1 Archief stadsbestuur Leeuwarden 1426-1811

1.1

"Singels". Stukken die beschreven staan in de (aangepaste) "inventaris" van J.C. Singels (1392) 1426-1813. In lade 1a

1.2 Resoluties en notulen

1.2.1

Netresoluties raad en comb. verg. raad en gezworen gemeente 1595-1602 (1611), 1636-1657. (Voorl. inv. nrs. M 1, 25-26; repertorium K 37.1). In lade 1a

1.2.2

Netresoluties magistraat en gecomb. magistraat en vroedschap 1657-1750.(Voorl.inv. nrs. M 26-46; repertorium K 37.2, 3, 4). In lade 1a

1.2.3

Netresoluties magistraat 1750-1794.(Voorl. inv. nrs. M 46-64; repertorium K 37.5-6) Inhoudsopgave achterin deel 1786-1790. In lade 1a

1.2.4

Netresoluties magistraat en vroedschap 1750-1795. (Voorl. inv. nrs. M72-76). In lade 1a

1.2.5

Minuutresoluties raad en gecomb. verg. raad en gezworen gemeente 1602-1657. (Voorl. inv. nrs. M 2-7). In lade 1a

1.2.6

Minuutresoluties verg. magistraat en gecomb. verg. magistraat en vroedschap 1657-1722.(Voorl. inv. nrs. M 7-24). In lade 1a

1.2.7

"Memorial" -resoluties raad en gecomb. verg. en gezworen gemeente (Jorritsma)1602- 1638.(Voorl. inv. nr. M 91). In lade 1a

1.2.8

Notulen magistraat en gecomb. verg. magistraat en vroedschap 1774-1781, 1787.(Voorl. inv. nrs. M 84-88). In lade 1a

1.2.9

Resoluties gemeentebesturen "Franse tijd" 1795-1813.(Voorl. inv. nrs. M 121-126, 141-144, 203 / secr. 11-12; repertorium K 37.7; vgl. K 45). In lade 1a

1.2.10

Netnotulen gemeentebesturen "Franse tijd" 1795-1811.(Voorl. inv. nrs. M 127-133, 149-152, 160-162). In lade 1a

1.2.11

Minuutnotulen gemeentebesturen "Franse tijd" 1802-1809.(Voorl. inv. nrs. M 145-148). In lade 1a

1.3 Briefwisselingen, plakkaten, publicatiën  

1.3.1

Ingekomen stukken resp. besturen en rechterlijke colle­ges 1722-1810.(Voorl. inv. nrs. M 103-115, 134-135, 153-156, 168-169). In lade 1a

1.3.2

Minuten/afschriften van uitgaande stukken resp. besturen en rechterlijke colleges 1740- 1750, 1766-1771, 1789-1811. (Voorl. inv. nrs. M 118-120, 137-140, 157-158, 191-194).  Inhoudsopgaven achterin de delen 1807-1811. In lade 1a

1.3.3

Leeuwarder plakkaatboeken (I-X) 1522-1631.(Voorl. inv. nrs. M93-101; regestentafel, annex klapper K 40.1 en K40.2). In lade 1b

1.3.4

Stedelijke Publicatiën  (I-VI) 1642-1831. (Voorl. inv. nrs. M 212a / secr. 443-445; inhoudsopgaven, annex klapper K 37.8). In lade 1b

1.4 Belastingkohieren    

1.4.1

Speciekohieren 1797-1798.(Voorl. inv. nr. M 691).Adresgewijs ingedeeld per espel.  In lade 1b

1.4.2

Kohieren floreen-, lantaarn- en brandspuitgeld 1792-1810. (Voorl. inv. nrs. M 580-598; vgl. klapper K 17.6).  Adresgewijs ingedeeld per espel/wijk. In lade 1b

1.4.3

Reëelkohieren 1716-1804. In lade 1b, 1c, 1d, 2a

1.5 Diversen

1.5.1

Memorieboek van Sibaut van Aysma 1539-1570.(Voorl. inv. nr. L 201; klapper K 43). In lade 2a

1.5.2

Bakkersboek 1542-1802.(Voorl. inv. nr. M 506; klapper K 32). In lade 2a.

