Artikel  1
.

  1. Er is ingesteld een culturele prijs het lokaal  historisch onderzoek betreffende bestaande uit een bedrag  van  €. 2.275, -. Deze prijs wordt een keer in de vier jaar toegekend.
  2. De in het vorige lid bedoelde prijs draagt de naam Eekhoff-prijs.

Artikel  2.

De prijs kan beschikbaar worden gesteld voor zowel een (recentelijk) gepubliceerde als een nog niet gepubliceerde studie van voldoende kwaliteit en met een omvang van tenminste 7500 woorden. Er dient een hechte relatie te bestaan tussen het onderwerp van de studie en de geschiedenis van stad en platteland van Leeuwarden.

Artikel  3.

  1. De toekenning van de prijs geschiedt door een jury.
  2. De uitreiking van de prijs geschiedt door of namens het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel  4.

      1.    De jury bestaat uit drie leden.

      3.    De leden van de jury worden iedere vier jaar door het College van
             Burgemeester en Wethouders benoemd.

      4.    De jury wijst uit haar midden een voorzitter aan. Aan de jury wordt door het
             College van Burgemeester en Wethouders een secretaris - niet lid  - toegevoegd.

Artikel   5.

  1. Met toestemming van Burgemeester en Wethouders kan de jury zich laten bijstaan door een of meer deskundigen ad hoc.
  2. De jury kan slechts tot toekenning van de prijs besluiten bij meerderheid van stemmen.
  3. De jury doet omtrent haar beslissing schriftelijk verslag aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel  6.

Het College van Burgemeester en Wethouders bepaalt de wijze waarop de prijs wordt uitgereikt. Deze uitreiking vindt zo mogelijk plaats omtrent de maand juni van het jaar waarin de prijs beschikbaar wordt gesteld.

Artikel  7.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel  8.

Dit reglement treedt in werking op 23 september 1991. Deze prijs wordt voor de eerste keer uitgereikt in 1992 en vervolgens vanaf 1994 iedere twee jaar. [Later gewijzigd in vier jaar, vanaf 1995]

Dit reglement is aangepast bij B en W-besluit van 29 april 2003 (betreft alleen art. 2)

Terug