In deze portrettengalerij zijn foto’s opgenomen van alle Leeuwarder burgemeesters vanaf 1840, met beknopte informatie over het leven en de carrières van deze bestuurders. Achtereenvolgens worden genoemd de geboorte- en overlijdensdatum, de jaren van burgemeesterschap in Leeuwarden en de belangrijkste ambten en functies die men bekleedde voor en na de Leeuwarder periode. De foto’s komen uit de afbeeldingenverzameling van het Historisch Centrum Leeuwarden.

 


sybrand buma

BUMA, SYBRAND VAN HAERSMA

Workum, 1965

Burgemeester 2019-

Partijleider CDA 2012-2012
Fractievoorzitter CDA 2010-2019
Lid Tweede Kamer 2002-2019
Medewerker CDA-fractie justitie en plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de CDA-Tweede Kamerfractie 1994-2002
Stafjurist Raad van State 1990-1994

CRONE, FERDINANDUS JOHANNES MARIA (FERD)

Dordrecht, 1954

Burgemeester 2007-2019

Voorzitter studentenvakbond ASVA
Voorzitter Socialistisch Uitgeverij Amsterdam
Lid van diverse bestuursorganen van de Economische faculteit der Universiteit van Amsterdam
Werkzaam bij de FNV en op het ministerie van VROM
Lid Sociaal Economische Raad (SER)
Lid Tweede Kamer 1994-2007

Burgemeester Ferd Crone (1954)

DALES, MR. DR. GEERT D.

Doetinchem, 1952

Burgemeester 2004-2007

Raadslid te Amsterdam, vanaf 2000 wethouder van Financiën, Personeel en Organisatie, Haven, Luchthavenaangelegenheden, Facilitaire Bedrijven en Sport alsmede Beheer Binnenwater aldaar

BOER, MARGREETH DE

Amsterdam, 1939

Waarnemend burgemeester vanaf november 2001

Burgemeester 2002-2004

Commissaris der Koningin in Drenthe 1993-1994
Minister van VROM 1994-1998
Lid Tweede Kamer 1998-2001

 

MAAREN-VAN BALEN, LOUISE BERNARDINA MARIA (LOEKI) VAN

Wormerveer, 9 maart 1946

Burgemeester 1999-2001

APOTHEKER, DRS. HARM HAYO

Loppersum, 5 juni 1950

Burgemeester 1993-1998

Minister van landbouw en visserij
1998-1999

Mr. Gijsbert Johan te Loo (1928-2017). Foto: Hedzer Klarenbeek 

LOO, MR. GIJSBERT JOHAN TE

Harlingen, 10 september 1928
Leeuwarden, 31 maart 2017

Burgemeester 1983-1993

Eeerder bekleedde hij het burgemeestersambt in:

Gasselte (1958-1969)
Borger (1969-1972)
Winschoten (1972-1979)
Schiedam (1979-1983)

Na zijn pensionering nam hij het burgemeestersambt nog waar in:

Veendam (1993/1994), Eibergen (1995), Reiderland (tweede helft van 1997) en in zijn geboorteplaats Harlingen (1998).

Daarnaast was hij onder meer plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof Leeuwarden en lid van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing. Ook was hij de eerste president-commissaris van de Raad van Commissarissen van Omrin. Hij was voorzitter van veel  bezwarencommissies, bemiddelaar bij conflicten of bij vastlopende
fusieprocessen.

BRANDSMA, JOHAN SJOERD

Finkum, 7 april 1918-Leeuwarden, 25 augustus 2002

Burgemeester 1967-1983

 HARMSMA, WILLEM

Hassel, 30 september 1913 - Amsterdam, 10 november 1966

Burgemeester april-november 1966

Burgemeester van Opsterland

MEULEN, MR. ADRIAAN ANNE MARIE VAN DER

Woudsend, 5 februari 1901-
Leeuwarden, 10 oktober 1993

Burgemeester 1946-1966

Advocaat en Procureur,
Raadslid en Wethouder

ALGERA, MR. JACOB

Wirdum, 28 maart 1902-
’s-Gravenhage, 8 december 1966

Waarnemend burgemeester 1945-1946

Raadslid,
Lid van de Tweede Kamer,
Lid van de Prov. Staten 1946-1952,
Minister van Verkeer en Waterstaat 1952-1958