1.5.3

Burgerboeken 1540-1803. (Voorl. inv. nrs. M 226-229; klapper K 18). In lade 2a

1.5.4

Weertsboeken 1639-1798.(Voorl. inv. nrs. M 725-727; klapper K 32). In lade 2a

1.5.5

Actenboeken 1588-1809.(Voorl. inv. nrs. L 1214-1221). In lade 2a

1.5.6

Certificaatboeken 1615-1646.(Voorl. inv. nrs. L 848-849; klapper K 25). In lade 2a

1.5.7

"Ordonnantiën en politiën" ca. 1543-1600.(Voorl. inv. nr. M 207; inhoudsopgave in klapper K  40). In lade 2a

1.5.8

Instructieboeken 1660-1814.(Voorl. inv. nrs. M 221-223; klapper K 25. Inhoudsopgaven voor of achterin de delen. In lade 2a


2 Archief rechterlijke instellingen 1533-1811

2.1       LEEUWARDEN

2.1.1 Eigenlijke rechtspraak

2.1.1.1

Notulenboeken der vergaderingen van Drost en Geregte c.q. Schepenen en protocolvan uitgaande missiven van de Schepenen  1802-1811.(Inv. Nrs. A 15). In lade 2b

2.1.1.2

Hofmissiveboeken 1737-1811.(Inv. nrs. B 1-130). In lade 2b

2.1.1.3

Informatieboeken 1648-1808.(Inv. nrs. C 1-57; klapper K 25).In lade 2b

2.1.1.4

Sententieboeken 1775-1810.(Inv. nrs. D 1-2). In lade 2b

2.1.1.5

Hofmissives cum annexis 1716-1810.(Inv. nrs. E 1-2). In lade 2b

2.1.1.6

Recesboeken 1537-1811.(Inv. nrs. F 1-156). In lade 2b, 2c

2.1.1.7

Pleidooiboeken 1636-1811. (Inv. nrs. H 1-226). In lade2c, 2d

2.1.1.8

Consignatieboeken 1633-1809.(Inv. nrs. I 1-5). In lade 2d

2.1.1.9

Exhibitieboeken 1603-1749.(Inv. nrs. J 1-22). In lade 2d

2.1.1.10

Wekelijks rolboek 1643-1648.(Inv. nr. K 1).In lade 2d

2.1.1.11

Condemnatieboeken 1733-1811.(Inv. nrs. L 1-11). In lade 2d

2.1.1.12

Intenditboeken 1594-1639.(Inv. nrs. M 1-6). In lade 2d

2.1.1.13

Interlocutoir sententieboeken 1562-1810.(Inv. nrs. N 1-25). In lade 2d

2.1.1.14

Definitief sententieboeken 1554-1808.(O 1-94). In lade 2d, 3a

2.1.1.15

Dispositiefboeken 1595-1811. (Inv. nrs. P 1-16). In lade 3a

2.1.1.16

Taxatieboeken 1610-1811.(Inv. nrs. Q 1-26). In lade 3a

2.1.1.17

Executieboeken 1580-1651.(Inv. nrs. R 1-4). In lade 3a

2.1.1.18

Recepisboeken 1603-1606, 1707-1717.(Inv. nrs. S 1-2). In lade 3a

2.1.1.19

Annotatieboeken 1764-1810. (Inv. nrs. T 1-2). In lade 3a

2.1.1.20

Appointement-rolboekjes 1740-1810. (Inv. nrs. U 1-5). In lade 3a

2.1.2 Oneigenlijke rechtspraak

2.1.2.1

Authorisatieboeken 1611-1624, 1637-1810. (Inv. nrs. W1-20; klapper K25 over de periode 1658-1810; klapper K26.1-3 over de periode 1611-1657). In lade 3a

2.1.2.2

Weesboeken 1574-1594, 1600-1667, 1691-1696, 1706-1807. (Inv. nrs. X 1-15, klapper K25). In lade 3a

