strijder voor het socialisme.

19-39   D.R. Dijkstra: 1820-1862. Archivaris-bibliothecaris.

20-44   G.J. Hennink: 1842-1896. Gemeentearchitect.

21-23   W. Eekhoff: 1809-1880. Boekhandelaar. Archivaris-bibliothecaris. Historicus.

22-15   T. Ganzinga: 1857-1943. Fotografe.

22-32   J. Kroes: 1877-1925. Smid bij J. Kroes&Zn. (hekwerk deels gerestaureerd).

23- 9    Th.A. Romein: 1811-1881. Directeur Gemeentewerken.

27-33   S. Haven: 1829-1897. Doodgraver.

29-10   H. Meursinge: 1791-1864. Chirurgijn/medicus.

31-8     J.R. Kooistra: 1859-1904. Doodgraver.


Afdeling IV:

9- 9      H. Wildts: 1802-1887. Commandeur walvisvaarder (gedenkteken is in Harlingen).

15-27   J.C. Puist: 1873-1900. Fotograaf.

17-11   J.L. Brouwer: 1863-1880. Kweekelinge van de Rijksnormaalschool.

25-8     Fam. Wielenga: -1890. 4 verdronken kinderen en hun moeder.

30- 6    G. Arzoni: 1834-1894. Instrumentenmaker.

34-17   C. Becke: 1802-1856. Chirurgicale instrumentenmaker.

36-20   J. van Dam: 1783-1840. Orgelmaker.

36-67   J.F. Stoett: 1862-1890. Architect.

37-76  J. Zandstra: 1900-1969. Als laatste op de AB begraven.


Afdeling IV nieuw / 4a:

1-52    J.J. Beek: 1848-1918. Moordenaar (‘de taartvergiftiger').


Afdeling V:

5-82    Y.B. de Graaf: 1813-1860. Terechtgestelde moordenaar.

9-41    J. Barger: 1853-1900. Predikant te Harlingen. Moordenaar (‘De blikken dominee').

16-57  R.P. van Dijk: 1816-1846. Terechtgestelde moordenaar.

Terug