SCHÖNHARD, MR. WILHELM JOHANNES

Geboren als Willem Johannes Schunhart

Amsterdam, 17 oktober 1896-
Assen, 8 maart 1967

Burgemeester 1943-1945
BEIJMA, JHR. MR. JULIUS MATTHIJS VAN

Delft, 28 november 1877 -
Leeuwarden, 8 juni 1944

Burgemeester 1918-1943

Burgemeester van Leeuwarderadeel, Oldemarkt en Aengwirden

PATIJN, MR. JACOB ADRIAAN NICOLAAS

Rotterdam, 9 februari 1873-
’s-Gravenhage, 13 juli 1961

Burgemeester 1911-1918

Gezantschapsattaché en "assistant legal adviser" te Parijs van het koninkrijk Siam,
Ambtenaar gemeente Den Haag en Ministerie van Landbouw,
Burgemeester van Den Haag 1918-1930,
gezant te Rome en Brussel,
Minister van Buitenlandse Zaken 1937-1939ZIMMERMAN, AUGUST EDUARD

Amsterdam, 13 september 1861-
Velp, 30 december 1926

Burgemeester 1904- 1911

Luitenant-ter-zee,
Burgemeester van Hoorn 1904, en van Zutphen 1911


 

ROËLL, MR. DR. ANTONIE, JONKHEER

’s-Gravenhage, 21 augustus 1864-
Haarlem, 29 november 1940

Burgemeester 1898-1904

Ambtenaar Provinciale besturen Gelderland en Overijssel,
Burgemeester van Arnhem 1904-1910, en van Amsterdam 1910-1915,
Commissaris der Koningin in
Noord-Holland 1915-1940

HARINXMA THOE SLOOTEN, MR. JOHAN SIPPO, BARON VAN

Beetsterzwaag, 16 februari 1848-
’s-Gravenhage, 5 april 1904

Burgemeester 1892-1898

Advocaat,
Schoolopziener,
Rechter-plaatsvervanger,
Raadslid,
Burgemeester van Den Haag 1898-1904

LYCKLAMA À NIJEHOLT, PETRUS

Bolsward, 25 augustus 1842-
Zwolle, 15 juni 1913

Burgemeester 1883-1891

Luitenant-ter-zee,
Burgemeester van Franeker 1860, van Leeuwarderadeel 1868 en van Rotterdam 1891-1893,
Commissaris van de koningin in Overijssel 1893-1909
 WELDEREN, MR. WILCO JULIUS VAN, BARON RENGERS

Leeuwarden, 14 november 1835 - Leeuwarden, 21 februari 1916

Burgemeester 1877- 1883

Advocaat,
Raadslid, 1865, wethouder 1867,
Lid van de Provinciale Staten, de Eerste en de Tweede Kamer

Schenker van het Rengerspark

BIERUMA OOSTING, MR. JOHANNES

Leeuwarden, 3 september 1816-Heerenveen, 21 juli 1885

Burgemeester 1871-1877

Grietman, 1850, en burgemeester, 1851, van Weststellingwerf,
Lid van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten,
Kantonrechter te Heerenveen 1858


 ZEPER, DIRK

Leeuwarden, 2 februari 1803 - Leeuwarden, 21 februari 1881

Burgemeester 1865-1871

Eigenaar zeepziederij,
Raadslid en wethouder

BEUCKER ANDREAE, MR. JOHAN HENDRICUS

Leeuwarden, 20 oktober 1811-Leeuwarden, 3 maart 1865

Burgemeester 1851-1865

Advocaat,
Districtsschoolopziener, 1850

BOELENS, MR. JAN HENDRICK VAN

Lesumbruch, 16 mei 1792-
Leeuwarden 14 december 1865

Burgemeester 1840-1851

Terug