2.1.2.3

Inventarisatieboeken 1550-1556, 1559-1560, 1564-1566, 1581-1790. Inv.nrs.IJ 1-94; klapper K 29). In lade 3a, 3b

2.1.2.4

Aestimatieboeken 1561-1707. (Inv. nrs Z 1-33; klapper K 25). In lade 3b

2.1.2.5

Decreetboeken 1560-1807. (Inv. nrs. AA 1-15; klapper K 33.6). In lade 3b

2.1.2.6

Annotatieboeken der collaterale erfenissen 1716-1806. (Inv. nrs. BB 1-3). In lade 3b

2.1.2.7

Inventarisatieboeken der collaterale nalatenschappen 1716-1731, 1733-1811.  (Inv. nrs. CC 1-16, klapper K 29). In lade 3b

2.1.2.8

Proclamatieboeken 1571-1607, 1615-1652, 1661-1811. (Inv. nrs. DD 1-52). In lade 3b

2.1.2.9

Groot-consentboeken 1580-1811. (Inv. nrs EE 1-65; klappers K33.1-2). In lade 3b, 3c

2.1.2.10

Klein-consentboeken 1591-1811. (Inv. nrs. FF 1-46; klappers K 33.3-4). In lade 3c

2.1.2.11

Hypotheekboeken 1588-1714, 1717-1719, 1721-1811. (Inv. nrs. GG 1-169; klappers K 25 en K 33.6).  Klappers op de voornamen achterin de delen. In lade 3c

2.2          LEEUWARDERADEEL

2.2.1 Strafrecht en civiel recht (Nedergerecht Fr.)

2.2.1.1

Stukken betreffende onderzoeken in strafzaken 1540, 1746, 1795-1810. (Inv. nr. 1). In lade 3d, 4a

2.2.1.2

Register van ontvangen missiven ( vnl. strafzaken) 1767-1787. (Inv.nr 2). In lade 3d

2.2.1.3

Missiveboek (gedeeltelijk strafzaken) 1773-1775. (Inv.nr. 3) . In lade 3d

2.2.1.4

Informatieboeken 1762-1811. (Inv.nrs. 4-11). In lade 3d

2.2.1.5

Recesboeken 1535-1811. (Inv. nrs. 12-43). Soms met boedelinventarissen, sententies, verkoopsproclama­ties e.d.  In de delen 1806-1811 ook Idaarderadeel. In lade 3d

2.2.1.6

Pleidooiboeken 1634-1803. (Inv. nrs. 44-53).  Met disposities van het gerecht. In lade 3d

2.2.1.7

Processtukken 1648, 1674-1810. (Inv. nr. 54). In lade 3d

2.2.1.8

Sententieboeken 1535-1810. (Inv. nrs. 55-64). In de delen 1570-1684 ook akten van overdracht van bij decreet verkochte goederen. In lade 3d

2.2.1.9

Taxatieboeken 1630-1789. (Inv. nrs. 65-66). In lade 3d

2.2.1.10

Register van gelichte processtukken 1728-1810. (Inv. nr. 67). In lade 3d

2.2.1.11

Requisitoriale brieven van verschillende gerechten ontvangen 1595-1756. (Inv. nr. 68). In lade 3d

2.2.2 Civiel recht

2.2.2.1

Authorisatieboeken 1626-1811. (Inv. nrs. 69-73). In lade 3d

2.2.2.2

Weesboeken 1566-1809. (Inv. nrs. 74-117). Zie inv. nr. 140 voor klapper op de periode 1583-1650. Zie voor de periode 1535-1543 inv. nr 12. Voor- of achterin de delen 1647-1730 klappers en/of  inhoudsop­gaven. In lade 3d

2.2.2.3

Rekeningen van curatoren en (andere) stukken betreffende boedels 1674-1806. (Inv. nr. 118).  In lade 4a

2.2.2.4

Weesrekeningboeken 1591-1808. (Inv. nrs. 119-139). (Klapper over de periode 1583-1650 inv. nr. 140).  Voor- of achterin de delen 1598-1601, 1649-1752 klappers op de voornamen der rendanten. In lade 4a

2.2.2.5

Klapper op de voornamen van personen in wees- en weesrekeningboeken van 1588-1650. (Inv. nr. 140). In lade 4a

2.2.2.6

Proclamatieboeken 1613-1811. (Inv. nrs. 141-163). (Zie voor de periode 1543-1577 inv. nrs. 13-18).In lade 4a

2.2.2.7

Proclamaties 1668-1804. (Inv. nrs. 164-165). In lade 4a

2.2.2.8

Koopbrieven en obligaties 1649, 1699, 1776-1777. (Inv. nr. 166). In lade 4a

2.2.2.9

Register van koopbrieven met groot consent 1639-1642. (Inv. nr. 167). Met akten van overdracht van bij decreet verkochte goederen 1645. In lade 4a

2.2.2.10

Decreetboek 1743-1805.(Inv. nr. 168). (Zie voor de periode 1578-1668   inv. nrs. 56-62, 1570-1579 inv. nr. 77 en 1645 inv. nr. 167). In lade 4a

2.2.2.11

Hypotheekboeken 1588-1811. (Inv. nrs. 169-201). (Klappers inv. nrs. 202-203 en 206). Soms met koopbrieven en verschillende andere akten. In lade 4a

2.2.2.12

Klappers op de voornamen der personen (meest debiteuren) voorkomende in de hypotheekboe­ken 1603-1811. (Inv. nrs. 202-203). In lade 4a

2.2.2.13

Register waarin aantekeningen van bedragen wegens koop of obligatie 1806-1811. (Inv. nr. 204). (Klapper inv. nr. 204). In lade 4a

2.2.2.14

Klapper op de voornamen der debiteuren in het vorige deel. (Inv. nr. 205). In lade 4a

2.2.2.15

Register waarin aantekeningen van koop van renten op wederkoop 1563-1607. (Inv. nr.206).  Met klapper op de voornamen der debiteuren voorkomende in de hypotheekboe­ken 1596-1608. In lade 4a

2.2.2.16

Akten van borgtocht 1797-1805. (Inv. nr 207). In lade 4a

2.2.2.17

Register van akten van borgtocht 1769-1790. (Inv. nr. 208). In lade 4a

2.2.2.18

Inventarissen voor het collateraal 1753-1784. (Inv. nr. 209). In lade 4a

2.2.2.19

Collateraalboeken 1717-1805. (Inv. nrs. 210-213). In lade 4a

2.2.2.20

Registers van stukken betreffende het recht van jacht en visserij 1799-1807. (Inv. nrs. 214-215). In lade 4a

2.2.2.21

Ontvangen missiven en rekesten 1722-1810. (Inv. nr. 216). In lade 4a

2.2.2.22

Notificaties en publicaties van drost en gerecht 1805-1806. (Inv. nr. 217). In lade 4a

2.2.2.23

Extracten uit verschillende registers van het gerecht 1627-1806. (Inv. nr. 218). In lade 4a

2.2.2.24

Brieven aan de secretaris van het gerecht 1657-1806. (Inv. nr. 219). In lade 4a


3 Archief stads- en gemeentebestuur 1811-1941 Leeuwarden 

3.1 Resoluties en notulen

3.1.1

Resoluties burgemeesteren 1814-1821. (Voorl. inv. nrs. 11, 110-111). In lade 4b

3.1.2

Net-, resp. minuutnotulen burgemeesteren 1813-1824. (Voorl. inv. nrs. 8-9, 100-109, 164-166; repertorium K 45.1-21). In lade 4b

3.1.3

Netnotulen, -resoluties burgemeester en wethouders 1824-1945. (Voorl. inv. nrs. 167-193 / 257-349; repertorium K 45.1-21). In lade 4b, 4c

3.1.4

Klappers notulen en/of resoluties dagelijkse besturen 1811-1850. (Voorl. inv. nrs. 3-5, 10, 194). In lade 4c

3.1.5

Notulen met bijlagen voorlopige raad 1813. (Voorl. inv. nr. 14). In lade 4c

3.1.6

Netnotulen, -resoluties gemeenteraad 1816-1941. (Voorl. inv. nrs. 50-85 / 1-91)       Repertorium K 45.1-21.  Klappers voor- of achterin de delen. In lade 4d

3.1.7

Klappers notulen of resoluties gemeenteraad 1816-1850, 1881-1917. (Voorl. inv. nrs. 86 / 144-145). In lade 4d

3.1.8

Notulen geheime gemeenteraadsverkiezingen 1851-1941. (Voorl. inv. nrs. 146-164). In lade 4d

3.2 Correspondentie

3.2.1

Brievenboeken 1811-1888.(Voorl. inv. nrs. 393-439 / 113a1-113a3; repertorium K 45.1-21; vgl. de "registers" ingekomen stukken).  Inhoudsopgaven achterin de delen 1829-1853. Brievenboeken 1889-1941 in origineel ter inzage. In lade 5a

3.2.2

Registers ingekomen stukken c.a. resp. gemeentelijke besturen  1811-1941. (Voorl. inv. nrs. 314-346 / 1561-1650).  Rubriekenlijst voorin de delen.  In lade 5a, 5b

3.3 Belastingregisters

3.3.1

Kohieren personele belasting  1814,  1816.  (Voorl. inv. nrs. 701-702, 706-708). Deels alfabetisch, deels adresgewijs ingedeeld. In lade 5c

3.3.2

Kohieren personele belasting  1815 - 1826, 1828 - 1856. (Voorl. inv. nrs. 713-747 /  bel. O 76-86). Adresgewijs ingedeeld. In lade 5c

3.3.3

Patentregisters  1815 - 1893 '94. (Voorl. inv. nrs. 647-684,  822-864). K 48.1-3. Adresgewijs ingedeeld. Ook beroepsgroepen apart voor- of achterin. In lade 5c, 5d

3.3.4

Verzamelkohieren hoofdelijke omslag  1891 - 1897. In lade 5d

3.3.5

Klappers Kohieren hoofdelijke omslag  1869 -1876,  1878 - 1908. In lade 5d


[4 Vervallen]


5 Bevolkingsregistratie na 1811

5.1       LEEUWARDEN

5.1.1 Burgerlijke stand 1811 - 1940

5.1.1.1

Geboorteakten 1811-1922. (Klapper K 14.1-11). In lade 7a

5.1.1.2

Huwelijksakten 1811-1932. (Klapper K 15.1-13). In lade 7b

5.1.1.3

Huwelijkse bijlagen 1811-1912. N.B.: Originelen 1811-1940 bij Tresoar (R.A.F.) In lade 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d

5.1.1.4

Overlijdensakten 1811-1950 (Klapper K16.1-13). In lade 9a


5.1.2 Lijsten van nationale militie

5.1.2

Lijsten van nationale militie 1814-1824, 1826-1861, 1863-1913. (Voorl. inv. nrs. MZ 167-338). Alfabetisch ingedeeld. Soms zijn er meer lijsten per jaar of deel.  Het deel 1814 betreft alleen bewoners van "buiten de wallen". In lade 9b


5.1.3 Bevolkingsregistratie voor 1840

5.1.3.1

Registre Civique 1811;register van mannelijke gezinshoofden. Vermelding beroep,  geboortejaar en wijkaanduiding (inv.nr. 487, klapper K19.1). In lade 9b

5.1.3.2

Kiezersregister 1824;register van mannelijke ingezetenen (inclusief kiesgerechtigde 1825-1850). (Voorl. inv. nr. 498; klapper K 54). Adresgewijs ingedeeld. In lade 9b

5.1.3.3

Volkstellingregister 1829. Adresgewijs gerangschikt in gezinsverband per 1 jan. 1830; vermelding van geboorteplaats, leeftijd, beroep, godsdienst, burgerlijke staat en adres (Klapper K 20). Originelen in de kast, microfiches verwijderd.

5.1.3.4

Volkstellingregister 1839. Adresgewijs gerangschikt in gezinsverband per 1 jan. 1840; vermelding van geboorteplaats, leeftijd, beroep, godsdienst, burgerlijke staat en adres. (Klapper K 21). Originelen in de kast, microfiches verwijderd.


5.1.4 Wijkregisters 1843 - 1848

5.1.4.1

Wijkregister 1843 -1848.(Klapper K 22.1).  Adresgewijs ingedeeld. N.B.: Zie de inhoudsopgave van de delen.  In lade 9b


5.1.5 Bevolkingsregisters 1848 - 1939

5.1.5.1

Bevolkingsregister 1848 - 1859.(Klapper K 22.2-5).  Adresgewijs ingedeeld;  militairen en schippers apart. In lade 9c

5.1.5.2

Bevolkingsregister 1859 - 1876.(Klapper K 23.1-4). Adresgewijs ingedeeld; dienstboden en schippers apart. In lade 9d, 10a

5.1.5.3

Bevolkingsregister 1876 - 1904.  Alfabetisch op naam van gezinshoofd ingedeeld; kostgangers, dienstboden, bewoners "gestichten" en schippers apart.  Annex klapper op de familienamen, alfabetisch op eerste twee letters (vermeldt geen kostgangers en dienstboden); zelfstandig wonende weduwen in een aparte klapper. In lade 10b, 10c, 10d

5.1.5.4

Bevolkingsregister 1904 - 1922.  Idem. In lade 11a, 11b, 11c

5.1.5.5

Bevolkingsregister 1922-1939.  Idem. (Klapper K 23.5-11).Originelen in de kast, microfiches verwijderd.


5.2       LEEUWARDERADEEL

5.2.1 Burgerlijke stand 1811 - 1932

5.2.1.1

Geboorteakten 1811-1922.(Klapper K50.1-12). In lade 13a

5.2.1.2

Huwelijksakten 1811-1922.(Klapper K 50.1-12). In lade 13a

5.2.1.3

Huwelijkse bijlagen 1814-1842.  N.B.: Originelen in het R.A.F. In lade 13a

5.2.1.4

Overlijdensakten 1811-1943.(Klapper K 50.1-12). In lade 13a


5.2.2 Lijsten van ingezetenen 1811, 1826, 1834 

5.2.2.1

Lijst van ingezetenen 1811.  Adresgewijs ingedeeld per mairie. In lade 13a

5.2.2.2

Lijst van ingezetenen 1826.  Adresgewijs ingedeeld per dorp. In lade 13a

5.2.2.3

Lijst van ingezetenen 1834.  Adresgewijs ingedeeld per dorp. In lade 13a


5.2.3 Volkstellingregisters1829, 1839

5.2.3.1

Volkstellingregister 1829.  Adresgewijs ingedeeld per dorp. In lade13a

5.2.3.2

Volkstellingregister 1839.  Adresgewijs ingedeeld per dorp. In lade 13a


5.2.4 Bevolkingsregisters 1850 - 1939

5.2.4.1

Bevolkingsregister 1850-1859.(Klapper K 51.1).  Adresgewijs ingedeeld per dorp. Dienst- en werkboden apart. In lade 13b

5.2.4.2

Bevolkingsregister 1859-1879.  Alfabetisch op naam van gezinshoofd per dorp  ingedeeld. Gegevens over gezinshoofden die in deze periode niet zijn overleden of   verhuisd, zijn te vinden in een latere periode van het bevolkingsregister.  Stiens en Wirdum (incl. Wytgaard) zijn bijna geheel opgenomen in de periode 1879-1890. Dienst- en werkboden voorin of achterin de delen; de jaren 1876-1878 ontbreken. In lade 13b

5.2.4.3

Bevolkingsregister 1879-1890.Alfabetisch op naam van gezinshoofd per dorp ingedeeld. Gegevens over gezinshoofden die in deze periode niet zijn overleden of  verhuisd, zijn te vinden in een latere periode van het bevolkingsregister Dienst- en werkboden deels apart, deels achterin de delen. In lade 13b, 13c     

5.2.4.4

Bevolkingsregister 1890-1897.Alfabetisch op naam van gezinshoofd per dorp ingedeeld. Gegevens over gezinshoofden die in deze periode niet zijn overleden  of  verhuisd, zijn te vinden in een latere periode van het bevolkingsregister. Zie voor Huizum 1895-1897 de volgende periode. Dienst- en werkboden 1890-1903 zijn opgenomen in de  periode 1897-1902. In lade 13c

5.2.4.5

Bevolkingsregister 1897-1902.Alfabetisch op naam van gezinshoofd per dorp ingedeeld. Gegevens over gezinshoofden die in deze periode niet zijn overleden of verhuisd, zijn te vinden in een latere periode van het bevolkingsregister. Dienst- en werkboden apart. In lade 13c

5.2.4.6

Bevolkingsregister 1902-1904.Alfabetisch op naam van gezinshoofd per dorp ingedeeld. Gegevens over gezinshoofden die in deze periode niet zijn overleden of verhuisd, zijn te vinden in een latere periode van het bevolkingsregister. Dienst- en werkboden in BR 85, 1903-1917. In lade 13c

5.2.4.7

Bevolkingsregister 1905-1908.Voor de hele gemeente. Alfabetisch op naam van gezinshoofd. Gegevens over gezinshoofden die in deze periode niet zijn overleden of  verhuisd, zijn te vinden in een latere periode van het bevolkingsregister. Dienst- en werkboden in BR 85, 1903-1917. In lade 13c

5.2.4.8

Bevolkingsregister 1909-1911.Voor de hele gemeente. Alfabetisch op naam van gezinshoofd. Gegevens over gezinshoofden die in deze periode niet zijn overleden of verhuisd, zijn te vinden in een latere periode van het bevolkingsregister. Dienst-  en werkboden in BR 85, 1903-1917. In lade 13c

5.2.4.9

Bevolkingregister 1912-1915.Voor de hele gemeente. Alfabetisch op naam van gezinshoofd. Gegevens over gezinshoofden die in deze periode niet zijn overleden of  verhuisd, zijn te vinden in een latere periode van het bevolkingsregister. Dienst- en werkboden in BR 85, 1903-1917. In lade 13c

5.2.4.10

Bevolkingsregister 1916-1918.Voor de hele gemeente. Alfabetisch op naam van gezinshoofd. Gegevens over gezinshoofden die in deze periode niet zijn overleden of verhuisd, zijn te vinden in een latere periode van het bevolkingsregister. Dienst- en werkboden in BR 85, 1903-1917. In lade 13c

5.2.4.11

Bevolkingsregister 1919-1920.Voor de hele gemeente. Alfabetisch op naam van gezinshoofd. Dienst- en werkboden over de periode 1903-1917 apart, alfabetisch op eerste letter van de familienaam; de jaren 1918-1919 ontbreken. In lade 13c

5.2.4.12

Bevolkingsregister 1920-1939.Voor de hele gemeente. Alfabetisch op naam van gezinshoofd, incl. dienst- en werkboden. ( klapper K51.2-11). In lade 13c

 

6 Notariaat en gemeentelijke instellingen

6.1

Protocol notaris Cleuting 1554-1585.(Klapper K 41). In lade 13d

6.2

Archief Nieuwe Stads Weeshuis 1674-1984. (N.B.: Vgl. K 53.1). In lade 13d

6.2.1

"Memoriael" wezen 1676-1686. (Inv. nr. 634). Register houdende lijsten van opgenomen en bestede wezen, 1676. Aantekeningen per opgenomen wees, 1676-1686, met klapper op de voornamen. Lijst van kostpenningen voor de bestede wezen, 1676. In lade 13d

6.2.2

Registers opgenomen wezen 1817-1925.(Inv. nrs. 635-640).  Tevens bestedelingen. Klappers op de familienamen achterin de delen 1826-1925. In lade 13d

6.2.3

"Kleedboeken" opgenomen wezen 1693-1825.(Inv. nrs. 884-889).  Klappers op de voornamen voorin de delen. (Inv.nr. 890). In lade 13d

6.2.4

"Kleedboeken" uitbestede wezen 1676-1755.(Inv. nrs. 891-894). Klappers op de voornamen voorin de delen. In lade 13d

6.2.5

Registers uitbestede wezen 1679-1819.(Inv. nrs. 922-932).  Meestal met reglementen, instructies e.d. Klappers op de voornamen voorin de delen. In lade 13d

6.2.6

Registers gestrafte wezen 1725-1779. (Inv. nrs. 952-953). Inhoudsopgaven achterin de delen. In lade 13d

6.3

Leggers stedelijke begraafplaats aan de Spanjaardslaan 1833-1970. (Klapper K 11.2-3).  Met de namen der begravenen en eigenaren. In lade 13d

6.4

Staten woningonderzoek inspecteur van het woningtoezicht 1903-1904. Naar wijk ingedeeld. In lade 13d


7.1 Afbeeldingen

7.1.1

Wapen- en vlaggeboek van  G. Hesman. Handschrift ca. 1708; Cat. Nr. F 192; klapper K 52 . De vlaggen uitgegeven in: K. Sierksma en J.C. Terluin, Flaggeboek. Hesman (Ljouwert/Leeuwarden 1975). [Zie voor burgerlijke wapens: Genealo­gysk Jierboekje 1993; voor Leeuwarder familiewapens: Genealogysk Jierboekje 1966, p. 39 en H. Spanninga, "De blauwe wezen van Leeuwarden." (Leeuwarden 1988), p. 192-200]. In lade 13d

7.1.3

Bouwtechnische tekeningen uit de ingekomen stukken bij het gemeentebestuur 1846 - 1941. Toegang 730, via digitale database. Met enkele aanvullingen apart 1842-1945.  In lade 14a,b,c, 15a,b,c, 16a

7.1.4

Topografische kaarten, tekeningen, prenten en schilderijen. Catalogus in de kast. (vgl. de gedrukte catalogus van W. Eekhoff). In lade 16b, 16c, 17a

7.1.5

Tekeningen, etsen en olieverven van Jan Stroosma 1948-1965  (1978). In lade 17a

7.1.6

Wijk- en kadasterkaarten 1832-1969. In lade 17b


7.2 Bibliotheek

7.2.1

Catalogus D.T.B.'s en lidmaatgegevens aanwezig bij het C.B.G. te 's Gravenhage. In lade 13d

7.2.2

Adresboeken van de jaren: 1857, 1862, 1864, 1872, 1889, 1892, 1895, 1899, 1903, 1906/'07, 1908/'09, 1911, 1913, 1916, 1918, 1919/'20, 1922, 1922/'23, 1924, 1925/'26, 1926/'27, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1935, 1937, 1939, 1948, 1954, 1964 1971.Cat. nr. E 174). Vroegste drie delen niet volledig.  Meestal alfabetisch op famlilienaam, op straatnaam en op beroep ingedeeld.  Bevatten vanaf 1906 tevens gegevens over inwoners van "de Schrans" en Huizum. Adresboeken 1916 en 1922 omvatten heel Friesland, excl. Leeuwarden; 1928 omvat heel Friesland incl. Leeuwarden. Met lijsten van bestuurders, soms van instellingen en meestal met advertenties. In lade 13d

7.2.3

"Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel" van M. de Haan Hettema en A. van Halmael jr.; 2 dln., Leeuwarden 1846 (Cat. nr. I 16).  Deel 1 bevat alfabetisch ingedeeld genealogieën; deel 2 bevat alfabetisch ingedeeld wapens en aantekenin­gen.  Klappers op de familienamen achterin de delen. In lade 13d

7.2.4

"Groot Placaat en Charter-Boek van Vriesland" van G.F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg; 6 dln., Leeuwarden 1768-1795. (Cat. nr. K 30). Klapper door  J. van Leeuwen, uitg. Workum 1857. In lade 13d

Terug